Thông báo: L? tr?nh cho th? giác cơ s? d? li?u công c? và đánh máy DataSets

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313486 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t l? tr?nh đ? t?m hi?u và đ? làm ch? các Microsoft Visual Studio.NET th? giác cơ s? d? li?u công c? và g? S? li?u các l?p h?c.

L? tr?nh bài vi?t cung c?p liên k?t đ?n h?u ích thông tin, bao g?m tài li?u tr?c tuy?n, bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft, và Microsoft bài vi?t, đ? giúp b?n t?m hi?u v? m?t s?n ph?m c?a Microsoft ho?c công ngh?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADO.L? tr?nh NET công ngh? bài vi?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
313590 Thông báo: L? tr?nh cho ADO.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADO.NET DataAdapter các đ?i tư?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313483 Thông báo: L? tr?nh cho ADO.Các đ?i tư?ng NET DataAdapter

Th? giác cơ s? d? li?u công c?

B?n có th? s? d?ng công c? cơ s? d? li?u Visual làm các tác v? sau:
 • K?t n?i và khám phá b?t k? OLE DB-tuân th? cơ s? d? li?u.
 • T?o và s?a đ?i Microsoft SQL Server cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng Sơ đ? cơ s? d? li?u.
 • Thi?t k?, th?c hi?n và lưu ph?c t?p truy v?n.
 • Thêm, C?p Nh?t và xóa d? li?u đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u b?ng.
 • Thi?t k? các đ?i tư?ng, ch?ng h?n như b?ng, gây nên, và lưu tr? th? t?c, trong Microsoft SQL Server và Oracle cơ s? d? li?u.
 • Kéo các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u vào m?t b? m?t thi?t k?, ch?ng h?n như m?t Web H?nh th?c, và sau đó ràng bu?c đi?u khi?n đ? các đ?i tư?ng.
Các công c? cơ s? d? li?u Visual đư?c chia thành hai lo?i chính:
 • Máy ch? Explorer
 • C?n l?i công c?
B?n có th? s? d?ng máy ch? Explorer đ? t?o và ch?nh s?a cơ s? d? li?u gi?n đ? và c?p nh?t d? li?u tương tác. B?n có th? s? d?ng nh?ng công c? c?n l?i đ? t?o m? và ch?nh s?a thu?c tính. Các công c? khác ?nh hư?ng đ?n d? án c?a b?n tr?c ti?p, trong đó t?o ra đánh máy S? li?u l?p h?c d?a trên lư?c đ? h? ph?c v?.

Có m?t s? ch?ng chéo và tương tác gi?a nh?ng hai lo?i. Ví d?, h? ph?c v? Explorer s? d?ng m?t s? biên t?p viên, và b?n có th? kéo m?t b?ng t? máy ch? Explorer vào m?t b? m?t thi?t k? đ? g?i m? máy phát đi?n.

Các thành ph?n chính c?a nhà thám hi?m Server là như sau: Các công c? cơ s? d? li?u Visual khác là như sau: LƯU ?: Các công c? cơ s? d? li?u Visual ch? h? tr? SqlClient và các OleDb.NET d? li?u các nhà cung c?p. Nhà cung c?p khác như ODBC.NET d? li?u nhà cung c?p và các.NET d? li?u nhà cung c?p cho Oracle, phát hành sau Visual Studio.NET, ch? đư?c h? tr? trong m?t th?i trang r?t h?n ch?. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m? đi?u đó đư?c t?o ra cho m?t trong nh?ng nhà cung c?p d? li?u và s?a đ?i nó đ? làm vi?c v?i khác.

Máy ch? Explorer

V?i máy ch? Explorer, b?n có th? xem cơ s? d? li?u đ?, ch?nh s?a SQL Gi?n đ? máy ch? cơ s? d? li?u, t?i v? d? li?u tương tác, và s?a đ?i d? li?u tương tác trong Visual Studio.Môi trư?ng phát tri?n tích h?p NET (IDE).

Các k?t n?i đư?c đ?i di?n trong d?ng xem cây. B?n có th? thêm các k?t n?i đ?n các Các máy ch? nút ho?c đ?n các Kết nối Dữ liệu nút.
 • N?u b?n thêm các k?t n?i đ?n các Các máy ch? nút, m?t trong các nút con là Các máy ch? SQL. N?u b?n kéo bàn t? dư?i các Các máy ch? SQL nút, các SqlConnection và các SqlDataAdapter các thành ph?n đư?c b? sung vào d? án c?a b?n.
 • N?u b?n thêm k?t n?i OLE DB thông qua các Kết nối Dữ liệu nút, các D? li?u thu?c tính n?i k?t h?p tho?i s? xu?t hi?n.

