Thông tin: L? tr?nh cho nhà cung c?p d? li?u .NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313480 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p m?t l? tr?nh đ? t?m hi?u và làm ch? ADO.NET nhà cung c?p d? li?u. L? tr?nh bài vi?t cung c?p liên k?t đ?n thông tin h?u ích, bao g?m c? tài li?u tr?c tuy?n, bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft và Microsoft tr?ng gi?y t?, đ? giúp b?n t?m hi?u v? m?t s?n ph?m c?a Microsoft ho?c công ngh?.

Các thông tin b? sung v? ADO.NET công ngh? l? tr?nh đi?u, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313590 Thông tin: L? tr?nh cho ADO.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?i tư?ng ADO.NET DataAdapter , nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313483 Thông tin: L? tr?nh cho các đ?i tư?ng ADO.NET DataAdapter

T?ng quan và ki?n trúc

Nhà cung c?p d? li?u c?a Microsoft .NET là m?t t?p các l?p h?c mà cung c?p truy c?p vào m?t b? máy cơ s? d? li?u ho?c dữ liệu nguồn. Microsoft Khuôn kh? .NET bao g?m hai nhà cung c?p d? li?u:
  • Nhà cung OLE DB .NET d? li?u c?p (OleDb), B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access thông qua Microsoft OLE DB
  • Nhà cung SQL máy ch? .NET d? li?u c?p (h?), cung c?p hi?u su?t cao, tr?c ti?p truy c?p vào Microsoft SQL Server Phiên b?n 7.0 và sau đó
Nhà cung c?p d? li?u khác s? có s?n trên các web site và t? nhà cung c?p bên th? ba. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng ph?n m?m có s?n Phát tri?n Kit (SDK) đ? vi?t riêng c?a b?n nhà cung c?p d? li?u.

D? li?u m?i nhà cung c?p bao g?m k?t n?i, ch? huy, và tham s? đ?i tư?ng, c?ng như các đ?i tư?ng m?i DataReadergiao d?ch . Bài vi?t này cung c?p tài li?u tham kh?o đ? giúp b?n s? d?ng các .NET đ?i tư?ng nhà cung c?p d? li?u trong ?ng d?ng c?a b?n.

Cho m?t t?ng quan v? Các nhà cung c?p d? li?u .NET, đ? c?p đ?n các ch? đ? sau đây trong Microsoft Visual Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Studio: Visual Studio .NET và n?n t?ng phát tri?n .NET bao g?m Các h? và OleDb net cung c?p d? li?u. B?n có th? t?i v? ODBC .NET nhà cung c?p d? li?u t? các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
Bài vi?t MSDN

ADO.NET m?i
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa902662 (v=sql.80) .aspx

Chương tr?nh ghi chú

Luôn luôn g?i đóng ho?c phương pháp x? l? đ? r? ràng đóng ho?c x? l? các k?t n?iDataReader các đ?i tư?ng trong m? ?ng d?ng c?a b?n. Không đ? cho các đ?i tư?ng rơi ra ngoài trong ph?m vi, ho?c thi?t l?p nó đ? không có g? (trong Visual Basic) ho?c null (trong Visual C# và Visual c + +). N?u b?n không g?i đóng ho?c x? l?, b?n chi?m m?t ngu?n tài nguyên t?n t?m nh?n th?p đ?n thùng rác ti?p theo b? sưu t?p.

Tuy nhiên, không ph?i g?i đóng ho?c x? l? trên m?t đ?i tư?ng k?t n?i , m?t đ?i tư?ng DataReader ho?c b?t k? đ?i tư?ng khác đư?c qu?n l? trong phương pháp Finalize c?a l?p h?c c?a b?n. Finalizer m?t đ?i tư?ng đư?c g?i là trong thu gom rác th?i. Khi b?n g?i đóng ho?c x? l? trên m?t đ?i tư?ng đư?c qu?n l? trong các phương pháp Finalize c?a l?p h?c c?a b?n, v?n đ? có th? x?y ra n?u các l?p h?c mà b?n dispose c?a không ph?i là ch? đ? an toàn và n?u ?ng d?ng c?a b?n ch?y trên m?t s? máy tính.

