Đ?ng b? hóa t?p gián tuy?n không c?n thi?t có th? gây ra các thông báo l?i "Truy c?p b? t? ch?i"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313323 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u nhi?u ngư?i dùng s? d?ng cùng m?t máy tính và có các thư m?c nhà c?a h? và thư m?c My Documents đ?i hư?ng vào m?t c?p m?ng, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p b? t? ch?i" khi ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t (tùy thu?c vào s? T? đ?ng đ?ng b? kho?n m?c đ? ch?n cài đ?t).

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Đ?ng b? hóa.
  2. Nh?p vào Thi?t l?p, và sau đó xóa h?p ki?m cho các thư m?c mà b?n không mu?n đư?c đ?ng b? hóa.
LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m tra đư?c không xóa các thư m?c mà c?n ph?i đ?ng b? hóa. B?n ph?i làm theo các bư?c này cho m?i ngư?i dùng đ? đăng nh?p máy tính.

Phương pháp 2

Windows XP Service Pack 2 bao g?m b? sung vào t?p gián tuy?n. B?n có th? tránh đ?ng b? hóa t?p gián tuy?n không c?n thi?t n?u b?n ngăn ch?n nh?ng đi?u sau đây:
  • Qu?n tr? pinning c?a t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính
  • Đang d?n d?p các t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính khi h? đăng xu?t
Các Ch? khóa s? đăng k? PrimaryUsers đ?nh ngư?i dùng máy tính như ho?c là chính hay không ti?u h?c. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
811660T?p tin mà b?n thêm vào c?p t?p gián tuy?n trên máy tính d?a trên Windows XP đư?c đ?ng b? hóa khi ngư?i khác s? d?ng máy tính

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đây là m?t gi?i h?n thi?t k?. Windows XP h? tr? m?t s? lư?ng t?i đa c?a ngư?i dùng khác nhau 3 v?i t?p gián tuy?n đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313323 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kberrmsg kbfix kbprb kbmt KB313323 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313323

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com