Làm th? nào đ? khôi ph?c kho thông tin Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 trong m?t trang web duy nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313184 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Exchange Server 5.5 và Microsoft Backoffice nh? kinh doanh máy ch? 4.5 c?a bài vi?t này, xem 272570.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? ph?c h?i c?a b?n ngu?n: thông tin lưu tr? tham nh?ng b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c khôi ph?c gián tuy?n trong Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003.

Chú ý Bài vi?t này không mô t? thiên tai ph?c h?i phương pháp đ?i v?i b?t k? các khu v?c khác c?a Exchange 2000 Server, Exchange Server 2003 và các gi?i pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này có th? không chính xác t?t c? trư?ng h?p tham nh?ng c?a hàng thông tin.

Khi tham nh?ng x?y ra trong Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003, kho thông tin là m?t trong nh?ng thư?ng xuyên b? ?nh hư?ng các thành ph?n. Kho thông tin đư?c t?o thành t? các b?n cơ s? d? li?u t?p tin theo đây:
 • Priv1.edb
 • Priv1.stm
 • Pub1.edb
 • Pub1.stm
T?p cơ s? d? li?u Priv1.edb bao g?m c? hai trong ti?n tr?nh và đư?c lưu tr? các tin nh?n không SMTP. Priv1.stm cơ s? d? li?u t?p tin ch?a các Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thư, nh?ng ngư?i đang trong quá tr?nh c? hai và nh?ng ngư?i đư?c lưu tr? trên máy ch?. Pub1.edb cơ s? d? li?u t?p bao g?m các c?a hàng c?p công c?ng cho d? li?u đ?nh d?ng không SMTP. Pub1.stm ch?a lưu tr? thư m?c chung thông tin SMTP đư?c đ?nh d?ng.

Đ? bi?t thêm v? sao lưu và khôi ph?c chúng tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296788Gián tuy?n quy tr?nh sao lưu và ph?c h?i cho Exchange
Thông thư?ng, tham nh?ng liên quan đ?n m?t ho?c c? hai c?a các .edb (Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 database) t?p tin. Trong h?u h?t trư?ng h?p, m?t trong hai t?p tin Priv1.edb ho?c t?p tin Pub1.edb (c? hai đ?u n?m trong chương tr?nh Files\Exchsrvr\Mdbdata thư m?c) b? h?ng.

Khi các thông tin c?a hàng b? h?ng, các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra:
 • D?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft không b?t đ?u.
 • B?n không th? d?ng d?ch v? kho thông tin, và b?n c?ng không th? d?ng l?i ph? thu?c vào các d?ch v? như Post Office Protocol Phiên b?n 3 (POP3) và Internet Message Access Protocol, phiên b?n 4rev1 (IMAP4).
 • Thông tin c?a hàng ng?ng đáp ?ng, và s? d?ng CPU c?p v?n c?n ? 100%.
 • Khách hàng không th? truy xu?t ho?c g?i thư đi?n t?, ngay c? khi b?n ng?ng và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin.
 • Khi b?n c? g?ng khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 t? m?t sao lưu ngo?i tuy?n, và sau đó ch?y ti?n ích ki?m tra tính toàn v?n c?a thông tin Store B?n vá (Isinteg.exe), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i 4294966746: JET_errDatabaseInconsistent
 • Khi b?n c? g?ng đ? g?n k?t các c?a hàng h?p thư trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Không th? g?n k?t các c?a hàng h?p thư v?i l?i c104173c "The thông tin Store là b?n"
Khi b?n s? d?ng Exchange h? th?ng qu?n l? đ? th? đ? g?n k?t các cơ s? d? li?u, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i x? l? n?i b? đ? x?y ra. H?y th? kh?i đ?ng l?i h? th?ng trao đ?i Ngư?i qu?n l? ho?c d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft, ho?c c? hai.

