OLEXP: p?c jaunin??anas uz sist?mu Microsoft Windows XP nav pasta mapju, adre?u gr?matas un e-pasta zi?ojumu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 313055 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c jaunin??anas uz sist?mu Microsoft Windows XP nav Outlook Express pasta mapju, e-pasta zi?ojumu un adre?u gr?matas.

IEMESLS

Tas notiek t?p?c, ka Windows XP failu strukt?ra at??iras un Outlook Express faili vairs neatrodas taj? pa?? atra?an?s viet?.

RISIN?JUMS

?aj? zin??anu b?zes rakst? sniegti detaliz?ti nor?d?jumi, kas pal?dz atrast j?su iepriek??jo pastu, mapes un adre?u gr?matu, k? ar? import?t tos programm? Outlook Express.

J?su iepriek??jie pasta zi?ojumi un mapes

Savu iepriek??jo pasta zi?ojumu atra?ana

 1. Darbvirsm? izveidojiet jaunu mapi XPMail. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz darbvirsmas, noklik??iniet uz Jauns un p?c tam uz Mape. Ja izmantojat identit?tes, katrai identit?tei izveidojiet jaunu mapi.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Mekl?t.
 3. Lodzi?? Ko v?laties mekl?t noklik??iniet uz Visi faili un mapes.
 4. Lauk? Pilns vai da??js faila nosaukums ierakstiet *.dbx.
 5. Noklik??iniet uz Citas papildopcijas, Mekl?t sl?ptajos failos un map?s un uz Mekl?t.

  PIEZ?ME. Ja iepriek? ir izmantotas identit?tes, katram lietot?jam b?s sava identit?tes mape. Katrai identit?tes mapei ir savs burtciparu numurs (piem?ram, {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), kam seko ?\Microsoft\Outlook Express?.

  Iepriek??jo un jauno identit?ti var at??irt pat tad, ja t?m ir viens burtciparu numurs. Jaunajai identit?tei seko ?\Microsoft\Outlook Ex?.

Pasta mapju kop??ana

Pirms kop?jat pasta mapes no iepriek??j?s identit?tes mapes uz jauno darbvirsmas mapi XPMail, p?rskatiet sada?as Savu iepriek??jo pasta zi?ojumu atra?ana 5.  darb?b? iek?auto piez?mi par vec?s un jaun?s identit?tes at??ir?anu.
 1. Log? Mekl??ana varat atlas?t katru .dbx mapi atsevi??i vai ar? vair?kas mapes uzreiz, nospie?ot tausti?u CTRL un klik??inot uz vis?m map?m.
 2. Kad esat atlas?jis mapes, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Kop?t.
 3. Atveriet mapi XPMail un izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Iel?m?t.

  PIEZ?ME. Kop?jot mapes, noteikti iek?aujiet failu Folders.dbx. ?is fails ir nepiecie?ams programmas Outlook Express import??anas funkcij?m.
Ar ?o darb?bu visi atlas?t?s mapes faili tiek kop?ti map? XPMail. ?o darb?bu veiciet katrai identit?tes mapei, bet katrai atrastajai identit?tei noteikti izveidojiet atsevi??u mapi, piem?ram, XPMail1.

Sava pasta un mapju import??ana

 1. Atveriet programmu Outlook Express.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import?t.
 3. Noklik??iniet uz Zi?ojumi.
 4. Noklik??iniet uz Microsoft Outlook Express 5 un p?c tam uz T?l?k.

  PIEZ?ME. Da?os gad?jumos var b?t pieejamas tikai opcijas import?t Outlook Express 4 un Outlook Express 6. Ja iepriek??j? Outlook Express versija bija 4, izmantojiet opciju Outlook Express 4. Ja import?jat no Outlook Express 5 vai 5.5, varat izmantot opciju Outlook Express 6.
 5. Noklik??iniet uz Import?t pastu no OE6 kr?tuves direktorija un noklik??iniet uz Labi.
 6. Noklik??iniet uz P?rl?kot, atlasiet mapi XPMail, ko izveidoj?t, noklik??iniet uz Labi un p?c tam uz T?l?k.
 7. Noklik??iniet uz Visas mapes un p?c tam uz T?l?k.
?? proced?ra pa?reiz?j? identit?t? import? j?su iepriek??jo pastu. P?c ??s darb?bas pabeig?anas noklik??iniet uz Pabeigt. Atk?rtojiet ?o proced?ru katrai izveidotajai mapei.

J?su Windows adre?u gr?mata

Savas Windows adre?u gr?matas atra?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Mekl?t.
 2. Noklik??iniet uz Visi faili un mapes.
 3. Lodzi?? Ko v?laties mekl?t noklik??iniet uz Visi faili un mapes.
 4. Lodzi?? Pilns vai da??js faila nosaukums ierakstiet *.wab un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 5. Kad mekl??ana pabeigta, veiciet dubultklik??i uz katra faila, lai to atv?rtu. Kad esat atradis pareizo failu (taj? b?s inform?cija par j?su kontaktperson?m), iel?gojiet prec?zu ?? faila atra?an?s vietu un nosaukumu.

Savas Windows adre?u gr?matas import??ana

 1. Programm? Outlook Express noklik??iniet uz izv?lnes Fails.
 2. Noklik??iniet uz Import?t un p?c tam uz Adre?u gr?mata.
 3. Lauk? Skat?t ?eit nor?diet atra?an?s vietu, ko iel?goj?t sada?as Savas Windows adre?u gr?matas atra?ana 5. darb?b?.
 4. Noklik??iniet uz .wab faila un p?c tam uz Atv?rt.
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai import?tu adre?u gr?matu.
Kad esat p?rliecin?jies par sekm?gu import??anu, no?emiet visas pasta atkop?anas proces? izveidot?s mapes.

Rekviz?ti

Raksta ID: 313055 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Atsl?gv?rdi: 
kbprb KB313055

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com