Trong finalizer c?a b?n, b?n ch? c?n phát hành không đư?c qu?n l? tài nguyên l?p h?c c?a b?n s? h?u tr?c ti?p. N?u b?n không s? h?u b?t k? không đư?c qu?n l? tài nguyên, không bao g?m m?t phương pháp Finalize trong đ?nh ngh?a l?p c?a b?n. Đi?u này đ?c bi?t quan tr?ng n?u m?t b?n ghi d?ch v? c?a s?, m?t b?n ghi Dịch vụ Web ho?c ?ng d?ng ASP.NET khác s? d?ng l?p h?c c?a b?n. Các lo?i ?ng d?ng không có m?t giao di?n ngư?i dùng trên máy ch? máy tính. Kh?ng đ?nh b?t k? ho?c l?i đư?c nâng lên có th? gây ra các máy ch? quá tr?nh đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).


QuickStart m?u, Walkthroughs và bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft

QuickStart m?u t?p tin cung c?p m?u m? đ? tham kh?o c?a b?n. Cung c?p walkthroughs mini-hư?ng d?n hư?ng d?n b?n qua đi?n h?nh ?ng d?ng k?ch b?n phát tri?n. "Làm th? nào đ?" bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft cung c?p t?ng bư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? th?c hi?n nhi?m v? c? th?.

Các Ch? đ? Visual Studio Net tr? giúp tr?c tuy?n, QuickStart m?u t?p tin, Walkthrough, và bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft trong các ph?n theo mô t? làm th? nào đ? s? d?ng .NET d? li?u nhà cung c?p.

Bài vi?t MSDN
S? d?ng .NET d? li?u nhà cung c?p đ? truy c?p d? li?u
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/s7ee2dwt (vs.71) .aspx
QuickStart m?u

QuickStart m?u t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n trong m?t trong hai đ?a đi?m. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin m?u QuickStart là m?t ph?n c?a Visual Studio .NET, m?u t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại sau đây:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\...
N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin m?u QuickStart là m?t ph?n c?a .NET n?n t?ng phát tri?n, m?u t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại sau đây:
C:\Program Files\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\...
Walkthroughs

Trong Visual Studio .NET, trên menu Tr? giúp , b?m vào m?c ch? d?n. Trong Xem xét cho văn b?n h?p, g? Walkthroughs, d? li?u. Các K?t qu? ch? s? ngăn s? hi?n th? m?t danh sách các d? li?u truy c?p walkthroughs.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
310985 Làm th? nào đ?: S? d?ng nhà cung c?p đư?c qu?n l? trong Visual Basic net và k?t n?i dây .NET ODBC
310988 Làm th? nào đ?: S? d?ng nhà cung c?p đư?c qu?n l? trong Visual C# .NET và k?t n?i dây .NET ODBC
Click vào đây đ? xem danh sách các làm th? nào đ? bài vi?t v? .NET d? li?u nhà cung c?p

K?t n?i

Nói chung, giá tr? k?t n?i dây cho OleDbConnection và các đ?i tư?ng OdbcConnection là gi?ng như các k?t n?i dây cho Microsoft ActiveX d? li?u đ?i tư?ng (ADO) OLE DB và ODBC tương ?ng. S? khác bi?t chính là b?n không th? s? d?ng các đ?i tư?ng OleDbConnection đ? k?t n?i v?i tr?nh đi?u khi?n ODBC; b?n ph?i s? d?ng ODBC .NET nhà cung c?p d? li?u đ? thay th?. Ngoài ra, các nhà cung c?p d? li?u OleDb .NET yêu c?u đó Các OLE DB Provider h? tr? giao di?n nh?t đ?nh. Đ? xem danh sách các giao di?n, tham kh?o ch? đ? sau đây trong các Visual Studio Net tr?c tuy?n giúp tài li?u ho?c MSDN:
OLE DB giao di?n s? d?ng b?i nhà cung c?p d? li?u .NET OLE DB
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/cwctxe7a (v=vs.71) .aspx
K?t n?i dây cho các nhà cung c?p d? li?u h? .NET có th? s? d?ng các y?u t? t? ODBC ho?c OLE DB dây k?t n?i v?i m?t trong nh?ng chính ngo?i l?: các nhà cung c?p d? li?u h? .NET không th? s? d?ng dữ liệu nguồn tên (DSNs), t?p tin DSNs, ho?c các t?p tin ngư?i s? d?ng xác đ?nh lo?i (UDT). Ngoài ra, H? .NET d? li?u nhà cung c?p không th? ch? đ?nh các y?u t? tr?nh đi?u khi?n ho?c nhà cung c?p .

