Không có không phát l?i âm thanh sau khi b?n cài đ?t Sound Blaster Live! Card âm thanh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313022 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trên máy Windows XP d?a trên tính, n?u b?n đang s? d?ng m?t Creative Labs Sound Blaster Live! card âm thanh, máy tính có th? có v? đ? chơi âm thanh, nhưng b?n không nghe b?t k? phát l?i âm thanh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra do m?t s? không tương thích gi?a phát l?i các c?u h?nh c?a tr?nh đi?u khi?n card âm thanh và các thi?t l?p trong đi?u khi?n âm lư?ng Windows XP; b?n có th? c?u h?nh ph?n m?m card âm thanh và đi?u khi?n âm lư?ng Windows XP s? d?ng ho?c s?n lư?ng tương t? ho?c k? thu?t s? đ?u ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? c?n ph?i thay đ?i thi?t đ?t đ?u ra t? k? thu?t s? đ? tương t? trong đi?u khi?n âm lư?ng Windows XP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Gi?i trí, sau đó b?m Đi?u ch?nh âm lư?ng.
 2. Trong đi?u ch?nh âm lư?ng, trên các Tuỳ chọn tr?nh đơn, nh?p vào Đi?u khi?n chuyên sâu.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n chuyên sâu trên các Chơi đi?u khi?n h?p tho?i.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các K? thu?t s? đ?u ra ch? ki?m tra h?p và b?m Đóng.
LƯU ?: N?u b?n xóa các K? thu?t s? đ?u ra ch? h?p ki?m tra trư?c khi b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, b?t phát l?i k? thu?t s?, và sau đó th? nghi?m phát l?i âm thanh.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Có s?n đ? t?i v? t? trang Web C?p nh?t Windows C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m v?i Windows XP. Phiên b?n hi?n có s?n là các mô h?nh tr?nh đi?u khi?n Windows V. 5.1.2601.0 cho Sound Blaster Live! card âm thanh. Đ? t?i v? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t, h?y đ?n Web site sau Microsoft:
http://v4.Update.Microsoft.com/en/Default.asp
N?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n bán l? c?a card âm thanh Sound Blaster, b?n có th? c?n t?i driver m?i nh?t t? Sound Blaster Web site:
http://www.SoundBlaster.com/support/
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Sáng t?o hi?n nay có các card âm thanh Sound Blaster sau cho tr?nh đi?u khi?n tương thích v?i Windows XP:
 • Sound Blaster Audigy
 • Sound Blaster Live! Giá tr? 5.1
 • Sound Blaster PCI 512
 • Sound Blaster PCI 16, Vibra128 và AudioPCI
 • Sound Blaster PCI 128
 • Sound Blaster PCI Compact (CT5808)
Đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, sau đó b?m các Các vấn đề bi?u tư?ng.
 2. Trong các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i h?p, trên các Ph?n c?ng tab, b?m vào Qu?n l? thi?t b?, sau đó b?m Âm thanh Video và đi?u khi?n tr? chơi.
 3. Nh?p vào Creative SB s?ng!, và sau đó vào các Tr?nh đi?u khi?n tab, b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
 4. Trong thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng, nh?p vào Nâng cao, b?m Cài đ?t t? m?t danh sách ho?c v? trí c? th?, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Không t?m ki?m. Tôi s? ch?n tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Nh?p vào Có đ?a.
 7. Trong các Cài đ?t t? đ?a h?p tho?i h?p, trong các Sao chép t?p tin c?a nhà s?n xu?t t? h?p, g? tên và v? trí cho ngư?i lái xe đ? t?i v?, ch?ng h?n như C:\Drivers\751204, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Nh?p vào Ok, b?m K?t thúc, sau đó b?m Đóng.
 9. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.
LƯU ?: Liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? đư?c tr? giúp thêm v?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n cho nh?ng th? âm thanh Sound Blaster mà b?n có th? t?i v? t? trang Web sáng t?o.

