Khôi ph?c h? th?ng công c? hi?n th? m?t l?ch tr?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows Millennium Edition c?a bài vi?t này, xem 275646.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y công c? khôi ph?c h? th?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, l?ch bên trái c?a c?a s? "Ch?n m?t Restore Point" không đư?c hi?n th?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u các Hi?p h?i t?p tin cho ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML) thành ph?n (.htc) t?p tin không ph?i là trong s? đăng k?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t hành vi này, ki?m ch?ng r?ng các phím sau đây đang trong s? đăng k?. N?u m?t trong nh?ng khóa registry không ph?i là hi?n nay, t?o khoá, và sau đó thêm các giá tr? thu?c v? phím tương ?ng:
HKEY_CLASSES_ROOT\.HTC
Tên giá trị: Lo?i n?i dung
Dữ liệu giá trị: văn b?n/x-thành ph?n

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\.HTC
Tên giá trị: Lo?i n?i dung
Dữ liệu giá trị: văn b?n/x-thành ph?n

HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-thành ph?n
Tên giá trị: CLSID
Dữ liệu giá trị: {3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}

T?o m?t m?c nh?p th? hai v?i các giá tr? sau:
Tên giá trị: Ph?n m? r?ng
Dữ liệu giá trị: .HTC

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}
Giá tr? tên ="Thành ph?n Html c?a Microsoft"

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b} \InProcServer32
Tên giá trị: M?c đ?nh
Dữ liệu giá trị: "C:\Windows\System32\Mshtml.dll"

T?o m?t m?c nh?p th? hai v?i các giá tr? sau:
Tên giá trị: "ThreadingModel"
Dữ liệu giá trị: "Căn h?"
LƯU ?: Th? t?c này gi? đ?nh r?ng Windows XP đư?c cài đ?t trong thư m?c C:\Windows. H?y ch?c ch?n đ? thay đ?i C:\Windows đ? <windows_folder>thích h?p n?u Windows XP đư?c cài đ?t trong m?t v? trí khác. </windows_folder>

Đ? nh?p t?t c? các thông tin t?i m?t th?i gian, b?n có th? sao chép và dán văn b?n sau vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad, và sau đó lưu nó như m?t t?p tin reg.

LƯU ?: B?n ph?i sao chép t?t c? văn b?n sau đây đ? đ?m b?o r?ng th? t?c này ho?t đ?ng như mong đ?i.
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
  "Extension"=".htc"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
  @="Microsoft Html Component"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"
					
Sau khi b?n hoàn t?t các bư?c trư?c, b?n có th? s? d?ng công c? khôi ph?c h? th?ng. Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng công c? khôi ph?c h? th?ng đ? khôi ph?c l?i m?t c?u h?nh trư?c đó, vi?c s?a ch?a cơ quan đăng k? đư?c l?y ra t? Windows registry. Đ? đ?m b?o r?ng v?n đ? không x?y ra m?t l?n n?a sau khi b?n khôi ph?c l?i c?u h?nh trư?c đó, l?p l?i các bư?c trư?c đ? s?a ch?a công c? khôi ph?c h? th?ng, t?o m?t đi?m khôi ph?c h? th?ng m?i, và ghi nh?n cho nó đ? ch? ra r?ng nó có ch?a các s?a ch?a khôi ph?c h? th?ng. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? s? d?ng công c? khôi ph?c h? th?ng b?t c? lúc nào đ? khôi ph?c l?i đi?m khôi ph?c h? th?ng có ch?a các s?a ch?a mà không gây t?n h?i công c? khôi ph?c h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313853 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbprod2web kbui kbmt KB313853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com