  LƯU ?: OLE DB k?t n?i h?p tho?i bao g?m các k?t n?i mà ADO.NET không h? tr?, ch?ng h?n như các Microsoft OLE DB Provider for ODBC.
 • N?u b?n kéo m?t b?ng t? dư?i các Kết nối Dữ liệu nút đ? d? án c?a b?n, các OleDbConnection và các OleDbDataAdapter các đ?i tư?ng đư?c t?o ra và c?u h?nh. N?u b?n k?t n?i t?i Microsoft SQL Server Phiên b?n 7.0 ho?c cao hơn, các SqlConnection và các SqlDataAdapter các thành ph?n đư?c thêm vào đ? thay th?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh các thành ph?n này, xem các Cơ s? d? li?u tr?c quan Công cụ keá tieáp.

Máy ch? Explorer bao g?m m?t s? biên t?p viên đ? hi?u ch?nh SQL Server. Trong ch? đ? xem cây, b?n có th? nh?p chu?t ph?i các Kết nối Dữ liệu nút đ? t?o ra m?t cơ s? d? li?u SQL Server m?i. B?n có th? nh?p chu?t ph?i vào các Bảng, các Chế độ xem, các Th? t?c đư?c lưu tr?, và các Sơ đ? cơ s? d? li?u các nút đ? t?o ho?c s?a đ?i m?t b?ng, m?t l?n xem, m?t th? t?c đư?c lưu tr?, ho?c cơ s? d? li?u diagram tương ?ng. B?n c?ng có th? t?o SQL k?ch b?n mà b?n có th? ch?y ch?ng l?i m?t máy ch? khác nhau đ? tái t?o cơ s? d? li?u. H?u h?t các ch?c năng, ch?ng h?n như t?o và s?a đ?i b?ng bi?u và các th? t?c đư?c lưu tr?, là c?ng có s?n cho cơ s? d? li?u Oracle.

Nhà thi?t k? cơ s? d? li?u

B?n có th? s? d?ng các nhà thi?t k? cơ s? d? li?u đ? ch?nh s?a cơ s? d? li?u Sơ đ? và t?o ra các m?i quan h? b?ng cách kéo các l?nh v?c t? m?t b?ng khác.
Nhà thi?t k? cơ s? d? li?u
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms171971.aspx
back to the list of tools

Thi?t k? b?ng

B?n có th? s? d?ng các nhà thi?t k? b?ng đ? t?o ho?c s?a đ?i b?ng trong cơ s? d? li?u. B?n có th? ch? đ?nh ho?c s?a đ?i các l?nh v?c tên, lo?i d? li?u, nh?ng h?n ch?, và l?p ch? m?c, trong s? các m?t hàng khác.

Đ? bi?t thêm v? nhà thi?t k? b?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Thi?t k? b?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa290301.aspx
back to the list of tools

Truy v?n và xem Designer

Truy v?n và xem thi?t k? đư?c chia s? b?i các d? li?u khác các thành ph?n, ví d? như các Ch? huyDataAdapter các thành ph?n. B?n có th? s? d?ng các truy v?n và xem nhà thi?t k? đ? thi?t k? truy v?n tr?c quan và xem k?t qu? truy v?n. Trong máy ch? Explorer, khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a m?t cái nh?n trong thu?t s? c?u h?nh DataAdapter, ho?c khi b?n ch?nh s?a các CommandText tài s?n c?a m?t Ch? huy ho?c m?t DataAdapter thành ph?n, các truy v?n và xem nhà thi?t k? đư?c g?i đ? t?o ra các SQL tuyên b? cho b?n. SQL t?o ra m? ch? báo giá đ?nh danh cho Microsoft SQL Server, Microsoft máy bay ph?n l?c, và Oracle. N?u b?n s? d?ng cơ s? d? li?u back-end khác nhau, vi?c đ?nh d?ng s? đư?c unquoted. Đi?u này có th? đưa ra m?t v?n đ? n?u cơ s? d? li?u c?a b?n có không chu?n b?ng ho?c trư?ng tên. Ví d?, các tên ch?a m?t không gian ho?c không ch? s? nhân v?t khác. Đ? s?a v?n đ? này, b?n ph?i t? làm thay đ?i đ?n SQL trong các m? đư?c t?o ra. Tuy nhiên, n?u b?n tái phát sinh SQL, nh?ng thay đ?i s? b? m?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các truy v?n và xem nhà thi?t k?, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
Truy v?n và xem Designer
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms172013.aspx
back to the list of tools

