Identifikator ?lanka: 313348 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na ovoj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako se kreiraju particije (priprema ?vrsti disk) i kako se formatira ?vrsti disk pomo?u programa za instalaciju operativnog sistema Windows XP pre nego ?to instalirate operativni sistem Windows XP. Ovaj ?lanak tako?e sadr?i stvari koje treba da razmotrite pre nego ?to kreirate particije ili formatirate ?vrsti disk i veze ka resursima koji vam mogu pomo?i da re?ite probleme ukoliko do njih do?e. Ovaj ?lanak je namenjen naprednim korisnicima.

Pre nego ?to kreirate particiju i formatirate ?vrsti disk

Pre nego ?to kreirate particiju i formatirate ?vrsti disk, uverite se da ste uradili slede?e:

Pripremite ?vrsti disk prema uputstvima proizvo?a?a

Ako koristite SATA ?vrsti disk, presko?ite ovaj korak i idite na odeljak ?Utvrdite tip sistema datoteka koji ?elite da koristite?. Ako koristite IDE ?vrsti disk, podesite prespojnike i kablove u skladu sa ulogom ?vrstog diska (na primer, da li je glavni ili podre?eni) i napravite sve potrebne promene BIOS-a (ili CMOS-a). Da biste podesili prespojnike i kablove i napravili sve potrebne promene BIOS-a ili CMOS-a, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ?vrsti disk i mati?nu plo?u, ili kontaktirajte proizvo?a?e.

Utvrdite tip sistema datoteka koji ?elite da koristite

Mo?ete koristiti NTFS ili FAT sisteme datoteka. Preporu?uje se NTFS sistem datoteka za formatiranje ?vrstog diska osim ako ?elite da instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows koja ne mo?e da ?ita NTFS particije. Za dodatne informacije o razlikama izme?u sistema datoteka FAT i NTFS kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
100108 Pregled sistema datoteka FAT, HPFS i NTFS (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
310525 Opis sistema datoteka FAT32 u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ako ?vrsti disk ve? sadr?i podatke, napravite rezervnu kopiju

Uverite se da ste napravili rezervnu kopiju va?nih podataka pre nego ?to nastavite. Kada kreirate particije i formatirate ?vrsti disk, svi podaci na toj particiji se trajno bri?u. Mo?ete prikazati trenutne informacije o particiji bez brisanja podataka. Za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija ili ?arobnjaka za prenos datoteka i postavki kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
320820 Kori??enje uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija datoteka i fascikli u operativnom sistemu Windows XP Home Edition
309340 Kori??enje alatke za pravljenje rezervnih kopija radi vra?anja datoteka i fascikli na ra?unaru u operativnom sistemu Windows XP u prethodno stanje
293118 Kori??enje ?arobnjaka za prenos datoteka i postavki
306186 Kori??enje ?arobnjaka za prenos datoteka i postavki sa CD-ROM-a (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
306187 Kori??enje diska sa ?arobnjakom za prenos datoteka i postavki u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ako na ?vrstom disku postoji preklapanje disk jedinica ili program za upravljanje diskovima, uverite se da je kompatibilan

Ako ra?unar koristi program za preklapanje jedinica radi podr?ke za veliki ?vrsti disk, nemojte koristiti program za instalaciju operativnog sistema Windows XP da biste kreirali particije ili formatirali disk jedinicu dok ne proverite kompatibilnost operativnog sistema Windows XP sa programom. Ako imate instaliran program za preklapanje disk jedinica, kontaktirajte proizvo?a?a programa da biste utvrdili da li je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP. Za informacije o tome kako da utvrdite da li imate instaliran program za preklapanje disk jedinica, pogledajte ?lanak Microsoft baze znanja 186057: Kako prepoznati da je program za preklapanje disk jedinica instaliran (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom). Ili kontaktirajte proizvo?a?a ?vrstog diska ili mati?ne plo?e.

