Thông tin: Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t driver ODBC thành ph?n và

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313008 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft không cung c?p m?t gói cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p cho các thành ph?n ODBC và tr?nh đi?u khi?n. ODBC ch? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t như là m?t ph?n c?a Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC).

Thông tin thêm

L?y và cài đ?t chuyên bi?t MDAC

B?n có th? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC t? sau Web site c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Data/aa937729.aspx
MDAC c?ng tàu v?i Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP, c?ng như v?i các phiên b?n sau này c?a Microsoft SQL Server. Cho m?t danh sách các phiên b?n MDAC và các s?n ph?m h? tàu v?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231943 Thông tin: L?ch s? phát hành Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC)

Thành ph?n ODBC đư?c v?n chuy?n v?i MDAC

Các thành ph?n sau c?a ODBC đư?c v?n chuy?n như m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t MDAC:
 • Odbc32.dll - qu?n l? driver ODBC
 • Odbc32gt.dll - driver ODBC chung Thunking
 • Odbcad32.exe - ODBC qu?n tr?
 • Odbcconf.dll - chương driver ODBC c?u h?nh
 • Odbcconf.exe - chương driver ODBC c?u h?nh
 • Odbcconf.RSP - t?p tin c?u h?nh driver ODBC
 • Odbccp32.cpl - Panel điều khiển ODBC
 • Odbccp32.dll - ODBC cài đ?t chuyên bi?t
 • Odbccr32.dll - thư vi?n ODBC con tr?
 • Odbccu32.dll - thư vi?n ODBC con tr?
 • Odbcint.dll - ODBC tài nguyên
Các phiên b?n c?a các t?p tin khác nhau v?i các phiên b?n c?a MDAC cài đ?t chuyên bi?t. Thông tin c? th?, vi?c phát hành xem bi?u hi?n c?a các phiên b?n MDAC b?n đang đi đ? cài đ?t chuyên bi?t.

Các tr?nh đi?u khi?n đư?c v?n chuy?n v?i MDAC

Các tr?nh đi?u khi?n sau đang đư?c v?n chuy?n v?i t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t MDAC:
 • driver ODBC cho Oracle
 • driver ODBC máy ch? SQL

Tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access

V?i MDAC Phiên b?n 2,6 và sau đó, b? máy cơ s? d? li?u ODBC máy tính đ? bàn Tr?nh đi?u khi?n không đư?c cung c?p t?i đây. N?u tr?nh ki?m soát truy c?p Microsoft đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính và b?n cài đ?t chuyên bi?t MDAC 2,6, tr?nh đi?u khi?n s? không b? xóa. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n này trên m?t máy tính đ? không bao gi? có nó, b?n c?n ph?i t?i v? m?t phiên b?n redistributable c?a Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 3.

driver ODBC Visual FoxPro

Tr?nh đi?u khi?n tr?c quan Fox Pro ODBC tàu v?i phiên b?n Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000 và MDAC 2.5 và trư?c đó.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232060 HOWTO: cài đ?t chuyên bi?t MDAC hư?ng d?n kh?c ph?c s? c?
Đ? có đư?c phát hành bi?u hi?n cho MDAC Phiên b?n 2.1 SP2, và sau đó, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/kb/822758

Thu?c tính

ID c?a bài: 313008 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB313008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 313008

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com