JAK: Używanie polecenia AT do sporządzania harmonogramu zadań

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 313565 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL313565
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W systemie Windows 2000 do sporządzania harmonogramu zadań można używać narzędzia Harmonogram zadań z Panelu sterowania. Ponadto do ręcznego sporządzania harmonogramu zadań można używać polecenia at. W tym artykule opisano, jak używać polecenia at do tworzenia i anulowania zaplanowanych zadań.

Omówienie polecenia AT

Polecenia at można użyć, aby zaplanować uruchomienie polecenia, skryptu lub programu w określonym dniu i określonej godzinie. Można go również użyć do wyświetlenia istniejących zaplanowanych zadań.

Aby można było użyć polecenia at, musi być uruchomiona usługa Harmonogram zadań i użytkownik musi być zalogowany jako członek lokalnej grupy Administratorzy. Jeśli polecenie at zostanie użyte do utworzenia zadań, zadania te trzeba tak skonfigurować, aby były uruchamiane dla tego samego konta użytkownika.

Składnia polecenia at jest następująca:
at \\nazwa_komputera czas /interactive | /every: data, ... /next: data, ... polecenie
at \\nazwa_komputera id /delete | /delete /yes
Oto opis poszczególnych parametrów, których można używać z poleceniem at:
 • \\nazwa_komputera: Ten parametr służy do określenia komputera zdalnego. Jeśli zostanie pominięty, zadania będą uruchomione na komputerze lokalnym.
 • czas: Ten parametr służy do określenia czasu rozpoczęcia wykonywania zadania. Czas jest określony jako godziny:minuty, przy czym używany jest zegar 24-godzinny. Na przykład godzina 0:00 oznacza północ, a godzina 20:30 oznacza godzinę 8:30 po południu.
 • /interactive: Ten parametr zezwala na interakcję zadania z pulpitem użytkownika, który jest zalogowany w momencie uruchomienia zadania.
 • /every: data, ...: Ten parametr służy do zaplanowania uruchamiania zadania w określonym dniu lub dniach tygodnia lub miesiąca, na przykład co piątek lub każdego ósmego dnia miesiąca. Parametr data należy określić jako jeden lub więcej dni tygodnia (używając następujących skrótów: M, T, W, Th, F, S, Su) lub jako jeden lub więcej dni miesiąca (używając liczb od 1 do 31). Określając wiele wpisów daty, należy je oddzielić przecinkiem. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, zadanie będzie uruchomione bieżącego dnia.
 • /next: data, ...: Ten parametr służy do zaplanowania uruchomienia zadania następnego określonego dnia (na przykład w następny poniedziałek). Parametr data należy określić jako jeden lub więcej dni tygodnia (używając następujących skrótów: M, T, W, Th, F, S, Su) lub jako jeden lub więcej dni miesiąca (używając liczb od 1 do 31). Określając wiele wpisów daty, należy je oddzielić przecinkiem. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, zadanie będzie uruchomione bieżącego dnia.
 • polecenie: Ten parametr służy do określenia polecenia systemu Windows 2000, programu (pliku .exe lub .com) lub programu wsadowego (pliku .bat lub .cmd), który ma być uruchomiony. Jeśli polecenie wymaga ścieżki jako argumentu, należy użyć ścieżki bezwzględnej (całej ścieżki z literą dysku włącznie). Jeśli polecenie ma być wykonane na komputerze zdalnym, należy użyć ścieżki UNC (\\NazwaSerwera\NazwaUdziału). Jeśli polecenie nie określa pliku wykonywalnego (.exe), trzeba je poprzedzić poleceniem cmd /c, na przykład cmd /c copy C:\*.* C:\temp.
 • id: Ten parametr służy do określenia numeru identyfikacyjnego, który zostaje przypisany zaplanowanemu zadaniu.
 • /delete: Ten parametr służy do anulowania zaplanowanego zadania. Jeśli parametr id zostanie pominięty, wszystkie zaplanowane zadania na danym komputerze są anulowane.
 • /yes: Ten parametr służy do wymuszenia odpowiedzi „tak” na wszystkie kwerendy z systemu w przypadku anulowania zaplanowanego zadania. Jeśli zostanie pominięty, użytkownik jest monitowany o potwierdzenie anulowania zadania.