Ako imate programe koje ?elite ponovo da instalirate, uverite se da imate diskove

Uverite se da imate originalne CD-ove ili diskete kako biste ponovo instalirali programe nakon ?to kreirate particiju i formatirate disk jedinicu. Ako ste kupili nadogradnju nekog programa, uverite se da imate punu verziju originalnog programa. Mnoge nadogradnje za programe zahtevaju proveru uskla?enosti da biste mogli da instalirate nadogra?eni proizvod. Ako ne mo?ete da prona?ete originalne CD-ove ili diskete, kontaktirajte proizvo?a?a programa pre nego ?to nastavite.

Ako ste a?urirali upravlja?ki program ure?aja za periferijske ure?aje

Ako ste instalirali a?urirani upravlja?ki program ure?aja za periferijske ure?aje (na primer, modeme i ?tampa?e), uverite se da ste napravili rezervnu kopiju novog upravlja?kog programa na lokaciji izvan disk jedinice koju ?elite da formatirate i na kojoj ?elite da kreirate particije, da biste mogli ponovo da instalirate operativni sistem.

Pokrenite ra?unar sa CD ili DVD jedinice

Da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a, ra?unar mora biti pode?en za pokretanje sa CD ili DVD jedinice. U nekim slu?ajevima mo?da ?ete morati da izmenite postavke BIOS-a ra?unara da biste podesili ovu konfiguraciju. Za vi?e informacija o konfigurisanju ra?unara za pokretanje sa CD ili DVD jedinice, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar ili se obratite proizvo?a?u ra?unara.

Ako imate ra?unar koji ne mo?e biti pokrenut sa CD ili DVD jedinice i morate ga pokrenuti sa diska za pokretanje, uverite se da imate disketu koja sadr?i upravlja?ki program kako biste pokrenuli upravlja?ki program sa disketne jedinice.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Diskove za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP mo?ete da nabavite od korporacije Microsoft, ali samo putem preuzimanja. Diskove za pokretanje instalacije obezbe?ujemo da biste mogli da pokrenete program za instalaciju na ra?unarima koji ne mogu da koriste CD-ROM sa kojeg se mo?e pokrenuti ra?unar. Ako mo?ete da pokrenete ra?unar sa CD-ROM-a ili pomo?u instalacije putem mre?e, preporu?ujemo da koristite te metode instalacije. Budu?i proizvodi vi?e ne?e podr?avati instalaciju putem diskova za pokretanje instalacije.

Za informacije o tome kako da nabavite diskove za pokretanje instalacije, pogledajte ?lanak Microsoft baze znanja 310994: Nabavljanje diskova za instalaciju operativnog sistema Windows XP za instalaciju putem pokretanja sa diskete.

Kreiranje particija i formatiranje ?vrstog diska pomo?u programa za instalaciju operativnog sistema Windows XP

Mo?ete koristiti program za instalaciju operativnog sistema Windows XP za kreiranje particije i formatiranje ?vrstog diska. Da biste to uradili, sledite ove korake:

1. korak: Kreiranje particije ?vrstog diska

 1. Umetnite Windows CD u CD ili DVD jedinicu ili umetnite prvi disk za instalaciju operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar da biste pokrenuli program za instalaciju operativnog sistema Windows XP.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Ako koristite disk za instalaciju operativnog sistema Windows XP, ubacite svaki pojedina?ni disk kada budete upitani, a zatim, nakon ubacivanja svakog diska, pritisnite taster ENTER da biste nastavili.
 2. Ako to bude zatra?eno od vas, izaberite bilo koju opciju koja je potrebna za pokretanje ra?unara pomo?u CD ili DVD jedinice.
 3. Ako kontrolor ?vrstog diska zahteva upravlja?ki program nezavisnog proizvo?a?a originalne opreme (OEM), pritisnite taster F6 da biste naveli upravlja?ki program. Za vi?e informacija o kori??enju tastera F6 da bi se obezbedio upravlja?ki program ure?aja nezavisnog OEM-a dok je pokrenut Windows instalacioni program kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  314859 Ograni?ena podr?ka za OEM upravlja?ki program dostupna je pritiskom na taster F6 tokom instalacije operativnog sistema Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 4. Na stranici Dobro do?li u instalaciju pritisnite taster ENTER.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Ako koristite diskove za instalaciju (6 diskova za pokretanje sistema), program za instalaciju ?e zatra?iti da ubacite Windows XP CD.
 5. Pritisnite taster F8 da biste prihvatili Windows XP ugovor o licenciranju.
 6. Ako se otkrije postoje?a instalacija operativnog sistema Windows XP, bi?ete upitani ?elite li da je popravite. Da biste zaobi?li popravku, pritisnite taster ESC.
 7. Navode se sve postoje?e particije i prostor u kojem nisu kreirane particije za svaki fizi?ki ?vrsti disk. Izaberite postoje?u particiju pomo?u tastera sa STRELICAMA ili kreirajte novu particiju odabirom prostora u kojem nisu kreirane particije gde ?elite da kreirate novu particiju. Tako?e mo?ete da pritisnete taster C da biste kreirali novu particiju koriste?i prostor u kojem nisu kreirane particije.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Ako ?elite da kreirate particiju na kojoj ve? postoje neke particije, morate prvo izbrisati postoje?e particije, a zatim kreirati novu particiju. Mo?ete da pritisnete taster D da biste izbrisali postoje?u particiju, a zatim da pritisnete taster L (ili da pritisnite taster ENTER, a zatim taster L ako je u pitanju sistemska particija) da biste potvrdili da ?elite da izbri?ete particiju. Ponovite ovaj korak za svaku postoje?u particiju koju ?elite da uklju?ite u novu particiju. Kada izbri?ete sve particije, izaberite preostali prostor u kojem nisu kreirane particije, a zatim pritisnite taster C da biste kreirali novu particiju.
 8. Da biste kreirali particiju maksimalne veli?ine, pritisnite taster ENTER. Da biste odredili veli?inu particije, otkucajte veli?inu nove particije u megabajtima (MB), a zatim pritisnite taster ENTER.
 9. Ako ?elite da kreirate dodatne particije, ponovite korake g. i h.
 10. Da biste formatirali particiju i instalirali operativni sistem Windows XP, pre?ite na 2. korak.

  Ako ne ?elite da instalirate operativni sistem Windows XP, pritisnite dvaput taster F3 da biste zatvorili program za instalaciju operativnog sistema Windows, a zatim nemojte slediti preostale korake.

  Da biste formatirali particiju bez instalacije operativnog sistema Windows XP, koristite drugi uslu?ni program.

2. korak: Formatirajte ?vrsti disk i instalirajte operativni sistem Windows XP

 1. Izaberite particiju gde ?elite da instalirate operativni sistem Windows XP pomo?u tastera sa STRELICAMA, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Izaberite opciju formatiranja koju ?elite da koristite da biste formatirali particiju. Mo?ete da izaberete jednu od slede?ih opcija:
  • Formatiraj particiju kori??enjem sistema datoteka NTFS (brzo)
  • Formatiraj particiju kori??enjem sistema datoteka FAT (brzo)
  • Formatiraj particiju kori??enjem sistema datoteka NTFS
  • Formatiraj particiju kori??enjem sistema datoteka FAT
  • Ostavi trenutni sistem datoteka neizmenjen (bez promena)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomene
  • Ako izabrana particija predstavlja novu particiju, opcija za ostavljanje trenutnog sistema datoteka neizmenjenog nije dostupna.
  • Ako je izabrana particija ve?a od 32 gigabajta (GB), opcija sistema datoteka FAT nije dostupna.
  • Ako je particija ve?a od 2 GB, program za instalaciju operativnog sistema Windows koristi sistem datoteka FAT32 (morate pritisnuti taster ENTER da biste to potvrdili).
  • Ako je particija manja od 2 GB, Windows instalacioni program koristi sistem datoteka FAT16.
  • Ako ste izbrisali i kreirali novu sistemsku particiju, ali instalirate operativni sistem Windows XP na drugoj particiji, bi?e vam zatra?eno da izaberete sistem datoteka za sistemsku particiju i particiju za pokretanje sistema.
 3. Pritisnite taster ENTER.
 4. Nakon ?to program za instalaciju operativnog sistema Windows formatira particiju, pratite instrukcije da biste instalirali operativni sistem Windows XP. Kada se program za instalaciju operativnog sistema Windows dovr?i, mo?ete koristiti alatke ?Upravljanje diskovima? u operativnom sistemu Windows XP da biste kreirali ili formatirali jo? particija. Za dodatne informacije o tome kako se Windows XP alatke ?Upravljanje diskovima? koriste za kreiranje particija i formatiranje ?vrstog diska kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  309000 Kori??enje alatki ?Upravljanje diskovima? za konfigurisanje osnovnih diskova u operativnom sistemu Windows XP