ID s?: c1041724
Trình quản lý Hệ thống Exchange

T? ch?c s? ki?n ID: 9175
Ngu?n Exchange SA
Mô t?: G?i MAPI openmsgstore th?t b?i v?i các sau l?i - v?n đ? v? m?ng ho?c MSE máy tính là xu?ng cho b?o tr?.
Th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này là d?a trên m?t máy ch? duy nh?t và k?ch b?n duy nh?t trang web có sau đây ch?t lư?ng t?t:
 • M?t k?t n?i trang web không đư?c s? d?ng.
 • Trang web sao chép b? vô hi?u hóa (m?t trang web duy nh?t là ?» s? d?ng).
 • M?t b?n sao chép c?a c? hai t?p tin Pub1.edb và Priv1.edb t?p có t?n t?i.
 • M?t máy ch? qu?n l? khóa (KM server) không ph?i là đư?c s? d?ng.
 • Các máy ch? đang ch?y Microsoft Small Business Server 2000.
Tuy nhiên, các nguyên t?c có th? áp d?ng cho h?u h?t các trao đ?i 2000 Server và Exchange Server 2003 máy vi tính đư?c thi?t l?p trong m?t t? ch?c duy nh?t, đơn trang web c?u h?nh.

Chú ý Th? t?c này không đư?c thi?t k? đ? khôi ph?c k?t n?i thi?t đ?t.

S? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này đ? cô l?p thông tin c?a hàng tham nh?ng và giúp b?n khôi ph?c l?i công chúng và các c?a hàng thông tin cá nhân. Trư?c khi b?t đ?u, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có th? ph?c h?i các t?p tin d? li?u t? m?t ngu?n khác. Ví d?, n?u b?n đang s? d?ng m?t nh? Exchange 2000 cơ s? d? li?u (ít hơn 1 GB [GB]), làm cho b?n sao c?a các T?p Pub1.edb, Pub1.stm, Priv1.edb và Priv1.stm. Đ?i v?i cơ s? d? li?u l?n hơn, n?u b?n không có đ? không gian đ?a đ? sao chép các t?p tin, s? d?ng m?t h? th?ng d? ph?ng t?t băng ho?c m?t ti?n ích lưu tr? ngo?i tuy?n.

Gi?i đáp th?c m?c kho thông tin

 1. C? g?ng đ? kh?i đ?ng d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft. Ghi l?i b?t k? l?i và t? ch?c s? ki?n ID đư?c báo cáo.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng d?ch v? kho thông tin đư?c ng?ng l?i trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh Eseutil.exe đư?c đ? c?p ? bư?c 3.

  Chú ý N?u d?ch v? kho thông tin d?ng đáp ?ng (b? treo) trong m?t nhà nư?c b?t đ?u, b?n có th? d?ng d?ch v? b?ng cách vô hi?u hóa nó và kh?i đ?ng l?i máy ch?. Đ? vô hi?u hoá d?ch v? kho thông tin, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v?.
  2. B?m đúp vào các Microsoft kho thông tin Exchage và sau đó b?m d?ch v? B? vô hi?u hoá trong các Lo?i kh?i đ?ng h?p.
  3. Nh?p vào Ok.
 3. Ki?m tra s? th?ng nh?t c?a các cơ s? d? li?u. N?u cơ s? d? li?u nh?t quán, t?t c? các t?p tin đăng nh?p đ? đư?c cam k?t các c?a hàng. N?u cơ s? d? li?u là không nh?t quán, cơ s? d? li?u có th? không th? b? h?ng. Thay vào đó, các t?p tin log có th? m?t tích, hư h?ng ho?c chưa đư?c cam k?t đ? cơ s? d? li?u. Ch?y sau đây l?nh đ? ki?m tra tính nh?t quán và tư nhân databases (đây d?ng đ? đư?c b?c cho d? đ?c).

  C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > eseutil /mh
  "? đ?a: \Program Files\exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb "


  C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > eseutil /mh
  "? đ?a: \Program Files\exchsrvr\MDBDATA\pub1.edb "

  Chú ý Ví d? này gi? đ?nh r?ng b?n đang ch?y các chương tr?nh trong các Chương tr?nh Files\ExchSrvr\Bin thư m?c trên ? C, và r?ng các t?p tin .edb trong thư m?c chương tr?nh Files\ExchSrvr\Mdbdata.

  N?u b?n đ? th?c hi?n m?t nâng c?p, cơ s? d? li?u t?p tin có th? đư?c đ?t trong c?p C:\Exchsrvr\Mdbdata. N?u các cơ s? d? li?u đ? đư?c t?i ưu hóa, h? có th? đư?c đ?t trên m?t ? đ?a.

