פרמטרי תצורה של TCP/IP ו-NBT עבור Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314053 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows

הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מגדיר את כל פרמטרי הרישום הנמצאים בשימוש כדי להגדיר את מנהל התקן הפרוטוקול, Tcpip.sys.? Tcpip.sys מיישם את פרוטוקולי הרשת הסטנדרטיים של TCP/IP.

יישום חבילת פרוטוקולי TCP/IP עבור Windows XP קורא את כל נתוני התצורה מהרישום. מידע זה נכתב ברישום על-ידי הכלי 'רשת' בלוח הבקרה כחלק מתהליך ההתקנה. חלק ממידע זה מסופק גם על-ידי שירות Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client אם שירות DHCP Client מופעל.

היישום של חבילת הפרוטוקול צריך לפעול בצורה תקינה ויעילה ברוב הסביבות על-ידי שימוש במידע התצורה שנאסף על-ידי DHCP ועל-ידי הכלי 'רשת' בלוח הבקרה בלבד. ערכי ברירת מחדל אופטימליים עבור כל ההיבטים האחרים הניתנים להגדרה של הפרוטוקולים קודדו במנהלי ההתקנים.

ייתכנו כמה מקרים חריגים של התקנות של לקוחות שבהם יהיה צורך לבצע שינויים בערכי ברירת מחדל מסוימים. כדי לטפל במקרים אלה, ניתן ליצור פרמטרי רישום אופציונליים כדי לשנות את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל של חלקים מסוימים של מנהלי ההתקנים של הפרוטוקול.

זהירות יישום TCP/IP של Windows XP ניתן לכוונון עצמי במידה רבה. כוונון פרמטרי הרישום ללא מחקר קפדני עלול לפגוע בביצועי המחשב.

מידע נוסף

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

כדי לשנות פרמטרים אלה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח הרישום הבא:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. לחץ על הוסף ערך בתפריט עריכה, הקלד את הערך הרצוי ולאחר מכן הגדר את סוג הערך תחת סוג נתונים.
  4. לחץ על אישור
  5. צא מעורך הרישום.
  6. הפעל מחדש את המחשב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.
כל פרמטרי TCP/IP הם ערכי רישום הממוקמים תחת אחד מתוך שני מפתחות משנה שונים של
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
הערהID for Adapter הוא מתאם הרשת שאליו מאוגד ה-TCP/IP. כדי לקבוע מהו הקשר בין מזהה מתאם לחיבור רשת, הצג את
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection
. הערך Name במפתחות אלה מספק את השם הידידותי לחיבור לרשת המשמש בתיקיה 'חיבורי רשת'. הערכים תחת מפתחות אלה ספציפיים לכל מתאם. ייתכן שיהיו פרמטרים עם ערך המוגדר ל-DHCP וערך המוגדר למצב סטטי. קיומם של פרמטרים אלה תלוי בהגדרת המחשב או המתאם ל-DHCP ובציון ערכים לדריסה סטטית. כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף, יש להפעיל מחדש את המחשב.

פרמטרים סטנדרטיים שניתן להגדיר באמצעות עורך הרישום

הפרמטרים הבאים מותקנים עם ערכי ברירת מחדל על-ידי הכלי 'רשת' בלוח הבקרה במהלך ההתקנה של רכיבי TCP/IP. באפשרותך להשתמש בעורך הרישום כדי לשנות ערכים אלה.

DatabasePath
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_EXPAND_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: נתיב קובץ חוקי של Windows NT
ברירת מחדל: ?%SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
תיאור: פרמטר זה מציין את הנתיב של קבצי מסדי נתונים סטנדרטיים של האינטרנט (HOSTS,? LMHOSTS,? NETWORKS,? PROTOCOLS). פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי ממשק Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: העברת שידורים אינה נתמכת. המערכת מתעלמת מפרמטר זה.
UseZeroBroadcast
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם פרמטר זה מוגדר כ- 1 (True), ה- IP ישתמש בשידורי-אפסים (0.0.0.0) במקום בשידורי-אחדות (255.255.255.255). רוב המחשבים משתמשים בשידורי-אחדות, אך חלק מהמחשבים הנוצרים מיישומי BSD משתמשים בשידורי-אפסים. מחשבים המשתמשים בשידורים שונים אינם יכולים לפעול באופן משולב כראוי באותה רשת.

פרמטרים אופציונליים הניתנים להגדרה באמצעות עורך הרישום

באופן כללי, פרמטרים אלה לא קיימים ברישום. ניתן ליצור אותם כדי לשנות את אופן הפעולה של מנהל ההתקן של פרוטוקול TCP/IP המוגדר כברירת מחדל.