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các y?u t? ConnectionString có s?n v?i các đ?i tư?ng SqlConnection , tham kh?o ch? đ? sau trong Visual Studio .NET Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n ho?c MSDN:
B?t đ?ng s?n SqlConnection.ConnectionString
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.SqlClient.sqlconnection.connectionstring.aspx
Không gi?ng như các phiên b?n trư?c c?a ADO, k?t n?i các đ?i tư?ng trong ADO.NET có b?t k? s? cho phép b?n ch?y l?nh. B?n ph?i s? d?ng l?nh đ?i tư?ng thay vào đó. Ngoài ra, làm th? nào b?n ki?m soát các giao d?ch trong ADO.NET là khác nhau hơn là trong các phiên b?n trư?c đó c?a ADO.

N?u b?n Thêm m?t SqlCommand ho?c m?t thành ph?n OleDbCommand ?ng d?ng c?a b?n thông qua h?p công c? (trên tab b? máy cơ s? d? li?u ), b?n có th? ch?nh s?a các thu?c tính lúc thi?t k? thông qua các C?a s? Properties.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
K?t n?i v?i m?t ngu?n d? li?u b?ng cách s? d?ng ADO.NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/32c5dh3b (v=vs.71) .aspx

K?t n?i v?i SQL Server b?ng cách s? d?ng ADO.NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa719765 (v=vs.71) .aspx

K?t n?i t?ng h?p cho nhà cung c?p d? li?u .NET SQL Server
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/8xx3tyca (v=vs.71) .aspx

K?t n?i v?i OLE DB ngu?n d? li?u b?ng cách s? d?ng ADO.NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa719763 (v=vs.71) .aspx

K?t n?i t?ng h?p cho nhà cung c?p d? li?u .NET OLE DB
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa719769 (v=vs.71) .aspx

Làm vi?c v?i các s? ki?n k?t n?i
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/a0hee08w (v=vs.80) .aspx
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
309485 Làm th? nào đ?: Xây d?ng m?t chu?i k?t n?i l?p tr?nh trong ADO.NET b?ng cách s? d?ng Visual Basic .NET
310083 Làm th? nào đ?: Xây d?ng m?t chu?i k?t n?i l?p tr?nh trong ADO.NET b?ng cách s? d?ng Visual C# .NET
308075 Làm th? nào đ?: S? d?ng t?p tin d? li?u liên k?t v?i các đ?i tư?ng OleDbConnection trong Visual Basic .NET

L?nh và các thông s?

B?n s? d?ng l?nh đ? ch?y báo cáo trên máy ch?. Các phương pháp th?c hi?n có trong nhi?u lo?i khác nhau:
  • ExecuteNonQuery. Không có đ?u ra d? ki?n.
  • ExecuteScalar. Ch? là m?t k?t qu? vô hư?ng tr? l?i.
  • ExecuteReader. Tr? v? m?t d?ng c?a các h? sơ.
  • ExecuteXml c?a SqlCommand. Tr? v? m?t đ?i tư?ng System.Xml.XmlReader t? m?t SQL Server cho XML truy v?n.
Đ? ki?m soát th?c hi?n l?nh, ho?c m? hóa d? li?u Các l?nh SQL, ho?c bao g?m các d? li?u thông qua các tham s? đ?i tư?ng. Các phương pháp ưa thích là s? d?ng tham s? b?i v? b?n làm không c?n ph?i thoát kh?i delimiters và các kí t? đ?i di?n đ?c bi?t mà có th? d?n đ?n t? k?ch b?n SQL không h?p l?. Ngoài ra, các nhà cung c?p d? li?u h? net liên k?t tham s? theo tên. V? v?y, b?n có th? tái s? d?ng m?t tham s? trong k?ch b?n SQL, và b?n không ph?i g?i d? li?u nhi?u l?n.

