S? d?ng xác th?c 802.1 x trên máy tính khách hàng ch?y Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trên máy tính đang ch?y các phiên b?n c?a Windows 2000 mà đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, b?n không th? cho phép IEEE 802. 1 x xác th?c. N?u b?n k?t n?i v?i m?t IEEE 802.11 không dây m?ng c?c b? N?u không có 802.1 x xác th?c cho phép, d? li?u mà b?n g?i nhi?u hơn d? b? t?n công như giao thông gián tuy?n analysis, chút flipping, và đ?c h?i gói tiêm.

802.1 x là m?t tiêu chu?n IEEE mà r?t nhi?u làm gi?m l? h?ng b?o m?t có liên quan đ?n 802.11 b?ng cách s? d?ng giao th?c tiêu chu?n b?o m?t, t?p trung ngư?i s? d?ng nh?n d?ng, xác th?c, năng đ?ng qu?n l? ch? ch?t, và k? toán. Đ? có thêm thông tin v? khuy?n ngh? cho các đi?m truy c?p IEEE 802.11, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/Archive/AccessPts.mspx

NGUYÊN NHÂN

B?n không th? cho phép xác th?c 802.1 x trên máy tính đang ch?y Windows 2000 v? h? tr? cho 802.1 x không đư?c cung c?p theo m?c đ?nh trong Windows 2000. V? v?y, giao di?n ngư?i dùng liên quan (tab xác th?c) nào không xu?t hi?n trong h?p tho?i thu?c tính k?t n?i m?ng.

GI?I PHÁP

Vá này yêu Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t gói d?ch v? năm 2000
M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là d? đ?nh đ? thay đ?i hành vi c?a bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó. Tính năng này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u h? th?ng không là nghiêm b? ?nh hư?ng b?i thi?u tính năng này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo Windows 2000 có ch?a các tính năng này.

Đ? có đư?c tính năng này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (Ph?n th?) ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hy L?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n NEC ti?ng Nh?t b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tri?u tiên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th? Nh? K?

