Thông báo: L? tr?nh cho XML trong các.NET Framework

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313651 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t l? tr?nh đ? t?m hi?u v? l?p tr?nh trong Microsoft.NET Framework v?i l?i Extensible Markup Language (XML) các l?p cơ s?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các tiêu chu?n XML, các.NET Framework ki?n trúc, và cơ b?n.Phát tri?n ?ng d?ng NET.

L? tr?nh bài vi?t cung c?p liên k?t đ?n thông tin h?u ích, bao g?m c? tài li?u tr?c tuy?n, bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft và Microsoft bài vi?t, đ? giúp b?n t?m hi?u v? m?t s?n ph?m c?a Microsoft ho?c công ngh?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADO.NET công ngh? l? tr?nh đi?u, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313590 Thông báo: L? tr?nh cho ADO.NET

T?ng quan

Các.NET Framework cung c?p m?t b? toàn di?n và tích h?p các l?p h?c mà th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây:
 • Các tiêu chu?n d?a trên XML parsers.
 • H? tr? cho các tiêu chu?n XML thư?ng xuyên s? d?ng hi?n t?i:
  • Chuy?n đ?i ngôn ng? Stylesheet m? r?ng (XSLT)
  • XML đư?ng d?n ngôn ng? (XPath)
  • Lư?c đ? XML

 • XML Serialization giao di?n.
 • M?t cơ ch? tích h?p liên quan đ?n d? li?u phân c?p và quan h?.
V?i các l?p h?c, b?n có th? làm vi?c v?i các tài li?u XML và d? li?u trong.Các ?ng d?ng NET. Các System.xml không gian tên là không gian tên cha m? cho l?i.Các l?p h?c NET Framework XML.

Visual Studio.Ch? đi?m tr? giúp NET, webcast, gi?y t? tr?ng và QuickStart Tutorials

Visual Studio.Ch? đi?m tr? giúp NET

Đ?i v?i m?t t?ng quan v? XML trong các.NET Framework, xem các ch? đ? sau trong Microsoft Visual Studio.Tài li?u tr? giúp NET:

Microsoft webcast

Đ?i v?i m?t t?ng quan v? vai tr? c?a XML trong các.NET Framework, xem WebCast Microsoft sau đây:
XML và Microsoft.NET
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;en-US;324618
Cho m?t gi?i thi?u v? l?p tr?nh c?t l?i XML l?p các.NET Framework, xem lo?t WebCast hai ph?n sau:
L?p tr?nh XML trong các.NET Framework ph?n I
http://support.Microsoft.com/?ID=324890

L?p tr?nh XML trong các.NET Framework ph?n II
http://support.Microsoft.com/?ID=324888

Microsoft bài vi?t

Đ?i v?i m?t t?ng quan v? c?t l?i.NET Framework XML các l?p h?c, xem gi?y tr?ng Microsoft sau đây:
XML trong.NET:.NET Framework XML l?p và C# cung c?p đơn gi?n, kh? năng m? r?ng d? li?u Manipulation
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb985993.aspx

Microsoft QuickStart Tutorials

Cho bi?t thêm thông tin v? nhi?m v? thư?ng có liên quan đ?n l?p tr?nh XML trong các.NET Framework, xem hư?ng d?n Microsoft QuickStart sau đây:
XML trong các.NET Framework
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/2bcctyt8 (VS.71) .aspx

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft

Ph?n này bao g?m các tài li?u tham kh?o đ? bài vi?t l? tr?nh Microsoft khác đ?a ch? các ch? đ? có liên quan đ?n các tính năng c?t l?i c?a XML trong các.NET Framework.

Mô h?nh kéo XML phân tích cú pháp

Các.NET Framework th?c hi?n m?t b? phân tích nhanh, không lưu tr?, ch? có chuy?n ti?p, ch? đ?c XML kéo mô h?nh.Đ? thêm thông tin v? l?p tr?nh các.NET Framework l?p h?c mà th?c hi?n phân tích cú pháp này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313816 Thông báo: L? tr?nh l?p tr?nh XML v?i kéo mô h?nh phân tích cú pháp trong các.NET Framework

DOM phân tích cú pháp

Đ? thêm thông tin v? l?p tr?nh các l?p h?c mà th?c hi?n XML Document Object Model (DOM) trong các.NET Framework, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313824 Thông báo: L? tr?nh l?p tr?nh XML v?i b? phân tích DOM-ngư?i m?u trong các.NET Framework

Lư?c đ? XML

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phê chu?n tài li?u XML trong.Các ?ng d?ng NET và gi?i thi?u l?p tr?nh các l?p h?c trong các System.xml.Schema không gian tên mà t?o thành các.NET Framework Schema Object Model (SOM) cho các tiêu chu?n W3C lư?c đ? XML, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313826 Thông báo: L? tr?nh cho lư?c đ? XML trong các.NET Framework

XPath

Đ? thêm thông tin v? l?p tr?nh các l?p h?c trong các System.xml.XPath không gian tên đ? th?c thi XPath truy v?n đ?i v?i d? li?u XML trong.NET các ?ng d?ng, nh?n s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313828 Thông báo: L? tr?nh đ? th?c hi?n truy v?n XPath trong.Các ?ng d?ng m?ng

ADO.NET và XML

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADO.NET XML tích h?p các tính năng trong các.NET Framework, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313649 Thông báo: L? tr?nh h?i nh?p XML v?i ADO.NET
WebCast sau đây s? d?ng m?t k?ch b?n-hư?ng cách ti?p c?n đ? minh h?a cách b?n có th? s? d?ng ADO.NET XML tích h?p tính năng đ? gi?i quy?t m?t s? thách th?c phát tri?n ?ng d?ng th? gi?i th?c:
XML h?i nh?p trong ADO.NET
http://support.Microsoft.com/?ID=324865

XSLT

Đ? thêm thông tin v? l?p tr?nh các l?p h?c trong các System.xml.XSL không gian tên đ? th?c thi XSLT bi?n đ?i trong.NET các ?ng d?ng, nh?n s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313997 Thông báo: L? tr?nh th?c hi?n XSLT Transformations trong.NET k?t n?i các ?ng d?ng

Serialization

Đ? thêm thông tin v? l?p tr?nh các l?p h?c trong các System.xml.serialization không gian tên serialize và de-serialize.NET Framework đ?i tư?ng đ?n và đi t? XML, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314150 Thông báo: L? tr?nh cho XML Serialization trong các.NET Framework

Các ch? đ? khác quan tâm

Đ?nh d?ng cho.LƯ?I t?p tin c?u h?nh Remoting
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms973907.aspx

D?ch v? Web XML
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms996507.aspx

Khắc phục sự cố

N?u b?n g?p v?n đ?, ho?c n?u b?n có câu h?i, b?n có th? tham kh?o MSDN nhóm tin nào mà b?n có th? chia s? kinh nghi?m c?a b?n v?i đ?ng nghi?p c?a b?n. B?n c?ng có th? s? d?ng cơ s? ki?n th?c Microsoft nơi mà b?n có th? t?m ki?m cho bài vi?t v? các v?n đ? c? th?.
Các nhóm tin MSDN
http://MSDN.Microsoft.com/newsgroups/

XML.NET Framework Peer h? tr? nhóm tin
News://msnews.Microsoft.com/Microsoft.Public.DotNet.xml

T?m ki?m kho tàng ki?n th?c
http://support.Microsoft.com/Search

Thu?c tính

ID c?a bài: 313651 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
T? khóa: 
kbarttyperoadmap kbinfo kbmt KB313651 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313651

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com