Numer ID artykułu: 313348 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule omówiono sposób dzielenia na partycje (przygotowywania) i formatowania dysku twardego za pomocą Instalatora systemu Windows XP przed zainstalowaniem systemu Windows XP. Przedstawiono tu również zagadnienia, które należy rozważyć przed sformatowaniem lub podzieleniem na partycje dysku twardego, oraz łącza do materiałów ułatwiających rozwiązanie ewentualnych problemów. Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników zaawansowanych.

Przed rozpoczęciem dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego

Przed rozpoczęciem dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego wykonaj następujące czynności:

Przygotowanie dysku twardego zgodnie z instrukcjami producenta

W przypadku korzystania z dysku twardego z interfejsem SATA można pominąć ten krok i przejść do sekcji „Określenie typu systemu plików, który ma zostać zastosowany”. W przypadku dysku z interfejsem IDE, należy ustawić zworki i podłączyć kable zgodnie z rolą dysku twardego, na przykład dysku głównego (master) lub podrzędnego (slave, subordinate), a następnie wprowadzić wymagane zmiany w systemie BIOS (lub CMOS). Aby ustawić zworki, podłączyć kable i wprowadzić wymagane zmiany w systemie BIOS lub CMOS, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do dysku twardego i płyty głównej lub skontaktować się z producentem.

Określenie typu systemu plików, który ma zostać zastosowany

Można użyć systemu plików NTFS lub FAT. Preferowanym systemem plików do formatowania dysku twardego jest system NTFS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ma zostać zainstalowana wcześniejsza wersja systemu Windows, która nie odczytuje partycji NTFS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnić między systemami plików FAT i NTFS, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
100108 Omówienie systemów plików FAT, HPFS i NTFS
310525 Opis systemu plików FAT32 w systemie Windows XP

Wykonanie kopii zapasowej, jeśli na dysku twardym znajdują się dane

Przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Podczas dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego wszystkie dane na tej partycji są trwale usuwane. Bieżące informacje dotyczące partycji można przeglądać bez usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z narzędzia Kopia zapasowa lub Kreatora transferu plików i ustawień, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320820 Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa dostępnego w systemie Windows XP Home Edition
309340 Jak używać funkcji Kopia zapasowa do przywracania plików i folderów na komputerze w systemie Windows XP
293118 Jak korzystać z Kreatora transferu plików i ustawień w systemie Windows XP
306186 Jak korzystać z Kreatora transferu plików i ustawień za pomocą dysku CD
306187 Jak używać Kreatora transferu plików i ustawień przy użyciu dysku kreatora w systemie Windows XP

Jeśli z dyskiem twardym jest powiązana nakładka lub program do zarządzania dyskami, należy się upewnić, że są one zgodne

Jeśli na komputerze jest używany program nakładki do obsługi dużych dysków twardych, nie należy używać Instalatora systemu Windows XP do dzielenia na partycje i formatowania dysku do czasu potwierdzenia, że system Windows XP jest zgodny z tym programem. Jeśli jest zainstalowany program nakładki dysku, należy skontaktować się z jego producentem w celu ustalenia, czy jest on zgodny z systemem Windows XP. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu ustalania, czy jest zainstalowany program nakładki dysku, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 186057: Jak sprawdzić, czy w systemie Windows jest zainstalowany program nakładki dysku . Można też skontaktować się z producentem dysku twardego lub płyty głównej.

Przygotowanie nośników instalacyjnych programów, które mają zostać ponownie zainstalowane

Należy przygotować oryginalne dyski CD lub dyskietki do ponownego zainstalowania programów po podzieleniu dysku na partycje i sformatowaniu go. Jeśli zakupiono uaktualnienie programu, należy upewnić się, że jest dostępna pełna wersja oryginalnego programu. W przypadku wielu uaktualnień dla programów jest wymagane sprawdzenie zgodności przez zainstalowaniem uaktualnionego produktu. Jeśli nie można znaleźć oryginalnych dysków CD lub dyskietek, przed kontynuowaniem należy skontaktować się z producentem programu.

Wykonanie kopii zapasowej zaktualizowanych sterowników urządzeń peryferyjnych

Jeśli zainstalowano zaktualizowany sterownik dla urządzeń peryferyjnych (na przykład modemów lub drukarek), należy wykonać kopię zapasową nowego sterownika dla urządzenia w lokalizacji innej niż dysk, który będzie formatowany i dzielony na partycje, aby można było go zainstalować po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego.

