T?ng quan v? phông ch? và x? l? s? c? cho phông ch? trong Word 2003, Word 2002 và Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313487 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a bài vi?t trư?c đây có s?n sau đây: 259319
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? thông tin chung và x? l? s? c? các bư?c đ? làm vi?c v?i phông ch? trong Microsoft Word.

Ch? đ? bao g?m:

THÔNG TIN THÊM


T?ng quan v? phông ch?

M?t phông ch? là m?t thi?t k? đ? h?a đư?c áp d?ng cho m?t t?p h?p các s?, các bi?u tư?ng và k? t?. M?t ch? mô t? m?t m?t ch? nào đó, cùng v?i các ph?m ch?t như kích thư?c, kho?ng cách và sân. Phông ch? đư?c s? d?ng đ? hi?n th? văn b?n trên màn h?nh và in văn b?n. Phông ch? có ki?u phông như nghiêng, đ?m, và đ?m nghiêng.

Phác th?o Fonts

TrueType và Phông OpenType (Windows 2000 và sau này) m?i là phông ch? phác th?o đư?c k?t xu?t t? d?ng và đư?ng cong l?nh. OpenType là m?t ph?n m? r?ng c?a TrueType. C? hai đ?u có th? đư?c thu nh? l?i và luân chuy?n. C? hai đ?u nh?n t?t trong t?t c? các kích c? và trên t?t c? các thi?t b? đ?u ra đư?c h? tr? b?i Windows.

Máy in Fonts

H?u h?t các chương tr?nh h? tr? in ?n cho phép b?n ch?n trong s? các phông ch? khác nhau. Máy in mà cung c?p các lo?i r?ng nh?t c?a các phông ch? bao g?m laser, m?c máy bay ph?n l?c và máy in dot-ma tr?n. H? h? tr? m?t b? c? đ?nh cư dân phông mà b?n có th? m? r?ng b?ng cách cài đ?t phông ch? h?p m?c ho?c n?p phông ch? t? ph?n m?m.

N?i b? phông ch? (cư trú phông ch?) đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t b?ng laser, dot-ma tr?n, và máy in m?c máy bay ph?n l?c. T?i s?n vào b? nh? c?a máy in (ROM), n?i b? phông ch? là luôn luôn s?n sàng cho vi?c in ?n.

Cartridge phông ch? đư?c lưu tr? trong m?t m?c ho?c m?t th? mà c?m vào máy in.

Mi?n phí phông ch? là b? k? t? đư?c g?i t? máy tính vào b? nh? c?a máy in khi các phông ch? đư?c yêu c?u cho vi?c in ?n. C?ng đư?c g?i là phông ch? m?m, mi?n phí phông ch? đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t v?i máy in laser và máy in trang khác, m?c dù m?t s? máy in dot-ma tr?n c?ng có th? s? d?ng chúng. Khách hàng s? d?ng mi?n phí phông ch? và in t?i h? ph?c v? in Windows c?n ph?i có các phông ch? đư?c cài đ?t t?i đ?a phương đ? tăng t?c đ? in ?n.

Đ?i v?i m?i tài li?u b?n in, Windows có th? g?i các màn h?nh b?t bu?c và mi?n phí phông ch? ra máy in. Đ? c?i thi?n th?i gian in ?n, h?y s? d?ng phông ch? mà không c?n ph?i đư?c t?i v? (ch?ng h?n như n?i b? phông ch? ho?c m?c phông ch?). M?t s? máy in có th? gi? m?t danh sách mi?n phí phông ch?. N?u máy in c?a b?n h? tr? này, b?t tính năng đ? tăng t?c đ? in ?n. Không ph?i t?t c? máy in có th? s? d?ng t?t c? ba ki?u phông ch?. Bút máy v?, ví d?, không th? thư?ng s? d?ng t?i v? phông ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các lo?i phông ch? b?n có th? s? d?ng, xem máy in c?a b?n c?a ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng.

Raster Fonts

Đây là phông ch? đư?c lưu tr? như ?nh bitmap. Raster phông ch? đư?c thi?t k? v?i m?t c? th? kích thư?c và đ? phân gi?i cho máy in c? th? và không th? đư?c thu nh? l?i ho?c xoay. N?u máy in không h? tr? raster phông ch?, nó s? không in chúng. Phông ch? raster năm là chuy?n phát nhanh, MS Sans Serif, MS Serif, bi?u tư?ng và nh?. Raster phông ch? đư?c g?i là phông ch? bitmapped.

