Kh?c ph?c: Thông báo l?i: "h?t th?i gian h?t" x?y ra khi b?n k?t n?i v?i SQL Server qua TCP/IP và Kerberos MaxTokenSize là l?n hơn 0xFFFF

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313661 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
BUG #: 102105 (sqlbug_70)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng, b?n có th? không th? k?t n?i v?i SQL Server 7.0 và có th? nh?n đư?c m?t l?i "Timeout h?t" thư khi b?n c? g?ng đăng nh?p:
 • B?n đang s? d?ng Microsoft Windows 2000 ho?c m?i hơn, như là n?n t?ng cho máy ch? và khách hàng, và b?n đang s? d?ng Kerberos là giao th?c xác th?c m?ng.
 • Máy tính đang ch?y SQL Server đang s? d?ng Kerberos.dll phiên b?n 5.0.2195.2530, ho?c sau đó.
 • Tham s? s? đăng k? Kerberos MaxTokenSize đư?c đ?t thành m?t giá tr? l?n hơn 0xFFFF (65535 th?p phân) phù h?p v?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  263693 Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng thu?c v? nhi?u nhóm
 • B?n đang s? d?ng SQL Server tích h?p an ninh.
 • B?n đang s? d?ng ? c?m TCP/IP như thư vi?n m?ng SQL Server.
Chú ý

 • V?n đ? mô t? trong bài vi?t này không áp d?ng khi b?n k?t n?i v?i SQL Server 2000.
 • Có r?t nhi?u nguyên nhân cho m?t l?i "H?t th?i gian h?t h?n" tin nh?n. Thông tin trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho k?ch b?n nơi mà t?t c? các đi?u ki?n đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng" là đúng s? th?t. Đ?c bi?t, các MaxTokenSize tham s? đư?c g?i trong m?c đ?n th? ba ph?i đư?c đ?t trên máy tính đang ch?y SQL Server.
Trong m?t ?ng d?ng ODBC, thông báo l?i là tương t? như:
SQLState: S1T00 b?n x? Error: 0
Thông tin. Thông báo: [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] h?t th?i gian h?t h?n

NGUYÊN NHÂN

SQL Server 7.0 m? d? li?u d?ch v? (ODS) không đư?c thi?t k? đ? x? l? Kerberos Security h? tr? nhà cung c?p giao di?n (SSPI) m? thông báo kích thư?c l?n hơn 0xFFFF.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 7.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301511 INF: Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 7.0 Service Pack m?i nh?t
LƯU ?: Các hotfix sau đây đư?c t?o ra trư?c khi đ?n Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version   Size       File name
  --------------------------------------------------------------

  27-Nov-2001  02:16  7.00.1014  160,016 bytes  Opends60.dll
				
LƯU ?: Quan h? v? t?p ph? thu?c, hotfix m?i nh?t ho?c tính năng có ch?a các t?p tin trư?c c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?n có th?:
 • Nâng c?p lên máy ch? c?a b?n SQL Server 2000.
 • S? d?ng m?t m?ng lư?i thư vi?n đ? k?t n?i v?i SQL Server 7.0. Ví d?, s? d?ng tên là ?ng.
 • S? d?ng SQL Server tiêu chu?n b?o m?t.
 • Gi?m các thi?t l?p c?a các MaxTokenSize Kerberos tham s? m?t giá tr? ít hơn 65535. B?n có th? c?n ph?i gi?m s? nhóm thành viên là t?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  263693 Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng thu?c v? nhi?u nhóm

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263693 Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng thu?c nhi?u nhóm
269643 Internet Explorer Kerberos xác th?c không ho?t đ?ng v? c?a m?t vùng đ?m không đ? đang k?t n?i t?i IIS
300367 DCOM khách hàng có th? đ?t b? nh? trên dây
217098 T?ng quan v? cơ b?n c?a giao th?c Kerberos ngư?i dùng xác th?c trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 313661 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsqlserv700presp4fix kbmt KB313661 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313661

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com