Skonfigurowanie komputera do rozruchu ze stacji dysków CD lub DVD

Aby można było uruchomić komputer z dysku instalacyjnego systemu Windows XP, należy skonfigurować komputer do rozruchu ze stacji dysków CD lub DVD. W niektórych wypadkach konieczna może być zmiana ustawień systemu BIOS komputera w celu ustawienia tej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania komputera do uruchamiania z dysku CD lub DVD, zajrzyj do dokumentacji dostarczonej z komputerem lub skontaktuj się z producentem.

Jeśli komputera nie można uruchomić ze stacji dysków CD lub DVD, a jest konieczne uruchomienie go z dysku startowego, należy przygotować dyskietki instalacyjne, aby uruchomić Instalatora ze stacji dyskietek.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Dyski rozruchowe Instalatora systemu Microsoft Windows XP można uzyskać od firmy Microsoft, ale jedynie w postaci plików do pobrania. Dyski rozruchowe Instalatora służą do uruchamiania Instalatora na komputerach, których nie można uruchomić z rozruchowego dysku CD. Jeśli można uruchomić komputer z dysku CD lub jest dostępna instalacja sieciowa, zdecydowanie zaleca się zastosowanie jednej z tych metod instalacji. Przyszłe produkty nie będą już obsługiwać instalacji metodą dysków rozruchowych Instalatora.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskiwania dysków rozruchowych Instalatora, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 310994: Jak uzyskać dyski rozruchowe Instalatora systemu Windows XP w celu przeprowadzenia instalacji przy użyciu dyskietek.

Jak dzielić na partycje i formatować dysk twardy za pomocą Instalatora systemu Windows XP

Do podzielenia dysku na partycje i sformatowania go można użyć Instalatora systemu Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Podzielenie dysku twardego na partycje

 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD lub DVD albo włóż pierwszą dyskietkę rozruchową Instalatora systemu Windows XP do stacji dyskietek, a następnie ponownie uruchom komputer, aby uruchomić program instalacyjny systemu Windows XP.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2683283
  Uwaga Jeśli komputer jest uruchamiany przy użyciu dyskietek Instalatora systemu Windows XP, należy wkładać poszczególne dodatkowe dyskietki po wyświetleniu odpowiednich monitów, a następnie naciskać klawisz ENTER, aby kontynuować.
 2. Jeśli pojawi się monit, wybierz odpowiednie opcje wymagane do uruchomienia komputera ze stacji dysków CD lub DVD.
 3. Jeśli kontroler dysku twardego wymaga sterownika OEM innej firmy, naciśnij klawisz F6 w celu określenia tego sterownika. Aby uzyskać więcej informacji o określaniu sterownika OEM innej firmy za pomocą klawisza F6 w trakcie działania Instalatora systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314859 W razie naciśnięcia klawisza F6 podczas instalacji systemu Windows XP dostępna jest ograniczona obsługa sterowników dostarczonych przez producenta OEM
 4. Na stronie Instalator — Zapraszamy! naciśnij klawisz ENTER.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2683283
  Uwaga Jeśli są używane dyskietki Instalatora (sześć dyskietek rozruchowych), Instalator monituje o włożenie dysku CD z systemem Windows XP.
 5. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną systemu Windows XP.
 6. Jeśli zostanie wykryta istniejąca instalacja systemu Windows XP, zostanie wyświetlony monit o jej naprawienie. Aby pominąć naprawę, należy nacisnąć klawisz ESC.
 7. Dla każdego fizycznego dysku twardego jest wyświetlana lista wszystkich istniejących partycji i obszarów niepodzielonych na partycje. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz istniejącą partycję lub utwórz nową partycję przez wybranie niepodzielonego na partycje miejsca, w którym ma powstać nowa partycja. Można również nacisnąć klawisz C w celu utworzenia partycji przy użyciu miejsca niepodzielonego na partycje.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2683283
  Uwaga Jeśli jest konieczne utworzenie partycji w obszarze, w którym istnieje już jedna lub kilka partycji, należy najpierw usunąć istniejące partycje, a następnie utworzyć nową partycję. Można nacisnąć klawisz D w celu usunięcia istniejącej partycji, a następnie nacisnąć klawisz L (lub klawisz ENTER, a następnie klawisz L w przypadku partycji systemowej) w celu potwierdzenia zamiaru usunięcia partycji. Należy powtórzyć ten krok dla każdej istniejącej partycji, która ma zostać dołączona do nowej partycji. Po usunięciu wszystkich partycji należy zaznaczyć pozostały obszar niepodzielony na partycje, a następnie nacisnąć klawisz C w celu utworzenia nowej partycji.
 8. Aby utworzyć partycję o maksymalnym rozmiarze, naciśnij klawisz ENTER. Aby określić rozmiar partycji, wpisz rozmiar nowej partycji w megabajtach (MB), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe partycje, powtórz kroki G i H.
 10. Aby sformatować partycję i zainstalować system Windows XP, przejdź do kroku 2.

