Chương tr?nh d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? m? ho?c lưu m?t t?p trong m?t chương tr?nh văn ph?ng 2002, vào m?t chương tr?nh Office 2003, trong m?t chương tr?nh Office 2007 ho?c trong m?t chương tr?nh Office 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313937 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n th?c hi?n m?t trong các th? t?c sau đây trong m?t trong các chương tr?nh Microsoft Office đang đư?c li?t kê ? ph?n cu?i c?a bài vi?t này, chương tr?nh có th? ng?ng đáp ?ng (treo) trong m?t th?i gian dài:
 • B?n b?m vào các Lưu vào li?t kê trong các Löu laøm h?p tho?i.
 • B?n b?m vào các T?m trong li?t kê trong các M? h?p tho?i.
N?u b?n b?m vào H?y b? ho?c th? đ? đóng h?p tho?i, chương tr?nh v?n không đáp ?ng.

Ngoài ra, trong năm 2007 Microsoft Office chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Đang kh?i t?o thư m?c
Đang kh?i t?o thư m?c g?c đ? hi?n th?
H?y b?

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Khi máy tính đư?c k?t n?i đ?n m?t ho?c nhi?u ánh x? chia s? m?ng là không t?n t?i ho?c có hi?n đang ngo?i tuy?n.
 • Khi m?t ho?c nhi?u ánh x? ? đ?a đư?c liên t?c, và ? đ?a trong m?t tên mi?n đó không ph?i là đáng tin c?y.
 • Khi đư?c ánh x? ? đ?a n?m trên m?t ch?m ho?c m?t máy tính c?p xu?ng. M?t máy tính c?p xu?ng là khi h? đi?u hành c?a máy tính có m?t phiên b?n Microsoft Windows c? hơn máy tính b?n đang s? d?ng).
 • Khi m?t ? đ?a đư?c ánh x? đư?c k?t n?i qua m?t khu v?c r?ng m?ng (WAN).
 • Khi m?t ? đ?a là m?t ? đ?a lưu đ?ng không th? ti?p c?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i ng?t k?t n?i t?t c? các ? đ?a m?ng đang có b?t k? m?t trong các đi?u ki?n đư?c nêu trong ph?n "Gây ra". Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m hoàn t?t các bư?c sau.
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính c?a tôi, sau đó b?m Ng?t k?t n?i ? đ?a m?ng.
 2. Trong các Ng?t k?t n?i ? đ?a m?ng h?p tho?i, b?m vào ch? ? đ?a b?n mu?n ng?t k?t n?i và sau đó nh?p vào Ok.
 3. L?p l?i bư?c 1 và 2 cho đ?n khi t?t c? các ? đ?a m?ng gián tuy?n b? ng?t k?t n?i. N?u b?n không ch?c ch?n v? m?t ? đ?a đ?c bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i sau đây, và sau đó nh?n ENTER\\tên máy tính\tên chia s?

   nơi tên máy tính là tên máy ch? chia s? các ngu?n tài nguyên, và tên chia s? là tên c?a các ngu?n tài nguyên chia s? mà b?n mu?n s? d?ng.

   N?u tài nguyên không có s?n, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
   Tên m?ng không th? đư?c t?m th?y.
  Ngoài ra, b?n có th? th? xem n?i dung c?a ? đ?a trong Windows Explorer.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Không s? d?ng các k?t n?i liên t?c

Khi b?n k?t n?i m?t ? đ?a đư?c ánh x?, h?y nh?p vào đ? xóa các K?t n?i l?i lúc đăng nh?p h?p ki?m. B?i vi?c xoá h?p ki?m này, đư?c ánh x? ? đ?a s? không đư?c k?t n?i sau khi b?n đăng nh?p vào máy tính. H?y xem ph?n "Thông tin" đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ánh x? ? đ?a m?ng.