B?n c?ng có th? đ?c d? li?u tr? l?i t? tham s? đ?u ra. Tuy nhiên, n?u l?nh tr? v? m?t DataReader, b?n ph?i g?i đóng ho?c phương pháp x? l? trên DataReader trư?c khi b?n có th? truy c?p vào các giá tr? tham s? đ?u ra. B?i v? các máy ch? g?i các giá tr? c?a tham s? đ?u ra vào các d?ng d? li?u, b?n ph?i làm s?ch ho?c b?ng cách khác x? lí d? li?u can thi?p.

N?u b?n thêm m?t SqlCommand ho?c OleDbCommand ph?n ?ng d?ng c?a b?n t? h?p công c? (trên tab b? máy cơ s? d? li?u ), b?n có th? ch?nh s?a thu?c tính c?a nó lúc thi?t k? thông qua các C?a s? thu?c tính và t?o ra l?nh thông qua m?t đ? h?a nhà thi?t k?.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
Th?c hi?n m?t l?nh
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/tyy0sz6b.aspx

S? d?ng các th? t?c d?ch s?n v?i m?t l?nh
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/yy6y35y8 (v=vs.71) .aspx

Có đư?c m?t giá tr? duy nh?t t? b? máy cơ s? d? li?u
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/hdt3k85x (v=vs.71) .aspx

L?y BLOB giá tr? t? m?t b? máy cơ s? d? li?u
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/87z0hy49 (v=vs.71) .aspx

Th?c hi?n ho?t đ?ng c?a hàng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ye97aks6 (v=vs.71) .aspx

S?a đ?i d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/3btz0xwf (v=vs.71) .aspx

thu th?p d? li?u như XML t? SQL Server
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ke345d80 (v=vs.71) .aspx
Walkthroughs

Trong m?c ch? d?n tr? giúp, g? Walkthroughs, d? li?u, và sau đó ch?n các ch? đ? sau:
Hư?ng: C?p nh?t d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t truy v?n b? máy cơ s? d? li?u C?p Nh?t vào bi?u m?u Web
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
301075 Làm th? nào đ?: K?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u b?t lên và ch?y m?t l?nh b?ng cách s? d?ng net ADO.NET và Visual Basic
306636 Làm th? nào đ?: K?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u b?t lên và ch?y m?t l?nh b?ng cách s? d?ng ADO NET và Visual C# .NET
308049 Làm th? nào đ?: G?i tham s? th? t?c d?ch s?n b?ng cách s? d?ng net ADO.NET và Visual Basic
310070 Làm th? nào đ?: G?i m?t th? t?c d?ch s?n Parameterized b?ng cách s? d?ng ADO.NET và Visual C# .NET
310071 Làm th? nào đ?: G?i m?t th? t?c d?ch s?n Parameterized b?ng cách s? d?ng ADO NET và Visual C ++ .NET
309486 Làm th? nào đ?: Th?c hi?n SQL tham s? lưu tr? th? t?c b?ng cách s? d?ng nhà cung c?p ODBC net và Visual Basic .NET
310130 Làm th? nào đ?: Th?c hi?n SQL tham s? lưu tr? th? t?c b?ng cách s? d?ng nhà cung c?p ODBC net và Visual C# .NET
310142 Làm th? nào đ?: Th?c hi?n SQL tham s? lưu tr? th? t?c b?ng cách s? d?ng nhà cung c?p ODBC net và Visual C# .NET
305079 Làm th? nào đ?: T?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u máy ch? SQL, l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng net ADO.NET và Visual Basic
307283 Làm th? nào đ?: T?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u máy ch? SQL, l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng ADO.NET và Visual C# .NET
307402 Làm th? nào đ?: T?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u máy ch? SQL, l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng ADO NET và Visual C ++ .NET
Click vào đây đ? xem danh sách các làm th? nào đ? bài vi?t v? l?nh

Giao d?ch

Trong các d? li?u truy c?p đ?i tư?ng (DAO), d? li?u t? xa các đ?i tư?ng (RDO), ho?c ActiveX d? li?u đ?i tư?ng (ADO), b?n s? d?ng các phương pháp b? máy cơ s? d? li?u ho?c đ?i tư?ng k?t n?i đ? ki?m soát nhà nư?c giao d?ch. Trong d? li?u .NET nhà cung c?p, b?n s? d?ng m?t đ?i tư?ng giao d?ch đ? ki?m soát nhà nư?c giao d?ch.