  Ki?m ch?ng r?ng t?p .edb là phù h?p, h?y ki?m tra k?t xu?t d?ng đó có nh?n "Nhà nư?c." N?u b?n mu?n g?i k?t xu?t c?a l?nh này tr?c ti?p vào m?t t?p tin văn b?n, b?n có th? s?a đ?i các d?ng l?nh như sau (các d?ng đ? đư?c b?c cho d? đ?c).
  C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > eseutil /mh
  C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb > mypriv.txt


  C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > eseutil /mh
  C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA\pub1.edb > mypub.txt

  Đ? hi?n th? văn b?n tr?c ti?p trên màn h?nh, thêm | khác đ? k?t thúc c?a l?nh.

  N?u t?p tin Pub1.edb và các t?p tin Priv1.edb không n?m trong thư m?c chương tr?nh Files\ExchSrvr\Mdbdata trên cùng m?t ? đ?a như là thư m?c ExchSrvr\Bin r?ng b?n đang ch?y l?nh t?, thay th? ph?n "C: Program Files files\mdbdata\priv1.edb" l?nh v?i đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin Priv1.edb. H?y thay đ?i tương t? cho Pub1.edb. N?u c? hai t?p tin Pub1.edb và Priv1.edb t?p tin phù h?p, h?y bư?c 6.

  N?u m?t trong các cơ s? d? li?u không phù h?p, c? g?ng th?c hi?n m?t m?m ph?c h?i các t?p tin đ? xem có b?n sao c?a t?p tin đăng nh?p đư?c lưu gi? trong các Mdbdata thư m?c.

  Chú ý N?u b?n không có các t?p tin đăng nh?p, b?n không th? hoàn t?t m?m quá tr?nh ph?c h?i. Đi đ?n bư?c 6. B?n c?ng ph?i b?t đ?u lưu tr? thông tin d?ch v?.

  Khi b?n th?c hi?n m?t ph?c h?i m?m, b?t k? kho?n đăng nh?p t?p tin nh?ng cam k?t cơ s? d? li?u lưu tr? thông tin.

  Đ? b?t đ?u m?t m?m ph?c h?i, h?y ch?y l?nh sau.

  M? thư m?c nơi các t?p cơ s? d? li?u và đăng nh?p cư trú, và sau đó nh?p sau m?t l?nh d?u nh?c. D?ng sau đây đ? đư?c b?c cho d? đ?c.
  C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA > "C: Program Files Files\exchsrvr\BIN\eseutil" /r E00
  Nh?p vào Có đ? ch?y s?a ch?a. Ti?n ích s? hi?n th? thông báo sau:
  Microsoft (R) Exchange Server(TM) Database Utilities
  Version 6.0
  Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-2000. All rights reserved.
  
  Initiating RECOVERY mode...
     Logfile base name: E00
         Log Files: (current directory)
        System files: (current directory)
  
  Performing soft recovery...
  						
  Khi vi?c thu h?i m?m xong, chương tr?nh s? hi?n th? các tin nh?n:
  Thao tác hoàn t?t thành công trong x.xxx giây.
  B?n có th? s? d?ng l?nh này đ? ph?c h?i các cơ s? d? li?u n?u các cơ s? d? li?u hoàn toàn ph?c h?i. Đ? xác nh?n hành vi này, l?p l?i bư?c này t? đ?u, và sau đó ch?y các eseutil /MH b? ch? huy m?t l?n n?a. N?u nhà nư?c đ? thay đ?i đ? "Consistent" cho kho thông tin công c?ng và lưu tr? thông tin riêng tư, đi đ?n bư?c 5.
 4. N?u m?t trong các cơ s? d? li?u không phù h?p, và các eseutil /r b? ch? huy không tr? l?i chúng vào m?t nhà nư?c th?ng nh?t, h?y s? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong bư?c này.

  Chú ý Khi b?n s? d?ng l?nh sau đây, b?n có th? m?t m?t s? trao đ?i 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 d? li?u, bao g?m c? các thư đ? đư?c ch?a trong đăng nh?p t?p tin đó đ? không đư?c cam k?t cơ s? d? li?u lưu tr? thông tin. L?nh sau đây là m?t câu l?nh khôi ph?c nhà nư?c c?ng ho?c bu?c. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng l?nh này ch? khi công khai thông tin lưu tr? ho?c thông tin cá nhân c?a hàng không tr? v? m?t nhà nư?c th?ng nh?t sau khi b?n th?c hi?n các bư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này.