Dodatne napomene

Da biste mogli da instalirate operativni sistem kao ?to je Windows XP, najpre morate kreirati primarnu particiju na prvom fizi?kom ?vrstom disku (disk 0) na ra?unaru. Zatim mo?ete formatirati sistem datoteka na toj particiji da biste kreirali sistemsku particiju.

Osim toga, mo?ete da kreirate posebnu particiju za operativni sistem na bilo kom fizi?kom ?vrstom disku. Ovo je poznato i pod nazivom particija za pokretanje sistema. Sistemska particija na disku 0 mo?e se koristiti i kao particija za pokretanje sistema.

Mo?ete koristiti druge metode da biste kreirali particiju i formatirali ?vrsti disk pre nego ?to instalirate operativni sistem Windows XP, kao ?to su alatke Fdisk i Format. Za dodatne informacije o tome kako se koriste alatke Fdisk i Format za kreiranje particija i formatiranje ?vrstog diska kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja: 255867Kori??enje alatke Fdisk i alatke Format za kreiranje particija ili ponovno kreiranje particija na ?vrstom disku (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ako ra?unar ve? radi pod operativnim sistemom Windows XP, a ?elite da kreirate druge particije pored sistemske particije ili particije za pokretanje sistema, mo?ete koristiti Windows XP alatke ?Upravljanje diskovima?. Za dodatne informacije o tome kako se Windows XP alatke ?Upravljanje diskovima? koriste za kreiranje particija i formatiranje ?vrstog diska kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja: 309000Kori??enje alatki ?Upravljanje diskovima? za konfigurisanje osnovnih diskova u operativnom sistemu Windows XP

RE?AVANJE PROBLEMA


Za dodatne informacije o tome kako se re?avaju problemi sa particijama u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
316505 Windows XP ne prepoznaje sav dostupan prostor na disku (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
310359 Nije mogu?e prikazati NTFS logi?ku disk jedinicu nakon upotrebe alatke Fdisk (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
310561 Maksimalna veli?ina particije pri kori??enju sistema datoteka FAT16 u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
314097 Kori??enje komande Convert.exe za konvertovanje particije u sistem datoteka NTFS (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
301340 Tokom instalacije ne mo?ete da formatirate particiju kori??enjem formata tabele razme?taja datoteka (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
307844 Promena dodela oznaka disk jedinica u operativnom sistemu Windows XP
315224 Uklanjanje Linux LILO upravlja?a pokretanjem (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

ReferenceZa dodatne informacije kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
314470 Definicija sistemske particije i particije za pokretanje sistema (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
314878 Podrazumevana veli?ina klastera za sisteme datoteka NTFS i FAT (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
310525 Opis sistema datoteka FAT32 u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
314081 Namena datoteke Boot.ini u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za dodatne informacije o tome kako se kreiraju particije i kako se njima upravlja u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307654 Instaliranje i kori??enje alatke Recovery Console u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 313348 - Poslednji pregled: 26. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com