Làm th? nào đ? t?i cân b?ng m?t nông tr?i máy ch? Web b?ng cách s? d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n SSL trong IIS 6.0 và IIS 5.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313299 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p trang Web máy ch? trang tr?i có ch?a nhi?u máy ch? trang Web Microsoft Internet Information Services (IIS) v?i cùng m?t gi?y ch?ng nh?n. Khi b?n làm đi?u này, thông tin liên l?c gi?a các máy tính khách hàng Web và máy ch? đư?c b?o đ?m b?i Secure Sockets Layer (SSL).

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t m?t ch?ng ch? máy ch? Web cho máy ch? Web đ?u tiên

Đ? th?c hi?n cân b?ng t?i c?a m?t trang tr?i máy ch? Web v?i m?t ch?ng ch? duy nh?t trong IIS 6.0 ho?c IIS 5.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet ho?c B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. M? r?ng tên máy ch? c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào các trang Web và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab.
 4. Nh?p vào Ch?ng ch? máy ch?.
 5. Sau khi thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web b?t đ?u, b?m Ti?p theo.
 6. Trên các Ch?ng ch? máy ch? Trang, b?m vào các phương pháp mà b?n mu?n s? d?ng đ? ch? đ?nh các trang web ch?ng ch? m?i, ví d?, b?m vào T?o m?t ch?ng ch? m?i.
 7. Trên các B? tr? ho?n ho?c ngay l?p t?c yêu c?u Trang, Click vào m?t trong các tùy ch?n sau và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  • N?u b?n có m?t máy ch? tr?c tuy?n gi?y ch?ng nh?n trong t? ch?c c?a b?n, h?y nh?p vào G?i yêu c?u ngay l?p t?c cho các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n tr?c tuy?n.
  • N?u b?n ph?i g?i yêu c?u đ?n m?t nhà cung c?p bên th? ba ho?c m?t ch?ng nh?n authority (CA) mà là ra kh?i m?ng, b?m Chu?n b? yêu c?u bây gi?, nhưng g?i nó sau này. Các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n b?m vào tùy ch?n này.
 8. Trên các Tên và thi?t đ?t b?o m?t Trang, g? tên cho ch?ng ch? m?i trong các Tên h?p, b?m vào 1024 trong các Chút chi?u dài h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trên các T? ch?c thông tin Trang, g? tên c?a t? ch?c c?a b?n trong các T? ch?c h?p, g? tên đơn v? t? ch?c c?a b?n trong các Đơn v? t? ch?c h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 10. Trên các Tên ph? bi?n trang web c?a b?n Trang, g? tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) mà ngư?i dùng s? d?ng đ? truy c?p vào các trang web trong các Tên g?i thông thư?ng h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng h? ph?c v? trên m?ng n?i b? ch?, b?n có th? s? d?ng tên NetBIOS c?a máy ch?.
 11. Trên các Thông tin đ?a l? ho?c Thông tin đ?a l? Trang, b?m vào qu?c gia c?a b?n trong các Qu?c gia/khu v?c h?p, g? tên đ?y đ? c?a nhà nư?c c?a b?n ho?c c?a b?n (t?nh) ? các Bang/t?nh h?p, g? tên đ?y đ? c?a thành ph? c?a b?n ho?c đ?a phương c?a b?n trong các Thành ph?/đ?a phương h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 12. Trên các Gi?y ch?ng nh?n yêu c?u tên t?p Trang, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin yêu c?u gi?y ch?ng nh?n ho?c s? d?ng yêu c?u ch?ng ch? m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trên các Tóm lư?c t?p tin yêu c?u Trang, xem l?i các thi?t l?p và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trên các Hoàn t?t thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web Trang, nh?p vào K?t thúc.
 15. L?y các yêu c?u ch?ng ch?, và sau đó ho?c e-mail yêu c?u ho?c s? d?ng đ?a m?m đ? cung c?p theo yêu c?u t?i nhà cung c?p CA. Các nhà cung c?p tr? v? gi?y ch?ng nh?n có ch? k? cho b?n.
 16. Cài đ?t ch?ng ch? trên máy ch? Web.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?t ch?ng ch? k?

 1. Có đư?c và cài đ?t m?t ch?ng ch? máy ch? Web cho máy ch? Web đ?u tiên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet ho?c B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 3. M? r?ng tên máy ch? c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào các trang Web và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các B?o m?t thư m?c tab, b?m vào Ch?ng ch? máy ch?.
 5. Sau khi thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web b?t đ?u, b?m Ti?p theo.
 6. Trên các Đang ch? gi?i quy?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n Trang, nh?p vào X? l? các yêu c?u đang ch? gi?i quy?t và cài đ?t ch?ng ch?, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trên các Quá tr?nh m?t yêu c?u đang ch? gi?i quy?t Trang, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a ch?ng ch? trong các Đư?ng d?n và tên t?p h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trên các Tóm t?t gi?y ch?ng nh?n Trang, xem l?i các thi?t l?p trong ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trên các Hoàn t?t thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web Trang, nh?p vào K?t thúc.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. D?ng và kh?i đ?ng l?i các trang Web.