Phông véc tơ

Font này là h?u ích cho các thi?t b? như máy v? bút không th? tái t?o ?nh bitmap. Nhân v?t đư?c rút ra trong s?p x?p c?a các phân đo?n đư?ng dây thay v? các mô h?nh c?a d?u ch?m và có th? đư?c thu nh? l?i đ? b?t k? kích thư?c ho?c t? l? khía c?nh. Phông véc tơ ba là hi?n đ?i, La M? và k?ch b?n.
G? r?i v?n đ? Font
Trư?c khi b?n g? r?i các v?n đ? v? phông ch? trong Word

Trư?c khi b?t đ?u x? l? s? c? v?n đ? phông ch? trong Word, xem xét các ch? đ? chung sau:
 • Quan tr?ng: Khi b?n làm vi?c v?i b?t k? phiên b?n c?a Microsoft Windows, đ?c bi?t là Windows NT d?a trên các phiên b?n c?a Windows (Windows NT 4.0, Windows 2000 và Windows XP), luôn luôn ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t d?ch v? service pack m?i nh?t. M?t s? phông v?n đ? đ? đư?c s?a ch?a trong b?n phát hành d?ch v?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n phát hành d?ch v? cho các phiên b?n c?a Microsoft Windows, là đ?a ch? trang Web sau đây:

  http://www.Microsoft.com/Windows/
 • Con s? chính xác c?a phông ch? TrueType mà b?n có th? cài đ?t khác nhau, tùy thu?c vào đ? dài c?a tên Phông TrueType và tên t?p tin.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  131943Gi?i h?n Phông TrueType Windows 95/98/Me
  254766 Không th? m? ho?c in phông ch? chính xác
 • Khi b?n g? r?i các v?n đ? v? phông ch? trong Windows, b?n có th? ph?i t?t ho?c vô hi?u hóa qu?n l? lo?i Adobe (ATM) t? Windows.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  69692Vô hi?u hoá Adobe lo?i Manager t? Windows
  Chú ý N?u b?n có m?t chương tr?nh qu?n l? phông ch? khác nhau cài đ?t, b?n có th? ph?i t?t chương tr?nh.
Font g? r?i bư?c cơ b?n

Khi b?n g? r?i các v?n đ? v? phông ch? trong Word, h?y làm theo các bư?c cơ b?n:
 1. Tr?nh đi?u khi?n máy in nào b?n đang s? d?ng? N?u b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in ch? chung/văn b?n, m?t ngư?i lái xe fax ho?c tr?nh đi?u khi?n tương t? như tr?nh đi?u khi?n máy in m?c đ?nh trong Windows, đi?u này có th? là v?n đ? c?a b?n.

  Đ? thay đ?i tr?nh đi?u khi?n máy in t? s? d?ng, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • Trong Word, nh?p vào In ?n trên các Tệp tr?nh đơn. Trong các In ?n h?p tho?i, thay đ?i các Tên h?p v?i m?t máy in đ? cài đ?t.

   Chú ý Không thay đ?i các Tên h?p đ? đi?u khi?n máy in ch? chung/văn b?n ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t fax.
  • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in. Trong các Máy in h?p tho?i, b?m chu?t ph?i vào m?t máy in đ? cài đ?t và b?m Set as Default máy in.

   GHI CHÚ:
   • Trong Windows XP, b?n s? ph?i b?m B?t đ?u, và sau đó Máy in và Fax m? h?p tho?i máy in.
   • Không đ?t đi?u khi?n máy in ch? chung/văn b?n ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t fax là máy in m?c đ?nh c?a b?n trong Windows.
 2. Đi?u g? x?y ra trong m?t tài li?u m?i? T?o m?t tài li?u Word m?i d?a trên m?u c?a b?n toàn c?u (Normal.dot).

  Đ? t?o m?t tài li?u m?i d?a trên m?u toàn c?u c?a b?n, nh?p vào M?i trên các Tệp tr?nh đơn. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Tài li?u tr?ng, sau đó b?m Ok.

