OLEXP: Po?tanske fascikle, adresari i e-poruke nedostaju nakon nadogradnje na operativni sistem Microsoft Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 313055 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Po?tanske fascikle, e-poruke i adresar programa Outlook Express nedostaju nakon nadogradnje na operativni sistem Microsoft Windows XP.

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi zato ?to je struktura datoteka operativnog sistema Windows XP druga?ija i datoteke za Outlook Express vi?e se ne nalaze na istoj lokaciji.

RE?ENJE

Ovaj ?lanak baze znanja obezbe?uje postepenu proceduru koja ?e vam pomo?i da prona?ete staru po?tu, fascikle i adresar, kao i da ih uvezete nazad u Outlook Express.

Stare po?tanske poruke i fascikle

Pronala?enje starih po?tanskih poruka

 1. Na radnoj povr?ini kreirajte novu fasciklu sa imenom XPMail. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Fascikla. Ako koristite identitete, kreirajte novu fasciklu za svaki identitet.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretra?i.
 3. U okviru ?ta ?elite da potra?ite izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 4. U okviru Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte *.dbx.
 5. Izaberite stavku Vi?e dodatnih opcija, izaberite stavku Pretra?i skrivene datoteke i fascikle, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.

  NAPOMENA: Ako ste prethodno koristili identitete, svaki korisnik ?e imati svoju fasciklu identiteta. Svaka fascikla identiteta ima?e jedinstveni alfanumeri?ki broj (na primer, {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}) nakon kojeg sledi stavka ?\Microsoft\Outlook Express?.

  Prethodni i novi identitet mo?ete da razlikujete ?ak i ako dele isti alfanumeri?ki broj. Iza novog identiteta sledi?e tekst ?\Microsoft\Outlook Ex?.

Kopiranje po?tanskih fascikli

Pre nego ?to kopirate po?tanske fascikle iz prethodne fascikle identiteta u novu fasciklu na radnoj povr?ini pod imenom XPMail, pregledajte napomenu o razlikovanju starih i novih identiteta u 5. koraku odeljka ?Pronala?enje starih po?tanskih poruka?.
 1. U prozoru ?Pretraga? mo?ete da izaberete svaku .dbx fasciklu pojedina?no ili da izaberete vi?e fascikli tako ?to ?ete pritisnuti taster CTRL i kliknuti na svaku fasciklu.
 2. Kada izaberete fascikle, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Kopiraj.
 3. Otvorite fasciklu XPMail, a zatim u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Nalepi.

  NAPOMENA: Obavezno uklju?ite datoteku Folders.dbx prilikom kopiranja fascikli. Ova datoteka je neophodna za funkcije uvoza u programu Outlook Express.
Ova procedura kopira sve datoteke iz izabrane fascikle u fasciklu XPMail. Izvr?ite ovu proceduru za svaku fasciklu identiteta, ali se uverite da ste kreirali posebnu fasciklu, na primer XPMail1, za svaku prona?enu fasciklu identiteta.

Uvoz po?te i fascikli

 1. Otvorite Outlook Express.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi.
 3. Izaberite stavku Poruke.
 4. Izaberite stavku Microsoft Outlook Express 5, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  NAPOMENA: U nekim slu?ajevima mo?da ?ete videti samo opcije za uvoz poruka iz programa Outlook Express 4 i Outlook Express 6. Ako je va?a prethodna verzija programa Outlook Express bila verzija 4, koristite opciju za Outlook Express 4. Ako vr?ite uvoz iz programa Outlook Express 5 ili 5.5, mo?ete da koristite opciju Outlook Express 6.
 5. Izaberite stavku Uvezi po?tu iz OE6 direktorijuma za skladi?tenje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme Potra?i, izaberite fasciklu XPMail koju ste ranije kreirali, kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Izaberite stavku Sve fascikle, a zatim kliknite na dugme Dalje.
Ova procedura uvozi staru po?tu u trenutni identitet. Kada procedura bude zavr?ena, kliknite na dugme Zavr?i. Ponovite ovu proceduru za svaku fasciklu koju ste ranije kreirali.

Windows adresar

Pronala?enje Windows adresara

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretra?i.
 2. Izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 3. U okviru ?ta ?elite da potra?ite izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 4. U okviru Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte *.wab, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 5. Kada se pretraga zavr?i, kliknite dvaput na svaku datoteku da biste je otvorili. Kada prona?ete odgovaraju?u (fascikla koja sadr?i va?e kontakt informacije), zapi?ite ta?nu lokaciju i ime datoteke.

Uvoz Windows adresara

 1. U programu Outlook Express izaberite meni Datoteka.
 2. Izaberite stavku Uvezi, a zatim izaberite stavku Adresar.
 3. U polju Tra?i u potra?ite lokaciju koju ste zapisali u 5. koraku odeljka ?Pronala?enje Windows adresara?.
 4. Izaberite .wab datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste uvezli adresar.
Kada se uverite da je uvoz bio uspe?an, uklonite sve fascikle koje ste kreirali tokom procesa oporavka po?te.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 313055 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP Professional
 • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbprb KB313055

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com