Không có thông báo h?t h?n m?t kh?u đư?c tr?nh bày trong quá tr?nh đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313194 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Windows XP có th? không hi?n th? m?t thông báo đ? m?t ngư?i s? d?ng m?t kh?u c?a ngư?i dùng là s?p h?t h?n. V?n đ? này có th? x?y ra n?u ngư?i s? d?ng đăng vào m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000 t? m?t máy Windows XP Professional d?a trên tính mà ngư?i dùng đ? đăng nh?p trư?c đây, và m?t kh?u c?a ngư?i dùng s? h?t h?n trong giai đo?n h?t th?i h?n quy đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

Các chính sách sau đây xác đ?nh li?u Windows XP ch? đ?i cho m?ng trong th?i gian kh?i đ?ng và ti?n tr?nh đăng nh?p ngư?i s? d?ng:
Máy tính Administrative Templates\System\Logon: Luôn ch? đ?i cho m?ng lúc kh?i đ?ng máy tính và đăng nh?p
Theo m?c đ?nh, Windows XP không ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c hoàn toàn kh?i ch?y trong th?i gian kh?i đ?ng và quá tr?nh đăng nh?p. Ngư?i dùng hi?n t?i đang đăng nh?p b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr?. K?t qu? là ng?n hơn l?n cho ti?n tr?nh đăng nh?p. Chính sách nhóm đư?c áp d?ng trong n?n sau khi m?ng tr? thành có s?n.

B?i v? đi?u này làm m?i m?t n?n, ph?n m? r?ng như cài đ?t ph?n m?m và chuy?n hư?ng c?p m?t hai quá tr?nh đăng nh?p đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i. Đ? có th? v?n hành m?t cách an toàn, nh?ng ph?n m? r?ng yêu c?u ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào. V? v?y, nh?ng ph?n m? r?ng ph?i đư?c x? l? t?i phía sau trư?c khi ngư?i dùng đang tích c?c s? d?ng máy tính. Ngoài ra, nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng, ch?ng h?n như cách thêm đư?ng d?n h? sơ chuy?n vùng, m?c nhà hay k?ch b?n đăng nh?p c?a ngư?i s? d?ng đ?i tư?ng, có th? m?t đ?n hai quá tr?nh đăng nh?p đ? đư?c phát hi?n.

N?u m?t ngư?i s? d?ng v?i m?t h? sơ di đ?ng, m?c nhà ho?c ngư?i s? d?ng đăng nh?p đ?i tư?ng k?ch b?n Nh?t k? ngày v?i m?t máy tính, Windows XP luôn ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c kh?i ch?y trư?c khi ngư?i dùng đăng nh?p. N?u m?t ngư?i s? d?ng đ? không đăng nh?p vào máy tính trư?c khi, Windows XP luôn ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c kh?i t?o.

N?u b?n b?t các thi?t l?p đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, đăng nh?p x? l? đư?c th?c hi?n như v?y đ?i v?i khách hàng d?a trên Windows 2000. Windows XP ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c hoàn toàn kh?i ch?y trư?c khi ngư?i dùng đ? đăng nh?p. Chính sách nhóm đư?c áp d?ng đ?ng b? t?i phía sau.

N?u b?n t?t ho?c không c?u h?nh các thi?t l?p, Windows XP không ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c hoàn toàn kh?i t?o và ngư?i dùng đ? đăng nh?p v?i thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr?. Chính sách nhóm đư?c áp d?ng không đ?ng b? trong n?n.

N?u b?n mu?n đ?i hư?ng c?p, cài đ?t ph?n m?m ho?c thi?t l?p h? sơ ngư?i dùng di đ?ng s? đư?c áp d?ng đ?i v?i ch? có m?t ti?n tr?nh đăng nh?p, b?t các thi?t l?p đ? đ?m b?o r?ng Windows XP ch? đ?i cho m?ng có s?n trư?c khi áp d?ng chính sách.

Lưu ? thư?ng là cho các máy ch?, kh?i đ?ng và đăng nh?p x? l? luôn luôn ch?y như th? thi?t đ?t chính sách này là v?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  2-28-2002  16:11  5.1.2600.31  968192  Msgina.dll
				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, l?n lư?t v? chính sách nhóm sau đây:
Computer\Administrative Templates\System\logon\Always ch? đ?i cho m?ng lúc kh?i đ?ng máy tính và đăng nh?p

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313194 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB313194 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313194

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com