  D?a trên nh?ng g? x?y ra trong tài li?u m?i, làm như sau:
  1. Trong tài li?u m?i, s? d?ng m?t phông ch? khác nhau. N?u b?n không có v?n đ? b?ng cách s? d?ng m?t phông ch? khác nhau, sau đó b?n có th? có m?t v?n đ? v?i m?t phông ch? c? th? trong Windows. Ti?p t?c x? l? s? c? b?ng cách s? d?ng các bư?c sau.
  2. Trong tài li?u m?i, s? d?ng phông ch? mà b?n s? d?ng trong tài li?u Word ban đ?u c?a b?n. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong m?t tài li?u t? m?i, b?n có th? có m?t tài li?u b? hư h?i.

   Chú ý N?u tài li?u v?n đ? c?a b?n đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t b?n m?u khác nhau (khác v?i các m?u Normal.dot), sau đó v?n đ? tài li?u ho?c các m?u mà nó đư?c t?o ra t?, ho?c c? hai, có th? b? hư h?ng.
  3. Trong tài li?u m?i, n?u v?n đ? x?y ra v?i m?t phông c? th?, h?y th? s? d?ng phông ch? trong m?t tài li?u WordPad m?i. Đ? t?o m?t tài li?u WordPad, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m WordPad.

   N?u nh?ng v?n đ? mà b?n có kinh nghi?m trong Word x?y ra trong tài li?u WordPad, sau đó các phông ch? có l? haïi. B?n r?t có th? ph?i g? b? và cài đ?t l?i v?n đ? phông ho?c phông ch? trong Windows.

   N?u b?n xác đ?nh phông ch? b? hư h?ng, xóa b? và cài đ?t l?i các font.

   Đ? xóa m?t phông ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.

    Chú ý Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
   2. B?m đúp Phông ch?.
   3. Nh?n vào đây đ? ch?n phông ch? mà b?n mu?n lo?i b?.

    Chú ý Đ? ch?n nhi?u hơn m?t phông, gi? phím CTRL và b?m m?i ch? b?n mu?n lo?i b?.
   4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
   5. Nh?p vào Có đ? thông báo sau:

    B?n có ch?c b?n mu?n xóa các phông ch??
   Đ? cài l?i phông ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.

    Chú ý Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
   2. B?m đúp Phông ch?.
   3. Trong các Phông ch? h?p tho?i h?p, b?m vào Cài đ?t phông ch? m?i trên các Tệp tr?nh đơn.
   4. Thay đ?i các ? đ?a h?p đ?a có ch?a ch? mà b?n mu?n cài đ?t.
   5. Trong các Thư m?c h?p, b?m đúp vào c?p ch?a ch? mà b?n mu?n thêm.
   6. Trong Danh sách các phông ch?, nh?p vào ch? mà b?n mu?n thêm và b?m Ok.

    Chú ý Đ? thêm t?t c? các phông ch? đư?c li?t kê, b?m Ch?n t?t c?, sau đó b?m Ok.
   Đ? đư?c tr? giúp v?i xóa ho?c cài đ?t m?t ch? trong Windows, liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft Windows ho?c nhà cung c?p v?t tư phông ch?.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?y s? tr? giúp v?i g? r?i Windows, b?m vào Ch? đi?m tr? giúp trên các Trợ giúp Menu ôû Windows Explorer. Trên các N?i dung tab, b?m đúp đ? m? các Khắc phục sự cố cu?n sách. Sau đó nh?p đúp đ? m? các Liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft cu?n sách đ? xem các tùy ch?n h? tr?.

   Đ?i v?i Windows XP, b?m vào Tr? giúp và trung tâm h? tr? trên các Trợ giúp Menu ôû Windows Explorer. Nh?p vào liên k?t Nh?n đư?c h? tr?, ho?c t?m th?y thông tin trong các nhóm tin Windows XP đ? có đư?c s? tr? giúp.
   Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i đ?i l? phông ch? c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