Ngày phát hành: 5 tháng 11 năm 2002

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.5874  55,568 Clusapi.dll   
  27-Aug-2002 21:07 5.0.2195.6034 678,672 Clussvc.exe   
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6059 146,704 Kdcsvc.dll    
  05-Sep-2002 23:18 5.0.2195.6048 200,976 Kerberos.dll   
  21-Aug-2002 14:27 5.0.2195.6023  71,248 Ksecdd.sys
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034 964,368 Mprsnap.dll   
  27-Aug-2002 20:53 5.0.2195.6034 108,816 Msv1_0.dll    
  27-Aug-2002 20:54          1,967 Ndisuio.inf
  27-Aug-2002 20:54 5.0.2195.6034  11,984 Ndisuio.sys
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6075 360,720 Netlogon.dll   
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6073  99,600 Netman.dll    
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034 474,896 Netshell.dll   
  27-Aug-2002 20:57          3,795 Netwzc.inf
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6066  60,176 Raschap.dll   
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034 528,144 Rasdlg.dll    
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034  58,128 Rasman.dll    
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6050 152,848 Rasmans.dll   
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034  54,032 Rastapi.dll   
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6082 100,112 Rastls.dll    
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034 144,656 Rasuser.dll   
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6025 389,392 Samsrv.dll    
  09-Oct-2002 22:49 5.0.2195.6034 975,632 Sfcfiles.dll   
  07-Oct-2002 20:55 5.0.2195.6082 123,392 Sp3res.dll    
  27-Aug-2002 20:56 5.0.2195.6034  52,496 Wzcdlg.dll    
  27-Aug-2002 20:56 5.0.2195.6034  29,968 Wzcsapi.dll   
  27-Aug-2002 20:56 5.0.2195.6034  33,552 Wzcsetup.exe   
  27-Aug-2002 20:56 5.0.2195.6034 195,856 Wzcsvc.dll    
Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, làm theo các các bư?c đ? kích ho?t tính năng xác th?c 802.1 x:
 1. Cài đ?t các hotfix cài đ?t d?ch v? 802.1 x trong các nhà nư?c b? vô hi?u hoá. Đ? thay đ?i kh?i đ?ng d?ch v? c?u h?nh không dây đ? T? đ?ng: Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?mQu?n l?. Nh?p vào D?ch v? và ?ng d?ng, và sau đó b?m D?ch v?. Đ?t các Kh?i đ?ng giá tr? Đ?i v?i các d?ch v? đ? T? đ?ng, và sau đó b?t đ?u các d?ch v?.
 2. M? k?t n?i m?ng b?ng cách nh?n vàoB?t đ?u, ch? vào Thiết đặt, b?mB?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m-đúp vào Mạng Kết nối.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i không dây mà b?n mu?n cho phép ho?c vô hi?u hóa xác th?c 802.1 x và b?mThu?c tính.
 4. Trên tab xác th?c, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Cho phép xác th?c 802.1 x cho k?t n?i này, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép đi?u khi?n truy nh?p m?ng s? d?ng IEEE 802.1 x h?p ki?m. Theo m?c đ?nh, h?p ki?m này đư?c ch?n.
  • Đ? vô hi?u hóa xác th?c 802.1 x cho k?t n?i này, nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép đi?u khi?n truy nh?p m?ng s? d?ng IEEE 802.1 x h?p ki?m.
 5. Trong h?p lo?i EAP, nh?p xác th?c m? r?ng Giao th?c lo?i đó là đư?c s? d?ng v?i k?t n?i này.
 6. N?u b?n nh?p vào th? thông minh hay ch?ng ch? c?a EAP có lo?i h?p, b?n th? c?u h?nh thu?c tính b? sung n?u b?n b?m vào thu?c tính và sau đó làm theo các bư?c trong th? thông minh ho?c các thu?c tính khác c?a gi?y ch?ng nh?n:
  • S? d?ng ch?ng ch? n?m ? các ch?ng ch? v? lưu tr? trên máy tính c?a b?n cho xác th?c, h?y nh?p vào S? d?ng m?t ch?ng ch? trên máy tính này.
  • Đ? xác minh r?ng các máy ch? ch?ng ch? mà đư?c tr?nh bày máy tính c?a b?n là v?n c?n h?p l?, nh?n vào đây đ? ch?n các Xác th?c máy ch? gi?y ch?ng nh?n ki?m tra h?p, ch? đ?nh hay không đ? k?t n?i n?u h? ph?c v? n?m ? m?t tên mi?n c? th?, và sau đó ch? đ?nh g?c tin c?y ch?ng nh?n authority.
  • S? d?ng tên ngư?i dùng khác nhau khi ngư?i s? d?ng tên trong các gi?y ch?ng nh?n là khác v?i tên ngư?i dùng tên mi?n mà b?n đăng nh?p, nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng tên ngư?i dùng khác nhau cho các k?t n?i h?p ki?m.
 7. N?u b?n b?m vào B?o v? EAP (PEAP) trong cácLo?i EAP h?p, c?a s? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n đư?c s? d?ng cho xác th?c.
 8. Đ? ch? r? cho dù máy tính nên th? xác th?c trên m?ng n?u m?t ngư?i s? d?ng không đư?c đăng nh?p vào, n?u máy tính ho?c ngư?i s? d?ng thông tin là không có s?n, ho?c c? hai, h?y làm theo các bư?c sau:
  • Ch? r? máy tính th? xác th?c trên các m?ng khi m?t ngư?i s? d?ng không đư?c đăng nh?p, nh?n vào đây đ? ch?n các Xác th?c như máy tính khi thông tin máy tính có s?n h?p ki?m. Theo m?c đ?nh, ch?n h?p ki?m này.
  • Ch? r? máy tính th? xác th?c trên các m?ng n?u thông tin ngư?i dùng ho?c thông tin máy tính không có s?n, b?m vào đ? ch?n các Xác th?c như khách khi ngư?i dùng hay máy tính thông tin không s?n dùng h?p ki?m.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Mà không có cơ ch? b?o m?t thích h?p t?i ch?, không dây m?ng là d? b? t?n công như lén và hít t? xa. Đ? gi?m b?t s? đe d?a c?a các cu?c t?n công như v?y, 802.11 tiêu chu?n đ?nh ngh?a d?ch v? xác th?c; cho s? m?t m?, nó xác đ?nh Wired Equivalent Thu?t toán b?o m?t (WEP). M?c dù các cơ ch? cung c?p m?t bi?n pháp c?a b?o v?, 802.1 x cung c?p b?o v? b? sung b?i m?t s? gi?m nh? l? h?ng.