Đ? t?o ra các đ?i tư?ng giao d?ch , s? d?ng phương pháp BeginTransaction c?a đ?i tư?ng k?t n?i . Cam k?t ho?c quay ngư?c l?i giao d?ch, b?n có th? s? d?ng phương pháp trên các đ?i tư?ng giao d?ch . B?i v? m?t s? OLE DB c?p, ch?ng h?n như Microsoft Jet, h? tr? giao d?ch l?ng nhau, các đ?i tư?ng OleDbTransaction bao g?m m?t phương pháp B?t đ?u tr? v? m?t đ?i tư?ng giao d?ch có thêm ph?m vi đ?a phương.

Khi b?n t?o m?t đ?i tư?ng giao d?ch , b?n có th? ch? đ?nh m?t m?c đ? s? cô l?p c?a giao d?ch. N?u b?n s? d?ng m?t m?c đ? s? cô l?p c?a giao d?ch khác hơn so v?i m?c đ?nh, m? c?a b?n có th? đ?c kho?n d? li?u b?t ng?. Ngoài ra, m? c?a b?n có th? t?o ra quá nhi?u khóa trên máy ch?.

B?n ph?i gán các đ?i tư?ng giao d?ch cho các nhà giao d?ch c?a m?t l?nh đ? cho r?ng l?nh đ? tham gia vào các giao d?ch. N?u b? máy cơ s? d? li?u không h? tr? nhi?u giao d?ch trên các k?t n?i cùng m?t, b?n nh?n đư?c m?t ngo?i l? trong m?t giao d?ch khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t l?nh không tham d? Các giao d?ch.

B?n c?ng có th? ch?y SQL phát bi?u đ? ki?m soát giao d?ch trên máy ch?. Tuy nhiên, không pha tr?n SQL phát bi?u v?i các đ?i tư?ng giao d?ch . B?n có th? g?p ph?i các hành vi b?t ng?.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
Th?c hi?n giao d?ch
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/777e5ebh (v=vs.80) .aspx

IsolationLevel đ?m
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.isolationlevel (v=vs.71) .aspx
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft

Click vào đây đ? xem danh sách các làm th? nào đ? bài vi?t v? giao d?ch

DataReader

B?n có th? s? d?ng các đ?i tư?ng DataReader đ? đ?c h? sơ t? các máy ch? b? máy cơ s? d? li?u. S? d?ng các phương pháp Command.ExecuteReader đ? t?o ra các đ?i tư?ng DataReader . DataReader có th? x? l? c? hai resultsets nhi?u và phân c?p ho?c chaptered resultsets. DataReader s? d?ng m?t con tr? phía máy ch?, v? phía trư?c-ch?/ch?-đ?c. Thông thư?ng, DataReader b? đ?m k? l?c toàn b?. Tuy nhiên, b?n có th? ch? đ?nh c? trong phương pháp Command.ExecuteReader đ? DataReader b? đ?m ch? là trư?ng hi?n t?i và làm cho nh?ng thay đ?i khác cho Thêm hi?u su?t.

Ch? có m?t DataReader có th? đư?c m? t?i m?t th?i đi?m trên b?t k? cho k?t n?i. Không gi?ng như ADO, ADO.NET không m? m?t b? sung k?t n?i khi nó ch?y ch?ng l?i b? ch?n k?t n?i. B?n nh?n đư?c m?t ngo?i l? đ? thay th?.

B?n có th? liên k?t Web T?o đi?u khi?n đ? DataReader b?i v? web site đư?c t?o ra theo tu?n t?. Tuy nhiên, b?n không th? liên k?t đi?u khi?n Windows m?u v?i DataReader v? đi?u khi?n Windows m?u yêu c?u m?t con tr? cu?n và liên k?t v?i m?t s? li?u thay th?.