Sau khi b?n cài đ?t ph?n m?m card âm thanh Sound Blaster, b?n có th? c?n ph?i t?t các K? thu?t s? đ?u ra ch? tùy ch?n cho Sound Blaster Live! tr?n:
 1. B?t đ?u Sound Blaster Live! B? tr?n.
 2. B?m vào các Sáng t?o bi?u tư?ng ? góc trên bên trái (bi?u tư?ng nh?).
 3. Nh?p vào Đi?u khi?n chuyên sâu. M?t d?u c?ng màu đ? đư?c hi?n th? trên máy tr?n.
 4. T?t các K? thu?t s? đ?u ra ch? tùy ch?n.
Ngoài ra, n?u b?n đang s? d?ng Sound Blaster Live! Giá tr? 5.1 card âm thanh, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t l?i ph?n m?m cho thi?t b? sau khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n cho Windows XP.

LƯU ?: Đ? b? sung h? tr? v?i máy tr?n âm thanh Sound Blaster ho?c cài đ?t ph?n m?m thêm, xem các nhà s?n xu?t.

N?u b?n có m?t máy tính c?ng ra v?i phiên b?n OEM c?a Sound Blaster, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t có s?n t? c?ng trang web; b?n c?ng có th? th? s? d?ng Sound Blaster Live! Giá tr? cơ b?n driver version 3510.0.0.0 t? c?ng Web site cho Sound Blaster Live! Giá tr? 5.1 card âm thanh.

Đ? truy c?p vào c?ng Web site:
http://support.Gateway.com/support/Drivers/dlcenter.asp
H?y vào trang Web h? tr? Gateway đ? xác minh mô h?nh chính xác cho thi?t b? âm thanh (b?n c?n có ID khách hàng c?a b?n và s? serial c?a máy tính có v?n đ?). Xem các nhà s?n xu?t n?u b?n c?n tr? giúp trong vi?c xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n thích h?p đ? t?i v? máy tính c?ng ra c?a b?n. C?a ng? c?ng có m?t ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh vi?c th?c hi?n và mô h?nh c?a card âm thanh đư?c cài đ?t trên máy tính c?ng ra c?a b?n. Đ? truy c?p vào các ti?n ích Gateway, đi đ?n c?ng Web site sau:
http://support.Gateway.com/support/Drivers/Search.asp?ref=output&CT=FN&param=gtwupd.exe
LƯU ?: Xin vui l?ng tham kh?o các nhà s?n xu?t n?u b?n c?n giúp đ? b?ng cách s? d?ng ti?n ích này.

N?u b?n đang s? d?ng Boston Acoustic loa đư?c đính kèm v?i máy tính c?ng ra c?a b?n, b?n có th? c?n b?t vào đ?u ra k? thu?t s?. B?n c?n ph?i b?t trên k? thu?t s? ra n?u x?y ra k?ch b?n sau đây:

Sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP và b?n ki?m ch?ng r?ng t?t c? các tr?nh đi?u khi?n âm thanh chính xác đư?c cài đ?t, b?n không nghe th?y b?t k? âm thanh thông qua Boston Acoustics 7500 Surround Sound speakers; Tuy nhiên, khi b?n c?m tai nghe vào card âm thanh, ho?c n?u b?n s? d?ng m?t b? loa ch? có tương t?, b?n có th? nghe phát âm.

Đ? b?t phát l?i k? thu?t s?:
 1. B?m vào các Sound Blaster Live! bi?u tư?ng trong vùng thông báo.
 2. Nh?p vào M? Audio HQ.
 3. B?m vào các Loa bi?u tư?ng.
 4. B?m đ? ch?n K? thu?t s? đ?u ra ch?.
 5. Th? nghi?m phát l?i âm thanh.
Đ? thêm thông tin v? các di?n gi? Boston BA735, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302710 Boston BA735 loa không làm vi?c sau khi nâng c?p Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304778 Trư?c đây đ? đư?c cài đ?t ph? ki?n SBLive không làm vi?c sau khi nâng c?p
307918 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? âm thanh trong Windows XP
295318 Danh sách các âm thanh và tr?nh đi?u khi?n c?ng tr? chơi trong Windows XP
310126 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?


Thông tin Liên quan:

G? r?i: Không có âm thanh trong Windows

Âm nh?c và âm thanh giúp v?i Windows 7

Thu?c tính

ID c?a bài: 313022 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbdownload kbprb kbsound kbmt KB313022 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313022

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com