802,11 Xác th?c

Cho xác th?c, 802.11 xác đ?nh các h? th?ng m? và ch?a khóa đư?c chia s? xác th?c trư?ng.
 • M? h? th?ng xác th?c không th?c s? cung c?p xác th?c; nó ch? th?c hi?n xác minh danh tính thông qua trao đ?i hai tin nh?n gi?a xư?ng (khách hàng không dây) và ngư?i nh?n (wireless đi?m truy c?p).
 • Chia s? chính xác hàng th?c hi?n cung c?p cho xác th?c b?ng xác minh r?ng m?t xư?ng có ki?n th?c v? m?t bí m?t đư?c chia s?. Dư?i các 802.11 ngư?i ta tiêu chu?n, cho nh?ng bí m?t đư?c chia s? đư?c g?i đ?n truy nh?p không dây ch? qua m?t kênh b?o m?t đó là đ?c l?p v?i 802.11. Trong th?c t?, các bí m?t đư?c chia s? chính xác hàng th?c t? phân ph?i và đánh máy.

802,11 M?t (m? hóa) và toàn v?n

WEP cung c?p d? li?u b?o m?t tương đương v?i c?a m?t dây m?ng b?ng vi?c m?t m? hóa d? li?u đư?c g?i t? khách hàng không dây đ?n wireless các đi?m truy c?p. Cho s? m?t m?, WEP xác đ?nh vi?c s? d?ng các thu?t toán m?t m? d?ng RC4 v?i m?t m?t m? hóa tiêu chu?n 40-bit chính ho?c, trong m?t s? hi?n th?c, m?t 104-bit khoá m?t m?. Toàn v?n d? li?u đư?c cung c?p thông qua m?t giá tr? ki?m tra tính toàn v?n (ICV) trong ph?n khung không dây, đư?c m? hóa. M?c dù 802.1 x có th? đư?c s? d?ng mà không c?n m? hóa 802.11, đó là m?t ? tư?ng t?t đ? s? d?ng c? hai cùng nhau. N?u 802.1 x đư?c kích ho?t, nhưng m? hóa WEP không đư?c kích ho?t, d? li?u đư?c g?i t?i m?t không dây truy c?p đi?m c?ng đư?c g?i trong r? ràng m?c dù xác th?c ngư?i dùng thi hành. Đ? ngăn ng?a này th?c hi?n là không an toàn, cho phép WEP trong cùng v?i 802. 1 x.

Chú ý Các nhà s?n xu?t m?t s? qu?ng cáo m? hóa 128-bit phím. Tuy nhiên, các phím bao g?m m?t véc tơ kh?i t?o 24-bit, do đó, h? v?n c?n th?c s? 104 khoá m?t m? bit. M?t vectơ kh?i t?o là m?t s? ng?u nhiên là đư?c s? d?ng như là m?t đi?m kh?i đ?u đ? m? hóa m?t t?p h?p các d? li?u.

B?ng cách s? d?ng 802.1 x cho Wireless xác th?c

802.1 x là m?t tiêu chu?n cho truy nh?p m?ng xác th?c đ? có dây M?ng Ethernet và m?ng không dây 802.11. M?ng không dây 802.11, 802.1 x tăng cư?ng an ninh và đ?a ch? WEP l? h?ng b?i:
 • Cho phép m?t máy tính và m?ng đ? xác th?c m?i khác.
 • T?o ra m?t ch?a khóa cho m?i ngư?i dùng và cho m?i phiên làm vi?c đ? m? hóa d? li?u qua k?t n?i không dây.
 • Cung c?p kh? năng t? đ?ng thay đ?i phím t?i các kho?ng thư?ng xuyên.
Đ? tăng cư?ng tri?n khai, 802.1 x cho phép ngư?i s? d?ng nh?n d?ng và xác th?c, t?p trung xác th?c, U? quy?n và k? toán h? tr?.