  T?i d?u nh?c l?nh, g? các l?nh sau đây (nh?ng d?ng đ? đư?c b?c cho d? đ?c):
  1. Đ? mang l?i các t?p tin Priv1.edb tr? thành m?t phù h?p ti?u bang:
   C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA > "C: Program Files Files\exchsrvr\BIN\eseutil" p priv1.edb
  2. Đ? mang l?i các t?p tin Pub1.edb tr? thành m?t phù h?p ti?u bang:
   C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA > "C: Program Files Files\exchsrvr\BIN\eseutil" p pub1.edb
  3. Nh?p vào Có đ? ch?y s?a ch?a. Ti?n ích s? hi?n th? thông báo sau:
   Microsoft (R) Exchange Server(TM) Database Utilities
   Version 6.0
   Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-2000. All right reserved.
   
   Initiating REPAIR mode...
       Database: priv1.edb
    Streaming File: priv1.stm
    Temp. Database: TEMPREPAIR1820.EDB
   
   Checking database integrity.
   
              Scanning Status (% complete)
     0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
     |----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
     ....................................................
   							
  Khi các th? t?c đư?c hoàn t?t, chương tr?nh s? hi?n th? các thông báo:
  Ki?m tra tính toàn v?n thành công.
  Chú ý Các t?p tin .stm s? t? đ?ng đư?c bao g?m trong quá tr?nh s?a ch?a.
 5. Xóa t?t c? các log file trong thư m?c Mdbdata, xóa các .CHK t?p tin, và sau đó xóa các t?p tin Temp.edb (n?u nó t?n t?i).
 6. G?n k?t các cơ s? d? li?u m?t l?n, và sau đó ngay l?p t?c tháo d? h? đ?n đ? ngư?i dùng không th? truy c?p chúng trong th? t?c này.

  Chú ý B?n có th? ng?ng d?ch v? SMTP trư?c khi b?n g?n k?t các cơ s? d? li?u đ? ngăn ch?n thư đi?n t? m?i s?p t?i t?i các cơ s? d? li?u. Khi b?n ch?y m?t s?a ch?a khó khăn (eseutil p), và s?a ch?a th?c s? phát hi?n và lo?i b? cơ s? d? li?u tham nh?ng, b?n nên ch?y m?t phân m?nh gián tuy?n sau khi s?a ch?a và trư?c khi b?n làm b?t c? đi?u g? khác.
 7. D?ng d?ch v? kho thông tin và ch?y phân m?nh c?a cơ s? d? li?u c?a hàng tư nhân và công c?ng. B?n ph?i ch?y bư?c này n?u b?n là th?p trên không gian đ?a.

  Chú ý B?n ph?i có đ?a tr?ng b?ng v?i ít nh?t là 110% kích thư?c cơ s? d? li?u đ? ch?y eseutil/d. N?u b?n không ch? đ?nh m?t đ?a đi?m t?m th?i cho các t?p tin cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng các "t" l?nh, v? trí t?m th?i s? t? đ?ng đư?c thi?t l?p đ? Exchsrvr/Bin thư m?c.

  T?i d?u nh?c l?nh, g? các l?nh sau đây (nh?ng d?ng đ? đư?c b?c cho d? đ?c):
  1. Đ? ch?ng phân m?nh Priv1.edb:
   C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > eseutil/d
   C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb
  2. Đ? ch?ng phân m?nh Pub1.edb:
   C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > eseutil/d
   C: Program Files Files\exchsrvr\MDBDATA\pub1.edb
  Chú ý N?u c? tư nhân và cơ s? d? li?u lưu tr? thông tin công c?ng l?n, bư?c này có th? m?t m?t th?i gian. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? ra thi?u không gian đ?a khi b?n c? g?ng đ? th?c hi?n các bư?c này, sao chép thư m?c chương tr?nh Files\ExchSrvr\Bin cho m?t ? đ?a có thêm không gian đ?a, và sau đó th? ch?y l?nh t? v? trí đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách gi?i quy?t thông báo l?i này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  192185Làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh v?i ti?n ích Eseutil (Eseutil.exe
 8. S? d?ng Isinteg.exe đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u Pub1.edb và các Priv1.edb cơ s? d? li?u. Các ti?n ích Isinteg.exe ch?y m?t th? nghi?m trên m?i l?nh v?c c?a m?i cơ s? d? li?u và báo cáo các k?t qu?. Isinteg.exe c?ng c? g?ng s?a ch?a b?t k? v?n đ? đó g?p ph?i.
  • Đ? kh?c ph?c Priv1.edb, g? l?nh sau t?i m?t d?u nh?c l?nh (d?ng sau đây đ? đư?c b?c cho d? đ?c):
   C: Program Files Files\exchsrvr\BIN > isinteg -s (servername)-s?a ch?a - ki?m tra alltests
  Chú ý Đ? có đư?c ho?c xác nh?n tên máy ch?, g? l?nh sau đây t?i d?u nh?c l?nh trên máy ch?:
  nbtstat - n
  B?n đư?c nh?c ch?n cơ s? d? li?u ph?i đư?c ki?m tra.
  Index    Status    Database-Name
  Storage   Group Name: First Storage Group
   1     Offline   Mailbox Store (servername)
   2     Offline   Public Folder Store (servername)
  Enter a number to select a database or press Return to exit.
  						