Làm th? nào đ? xu?t kh?u m?t khóa riêng

Đ? xu?t kh?u chính mà b?n cài đ?t trên máy ch? Web đ?u tiên, h?y làm theo các bư?c sau. Phím này đư?c nh?p kh?u cho các máy ch? Web khác trong trang tr?i.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n Menu trong IIS 5 ho?c các Tệp Nh?p vào tr?nh đơn trong IIS 6, Thêm/lo?i b?-theo ho?c Thêm/lo?i b?-theo, sau đó b?m Thêm.
 3. Nh?p vào Chứng chỉ, sau đó b?m Thêm.
 4. Nh?p vào Trương m?c máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Đ?a phương máy tính (máy tính bàn giao ti?p này ch?y), sau đó b?m K?t thúc.
 6. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok.
 7. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Chứng chỉ, và sau đó m? r?ng Cá nhân.
 8. Nh?p vào Chứng chỉ dư?i Cá nhân.
 9. Nh?p chu?t ph?i vào ch?ng ch? máy ch? Web trong ngăn bên ph?i, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Xu?t kh?u.
 10. Sau khi thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch? b?t đ?u, b?m Ti?p theo.
 11. Trên các Xu?t kh?u Private Key Trang, nh?p vào Có, xu?t kh?u khóa riêng, sau đó b?m Ti?p theo.
 12. Trên các Đ?nh d?ng t?p tin xu?t kh?u Trang, nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m t?t c? các ch?ng ch? trong đư?ng d?n ch?ng nh?n n?u có th? ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.

  Chú ý N?u b?n mu?n kích ho?t tính năng b?o v? m?nh m? trong IIS 5 cho Microsoft Internet Explorer 5.0 ho?c cho Microsoft Windows NT 4.0 service pack, b?m vào đ? ch?n các Kích ho?t tính năng b?o v? m?nh m? h?p ki?m. N?u b?n không mu?n b?t b?o v? m?nh m? trong IIS 6, nh?p vào Xoá các Kích ho?t tính năng b?o v? m?nh m? h?p ki?m.
 13. Trên các M?t kh?u Trang, g? m?t kh?u trong các M?t kh?u h?p, g? l?i m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trên các T?p tin đ? xu?t kh?u Trang, g? tên t?p c?a ch?ng ch? đ? xu?t chuy?n trong các Tên tệp h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 15. Trên các Hoàn t?t thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch? Trang, nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? nh?p kh?u m?t gi?y ch?ng nh?n cho các c?a hàng cá nhân

Sau khi ch?ng ch? đư?c xu?t kh?u, sao chép ch?ng ch? t?i m?t v? trí trên m?t máy ch? Web trong t?i cân b?ng máy ch? trang tr?i. B?n ph?i chuy?n nh?p ch?ng ch? vào kho ch?ng ch? cá nhân c?a máy tính. Đ? chuy?n nh?p ch?ng ch? vào kho ch?ng ch? cá nhân c?a máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n Menu trong IIS 5 ho?c các Tệp Nh?p vào tr?nh đơn trong IIS 6, Thêm/lo?i b?-theo ho?c Thêm/lo?i b?-theo, sau đó b?m Thêm.
 3. Nh?p vào Chứng chỉ, sau đó b?m Thêm.
 4. Nh?p vào Trương m?c máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Đ?a phương máy tính (máy tính bàn giao ti?p này ch?y), sau đó b?m K?t thúc.
 6. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok.
 7. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Chứng chỉ, và sau đó m? r?ng Cá nhân.
 8. Nh?p chu?t ph?i Chứng chỉ dư?i Cá nhân, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Nh?p kh?u.
 9. Khi thu?t s? chuy?n nh?p ch?ng ch? b?t đ?u, b?m Ti?p theo.
 10. Trên các T?p đ? chuy?n nh?p Trang, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin trong các Tên tệp h?p ho?c nh?p chu?t Tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí t?p và b?m Ti?p theo.
 11. Trên các M?t kh?u Trang, g? m?t kh?u đư?c gán cho ch?ng ch? trong các M?t kh?u h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 12. Trên các Kho ch?ng ch? Trang, nh?p vào Đ?t t?t c? các ch?ng ch? trong các c?a hàng sau đây, xác nh?n r?ng Cá nhân đư?c ch?n như các c?a hàng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trên các Hoàn t?t thu?t s? chuy?n nh?p ch?ng ch? Trang, nh?p vào K?t thúc.
 14. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? gán gi?y ch?ng nh?n nh?p kh?u cho các trang Web

Đ? gán gi?y ch?ng nh?n nh?p kh?u cho các trang Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet ho?c B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. M? r?ng tên máy ch? c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào các trang Web và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các B?o m?t thư m?c tab, b?m vào Ch?ng ch? máy ch?.
 4. Sau khi thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web b?t đ?u, b?m Ti?p theo.
 5. Trên các Ch?ng ch? máy ch? Trang, nh?p vào Gán m?t gi?y ch?ng nh?n hi?n có, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trên các Gi?y ch?ng nh?n có s?n Trang, b?m vào ch?ng ch? mà b?n nh?p kh?u và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trên các Tóm t?t gi?y ch?ng nh?n Trang, xem l?i các thi?t l?p và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trên các Hoàn t?t thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web Trang, nh?p vào K?t thúc.
 9. Nh?p vào Ok.
L?p l?i vi?c nh?p kh?u và th? t?c chuy?n như?ng ch?ng ch? trên b?t k? máy ch? khác ? trang tr?i máy ch? Web.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313299 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbmt KB313299 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313299

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com