SQL Editor

Biên t?p viên SQL đư?c g?i khi b?n t?o m?t đư?c lưu tr? th? t?c. Biên t?p viên SQL cung c?p color-coding T-SQL và PL/SQL c?a b?n tuyên b? và ti?p t?c tăng phát bi?u cá nhân v?i m?t h?nh ch? nh?t cho r? ràng. Ngoài ra, khi b?n ch?nh s?a multistatement t?p l?nh SQL, b?n có th? right-click phát bi?u cá nhân và s? d?ng các truy v?n và xem thi?t k? tr?c quan so?n ho?c ch?nh s?a các báo cáo này.

Đ? bi?t thêm thông tin v? SQL Editor, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
SQL Editor
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms172018.aspx
back to the list of tools

Các công c? cơ s? d? li?u tr?c quan khác

Các công c? đư?c li?t kê trong ph?n này vi?t m? vào c?a b?n d? án. B?n có th? s?a đ?i m? này ho?c vi?t m? tương đương. M?t s? công c?, ch?ng h?n như thu?t s? m?u d? li?u, t?o ra m?t l?p h?c h?nh th?c Windows bao g?m DataAdapter các thành ph?n, m?t đánh máy S? li?u, và ràng bu?c đi?u khi?n. Các công c? khác, ch?ng h?n như các thông s? B? sưu t?p biên t?p viên, th?c hi?n tác v? h?n ch? hơn, ch?ng h?n như biên t?p các Tham s? b? sưu t?p c?a m?t đ?a đơn Ch? huy.

Thu?t s? m?u d? li?u

Thu?t s? m?u d? li?u c?ng tương t? như thu?t s? m?u trong Microsoft Access. V?i thu?t s? m?u d? li?u, b?n có th? ch? đ?nh m?t ho?c hai b?ng trên máy ch? và sau đó ch?n t? m?t s? phong cách. Thu?t s? sau đó c?u h?nh như th? nào các y?u t? xu?t hi?n trên các h?nh th?c Windows.

Các h?nh th?c d? li?u Thu?t s? hi?n các tác v? sau:
 • T?o ra m?t đánh máy S? li?u Đ?i v?i các b?ng mà b?n ch?n.
 • T?o ra K?t n?i, Ch? huy, và DataAdapter các đ?i tư?ng đ? l?y và c?p nh?t d? li?u.
 • T?o đi?u khi?n trên các h?nh th?c và g?n bó v?i nh?ng đi?u khi?n đ? các đánh máy S? li?u.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây:
Thu?t s? m?u d? li?u
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa291437 (VS.71) .aspx

Nâng cao th? h? SQL tùy ch?n h?p tho?i
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/2ft8f67x.aspx

Thu?t s? m?u d? li?u t?o ra m?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa291843.aspx
back to the list of tools

XSD Editor

B?n có th? s? d?ng XSD Editor đ? t?o và ch?nh s?a m?t XML Gi?n đ? t?p tin gi?n đ? m?t đ?nh ngh?a ngôn ng? (XSD) trong d? án c?a b?n. B?n có th? ch?nh s?a các XSD t?p tin như th?ng Extensible Markup Language (XML) ho?c trong m?t tr?nh so?n th?o đ? h?a đó là tương t? như các nhà thi?t k? b?ng và nhà thi?t k? máy ch? cơ s? d? li?u Thám hi?m.