  B?n ch? có th? ki?m tra cơ s? d? li?u đư?c đánh d?u như gián tuy?n. D?ch v? kho thông tin ph?i đư?c kh?i đ?ng, nhưng thông tin c?a hàng ph?i đư?c dismounted.

  Khi b?n ch?n m?t cơ s? d? li?u, b?n đang nh?c nh? b?ng thông đi?p sau đây đ? xác nh?n vi?c l?a ch?n:
  "You have selected First Storage Group / Mailbox Store <servername>
  Continue? (Y/N)"
  
  Press <B>Y</B> and <B>Enter</B> to start checking the selected database.
  						
  B?n nh?n đư?c m?t báo cáo tóm t?t ch? ra các s? lư?ng các xét nghi?m đ? là ch?y, s? lư?ng c?nh báo, s? l?i t?m th?y, m?t s? b?n s?a l?i c? g?ng, và th?i gian m?t cho chương tr?nh đ? ch?y. N?u có b?t k? c?nh báo, l?i, ho?c s?a ch?a, ch?y l?nh m?t l?n n?a. L?p l?i bư?c này cho đ?n khi có không có c?nh báo, l?i, ho?c các b?n s?a l?i báo cáo và báo cáo trông tương t? như văn b?n sau đây:
  Test reference table construction result:
  0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s
  Test Folder Result: 
  0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 101 row(s); time: 0h:0m:0s
  
  Now in test 3 (reference count verification)of total 3 tests;
  100% complete.
  						
  Chú ý Trong m?t s? trư?ng h?p cùng m?t c?nh báo, l?i, ho?c b?n s?a l?i có th? thông báo m?i khi b?n ch?y chương tr?nh. N?u b?n nh?n đư?c các c?nh báo tương t?, l?i, ho?c s?a ch?a ba l?n trong m?t hàng, di chuy?n sang bư?c ti?p theo. Các l?i có th? gây ra b?i m?t ph?n đính kèm thư đi?n t? b? h?ng ho?c m?t cái g? đó tương t? mà không ngăn c?n b?n b?t đ?u lưu tr? thông tin.

  N?u b?n có th? b?t đ?u các D?ch v? kho thông tin, và lưu tr? thông tin là ?n đ?nh, và như v?y l?i và c?nh báo đư?c báo cáo sau khi b?n đ? ch?y Isinteg.exe nhi?u l?n, s? d?ng ti?n ích ExMerge đ? xây d?ng l?i c?a hàng thông tin b?ng cách xu?t d? li?u thành đ?nh d?ng .pst, và sau đó re-importing nó vào cơ s? d? li?u m?i ho?c s?ch các c?u trúc. Thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích ExMerge đư?c bao g?m sau này trong bài vi?t này.

  Chú ý Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 không c?n th?c hi?n các ti?n ích Isinteg trong k?t h?p v?i các - tùy ch?n patch. M?t b?n vá đư?c th?c hi?n t? đ?ng b?i Store.exe khi b?t đ?u lưu tr? thông tin.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  251409Isinteg-vá không c?n c?n thi?t đ? khôi ph?c sao lưu ngo?i tuy?n
 9. Kh?i đ?ng l?i lưu tr? thông tin.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a m?t cơ s? d? li?u Exchange Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812357Làm th? nào đ? duy tr? cơ s? d? li?u Exchange c?a b?n sau khi b?n s?a ch?a b?ng cách s? d?ng công c? /p Eseutil trong Exchange Server 5.5, trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003

