C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (17 tháng 12 năm 2001)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows XP đư?c thi?t k? đ? h? tr? chương tr?nh b? sung sau khi b?n cài đ?t nó. C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng là m?t gói c?p nh?t ph?n m?m mà các đ?a ch? các v?n đ? chương tr?nh ph? bi?n. Các b?n C?p Nh?t giúp Windows XP đ? h? tr? các chương tr?nh này ho?c đ? tránh nh?ng v?n đ? chung mà b?n có th? g?p v?i các chương tr?nh này. Microsoft recommends mà b?n t?i v? b?n C?p Nh?t tương thích này n?u b?n đang g?p v?n đ? v?i b?t k? chương tr?nh c?p nh?t này thi?t k? đ? h? tr?.

B?n c?p nh?t này có s?n trên Microsoft Windows c?p nh?t trang web:
http://update.microsoft.com/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n m?i nh?t c?a b?n c?p nh?t m?i nh?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319580 C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (10 tháng 4 năm 2002)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

THÔNG TIN THÊM

B?n c?p nh?t này các đ?a ch? các v?n đ? trong các chương tr?nh sau:
Ngoài Atlantis 1.0--DreamCatcher t?m
CDSPACE 4,0--v? tr? qu?c t?
Corel PhotoPaint 9--Corel Corporation (ch? các phiên b?n qu?c t? [ngôn ng? Đông Á] b? ?nh hư?ng)
Corel in Office 2000--Corel Corporation
Encyclopedia Britannica 2002 - Britannica
Gnotella 1.0.3--Gnotella
Grand Theft Auto 2--RockStar Games
HP d? dàng truy c?p Internet--Hewlett Packard
ICONFIG--SCM Microsystems Inc
Cách ti?p c?n Hoa Sen 9,0--Lotus Development Corp
Toán Shop Deluxe--Scholastic
Namco History Vol.2--Namco (ch? các phiên b?n qu?c t? [ngôn ng? Đông Á] b? ?nh hư?ng)
Norton Antivirus 7.x--Symantec Corporation
Norton Ghost Explorer--Symantec Corporation
PageKeeper Pro 3.0 - Caere
PCAnywhere 10 - Symantec Corporation
PCAnywhere 9,2--Symantec Corporation
PhotoDelux cho gia đ?nh--Adobe (ch? các phiên b?n qu?c t? [ngôn ng? Đông Á] b? ?nh hư?ng)
T? xa trung tâm (Rcenter.exe)--Creative Labs
Roboword - TechnoCraft
ServerStart 4.07.03 Serverview qu?n l?--Fujitsu
Cú s?c giá 500: Gomoku Narabe--Sony Music Entertainment Japan (Phiên b?n qu?c t? ch? b? ?nh hư?ng)
Cú s?c giá 500: Emukae Shogi--Sony Music Entertainment Japan (Phiên b?n qu?c t? b? ?nh hư?ng)
Cú s?c giá 500: Quiz500--Sony Music Entertainment Japan (Phiên b?n qu?c t? ch? b? ?nh hư?ng)
Tiger Woods 99 - EA Sports (ch? các phiên b?n qu?c t? [ngôn ng? Đông Á] b? ?nh hư?ng)
Toy Story ho?t đ?ng trung tâm--Disney tương tác
Microsoft Windows 2000 Administration Tools (Phiên b?n qu?c t? ch? b? ?nh hư?ng)
Microsoft công tr?nh 2000: Nh?t B?n - Hagaki2000--Microsoft
ZoneAlarm--Zone Labs Inc
B?n c?p nh?t này c?ng đ?a ch? các v?n đ? đư?c bao g?m trong các trang trư?c Windows XP Application Compatibility Update. Các chương tr?nh đư?c đ? c?p trong b?n c?p nh?t này đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
308381 C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (25 tháng 10 năm 2001)
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313484 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbqfe kbenv kbappcompatibility kbinfo kbwinxpsp1fix kbhotfixserver kbmt KB313484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com