802.1 x s? d?ng các giao th?c xác th?c m? r?ng (EAP) cho tin nh?n trao đ?i trong quá tr?nh xác th?c. S? h? tr? r?ng 802.1 x cung c?p cho các phương pháp xác th?c EAP b?o m?t các lo?i gi?y phép như ch?ng ch? đư?c s? d?ng.

Làm th? nào 802.1 x xác th?c ph?m

802.1 x th?c hi?n đi?u khi?n truy c?p c?ng d?a trên m?ng lư?i. D?a trên c?ng đi?u khi?n truy nh?p m?ng s? d?ng đ?c đi?m th? ch?t c?a m?t đ?a phương chuy?n sang cơ s? h? t?ng m?ng (LAN) khu v?c đ? xác th?c thi?t b? g?n li?n v?i m?t c?ng LAN và ngăn ch?n truy c?p đ?n c?ng khi x? l? vi?c xác th?c không thành công.

Trong m?t đi?u khi?n truy c?p c?ng d?a trên m?ng lư?i tương tác, m?t c?ng LAN thông qua m?t trong hai vai tr?: nh?n th?c ho?c supplicant. Trong vai tr? c?a nh?n th?c, m?t c?ng LAN thi hành xác th?c trư?c khi nó cho phép ngư?i dùng truy c?p vào các d?ch v? mà có th? đư?c truy c?p thông qua các c?ng. Trong vai tr? c?a supplicant, m?t c?ng LAN yêu c?u quy?n truy c?p vào các d?ch v? có th? truy c?p thông qua các nh?n th?c c?ng. M?t máy ch? xác th?c, có th? ho?c là m?t th?c th? riêng bi?t ho?c co-located v?i các nh?n th?c, ki?m tra các supplicant c?a ?y nhi?m trên danh ngh?a c?a các nh?n th?c. Vi?c xác th?c h? ph?c v? sau đó đáp ?ng các nh?n th?c, ch? ra cho dù supplicant là quy?n truy c?p d?ch v? các nh?n th?c.

Các nh?n th?c đi?u khi?n truy c?p c?ng d?a trên m?ng lư?i đ?nh ngh?a hai đư?ng d?n d? li?u h?p l? đ? LAN, thông qua m?t c?ng-LAN-v?t l?. Đư?ng d?n d? li?u đ?u tiên, không ki?m soát đư?c c?ng cho phép trao đ?i d? li?u gi?a các nh?n th?c (c?ng mà các l?c lư?ng xác th?c trư?c khi cho phép truy c?p vào d?ch v? v? c?ng) và m?t thi?t b? máy tính trên m?ng LAN, b?t k? c?a nhà nư?c xác th?c r?ng thi?t b?. Đây là đư?ng d?n EAPOL (EAP qua LAN) thư đi. Th? hai đư?ng d?n d? li?u h?p l?, các c?ng ki?m soát, cho phép trao đ?i d? li?u gi?a m?t LAN dùng xác th?c và các nh?n th?c. Đây là con đư?ng mà t?t c? các m?ng lư?i giao thông di?n, sau khi các thi?t b? tính toán xác th?c.