B?ng cách s? d?ng nh?t quán adjuster

Trư?c đó phiên b?n c?a Exchange Server s? d?ng DS / là th?ng nh?t adjuster đ? t?o ra các đ?i tư?ng ngư?i dùng trong thư m?c t? kho thông tin cơ s? d? li?u. Trong Exchange 2000, ti?n ích Mbconn.exe cung c?p cùng ch?c năng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem t?p tin h?p thư k?t n?i l?i giúp (Mbconn.chm) n?m ? các Đ?A CD Ổ đĩa\ExchSrvr\Server\Support\Utils\i386 thư m?c, ho?c b?m các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
271886 Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Mbconn đ? t?o ra các tài kho?n Active Directory cho h?p thư lưu tr? thông tin


Chú ý Trung tâm ph?c h?i h?p thư trong Exchange Server 2003 di?n ra c?a ti?n ích MBCONN đư?c s? d?ng v?i Exchange 2000 Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Exchange Server 2003 giúp t?p tin.

B?n có th? s? d?ng Eseutil v?i các /G chuy?n đ?i đ? xác minh tính toàn v?n c?a kho thông tin. Đ? bi?t thêm v? thi?t b? chuy?n m?ch có s?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182903Tham s? d?ng l?nh ESEUTIL

B?ng cách s? d?ng các Exchange 2000 Directory d?ch v? toàn v?n Checker (E2kdsinteg)

E2kdsinteg ti?n ích đ? l?n đ?u tiên bao g?m trong Exchange 2000 SP2. Ti?n ích này báo cáo v? s?c kh?e c?a Active Directory sau khi trao đ?i 2000 ho?c các trao đ?i 2000 Active Directory Connector (ADC) đư?c cài đ?t và ch?y. E2kdsinteg ti?n ích t?o ra các báo cáo đơn gi?n trong t?p tin văn b?n đ?nh d?ng mà d? thư?ng tài li?u ho?c các đ?i tư?ng nghi ng?. E2kdsinteg không làm cho nh?ng thay đ?i v?i b?t k? các đ?i tư?ng trong Active Directory. Tùy thu?c vào s? lư?ng các đ?i tư?ng kích ho?t thư và c?u h?nh các đ?i tư?ng Active Directory, có th? m?t m?t kho?ng th?i gian đáng k? th?i gian đ? x? l? các đ?i tư?ng kích ho?t thư.

Trong Exchange Server 2003, các công c? ConfigDSInteg ch?y đ?i tư?ng c?u h?nh E2kDSInteg đ? ki?m tra các đ?i tư?ng c?u h?nh Active Directory. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
812593T?ng quan v? công c? tri?n khai Exchange Server 2003

B?ng cách s? d?ng các ti?n ích ExMerge

N?u kho thông tin b?t đ?u, nhưng c?ng có nh?ng v?n đ? khác, b?n có th? s? d?ng ti?n ích ExMerge đ? xu?t t?t c? ngư?i s? d?ng h?p thư đ?n .pst files. Sau đó, nh?p t?p .pst cho h?p thư ngư?i s? d?ng vào m?t t?p tin Priv1.edb m?i đư?c t?o ra. B?n c?ng có th? di chuy?n các n?i dung thư m?c chung theo cách này.

N?u b?n s? d?ng lưu tr? ngo?i tuy?n cho thư đi?n t? (OST t?p tin), b?n ph?i di chuy?n các t?p tin OST đ? m?t .PST t?p tin trư?c khi b?n b?t đ?u th? t?c này đ? ngăn ch?n s? m?t mát c?a b?t k? d? li?u OST.

Trư?c khi b?n s? d?ng ti?n ích ExMerge, lưu ? r?ng b?n có th? s? d?ng ExMerge đ? di chuy?n ch? ngư?i dùng h?p thư. B?n không th? s? d?ng ExMerge đ? di chuy?n c? th? Thu?c tính c?u h?nh Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 như cài đ?t k?t n?i, Outlook thi?t đ?t, ho?c quy t?c phía khách hàng. B?n c?ng không th? s? d?ng ExMerge đ? di chuy?n danh sách phân ph?i, thành viên trong nh?ng danh sách phân ph?i, ho?c thư m?c công c?ng. B?n có th? di chuy?n c?p công c?ng n?i dung vào thư m?c cá nhân c?a ngư?i s? d?ng đ? bao g?m thông tin thư m?c công c?ng trong t?p .pst sáp nh?p. N?u b?n c? g?ng này th? t?c, b?n ph?i t?o l?i ho?c c?u h?nh l?i danh sách phân ph?i theo cách th? công.