ArpAlwaysSourceRoute
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0,1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם תגדיר פרמטר זה כ- 1, TCP/IP משדר שאילתות ARP כאשר ניתוב המקור מופעל ברשתות Token Ring. כברירת מחדל, המחסנית משדרת תחילה שאילתות ARP ללא ניתוב מקור ומנסה שוב כאשר ניתוב המקור מופעל אם לא התקבלה כל תשובה.
ArpUseEtherSNAP
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0,1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם תגדיר פרמטר זה כ- 1, TCP/IP ישדר מנות Ethernet באמצעות קידוד ?802.3 SNAP. כברירת מחדל, המחסנית משדרת מנות בתבנית DIX Ethernet. היא תמיד מקבלת את שתי התבניות.
DefaultTTL
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
שניות/דילוגים
טווח חוקי: 1-255
ברירת מחדל: 128 עבור Windows XP
תיאור: פרמטר זה מציין את ערך ברירת המחדל של אורך חיים (TTL) המוגדר בכותרת של מנות IP יוצאות. אורך החיים קובע את הזמן המרבי שבו מנת IP יכולה להתקיים ברשת בלי להגיע ליעדה. בפועל זוהי מגבלה על מספר הנתבים שדרכם מנת IP יכולה לעבור לפני שהיא נמחקת.
EnableDeadGWDetect
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0,1 (False,? True)
ברירת מחדל: 1 (True)
תיאור: אם תגדיר פרמטר זה כ- 1, TCP ישתמש בתכונה 'זיהוי שער מת'. עם תכונה זו, TCP מבקש מ- IP לשנות לשער גיבוי אם הוא משדר קטע מסוים כמה פעמים בלי לקבל תגובה. ניתן להגדיר שערי גיבוי בחלק מתקדם של תיבת הדו-שיח תצורת TCP/IP בכלי 'רשת' בלוח הבקרה.
EnablePMTUBHDetect
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0,1 (False,? True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם תגדיר פרמטר זה כ- 1 (True),? TCP ינסה לזהות נתבי "חור שחור" בזמן שהוא מבצע Path MTU Discovery. נתב "חור שחור" לא מחזיר הודעות ICMP Destination Unreachable כאשר עליו לפצל יחידות נתונים של IP עם סיבית Don't Fragment (אל תפצל) מוגדרת. TCP חייב לקבל הודעות אלה כדי לבצע Path MTU Discovery. כאשר תכונה זו מופעלת, TCP ינסה לשלוח קטעים ללא סיבית Don't Fragment מוגדרת אם כמה שידורים חוזרים של קטע אינם מאושרים. אם התקבל אישור עבור הקטע, MSS יקטן, והסיבית Don't Fragment תוגדר כנכונה במנות החיבור הבאות. הפעלת זיהוי חורים שחורים מגדילה את מספר השידורים המרבי המתבצעים עבור קטע מסוים.
EnablePMTUDiscovery
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0,1 (False,? True)
ברירת מחדל: 1 (True)
תיאור: אם תגדיר פרמטר זה כ- 1 (True),? TCP ינסה לזהות את יחידת השידור המרבית (MTU או גודל המנה הגדול ביותר) בנתיב למחשב מארח מרוחק. על-ידי זיהוי ה- Path MTU והגבלת מקטעי TCP לגודל זה, TCP יכול למנוע פיצול בנתבים לאורך הנתיב המחבר רשתות ליחידות MTU שונות. לפיצול יש השפעה לרעה על תפוקת TCP והוא גורם לעומס ברשת. אם תגדיר פרמטר זה כ- 0, MTU של 576 בתים משמש עבור כל החיבורים שאינם מהווים חיבורים למחשבים ברשת המשנה המקומית.
ForwardBufferMemory
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר בתים
טווח חוקי: network MTU - ערך הגיוני כלשהו
קטן מ- 0xFFFFFFFF