B?n có th? t?o ra m?t đánh máy S? li?u t? m?t t?p tin XSD b?ng cách thi?t l?p các Tùy ch?nh công c? b?t đ?ng s?n đ? MSDataSetGenerator. N?u b?n đ? l?i tài s?n này tr?ng, các S? li?u l?p t?p tin không c?n là m?t ph?n c?a d? án và s? b? xóa t? đ?a.

back to the list of tools

S?a XML

B?n có th? s? d?ng b? s?a XML đ? ch?nh s?a m?t t?p XML c?a b?n d? án. B?n có th? ch?nh s?a XML thông qua m?t giao di?n văn b?n h? tr? màu hoàn thành m? và t? khóa ho?c thông qua m?t th? b?c, b?ng biên t?p viên.

back to the list of tools

K?t n?i, ch? huy, DataAdapter, t?p d? li?u và các thành ph?n DataView

B?n có th? thêm các thành ph?n t? các D? li?u tab c?a h?p công c?, ho?c b?n có th? s? d?ng máy ch? Explorer ho?c d? li?u H?nh th?c thu?t s? đ? thêm và c?u h?nh các thành ph?n này cho b?n.

B?n có th? s? d?ng các đánh máy S? li?u thành ph?n cho d? li?u th?i gian thi?t k? ràng bu?c. Th?nh tho?ng, d? li?u ràng bu?c có th? là m?t r?c r?i. Ví d?, trong m?t h?nh th?c Windows, các nhà thi?t k? ch? cho phép b?n đ? ràng bu?c đi?u khi?n đơn gi?n m?t cách đ? m?t ngu?n d? li?u, nhưng b?n có th? ràng bu?c m?t DataGrid ki?m soát ho?c danh sách c?a m?t ListBox đi?u khi?n ho?c m?t ComboBox ki?m soát hai cách khác nhau. M?t trong nh?ng cách này không tương thích v?i cách th?c đi?u khi?n đơn gi?n b? ràng bu?c. B?ng cách s? d?ng m?t DataView thành ph?n, b?n có th? ch?c ch?n r?ng t?t c? đi?u khi?n c?a b?n là luôn b? ràng bu?c.

B?n có th? m? m?t s? nhà xây d?ng t? các thu?c tính c?a các thành ph?n khác nhau. Ví dụ:
 • M? các D? li?u thu?c tính n?i k?t h?p tho?i t? các Connection.ConnectString thành ph?n.
 • M? b? d?ng truy v?n, tương t? như truy v?n và Xem nhà thi?t k?, t? các Command.CommandText thành ph?n.
 • M? b? sưu t?p tham s? biên t?p viên t? các Command.parameters thành ph?n.
 • M? tr?nh so?n th?o l?p b?n đ? bàn và biên t?p b?n đ? c?t t? các DataAdapter.TableMappings thành ph?n.
B?n có th? th? nghi?m m?t DataAdapter c?u h?nh b?ng cách nh?n vào Xem trư?c d? li?u trong c?a s? tài s?n. Đi?u này s? hi?n th? các d? li?u trong m?t lư?i.

back to the list of tools

T?o t?p d? li?u h?p

Khi b?n ch?n b? m?t thi?t k? đ? h?a ho?c m?t DataAdapter thành ph?n, m?t T?o ra s? li?u siêu liên k?t xu?t hi?n ? dư?i cùng c?a c?a s? tài s?n. Trong các T?o ra s? li?u h?p tho?i, b?n có th? ch?n m?t ho?c nhi?u DataAdapter các thành ph?n trên b? m?t thi?t k? đ? truy v?n cho lư?c đ? thông tin. Thu?t s? sau đó xây d?ng t?p tin gi?n đ? XSD và g? S? li?u l?p cho b?n. Thu?t s? c?ng cung c?p cho b?n tùy ch?n đ? thêm m?t trư?ng h?p c?a các S? li?u l?p b? m?t thi?t k? như m?t thành ph?n.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các T?o ra s? li?u h?p tho?i h?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
T?o t?p d? li?u h?p
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/28xee971 (vs.71) .aspx
back to the list of tools