802.1 x và bán kính IAS

Đ?i v?i m?ng không dây, b?n có th? s? d?ng 802.1 x k?t h?p v?i Windows 2000 ho?c gia đ?nh Microsoft Windows Server 2003 Internet Xác th?c máy ch? d?ch v? (IAS) cho bán kính xác th?c. Theo các Vi?c th?c hi?n bán kính, đi?m truy c?p không dây ngăn ch?n d? li?u lưu lư?ng truy c?p t? đang đư?c chuy?n ti?p đ?n m?t m?ng có dây ho?c đ?n m?t khách hàng không dây mà không có m?t xác th?c h?p l? phím. Quá tr?nh thu th?p m?t ch?a khóa h?p l? xác th?c là như sau:
 1. Khi m?t khách hàng không dây đi kèm trong ph?m vi c?a m?t truy c?p không dây đi?m, đi?m truy c?p không dây thách th?c khách hàng.
 2. Khách hàng không dây g?i danh tính c?a nó không dây đi?m truy c?p, mà chuy?n ti?p thông tin này đ?n m?t máy ch? bán kính.
 3. H? ph?c v? bán kính yêu c?u c?a khách hàng không dây thông tin đăng nh?p đ? xác minh danh tính c?a khách hàng. Như m?t ph?n c?a yêu c?u này, các Bán kính máy ch? ch? r? lo?i thông tin đăng nh?p đư?c yêu c?u.
 4. Khách hàng không dây s? g?i thông tin đăng nh?p c?a m?nh đ? bán kính h? ph?c v?.
 5. H? ph?c v? bán kính đ? ki?m ch?ng các khách hàng không dây thông tin đăng nh?p. N?u các ch?ng ch? h?p l?, máy ch? bán kính g?i m?t m? hóa xác th?c ch?a khóa d?n đ?n các đi?m truy c?p không dây.
 6. Các đi?m truy c?p không dây s? d?ng phím xác th?c này đ? m?t cách an toàn truy?n t?i m?i tr?m unicast phiên và phát đa hư?ng ho?c toàn c?u xác th?c phím cho khách hàng không dây.
Cho Windows 2000, tri?n khai c?a bán kính yêu c?u sau đây các thành ph?n b? sung:
 • Windows 2000 Service Pack 2.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  260910Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t gói d?ch v? năm 2000
 • B?n vá l?i cho xác th?c Internet 2000 c?a Windows D?ch v? (IAS), mà là m?t tính năng máy ch? bán kính là bao g?m trong Windows 2000 Server.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  304697M?t s? giá tr? không dây cho các Bán kính thu?c tính là không có s?n
 • B?n vá l?i cho Active Directory cho phép máy tính tài kho?n đ? có quay s?-vào tài s?n. .Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  306260Không th? s?a đ?i c?p phép quay s? vào máy tính dùng wireless m?ng
 • B?n vá l?i cho máy tính ch?y Windows 2000 Server, đ?n cho phép xác th?c máy tính trên m?ng khi m?t ngư?i dùng chưa đăng nh?p. Đi?u này vá ph?i đư?c cài đ?t trên máy ch? Active Directory.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  304347H? ph?c v? không làm cho EAP-OE k?t n?i t?i m?ng LAN n?u m?t ngư?i s? d?ng không đư?c đăng nh?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "doanh nghi?p tri?n khai c?a IEEE 802,11 B?ng cách s? d?ng Windows XP và Windows 2000 Internet Authentication Service" ch? đ?. Đ? xem các ch? đ? này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457097.aspx

