Khch DHCP khng dy khng th? c ?c m?t ?a ch? IP t? DHCP server trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 313896 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Windows XP, khi b?n c? g?ng ng nh?p vo m?t m?ng khng dy (802. 1 X), ho?c khi b?n c? g?ng i lang thang gi?a cc i?m truy c?p trn m?ng khng dy, my tnh khch hng khng lin t?c khng th? ?c m?t ?a ch? IP t? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra khi cho thu DHCP trn my khch ? h?t h?n.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". S c nay ln u tin c khc phuc trong Goi Dich vu 1 cua Windows XP.

THNG TIN THM

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 313896 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbfasttrack kbbug kbfix kbnetwork kbwinxpsp1fix kbmt KB313896 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:313896

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com