B?n không th? truy c?p vào các đ?i tư?ng cơ b?n l?nh ho?c k?t n?i t? DataReader. V? v?y, n?u b?n vư?t qua DataReader m?t thành ph?n mà không ph?i là đáng tin c?y, các thành ph?n không th? ch?y đ?c h?i l?nh ch?ng l?i các máy ch?. N?u b?n mu?n DataReader đ? t? đ?ng đóng k?t n?i khi ph?n đóng nó, đ?t c? CloseConnection phương pháp Command.ExecuteReader .

B?n không th? vư?t qua DataReader ra kh?i AppDomain hi?n t?i. N?u b?n mu?n vư?t qua d? li?u khác quá tr?nh, s? d?ng m?t s? li?u. Luân phiên, vư?t qua trong chu?i k?t n?i và l?nh văn b?n, và sau đó cho phép ?ng d?ng khác đ? t?o ra các DataReader t?i đ?a phương.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
L?y d? li?u b?ng cách s? d?ng DataReader
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/haa3afyz (v=vs.71) .aspx

S? d?ng các th? t?c d?ch s?n v?i m?t l?nh
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/yy6y35y8 (v=vs.71) .aspx

CommandBehavior đ?m
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.CommandBehavior (v=vs.71) .aspx
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
308278 Làm th? nào đ?: L?y và hi?n th? các h? sơ t? b? máy cơ s? d? li?u truy c?p b?ng cách s? d?ng ASP.NET, ADO.NET, và Visual Basic .NET
308100 Làm th? nào đ?: L?y và hi?n th? các h? sơ t? b? máy cơ s? d? li?u truy c?p b?ng cách s? d?ng ASP.NET, ADO.NET và Visual C# .NET
309490 Làm th? nào đ?: X? l? nhi?u k?t qu? b?ng cách s? d?ng DataReader trong Visual Basic .NET
311274 Làm th? nào đ?: X? l? nhi?u k?t qu? b?ng cách s? d?ng DataReader trong Visual C# .NET
308045 Làm th? nào đ?: S? d?ng l?nh h?nh d?ng ADO v?i m?t DataReader trong Visual Basic .NET
309130 Làm th? nào đ?: S? d?ng l?nh h?nh d?ng ADO v?i m?t DataReader trong Visual C# .NET
310108 Làm th? nào đ?: L?y c?t lư?c đ? b?ng cách s? d?ng net DataReader GetSchemaTable phương pháp và Visual Basic
310107 Làm th? nào đ?: L?y c?t lư?c đ? b?ng cách s? d?ng phương pháp DataReader GetSchemaTable và Visual C# .NET
309683 Làm th? nào đ?: L?y c?t lư?c đ? b?ng cách s? d?ng net DataReader GetSchemaTable phương pháp và Visual C ++
310348 Làm th? nào đ?: Tránh các h?nh ph?t Boxing khi b?n s? d?ng DataReader trong Visual Basic .NET
312855 Làm th? nào đ?: Tránh các h?nh ph?t Boxing khi b?n s? d?ng DataReader trong Visual C# .NET
Click vào đây đ? xem danh sách các làm th? nào đ? bài vi?t v? DataReader

L?i x? l?

L?i d? li?u nhà cung c?p tăng có trư?ng h?p ngo?i l? đ?c bi?t:
  • SqlException
  • OleDbException
  • OdbcException
B?n có th? s? d?ng các thu?c tính c?a các l?p h?c đ? có đư?c m? r?ng l?i thông tin. B?i v? các nhà cung c?p d? li?u h? .NET đư?c liên k?t v?i SQL Server, nó có th? cung c?p nhi?u thông tin dành riêng cho máy ch? trong các l?p h?c SqlException hơn OleDbException và cung c?p các l?p h?c OdbcException . Nhà cung c?p d? li?u c?a bên th? ba .NET có riêng c?a h? Các l?p h?c tùy ch?nh ngo?i l?.