  Jeśli nie chcesz zainstalować systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3 dwa razy, aby zakończyć Instalatora systemu Windows. W tym przypadku nie wykonuj pozostałych kroków z tego artykułu.

  Aby sformatować partycję bez instalowania systemu Windows XP, użyj innego narzędzia.

Krok 2. Sformatowanie dysku twardego i instalacja systemu Windows XP

 1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz partycję dla instalacji systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wybierz odpowiednią opcję formatowania partycji. Do wyboru są następujące opcje:
  • Formatuj partycję, stosując system plików NTFS (szybkie)
  • Formatuj partycję, stosując system plików FAT (szybkie)
  • Formatuj partycję, stosując system plików NTFS
  • Formatuj partycję, stosując system plików FAT
  • Pozostaw bieżący system plików nienaruszony (bez zmian)
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2683283
  Uwagi
  • Opcja pozostawienia bieżącego systemu plików bez zmian jest niedostępna, jeśli wybrano nową partycję.
  • Jeśli rozmiar wybranej partycji przekracza 32 GB, to system plików FAT jest niedostępny.
  • Jeśli wybrana partycja jest większa niż 2 GB, Instalator systemu Windows używa systemu plików FAT32 (należy nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić).
  • Jeśli partycja jest mniejsza niż 2 GB, Instalator systemu Windows używa systemu plików FAT16.
  • Jeśli usunięto i utworzono nową partycję systemową, ale system Windows XP ma zostać zainstalowany na innej partycji, zostanie wyświetlony monit o wybranie systemu plików zarówno dla partycji systemowej, jak i dla partycji rozruchowej.
 3. Naciśnij klawisz ENTER.
 4. Po sformatowaniu partycji przez Instalatora systemu Windows wykonuj instrukcje w celu zainstalowania systemu Windows XP. Po zakończeniu działania Instalatora systemu Windows i ponownym uruchomieniu komputera można użyć narzędzi Zarządzanie dyskami w systemie Windows XP do utworzenia lub sformatowania kolejnych partycji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego za pomocą narzędzi Zarządzanie dyskami systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  309000 Jak używać funkcji Zarządzanie dyskami do konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP

Uwagi dodatkowe

Przed zainstalowaniem systemu operacyjnego, np. Windows XP, należy najpierw utworzyć partycję podstawową na pierwszym fizycznym dysku twardym (dysk 0) komputera. Następnie można sformatować system plików na tej partycji w celu utworzenia tzw. partycji systemowej.

Można również utworzyć oddzielną partycję dla systemu operacyjnego na dowolnym fizycznym dysku twardym. Ta partycja nosi nazwę partycji rozruchowej. Partycja systemowa na dysku 0 może być również używana jako partycja rozruchowa.

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP można również skorzystać z innych metod dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego, np. z narzędzi Fdisk i Format. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego za pomocą narzędzi Fdisk i Format, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 255867Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje

Jeśli na komputerze działa już system Windows XP i należy utworzyć partycję inną niż systemowa lub rozruchowa, można użyć narzędzi Zarządzanie dyskami systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji na temat dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego za pomocą narzędzi Zarządzanie dyskami systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 309000Jak używać funkcji Zarządzanie dyskami do konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z partycjami w systemie Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316505 System Windows XP nie rozpoznaje całego dostępnego miejsca na dysku
310359 Nie można przeglądać dysku logicznego NTFS po użyciu narzędzia Fdisk
310561 Maksymalny rozmiar partycji w przypadku korzystania z systemu plików FAT16 w systemie Windows XP
314097 Jak używać narzędzia Convert.exe do konwertowania partycji na system plików NTFS
301340 Podczas instalacji nie można sformatować partycji zgodnie z formatem tabeli alokacji plików
307844 Jak zmienić przypisania liter dysków w systemie Windows XP
315224 Jak usunąć program Linux LILO Boot Manager

Materiały referencyjneAby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314470 Definicja partycji systemowej i rozruchowej
314878 Domyślny rozmiar klastra dla systemów plików NTFS i FAT
310525 Opis systemu plików FAT32 w systemie Windows XP
314081 Zastosowanie pliku Boot.ini w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia partycji i zarządzania nimi w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 313348 - Ostatnia weryfikacja: 30 sierpnia 2013 - Weryfikacja: 9.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com