S? khác bi?t trong Windows 2000 802.1 x khách hàng

Đ? thêm ch?c năng 802.1 x cho các n?n t?ng Windows 2000, m?t t?p h?p con tính năng đ? đư?c l?y t? n?n t?ng Microsoft Windows XP. Các 802. 1 X đ?ng cơ chính nó là ch? y?u tương t?; s? khác bi?t chính trong các khách hàng nói t? cách b?n tương tác v?i khách hàng thông qua giao di?n ngư?i dùng. Đây là m?t danh sách các s? khác nhau trên máy khách Windows 2000:
 • D?ch v? nhà nư?c - The Windows 2000 802. 1 X d?ch v? là cài đ?t trong m?t nhà nư?c b? vô hi?u hoá. B?n ph?i đ?t tr?ng thái d?ch v? T? đ?ng và ch?y d?ch v? s? d?ng ch?c năng c?a nó.
 • S? không ch?c năng c?u h?nh - The Windows 2000 khách hàng không có ch?c năng Zero Configuration. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n ph?i có m?t ti?n ích nhà cung c?p cung c?p đ? c?u h?nh thi?t đ?t 802.11.
 • Bên th? ba công c? - như đ? nói trư?c đó, Windows 2000 khách hàng đ?i h?i m?t ti?n ích c?u h?nh đ?i l? c?a bên th? ba cho thi?t đ?t 802.11. Không gi?ng như Windows XP, mà ti?t ki?m 802.11 cài đ?t trên m?t cơ s? ngư?i dùng, nhi?u Ti?n ích không làm như th?. Đi?u này có th? cho phép nhi?u ngư?i dùng đ? đăng nh?p vào cùng m?t máy tính và đ? c?u h?nh c?u h?nh ph? bi?n thay v? c?a m?t h? sơ ngư?i dùng c? th?.
 • Chính sách nhóm - c?u h?nh thi?t đ?t m?ng không dây c?a dùng chính sách nhóm không đư?c h? tr?.
 • U? quy?n thông báo t?nh tr?ng - b?n có th? xem t?nh tr?ng u? quy?n b?ng cách gi? con tr? chu?t các Mạng K?t n?i bi?u tư?ng trong vùng thông báo ? phía bên ph?i c?a các thanh tác v?
 • H? tr? khách hàng Windows 2000 ch? có m?t m?ng không dây b? đi?u h?p t?i m?t th?i đi?m. M?c dù v? m?t k? thu?t có th? có m?t máy tính xách tay máy tính v?i nhi?u hơn m?t v? m?ng không dây, Windows 2000 802. 1 X khách hàng làm vi?c v?i ch? m?t lúc.
 • Nâng c?p t? phiên b?n Beta - n?u b?n cài đ?t b?t k? c?a các c?a s? 2000 Beta khách hàng, b?n ph?i g? b? chúng l?n đ?u tiên và sau đó cài đ?t các phát hành khách hàng. Đó là không có đư?ng d?n nâng c?p đư?c h? tr? t? m?t khách hàng Beta đ? phát hành các khách hàng.
 • Context-Sensitive tr? giúp - đó là không có giúp đ? context-sensitive trong khách hàng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh không dây, truy c?p vào m?t trong Trang web Microsoft Web sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Network/bb530679.aspx Đ?i v?i nh?ng tin t?c m?i nh?t v? các gi?i pháp WiFi t? Microsoft
http://www.Microsoft.com/Security Đ?i v?i nh?ng tin t?c m?i nh?t v? các gi?i pháp an ninh

Nh?ng v?n đ? chung

 • Không Xác thực tab - khi các hotfix cài đ?t, các d?ch v? 802.1 x đư?c cài đ?t trong m?t nhà nư?c b? vô hi?u hoá. Đ? gi?i quy?t này, b?n ph?i cho phép d?ch v? c?u h?nh không dây trong danh sách d?ch v?:
  1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó Nh?p vào Qu?n l?.
  2. Nh?p vào D?ch v? và ?ng d?ng, và sau đó b?m D?ch v?.
  3. Đ?t các Kh?i đ?ng giá tr? cho các d?ch v? đ? T? đ?ng, và sau đó ch?y d?ch v?.
 • Không s?n dùng Xác thực tab - n?u cácXác thực tab là hi?n nay nhưng không có s?n, đi?u này ch? ra r?ng các tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng không h? tr? 802.1 x m?t cách chính xác. S? d?ng danh sách sau ho?c trang Web c?a nhà s?n xu?t ph?n c?ng đ? xác đ?nh các Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng đúng.

Ki?m tra tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích

Danh sách dư?i đây ch?a thông tin t? các nhà s?n xu?t ph?n c?ng v? thành ph?n mà h? th? nghi?m v?i Windows 2000 802.1 x khách hàng. Danh sách này không ph?i là toàn di?n; nó đư?c d? đ?nh ch? đ? giúp thi?t l?p m?t đư?ng cơ s? t?i th?i đi?m phát hành (04-Nov-2002). B?n C?p Nh?t trong tương lai, ghé thăm trang Web c?a nhà s?n xu?t.