M?c đ? nghiêm tr?ng th?p máy ch? l?i ho?c c?nh báo quay tr? l?i thành tin thư thoại. Đ? x? l? các l?i máy ch? th?p m?c đ? nghiêm tr?ng, thêm m?t s? ki?n x? l? cho các s? ki?n Connection.InfoMessage . Các lo?i trư?ng h?p ngo?i l?, ch?ng h?n như InvalidArgumentException, đư?c nêu ra tr?c ti?p t? các nhà cung c?p d? li?u .NET l?p h?c.

Đ? xác đ?nh các thu?c tính m?i trư?ng h?p ngo?i l? cho th?y nhi?u truy v?n cho các l?p h?c ngo?i l? trong Visual Studio Net tr?c tuy?n giúp. B?n c?ng có th? truy v?n cho các phương pháp c? th? đ? t?m hi?u nh?ng trư?ng h?p ngo?i l? m?t phương pháp tăng theo nh?ng g? nh?ng trư?ng h?p.

Đ? đ?m b?o r?ng b?n không r? r? đ?t ti?n h? th?ng tài nguyên, đóng b?t k? đ?i tư?ng k?t n?i ho?c DataReader m? trong đi?u kho?n cu?i cùng c?a x? l? ngo?i l?. Các tài nguyên h? th?ng làm s?ch lên trong b? sưu t?p rác ti?p theo ho?c khi ?ng d?ng đóng xu?ng. Tuy nhiên, b?n có th? th?i nhóm tài nguyên trư?c khi th?i gian đó.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
SqlException l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.SqlClient.sqlexception (v=vs.71) .aspx

SqlError l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.SqlClient.sqlerror (v=vs.71) .aspx

OleDbException l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.oledb.oledbexception (v=vs.71) .aspx

OleDbError l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.oledb.oledberror (v=vs.71) .aspx
QuickStart m?u

L?i x? l? đư?c minh h?a như m?t ph?n c?a khác QuickStart m?u.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
308043 Làm th? nào đ?: Có đư?c cơ b?n cung c?p l?i b?ng cách s? d?ng ADO.NET trong Visual Basic .NET
308650 Làm th? nào đ?: Có đư?c cơ b?n cung c?p l?i b?ng cách s? d?ng ADO.NET trong Visual C# .NET
308651 Làm th? nào đ?: Có đư?c cơ b?n cung c?p l?i b?ng cách s? d?ng ADO.NET Visual C ++ .NET

Dành riêng cho b? máy cơ s? d? li?u

M?t s? b? máy cơ s? d? li?u đ?i h?i các k? thu?t đ?c bi?t đ? th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng. Ph?n này li?t kê m?t s? t?nh hu?ng ph? bi?n hơn.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
308071 Làm th? nào đ?: Truy c?p vào m?t b? máy cơ s? d? li?u Oracle b?ng cách s? d?ng OleDbDataReader và Visual Basic .NET
308448 Làm th? nào đ?: Truy c?p vào m?t b? máy cơ s? d? li?u Oracle b?ng cách s? d?ng OLE DB .NET d? li?u nhà cung c?p và Visual C# .NET
308073 Làm th? nào đ?: S? d?ng m?t DataReader ch?ng l?i m?t Oracle lưu tr? th? t?c trong Visual Basic .NET
309361 Làm th? nào đ?: S? d?ng m?t DataReader ch?ng l?i m?t Oracle lưu tr? th? t?c trong Visual C# .NET
309362 Làm th? nào đ?: S? d?ng DataReader ch?ng l?i m?t Oracle lưu tr? th? t?c trong Visual C ++ .NET
Click vào đây đ? xem danh sách các làm th? nào đ? bài vi?t v? Oracle

Đ?t đư?c net d? li?u nhà cung c?p đ?c l?p

DAO và máy bay ph?n l?c gi?m thi?u s? khác bi?t gi?a các b? máy cơ s? d? li?u khác nhau H? th?ng. K?t qu? là, b?n có th? c?ng m?t ?ng d?ng t? m?t b? máy cơ s? d? li?u khác v?i r?t ít thay đ?i. RDO và ADO lo?i b? trung gian máy bay ph?n l?c cho t?t hơn hi?u su?t và đ? l? nhi?u máy ch?-c? th? ch?c năng. Tuy nhiên, đi?u này làm cho nó khó khăn hơn đ? c?ng m?t ?ng d?ng gi?a các b? máy cơ s? d? li?u.