Cách 2: S? d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p ngư?i dùng

N?u b?n, có th? s? d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p đ? k?t n?i ngư?i dùng đ?n các máy ch? thích h?p m?i khi ngư?i dùng đăng nh?p vào. H?y ch?c ch?n r?ng đo?n m? ánh x? ? đ?a trong m?t nhà nư?c không liên t?c. N?u ? đ?a không có s?n như là ch?y k?ch b?n đăng nh?p, các ? đ?a không đư?c ánh x?. Hành vi này ngăn ch?n các v?n đ?.

Cách 3: S? d?ng máy ch? ánh x?

N?u k?t n?i là trên m?t di?n tích r?ng m?ng (WAN), xem xét vi?c th?c hi?n các h? ph?c v? ph?n ánh. H? ph?c v? ph?n ánh b?n sao m?t máy ch? t? xa t?i đ?a phương. Sau đó, ánh x? ? đ?a c?a b?n cho h? ph?c v? đ?a phương, trùng l?p. Làm đi?u này có th? làm gi?m th?i gian ch? đ?i b?ng cách k?t n?i t?i m?t máy ch? đ?a phương.

Phương pháp 4: S? d?ng l?i t?t t?i v? trí m?ng

S? d?ng l?i t?t trên bàn làm vi?c c?a Microsoft Windows ho?c trong đ?a đi?m m?ng c?a tôi k?t n?i đ?n v? trí m?ng b?n mu?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o l?i t?t t?i v? trí m?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308416Làm th? nào đ? t?o m?t shortcut đ? v? trí m?ng trong Windows XP

THÔNG TIN THÊM

M?i đ?a đi?m trong danh sách đư?c ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng nó có s?n và b?n có quy?n truy nh?p khi b?n th?c hi?n các th? t?c sau c? hai trong chương tr?nh Microsoft Office:
 • B?n c? g?ng đ? m? ho?c lưu m?t t?p.
 • B?n truy c?p các T?m trong ho?c các Lưu vào danh sách.
N?u b?t k? ? đ?a đư?c ánh x? là m?t tr?ng thái đư?c di?n t? trong ph?n "Gây ra", ph?i m?t m?t th?i gian cho các đi?u ki?n đ? đư?c phát hi?n và đư?c gi?i quy?t b?ng các chương tr?nh Office. Đ? tránh nh?ng hành vi này, b?n nên ng?t k?t n?i ? đ?a đó đư?c ánh x?. B?n có th? t?m s? s?n có c?a các lái xe t?i b?t k? th?i đi?m nào trong Windows Explorer. N?u ? đ?a có s?n, ánh x? ? đ?a m?ng l?i sau.

B?n đ? m?t ? đ?a đ? m?t ngu?n tài nguyên đó là tr?c tuy?n m?t l?n n?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính c?a tôi, sau đó b?m Ánh x? ? đ?a m?ng.
 2. Trong các ? đ?a h?p, b?m vào k? t? ? đ?a b?n mu?n s? d?ng ? đ?a m?ng.
 3. Trong các Thư m?c h?p, g? như sau\\tên máy tính\tên chia s?

  nơi tên máy tính là tên máy ch? chia s? các ngu?n tài nguyên, và tên chia s? là tên c?a các ngu?n tài nguyên chia s? mà b?n mu?n s? d?ng.
 4. Đ? làm cho ? đ?a đư?c ánh x? liên t?c không, nh?p vào Xoá các K?t n?i l?i lúc đăng nh?p h?p ki?m.
 5. Nh?p vào K?t thúc.
N?u b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i t?i tài nguyên trên m?ng khác, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng. Không t?m th?y ? lưu đ?ng ho?c ? đ?a m?ng mà không c?n t?n t?i, mà không c?n đư?c chia s?, nên đư?c v?nh vi?n b? ng?t đ? tránh ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a các s?n ph?m văn ph?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?n đ? tài nguyên m?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
145843Làm th? nào đ? k?t n?i t?i m?t máy ch? t? xa b?ng cách s? d?ng m?ng quay

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? v?i tài nguyên m?ng đ? ánh x?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321126"T?m trong" và "Save As" h?p chung h?p đư?c làm ch?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 313937 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbsavefile kbnetwork kbprb kbmt KB313937 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313937

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com