Chú ý Th? t?c này c?ng lo?i b? c?a hàng ví d? đơn cho các tin nh?n đ? nh?n đư?c đ?n th?i đi?m đó. K?t qu? là, Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 cơ s? d? li?u có th? phát tri?n và yêu c?u thêm không gian đ?a.

Đ? bi?t thêm v? ExMerge Ti?n ích, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174197Thông tin Microsoft Exchange h?p thư k?t h?p chương (Exmerge.exe)
316279 Công c? đư?c bao g?m trong Exchange 2000 Server CD-ROM
823143 Làm th? nào đ? c?u h?nh trương m?c qu?n tr? viên đ? s? d?ng Exmerge 2003 trong Exchange 2003
273642 ExMerge không làm vi?c tr? khi b?n đ? nh?n đư?c như và g?i như quy?n trên các c?a hàng
Các ti?n ích ExMerge có s?n trên vi?c trao đ?i 2000 CD trong thư m?c Support\Utils dư?i thư m?c con cho n?n t?ng c?a b?n. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng các ti?n ích ExMerge t? Exchange m?i nh?t gói d?ch v? năm 2000.

Chú ý Small Business Server 2000 ngư?i dùng ti?n ích ExMerge là có s?n trong thư m?c Exchsrvr60\Support\Utils\I386\Exmerge trên đ?a CD # 3. Có tên c?ng m?t tài li?u Microsoft Word là Exmerge.doc cung c?p chi ti?t hơn thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích này. Đ?i v?i ngư?i dùng Exchange Server 2003, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây đ? t?i v? Exmerge.exe:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=429163EC-DCDF-47DC-96DA-1C12D67327D5
Sao chép các t?p tin đ? the\Exchsrvr\Mdbdata\Bin thư m?c, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?m b?o r?ng không có không có ngư?i s? d?ng hi?n có truy nh?p thư đi?n t? ho?c có chương tr?nh thư đi?n t? khách hàng c?a h? ch?y.
 2. Ch?y ExMerge b?ng cách s? d?ng bư?c m?t vi?c h?p nh?t hai bư?c, và sau đó nh?p t?t c? các ngư?i dùng.
 3. Khi quá tr?nh ExMerge xong, d?ng d?ch v? Exchange 2000 Server ho?c kho thông tin Exchange Server 2003, xác đ?nh v? trí và m? các ExchSrvr\Mdbdata thư m?c, và sau đó đ?i tên Pub1.edb và Priv1.edb t?p tin.

  Xóa t?t c? các t?p tin khác trong c?p này. H?y ch?c ch?n r?ng b?n không xóa các t?p tin đư?c đ?i tên thành Pub1.edb và Priv1.edb cho đ?n khi b?n ch?c ch?n r?ng vi?c h?p nh?t thành công.
 4. Kh?i đ?ng l?i Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 thông tin Store d?ch v?.
 5. B?t đ?u Outlook trên m?t máy tính khách hàng, và sau đó g?i m?t e-mail thông báo cho t?t c? các ngư?i dùng trong s? đ?a ch? toàn c?u Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003.

  Chú ý N?u b?n không hoàn thành bư?c này, bư?c th? hai c?a ExMerge h?p nh?t hai bư?c không hi?n th? mà không có b?t k? h?p thư có s?n đ? Khôi ph?c.
 6. Ch?y ExMerge b?ng cách s? d?ng bư?c hai c?a vi?c h?p nh?t hai bư?c, và sau đó nh?p t?t c? các ngư?i dùng.

  Khi quá tr?nh này đư?c hoàn t?t, e-mail thư này đ? cho t?p .pst đang di chuy?n Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 h?p thư.
B?n có m?t t?p tin Priv1.edb m?i có ch?a b?n sao c?a t?t c? các thư đi?n t?.

Chú ý N?u ngư?i dùng đăng nh?p vào h?p thư tr?ng, các tài kho?n có th? không có k?t n?i v?i h?p thư m?i đư?c thành l?p. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
278447Ngư?i dùng đư?c k?t n?i v?i h?p thư có s?n ph?m nào sau khi nâng c?p th?t b?i

Tái t?o cơ s? d? li?u Pub1.edb

 1. T? m?t khách hàng như Outlook, sao chép thư m?c công c?ng đ?n thư m?c cá nhân c?a ngư?i s? d?ng trên máy khách.
 2. D?ng d?ch v? kho thông tin, và sau đó đ?i tên các hi?n có t?p Pub1.edb và Pub1.stm.
 3. Đ? t?o ra Pub1.edb m?i, g?n k?t các thư m?c công c?ng cơ s? d? li?u.
 4. Nh?p vào Ok đ? t?o Pub1.edb m?i.