Thu?t s? c?u h?nh DataAdapter

V?i thu?t s? c?u h?nh DataAdapter, b?n có th? c?u h?nh m?t DataAdapter đó đư?c g?i qua máy ch? Explorer, thông qua h?nh th?c d? li?u Thu?t s?, ho?c b?ng tay t? h?p công c?. Thu?t s? này bao g?m tùy ch?n:
 • T?o SQL phát bi?u có ho?c không có l?c quan concurrency ki?m tra.
 • S? d?ng hi?n có th? t?c đư?c lưu tr?.
 • T?o ra các th? t?c đư?c lưu tr? m?i.
B?n có th? s? d?ng các truy v?n và xem nhà thi?t k? đ? ch?nh s?a các truy v?n. Các t?o ra l?nh SQL ch? báo giá đ?nh danh cho Microsoft SQL Server, Microsoft máy bay ph?n l?c, và Oracle. N?u b?n đang s? d?ng m?t cơ s? d? li?u khác nhau back-end, các đ?nh danh s? đư?c unquoted. Đi?u này có th? đưa ra m?t v?n đ? n?u cơ s? d? li?u c?a b?n có không chu?n b?ng ho?c trư?ng tên. Ví d? như tên ch?a m?t không gian ho?c k? t? không ch? s?. Đ? s?a v?n đ? này, b?n s? ph?i t? làm thay đ?i đ?n SQL trong các m? đư?c t?o ra. Tuy nhiên, n?u b?n tái phát sinh SQL, nh?ng thay đ?i s? b? m?t.
N?u b?n ch?n l?c quan concurrency, giá tr? ban đ?u c?a t?t c? các trư?ng đư?c ch?n Đ?i v?i các giá tr? trong cơ s? d? li?u. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t d?u th?i gian ho?c tương t? trư?ng s? phiên b?n đơn gi?n hóa các l?nh SQL và gi?m b?t tr?ng t?i d? li?u, b?n ph?i xây d?ng các truy v?n cho m?nh trong m? ho?c thông qua các truy v?n và xem Nhà thi?t k?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh b? đi?u h?p d? li?u Thu?t s?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Thu?t s? c?u h?nh b? đi?u h?p d? li?u
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/kb6bw5z5.aspx
back to the list of tools

Biên t?p viên b? sưu t?p tham s?

B?n có th? s? d?ng tham s? b? sưu t?p biên t?p b?n đ? các thông s? l?nh đ? c?t trong các liên k?t DataTable. B?n c?ng có th? ánh x? các tham s? cho m?t phiên b?n đ?c bi?t hàng. Cho Ví d?, khi b?n C?p Nh?t m?t c?t, giá tr? m?i là thu đư?c t? hi?n t?i Phiên b?n c?a d?ng. Tuy nhiên, các tham s? trong WHERE kho?n đư?c s? d?ng cho concurrency ki?m tra có đư?c giá tr? c?a h? t? phiên b?n g?c c?a các hàng.

Đ? bi?t thêm v? các thông s? b? sưu t?p Editor, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Các thông s? b? sưu t?p Editor
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/5xh44k5s.aspx
back to the list of tools

L?p b?n đ? bàn và biên t?p viên l?p b?n đ? c?t

V?i các DataAdapter, b?n có th? ánh x? bàn và l?nh v?c tên do đó tên mà không đư?c s? d?ng trong m?t S? li?u không ph?i phù h?p v?i nh?ng ngư?i đư?c s? d?ng trong cơ s? d? li?u. B?n có th? s? d?ng b?ng ánh x? và biên t?p b?n đ? c?t đ? ánh x? bàn và l?nh v?c tên đư?c s? d?ng trong cơ s? d? li?u b?ng khác nhau và l?nh v?c tên trong m?t S? li?u.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các B?ng ánh x? h?p tho?i h?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
H?p tho?i b?ng ánh x?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/hc615e85.aspx
back to the list of tools

D? li?u h?p tho?i thu?c tính n?i k?t

Khi b?n ch?n các ConnectString b?t đ?ng s?n trong m?t K?t n?i thành ph?n, b?n có th? nh?p vào D? li?u thu?c tính n?i k?t đ? k?t n?i v?i m?t ngu?n d? li?u m?i. N?u b?n đang s? d?ng m?t SqlConnection thành ph?n, ngu?n d? li?u ph?i là m?t cơ s? d? li?u trong SQL Server 7.0 ho?c sau này ho?c b?n s? nh?n đư?c m?t l?i. Đây là cùng m?t h?p đư?c s? d?ng đ? thêm m?t k?t n?i m?i Server Security.