ADO.NET c?i thi?n hi?u su?t hơn, m?c dù ADO.NET bao g?m các l?p h?c riêng bi?t cho m?i nhà cung c?p d? li?u net. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng giao di?n tiêu chu?n và cô l?p kh?i t?o m? vào "nhà máy" ch?c năng đ? gi?m thi?u s? lư?ng m? r?ng b?n ph?i thay đ?i. Ngoài ra, các đ?i tư?ng d? li?u cung c?p cho m?t đ?i tư?ng trung cho d? li?u gi?i h?n trên và remoting đó là nhà cung c?p đ?c l?p.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
Bài vi?t ph? bi?n m? nhà cung c?p d? li?u .NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa720704 (v=vs.71) .aspx
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
308046 Làm th? nào đ?: S? d?ng các l?p cơ s? đ? gi?m m? Forking v?i nhà cung c?p đư?c qu?n l? trong Visual Basic .NET
313304 Làm th? nào đ?: S? d?ng các l?p cơ s? đ? gi?m m? Forking b?ng cách s? d?ng Visual C# .NET

Vi?t m?t nhà cung c?p d? li?u .NET

N?u b?n vi?t m?t nhà cung c?p d? li?u net, b?n có th? truy c?p vào d? li?u mà không có không có OLE DB Provider ho?c driver ODBC. B?n c?ng có th? vi?t m?t nhà cung c?p d? li?u đó là t?i ưu cho b? máy cơ s? d? li?u c? th?.

B?i v? các d? li?u nhà cung c?p s? d?ng d? li?u (không gi?ng như ADO Recordset, mà s? d?ng các OLE DB Provider), không có không có s? phù h?p yêu c?u. B?n có th? vi?t m?t ch?c năng đ? đ?c d? li?u và đ? thêm d? li?u vào m?t d? li?u. Luân phiên, b?n có th? vi?t m?t nhà cung c?p d? li?u đ?y đ? hơn v?i các đ?i tư?ng k?t n?i và vân vân.

Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n .NET Visual Studio
Th?c hi?n m?t nhà cung c?p d? li?u .NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/4ksaf9z5 (v=vs.71) .aspx

Th?c hi?n m?t k?t n?i
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/6sc13hd1 (v=vs.71) .aspx

Th?c hi?n m?t l?nh
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/efdwa0z6 (v=vs.71) .aspx

Th?c hi?n m?t DataReader
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/5awcy9t0 (v=vs.71) .aspx

Th?c hi?n m?t DataAdapter
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/08a1x80z (v=vs.71) .aspx

M?u .NET d? li?u nhà cung c?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/26xsd945 (v=vs.71) .aspx
Bài vi?t MSDN
ADO.NET: Xây d?ng m?t nhà cung c?p d? li?u tu? ch?nh đ? s? d?ng v?i khuôn kh? truy c?p d? li?u .NET (t?p chí MSDN)
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Magazine/cc301611.aspx

Kh?c ph?c s? c?

N?u b?n g?p ph?i v?n đ? và c?n câu tr? l?i cho câu h?i c?a b?n, tham kh?o ? ki?n các nhóm tin MSDN. Các nhóm tin MSDN là nơi t?t nh?t đ? có đư?c câu tr? l?i cho câu h?i c?a b?n. Trong các nhóm tin MSDN, b?n có th? chia s? c?a b?n kinh nghi?m v?i các đ?ng nghi?p ho?c tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho bài vi?t c?a b?n v? v?n đ? c? th?.
MSDN nhóm tin
http://MSDN.Microsoft.com/newsgroups/

Cơ s? tri th?c Microsoft
http://support.Microsoft.com/Search

Thu?c tính

ID c?a bài: 313480 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft ADO.NET 1.1
T? khóa: 
kbarttyperoadmap kbinfo kboracle kbsqlclient kbsystemdata kbmt KB313480 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 313480
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com