   60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

   60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
 3. Đi?u g? x?y ra n?u b?n thay đ?i cách r?ng phông ch? đư?c in? B?n có th? ph?i thay đ?i cách phông ch? TrueType c?a b?n đư?c in b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in c? th?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Trên các Phông ch? tab, nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong hai In TrueType như đ? h?a ho?c T?i phông ch? TrueType như Phông m?m, sau đó b?m Ok.
 4. Đi?u g? x?y ra n?u b?n thay đ?i cách đ? h?a đư?c in? B?n có th? ph?i thay đ?i cách r?ng đ? h?a đư?c in b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in c? th?, đ?c bi?t là n?u b?n in phông ch? TrueType như đ? h?a. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Đ? h?a Tab đ? thay đ?i các Ch? đ? đ? h?a r?ng b?n đang s? d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
   • N?u S? d?ng đ? h?a véc tơ đư?c ch?n, nh?n vào đây đ? ch?n S? d?ng đ? h?a raster.
   • N?u S? d?ng đ? h?a Raster đư?c ch?n, nh?n vào đây đ? ch?n S? d?ng đ? h?a véc tơ.
  4. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính h?p tho?i c?a máy in đ? cài đ?t c?a b?n.
 5. Đi?u g? x?y ra khi b?n in tài li?u c?a b?n ? đ? phân gi?i th?p hơn máy in? B?n có th? in tài li?u c?a b?n ? đ? phân gi?i máy in khác v?i nh?ng g? máy in thư?ng in. Theo m?c đ?nh, h?u h?t máy in in t?i 300 dpi (dots per inch) ho?c 600 dpi. Đ? xác đ?nh xem máy in đ? phân gi?i là v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Đ? h?a tab. thay đ?i các Giải pháp h?p đ? thi?t đ?t th?p hơn. Ví d?, thay đ?i các Giải pháp h?p 150 ch?m trên inch.
  4. Nh?p vào Ok đ? đóng máy in Thu?c tính h?p tho?i.
 6. Đi?u g? x?y ra khi b?n in ra máy in khác nhau? Tr?nh đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t b?n có th? không th? đúng in tài li?u Word c?a b?n có ch? mà b?n đang s? d?ng. Đ? xác đ?nh xem đây là v?n đ?, đ?t m?t máy in khác nhau như máy in m?c đ?nh c?a b?n và th? in tài li?u c?a b?n.

  N?u b?n m?t cách chính xác có th? in tài li?u Word c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau, ho?c tr?nh đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t ban đ?u đ? b? h?ng, ho?c nó không th? in tài li?u chính xác. Đ? s?a v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • H?y b? và cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n máy in ban đ?u.
  • T?i v? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t máy in cho máy in c?a b?n.
  • S? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n máy in tương thích v?i máy in c?a b?n.
  Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o máy in đ? có đư?c m?t tr?nh đi?u khi?n máy in tương thích ho?c C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

  60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

  60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z

Th?c hi?n thay đ?i ?nh hư?ng đ?n t?

Đ? thay đ?i phông ch? m?c đ?nh trong Word
 1. Trong m?t tài li?u m?i t? tr?ng, b?m vào Ch?n t?t c? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phông ch?.
 3. Ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n áp d?ng cho các phông ch? m?c đ?nh. N?u b?n ch?n văn b?n trong bư?c 1, các tài s?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong h?p tho?i.
 4. Nh?p vào M?c đ?nh.
 5. Nh?p vào Có đ? thông báo sau:
  B?n có mu?n thay đ?i phông ch? m?c đ?nh đ? FontName?
  S? thay đ?i này s? ?nh hư?ng đ?n t?t c? các tài li?u m?i d?a trên các m?u b?nh thư?ng.
  nơi FontName là tên c?a phông ch? mà b?n đ? ch?n.
B?t k? tài li?u m?i mà b?n t?o ra d?a trên các m?u b?nh thư?ng (Normal.dot) s? s? d?ng các thi?t đ?t phông m?i b?n đ? ch?n.

In m?u c?a t?t c? các phông ch? có s?n trong Microsoft Word
B?n có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho v? mô ?ng d?ng t?o ra m?t danh sách các phông ch? có s?n cho Microsoft Word và hi?n th? các m?u c?a m?i ch?. Sau khi hoàn t?t các macro, b?n có th? in tài li?u Word.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t trong ph?n này đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
209205 V? mô đ? t?o ra danh sách các phông ch? có s?n trong Word

Đ?t t? đ? hi?n th? danh sách phông nhanh hơn

Đ? hi?n th? danh sách phông ch? b? nhanh chóng, b?n có th? thi?t l?p Word vào danh sách các phông ch? trong phông tiêu chu?n thay v? c?a hi?n th? m?i tên phông ch? như là m?t m?u phông ch?.