back to the list of tools

S? li?u đánh máy

M?t trong nh?ng s?n ph?m cu?i cùng c?a nh?ng công c? cơ s? d? li?u Visual là các m?nh m? đánh máy S? li?u l?p h?c. Đ? t?o ra các S? li?u l?p, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Nh?p vào T?o ra s? li?u trong c?a s? tài s?n c?a m?t DataAdapter thành ph?n (ho?c trên b? m?t thi?t k?).
 • Nh?p vào Thêm m?c m?i trên các Tệp Menu đ? thêm m?t S? li?u m?c cho d? án.
C? hai phương pháp đ?t m?t gi?n đ? XSD t?p tin và m?t liên k?t ?n Microsoft Visual Basic.NET ho?c Microsoft Visual C#.NET class trong d? án c?a b?n. N?u b?n t?o các S? li?u t? m?t DataAdapter đ?i tư?ng, gi?n đ? t?p đ? hoàn t?t cho b?n, và các S? li?u l?p h?c đư?c xây d?ng ph?n ánh gi?n đ? XSD. N?u b?n thêm t?p tin b?ng cách nh?n vào Thêm m?c m?i trên các Tệp tr?nh đơn, t?p tin XSD là tr?ng, và b?n ph?i t?o ra gi?n đ? chính m?nh.

B?t c? khi nào b?n ch?nh s?a các t?p tin đ?, các S? li?u l?p t?p tin t? đ?ng vi?t l?i. N?u b?n mu?n tu? ch?nh các S? li?u l?p, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • B?n có th? phân l?p các S? li?u l?p h?c và thay đ?i các phân l?p. Khi các S? li?u t?p tin l?p đư?c tái t?o, thay đ?i c?a b?n không b? m?t.
 • B?n có th? lo?i b? các t?p tin XSD t? d? án và sau đó t? thêm t?p tin l?p h?c tương ?ng tr? thành d? án c?a b?n. Đi?u này lo?i b? liên k?t gi?a các nhà thi?t k? và l?p h?c. Các S? li?u t?p tin l?p h?c tr? nên t?nh đ? cho b?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n không ghi đè sau này. N?u có b?t k? thay đ?i lư?c đ?, t?p tin l?p h?c không ph?i là C?p Nh?t đ? ph?n ánh nh?ng thay đ?i này. V? v?y, đó là m?t r?i ro cho đi?u này phương pháp.
Các đánh máy S? li?u có m?t s? l?i th? trên m?t tiêu chu?n S? li?u đ?i tư?ng:
 • Tính năng IntelliSense có s?n cho b?ng và field tên trong tr?nh so?n th?o m?. Đi?u này giúp ngăn ng?a m? l?i.
 • B?i v? gi?n đ? đư?c biên so?n vào đ?nh ngh?a l?p, tr?nh biên d?ch có th? b?t gi?n đ? l?i. V?i tiêu chu?n S? li?u l?p, gi?n đ? l?i đư?c đánh b?t ch? t?i th?i gian ch?y.
 • B?i v? gi?n đ? đư?c biên so?n vào đ?nh ngh?a l?p, b?n không c?n ph?i t?i gi?n đ? t?i th?i gian ch?y. Đi?u này cung c?p m?t hi?u su?t l?i ích.
 • Các đánh máy S? li?u truy c?p b?ng và nh?ng l?nh v?c như tài s?n thay v? như b? sưu t?p các y?u t?. Đi?u này c?ng cung c?p hi?u su?t l?i ích.
 • B?n có th? ràng bu?c đi?u khi?n thi?t k? th?i thay v? lúc ch?y th?i gian.
B?i v? gi?n đ? đư?c biên so?n vào đ?nh ngh?a l?p h?c, các đánh máy S? li?u có m?t s? h?n ch?:
 • Gi?n đ? máy ch? thay đ?i, n?u b?n ph?i xây d?ng l?i c?a b?n d? án. Đ?i v?i h?u h?t các ?ng d?ng, đây không ph?i là m?t gánh n?ng l?n b?i v? h?u h?t các ?ng d?ng ph?i đư?c l?n khi gi?n đ? thay đ?i. ? c?p doanh nghi?p các ?ng d?ng, gi?n đ? máy ch? đang thư?ng c?ng xác đ?nh và h?p l? t?nh.
 • Khi b?n c? g?ng truy c?p vào các l?nh v?c có th? ch?a m?t NULL giá tr?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i n?u b?n đ?c các l?nh v?c tr?c ti?p. B?n ph?i s? d?ng các xxxNull b?t đ?ng s?n đ?u tiên. Khi b?n đ?t giá tr? trư?ng, b?n ph?i s? d?ng các Thi?t l?pxxxNull phương pháp đ? lưu tr? m?t giá tr? NULL trong b?ng.

  LƯU ?: Đi?u khi?n ràng bu?c x? l? này t? đ?ng.