Nhà s?n xu?t thi?t b?: 3COM Công ty c? ph?n
Tên thi?t b?: 3Com 3CRWE62092B Wireless LAN PC Card
Máy khách Phiên b?n ti?n ích: 3Com Wireless LAN Manager Phiên b?n 2,1 Wireless
tr?nh đi?u khi?n Phiên b?n: 3Com 3CRWE62092B Wireless LAN PC Card (cho Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition [tôi], Windows 2000 [Wlp92be.sys Phiên b?n 2.1.0.9]), cho WindowsXP (Wlp92bf.sys [2.1.0.9]).
Ph?n v?ng trong t?t c? các h? đi?u hành là phiên b?n 5.2.0.0.
Cho hi?n t?i thông tin v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web: http://www.3com.com

Nhà s?n xu?t thi?t b?: Cisco
Thi?t b? tên/lo?i: Cisco 350 Series PCMCIA Wireless Adapter
Khách hàng ti?n ích/Phiên b?n: Cisco ACU 5.05.001
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n: 8.2.3
Ph?n v?ng trong t?t c? các ho?t đ?ng h? th?ng là phiên b?n 4.25.30.
Đ?i v?i thông tin hi?n t?i v? tr?nh đi?u khi?n và Ti?n ích, ghé thăm Web site sau c?a bên th? ba: http://www.Cisco.com

Thi?t b? nhà s?n xu?t: Proxim
Tên thi?t b?: Hài h?a 802.11a CardBus/PCI th? ph?n m?m cho Windows 98 Second Edition/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows NT 4.0
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: 1,4-B11
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n: 1,4-B11

Nhà s?n xu?t thi?t b?: Proxim Corporation
Tên thi?t b?:- Đi?m truy nh?p hài h?a 802.11a
Khách hàng ti?n ích Phiên b?n: 2.0-B11
Ph?n v?ng Phiên b?n: 2.0-B11

Thi?t b? nhà s?n xu?t: Proxim Corporation
Tên thi?t b?: Proxim s? hài h?a 802.11a
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: Proxim 1.4-B11
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n: Proxim Wireless 802.11a th? 1,4-B11 (1.4.1.1)
Phiên b?n ph?n v?ng: đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n
Hi?n nay thông tin v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các Theo trang Web bên th? ba: http://www.proxim.com

Thi?t b? nhà s?n xu?t: Intel
Tên thi?t b?: Intel PRO/Wireless 2011B
Tr?nh đi?u khi?n Phiên b?n: 3.1.1.27
Phiên b?n ph?n v?ng: ph?n v?ng đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n
Đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n, ti?n ích, và hơn hi?n t?i thông tin, h?y truy c?p sau đây Trang Web bên th? ba:
http://www.Intel.com

Nhà s?n xu?t thi?t b?: Intel
Tên thi?t b?: Intel PRO/Wireless 5000 CardBus (802.11a)
Tr?nh đi?u khi?n Phiên b?n 1.0.1.30
Phiên b?n ph?n v?ng: ph?n v?ng đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n
Đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n, ti?n ích, và hơn hi?n t?i thông tin, h?y truy c?p sau đây Trang Web bên th? ba:
http://www.Intel.com

Nhà s?n xu?t thi?t b?: Enterasys Networks, Inc
Tên/lo?i thi?t b?: Enterasys RoamAbout R2 Access Đi?m
Phiên b?n ph?n m?m: v2.00.16
Đ?i v?i thông tin hi?n t?i v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, ghé thăm Web site sau c?a bên th? ba:
http://www.enterasys.com/Wireless

Thi?t b? nhà s?n xu?t: Enterasys M?ng, Inc
Tên/lo?i thi?t b?: Enterasys RoamAbout AP2000 Access Đi?m
Phiên b?n ph?n m?m: v6.04
Đ?i v?i thông tin hi?n t?i v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, ghé thăm Web site sau c?a bên th? ba:
http://www.enterasys.com/Wireless