Chú ý Thi?t đ?t này ?nh hư?ng đ?n danh sách hi?n th? phông ch?, ch?ng h?n như các danh sách phông ch? và phong cách trên thanh công c? đ?nh d?ng.
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh, sau đó b?m các Tuỳ chọn tab.
 2. Nh?p vào Xoá danh sách tên phông ch? trong h?p ki?m tra ch? c?a h?.
 3. Nh?p vào Ok.

T?m th?y phông ch? tương t?

Đ? t?m th?y phông ch? tương t? trong Microsoft Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Phông ch?.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?n vào đây đ? ch?n danh sách phông ch? do tương t?.
Trong danh sách phông b?i gi?ng nhau đ? h?p, b?m ch?n phông ch? mà b?n mu?n so sánh v?i nh?ng ngư?i khác trên máy tính c?a b?n.

Chú ý Panose phông l?p b?n đ? thông tin đư?c lưu tr? v?i phông ch? đ? miêu t? đ?c đi?m c?a nó. Ví d?, nh?ng đ?c đi?m có th? bao g?m serif ho?c sans serif, b?nh thư?ng, đ?m ho?c nghiêng. N?u không có thông tin Panose có s?n, phông ch? xu?t hi?n ? dư?i cùng c?a danh sách, và nó không xu?t hi?n trong danh sách phông b?i s? tương đ?ng v?i h?p.

Hi?n th? phông ch? TrueType duy nh?t trong Microsoft Word

Chú ý Thi?t đ?t này ?nh hư?ng đ?n cách phông ch? đư?c hi?n th? trong t?t c? các chương tr?nh Microsoft Windows. Đ? hi?n th? ch? là các phông ch? TrueType trong Word, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Phông ch?.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 4. Trên các Phông ch? TrueType tab, nh?n vào đây đ? ch?n phông ch? TrueType ch? hi?n th? các chương tr?nh trên h?p ki?m tra máy tính c?a tôi.
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n cho các thay đ?i có ?nh hư?ng đ?n. Nh?p vào có khi Windows s? nh?c b?n b?ng thông đi?p sau đây:
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi thi?t đ?t m?i có hi?u l?c.

B?n có mu?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n ngay không?

Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i Windows, Word s? hi?n th? ch? các phông ch? TrueType có s?n trên máy tính c?a b?n.

Tài nguyên b? sung

Microsoft cung c?p m?t trang Web typography. M?c đích c?a trang Web này là đ? gi?i thích các l?i ích và tính năng c?a TrueType, đ?nh d?ng k? thu?t s? ch? n?i ti?ng nh?t c?a th? gi?i. Các trang web d? đ?nh đ? giúp m?i ngư?i s? d?ng lo?i theo nh?ng cách nhi?u trí tư?ng tư?ng và sáng t?o trên m?t lo?t các phương ti?n truy?n thông. Đi?u này có th? bao g?m in, video và World Wide Web.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Typography Web site, là đ?a ch? trang Web sau đây:
http://www.Microsoft.com/Typography
Microsoft Typography Web site này có ngu?n tài nguyên như sau:
 • Các Web nhúng Fonts Tool (WEFT) cho phép b?n t?o "đ?i tư?ng ch?" đư?c liên k?t đ?n các trang Web c?a b?n. V? v?y, khi m?t ngư?i s? d?ng Internet Explorer l?n xem các trang, h? xem các trang hi?n th? trong ki?u phông đư?c ch?a trong các đ?i tư?ng ch?.
 • B?n có th? đư?c m? r?ng thu?c tính Font. Đi?u này cho bi?t thêm m?t vài tab tài s?n m?i đ? m?c đ?nh Thu?c tính h?p tho?i. Chúng bao g?m thông tin v? phông nguyên và b?n quy?n, các lo?i kích thư?c mà hinting và làm m?n đư?c áp d?ng và các trang m? đư?c h? tr? b?i b? m? r?ng k? t?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313487 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbformat kbfont kbhowto kbdta kbinfo kbmt KB313487 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313487

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com