Walkthroughs, Visual Studio.Ch? đi?m tr? giúp NET, và các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft

Walkthroughs cung c?p các mini-hư?ng d?n hư?ng d?n b?n qua tiêu bi?u k?ch b?n phát tri?n ?ng d?ng. "Làm th? nào đ?" bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft cung c?p các bư?c hư?ng d?n v? cách làm nhi?m v? c? th?.

Các Visual Studio.Ch? đi?m tr? giúp NET, walkthroughs và cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t trong các ph?n theo mô t? làm th? nào đ? s? d?ng công c? cơ s? d? li?u Visual và vi?c đánh máy S? li?u.

LƯU ?: The walkthroughs trong ph?n theo ch?ng minh làm th? nào đ? s? d?ng s? d?ng các công c? cơ s? d? li?u tr?c quan đ? làm m?t công vi?c c? th?; các walkthroughs không ph?i là m?t hư?ng d?n chung v? các công c?.

Walkthroughs

Trong ph?ng thu tr?c quan.NET, nh?p Ch? s? trên các Trợ giúp tr?nh đơn. Trong các T?m h?p, lo?i Walkthroughs, d? li?u. Các ch? s? K?t qu? ngăn hi?n th? m?t danh sách các d? li?u truy c?p walkthroughs.
Hư?ng: Vi?c t?o ra m?t h?nh th?c Windows Master-chi ti?t
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa984462.aspx
Hư?ng này s? d?ng m?t DataAdapter thành ph?n. Thu?t s? c?u h?nh DataAdapter xây d?ng m?t đánh máy S? li?u. Hư?ng s? d?ng XSD Editor đ? t?o ra m?t DataRelation và sau đó g?n đi?u khi?n thông qua các c?a s? tài s?n đ? các đánh máy S? li?u.
Thêm b?ng và c?t đ? Windows Forms Đi?u khi?n DataGrid
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa984314.aspx
Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? tùy ch?nh s? xu?t hi?n c?a m?t c?a s? b? ràng bu?c H?nh th?c DataGrid ki?m soát b?ng cách thêm DataGridTableStyleDataGridColumnStyle các đ?i tư?ng thông qua m?t biên t?p viên s? đư?c m? t? b?t đ?ng s?n c?a s?.

Visual Studio.Ch? đi?m tr? giúp NET

Bß?ún ph?ón phß?æi c?? d? li?u
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/87sfaezs.aspx

Th? giác cơ s? d? li?u công c?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/y5a4ezk9.aspx

Gi?i thi?u v? máy ch? Explorer
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/t900cyed.aspx

Cơ s? d? li?u trong máy ch? Explorer
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/byads6a9.aspx

T?o b? đi?u h?p m?ng d? li?u b?ng cách s? d?ng máy ch? Explorer
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa984315.aspx

T?o b? đi?u h?p m?ng d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t thu?t s?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/zc6tc8ew.aspx

T?o và đ?t c?u h?nh b? đi?u h?p m?ng d? li?u theo cách th? công
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/z92w563z.aspx

Vi?c t?o ra m?i g? Datasets v?i nhà thi?t k? XML
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/1k3xyssf.aspx

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft

315678 Làm th? nào đ?: T?o và s? d?ng m?t t?p d? li?u nh?p b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
320714 Làm th? nào đ?: T?o và s? d?ng m?t t?p d? li?u nh?p b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
318039 Làm th? nào đ?: Làm cho m?t tr? v? s? li?u đánh máy giá tr? m?c đ?nh thay v? là DBNull b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
318048 Làm th? nào đ?: Làm cho m?t tr? v? s? li?u đánh máy giá tr? m?c đ?nh thay v? là DBNull b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET

Khắc phục sự cố

N?u b?n g?p v?n đ?, ho?c n?u b?n có câu h?i, b?n có th? đ? c?p đ?n các nhóm tin MSDN nơi b?n có th? chia s? kinh nghi?m c?a b?n v?i b?n đ?ng nghi?p. B?n c?ng có th? s? d?ng cơ s? ki?n th?c Microsoft nơi mà b?n có th? t?m ki?m bài vi?t v? các v?n đ? c? th?.
Các nhóm tin MSDN
http://MSDN.Microsoft.com/newsgroups/

T?m ki?m kho tàng ki?n th?c
http://support.Microsoft.com/Search/?ADV=1
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313486 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbarttyperoadmap kbinfo kbsystemdata kbmt KB313486 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313486

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com