Thi?t b? nhà s?n xu?t: Enterasys M?ng, Inc
Tên/lo?i thi?t b?: RoamAbout 802.11 DS CSIBD-AA-128
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: v8.01
Tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng không dây Phiên b?n: Enterasys m?ng không dây đi?u khi?n 7.44.18.403
Phiên b?n ph?n v?ng: N?p b?ng lái xe
Hi?n nay thông tin v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, h?y truy c?p bên th? ba Web site sau:
http://www.enterasys.com/Wireless

Nhà s?n xu?t thi?t b?: Bi?u tư?ng
Tên thi?t b?: AP-4131-1000 WW
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: 3.50-26
Phiên b?n ph?n m?m b? đi?u h?p m?ng không dây: 3,50-26
Cho hi?n t?i thông tin v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web:
http://www.Symbol.com

Nhà s?n xu?t thi?t b?: Bi?u tư?ng
Tên thi?t b?: LA-4121 ngư?i-1000 WW
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: 3.0.19.20A
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng không dây: 2,51-08
Ph?n v?ng Phiên b?n: ph?n v?ng đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n.
Đ?i v?i thông tin hi?n hành v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, ghé thăm Web site sau c?a bên th? ba:
http://www.Symbol.com

Nhà s?n xu?t thi?t b?: bi?u tư?ng
Tên thi?t b?: LA-4131-1000 WW
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: 3,18
V? m?ng không dây Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n: 3,18
Phiên b?n ph?n v?ng: ph?n v?ng đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n.
Hi?n nay thông tin v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các bên th? ba Web site sau:
http://www.Symbol.com

Thi?t b? nhà s?n xu?t: t?p đoàn Broadcom
Tên thi?t b?: Broadcom AirForce th?: BCM94301MP, BCM94301CB, BCM94301PC5
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: Broadcom AirForce OneDriver 3.08.27 (và sau này)
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n: Broadcom AirForce OneDriver 3.08.27+ (không có ph?n v?ng c?n thi?t)
Đ?i v?i thông tin hi?n hành v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web:
http://www.Broadcom.com

Nhà s?n xu?t thi?t b?: HP Compaq
Tên/lo?i thi?t b?: Compaq WL100 11Mbps Wireless LAN PC Card B? đi?u h?p
Phiên b?n ti?n ích khách hàng: 4.06.3.0
V? m?ng không dây Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n: 0.29.4
Phiên b?n ph?n v?ng: đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n
Cho hi?n t?i thông tin v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web:
http://www.hewlettpackard.com/

Nhà s?n xu?t thi?t b?: HP Compaq
Tên/lo?i thi?t b?: Compaq WL 110 PC Card Adapter
Máy khách Phiên b?n ti?n ích: 2,58
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng không dây: 7.44.19.445
Phiên b?n ph?n v?ng: đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n
Đ?i v?i thông tin hi?n t?i v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web:
http://www.hewlettpackard.com/

Nhà s?n xu?t thi?t b?: HP Compaq
Tên/lo?i thi?t b?: Compaq WL 215 Wireless USB Adapter
Máy khách Phiên b?n ti?n ích: 2,58
Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng không dây: 7.64.19.329
Phiên b?n ph?n v?ng: đư?c n?p b?i tr?nh đi?u khi?n
Đ?i v?i thông tin hi?n t?i v? tr?nh đi?u khi?n và ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web:
http://www.hewlettpackard.com/

Nhà s?n xu?t thi?t b?: HP Compaq
Tên/lo?i thi?t b?: máy in HP doanh nghi?p truy c?p đi?m WL520
Ph?n v?ng Phiên b?n: 2.0 (xây d?ng 267)
Đ?i v?i thông tin hi?n t?i v? tr?nh đi?u khi?n và Ti?n ích, truy c?p vào các trang Web bên th? ba sau Trang web:
http://www.hewlettpackard.com/
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313664 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbfix kbprb kbqfe kbwin2000presp4fix kbmt KB313664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com