  Chú ý B?n ph?i ph?c h?i b?t k? đi?u kho?n trên các c?a hàng công c?ng.Đ? bi?t thêm thông tin n?u cơ s? d? li?u m?i là không t?o ra t? đ?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  261329Thông tin lưu tr? t?p tin không đư?c t?o ra t? đ?ng khi kh?i đ?ng lưu tr? thông tin
 5. T? khách hàng, đưa các thư m?c tr? l?i công chúng m?i c?u trúc thư m?c trên máy ch?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? khôi ph?c thông tin trao đ?i 2000 lưu tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316794Exchange 2000 Service Pack 2 không cho phép b?n khôi ph?c l?i Exchange 2000 ho?c Exchange 2000 Service Pack 1
253914 Làm th? nào đ? xem n?i dung c?a t?p tin Restore.env
258529 T? ch?c s? ki?n ID 9519 và 8012 khi b?t đ?u lưu tr? thông tin
251403 Cơ s? d? li?u không g?n k?t sau khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu ngo?i tuy?n
253931 G?n cơ s? d? li?u sau khi khôi ph?c th?t b?i v?i l?i tin nh?n c1041724
Đ? bi?t thêm v? thiên tai Exchange 2000 ph?c h?i, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/Exchange/2000/Library/disrec00.mspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? Isinteg.exe và Eseutil.exe Ti?n ích, xem tài li?u ? nh?ng đ?a đi?m sau đây trên Exchange 2000 Đ?A CD:
? CD\ExchSrvr\Server\Support\Utils\Eseutil.rtf

? CD\ExchSrvr\Server\Support\Utils\ReadMe.doc
Quan tr?ng Sau khi b?n có th? truy c?p thư đi?n t? và thư m?c công c?ng, th?c hi?n và ki?m ch?ng b?n sao lưu thành công ngay sau khi b?n có th?.

Th?c ti?n t?t nh?t

Kho thông tin lên k? ho?ch b?o tr?

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n di chuy?n b?t k? b?o tr? theo l?ch tr?nh đ?n m?t th?i gian khác nhau khe hơn th?i gian ch?y tr?nh sao lưu. N?u b?n ch?y c? hai b?o tr? theo l?ch tr?nh và quá tr?nh sao lưu cùng m?t lúc, nó có th? gây ra các v?n đ? v?i các cơ s? d? li?u Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003.

Đ? thay đ?i các theo l?ch tr?nh b?o tr? l?n cho các c?a hàng thông tin:
 1. Trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, nh?p chu?t ph?i C?a hàng h?p thư.
 2. B?m vào các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u tab.
 3. B?m vào các Tùy ch?nh nút.
 4. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 3 cho Public Folder Store.
Microsoft khuy?n cáo b?n h?y ch?y Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 b?o tr? m?t trong th?i gian m?t tu?n, đ?c bi?t là khi có nh?ng ch? có m?t vài ngư?i dùng ? các Trang web.

Gi? đ?n ngày v?i gói d?ch v?

B?n có th? s? d?ng Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 service pack đ? gi? cho h? th?ng máy ch? Exchange c?a b?n đ?n nay. Đ? bi?t thêm thông tin v? Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 service pack, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Exchange Server 2000 và Exchange 2003 Server Trang ch?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192185Làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh v?i ti?n ích Eseutil (Eseutil.exe)
244525 Làm th? nào đ? ch?y Eseutil trên m?t máy tính mà không c?n trao đ?i máy ch?
254132 Eseutil/d defragments cơ s? d? li?u và t?p tin tr?c tuy?n
255224 B?n nh?n đư?c m?t "s? d?ng Error: không h?p l? đ?i s?" N?u tên thư m?c nhóm lưu tr? trong đư?ng d?n ch?a d?u cách khi b?n ch?y Eseutil trong Exchange 2000 Server
297336 Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Eseutil đ? ki?m tra m?t t?p tin tr?c tuy?n
256352 D?n li?n ? đ?a tr?c tuy?n không làm gi?m kích thư?c c?a .edb t?p tin
327156 Thông báo l?i: t?p cơ s? d? li?u lưu tr? này là không phù h?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 313184 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB313184 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313184

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com