Jak utworzyć zaplanowane zadanie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę aktualnie uruchomionych usług:
  net start
  Jeśli Harmonogram zadań nie jest wyświetlany na tej liście, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz (użyj parametrów odpowiednich do danej sytuacji), a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\nazwa_komputera czas /interactive | /every: data, ... /next: data, ... polecenie

Przykłady:

 • Aby o północy skopiować wszystkie pliki z folderu Dokumenty do folderu Moje, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at 00:00 cmd /c copy C:\Dokumenty\*.* C:\Moje
 • Aby o godzinie 23:00 każdego dnia roboczego tworzyć kopię zapasową serwera Produkty, utwórz plik wsadowy zawierający polecenia kopii zapasowej (na przykład Backup.bat), wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\produkty 23:00 /every:M,T,W,Th,F backup
 • Aby zaplanować uruchomienie polecenia net share o godzinie 6:00 na serwerze Handel i przekierowanie wyników do pliku Handel.txt w folderze udostępnionym Raporty na serwerze Korp, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\handel 06:00 cmd /c "net share reports=d:\Dokumenty\raporty >> \\korp\raporty\handel.txt"

Jak anulować zaplanowane zadanie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę aktualnie uruchomionych usług:
  net start
  Jeśli Harmonogram zadań nie jest wyświetlany na tej liście, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz (użyj parametrów odpowiednich do danej sytuacji), a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\nazwa_komputera id /delete | /delete /yes

Przykłady:

 • Aby anulować wszystkie zadania, które są zaplanowane na komputerze lokalnym, wpisz polecenie at /delete, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby anulować zadanie o numerze identyfikacyjnym 8 na komputerze o nazwie Serwer, wpisz polecenie at \\Serwer 8 /delete, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak wyświetlić zaplanowane zadania

Aby wyświetlić zadania utworzone przy użyciu polecenia at, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę aktualnie uruchomionych usług:
  net start
  Jeśli Harmonogram zadań nie jest wyświetlany na tej liście, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. W wierszu polecenia wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby wyświetlić listę zadań utworzonych przy użyciu polecenia at, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   at \\nazwa_komputera
   lub

  • lub Aby wyświetlić określone zaplanowane zadanie, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   at \\nazwa_komputera id

Przykłady:

 • Aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania na komputerze lokalnym, wpisz polecenie at, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania na komputerze o nazwie „Serwis”, wpisz polecenie at \\serwis, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby wyświetlić zadanie o numerze identyfikacyjnym 18 na komputerze lokalnym, wpisz polecenie at 18, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Rozwiązywanie problemów

 • Po wpisaniu polecenia at \\nazwa_komputera w celu wyświetlenia listy zaplanowanych zadań niektóre (lub wszystkie) z zaplanowanych zadań utworzonych przy użyciu polecenia at nie są wyświetlane.

  To zachowanie może się pojawić, jeśli po użyciu polecenia at w celu utworzenia zadania zmodyfikowano zadania w folderze Zaplanowane zadania. Jeśli użyje się polecenia at do utworzenia harmonogramu zadania, zadanie jest wyświetlane w folderze Zaplanowane zadania w Panelu sterowania. Zadanie to można obejrzeć i zmodyfikować. Jeśli jednak zmodyfikuje się zadanie, nie będzie można go wyświetlić przy użyciu polecenia at.

  Aby obejść to zachowanie, wyświetl lub zmodyfikuj zadanie w folderze Zaplanowane zadania w Panelu sterowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego zachowania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  220149 AT Tasks Cannot Be Viewed Using the Task Scheduler Tool
 • Po użyciu polecenia at w celu utworzenia harmonogramu zadania nie zostaje ono uruchomione w określonym dniu lub o określonej godzinie.

  To zachowanie może się pojawić, jeśli występuje jeden z następujących warunków:
  • Składnia polecenia jest niepoprawna:

   Po utworzeniu harmonogramu zadania wpisz polecenie at \\nazwa_komputera, aby potwierdzić, że składnia jest poprawna. Jeśli informacje wyświetlane w oknie Wiersz polecenia są niepoprawne, anuluj zadanie, a następnie utwórz je ponownie.

   lub
  • Zaplanowano zadanie wykonania polecenia, które nie określa pliku .exe.

   Polecenie at nie ładuje automatycznie programu cmd (interpretera poleceń) przed wykonywaniem poleceń. Jeśli nie uruchamiasz pliku .exe, na początku polecenia musisz załadować program Cmd.exe, na przykład at cmd /c dir > c:\test.txt.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z poleceniem AT, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
142040 Troubleshooting AT Command Using /k Switch
121562 Applications Started with AT Are Not InteractiveMateriały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak używać polecenia AT w systemie Windows 2000, zobacz Pomoc systemu Windows 2000. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, a następnie wpisz tekst at, polecenie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pracy z poleceniem AT w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
103650 Network Connections Made with the AT Command Are Persistent
Właściwości

Numer ID artykułu: 313565 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB313565

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com