ברירת מחדל: 74240 (מספיק עבור חמישים מנות בגודל 1480 בתים,
מעוגל לכפולות של 256)
תיאור: פרמטר זה קובע כמה זיכרון IP מקצה לאחסון נתוני מנה בתור המנות של הנתב. כאשר שטח המאגר מתמלא, הנתיב מתחיל למחוק מנות באופן אקראי מהתור שלו. האורך של מאגרי נתונים של תורי מנות הוא 256 בתים. לכן, הערך של פרמטר זה חייב להיות כפולה של 256. מאגרים מרובים משורשרים יחד עבור מנות גדולות יותר. כותרת ה- IP של מנה מאוחסנת בנפרד. המערכת מתעלמת מפרמטר זה ולא מוקצים כל מאגרים אם נתב ה- IP אינו מופעל.
IGMPLevel
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: 0,1,2
ברירת מחדל: 2
תיאור: פרמטר זה קובע עד כמה המחשב תומך כראוי בשידור לקבוצה של IP ומשתתף בפרוטוקול ניהול קבוצת אינטרנט. ברמה 0, המחשב לא מספק תמיכה בשידור לקבוצה. ברמה 1, המחשב יכול רק לשלוח מנות שידור לקבוצה של IP. ברמה 2, המחשב יכול לשלוח מנות שידור לקבוצה של IP ולהשתתף באופן מלה בפרוטוקול ניהול קבוצת אינטרנט כדי לקבל מנות שידור לקבוצה.
KeepAliveInterval
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 1000 (שנייה אחת)
תיאור: פרמטר זה קובע את מרווח הזמן שמפריד בין שידורי משך חיים עד לקבלת תגובה. לאחר שהתקבלה תגוה, KeepAliveTime קובע שוב את ההשהיה עד לשידור משך החיים הבא. החיבור מתבטל לאחר שמספר השידורים שצוינו על-ידי TcpMaxDataRetransmissions לא מקבלים מענה.
KeepAliveTime
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 7,200,000 (שעתיים)
תיאור: פרמטר זה קובע באיזו תכיפות TCP מנסה לוודא כי חיבור לא פעיל עדיין נשאר ללא שינוי על-ידי שליחת מנת משך חיים. אם המחשב המרוחק עדיין נגיש ופועל, המחשב המרוחק מאשר את שידור משך החיים. כברירת מחדל, מנות משך חיים אינן נשלחות. תוכנית יכולה להפעיל תכונה זו בעת החיבור.
MTU
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: מספר REG_DWORD
טווח חוקי: 68 - ה- MTU של הרשת הבסיסית
ברירת מחדל: 0xFFFFFFFF
תיאור: פרמטר זה עוקף את יחידת השידור המרבית (MTU) המוגדרת כברירת מחדל עבור ממשק רשת. MTU הוא גודל המנה המרבית בבתים שהתעבורה משדרת ברשת הבסיסית. הגודל כולל את כותרת התעבורה. יחידת נתוני IP יכולה להקיף מנות מרובות. אם ערכי ה-MTU גבוהים מערך ברירת המחדל לרשת הבסיסית, התעבורה תשתמש בערך ברירת המחדל. אם ערכי ה- MTU נמוכים מ-?68, התעבורה תשתמש בערך 68.
NumForwardPackets
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: מספר REG_DWORD
טווח חוקי: 1 - ערך הגיוני כלשהו
קטן מ- 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 50
תיאור: פרמטר זה קובע את מספר הכותרות של מנות IP המוקצות עבור תור המנות של הנתב. כאשר כל הכותרות נמצאות בשימוש, הנתב מתחיל למחוק מנות באופן אקראי מהתור. ערך זה צריך להיות גדול לפחות כמו הערך של ForwardBufferMemory מחולק בגודל המרבי של נתוני ה- IP של הרשתות המחוברות לנתב. ערך זה אינו יכול להיות גדול יותר מהערך של ForwardBufferMemory המחולק ב- 256 מאחר שלפחות 256 בתים של זיכרון מאגר העברה משמשים עבור כל מנה. המספר האופטימלי של מנות העברה עבור גודל מסוים של ForwardBufferMemory תלוי בסוג התעבורה המתקיימת ברשת, והוא יימצא במקום כלשהו בין שני ערכים אלה. המערכת מתעלמת מפרמטר זה ולא מוקצות כל כותרות אם נתב ה- IP אינו מופעל.
TcpMaxConnectRetransmissions
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: ?0 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 2
תיאור: פרמטר זה קובע את מספר הפעמים ש- TCP ישדר בקשת חיבור (SYN) לפני ביטול הניסיון. פסק הזמן של השידור מחדש מוכפל בכל שידור מחדש נוסף במהלך ניסיון לבצע חיבור מסוים. הערך ההתחלתי של פסק הזמן הוא שלוש שניות.
TcpMaxDataRetransmissions
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: ?0 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 5
תיאור: פרמטר זה קובע את מספר הפעמים ש- TCP משדר קטע נתונים יחיד (קטע ללא חיבור) לפני ביטול החיבור. פסק הזמן של השידור מחדש מוכפל בכל שידור מחדש נוסף במהלך חיבור. כאשר התגובות מתחדשות, ערך זה מתאפס. ערך פסק הזמן הבסיסי נקבע באופן דינאמי על-ידי הזמן של מעבר הלוך ושוב שנמדד בחיבור.
TcpNumConnections
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: 0 - 0xfffffe
ברירת מחדל: 0xfffffe
תיאור: פרמטר זה מגביל את המספר המרבי של חיבורים ש- TCP יכול להשאיר פתוחים בו-זמנית.
TcpTimedWaitDelay
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן בשניות
טווח חוקי: 30-300 (עשרוני)
ברירת מחדל: 0x78 ?(120 עשרוני)
תיאור: פרמטר זה קובע את משך הזמן שבו חיבור נשאר במצב TIME_WAIT כאשר הוא נסגר. כל עוד חיבור נשאר במצב TIME_WAIT, לא ניתן לעשות שימוש חוזר בזוג ה- socket. מצב זה מוכר גם בשם "2MSL". בהתאם ל- RFC793, הערך צריך להיות כפול ממשך החיים המרבי של הקטע ברשת. לקבלת מידע נוסף, ראה RFC793.

הערה ב- Microsoft Windows 2000, ערך ברירת המחדל הוא 240 שניות. עבור Windows XP ו- Microsoft Windows Server 2003, ערך ברירת המחדל השתנה ל- 120 שניות עבור מחסנית IPv4 כדי לשפר את הביצועים. ערך ברירת המחדל עבור מחסנית IPv6 הוא 240 שניות.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0,1 (False,? True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: פרמטר זה קובע אם TCP משתמש במפרט RFC 1122 עבור נתונים דחופים או עבור המצב שנמצא בשימוש על-ידי מחשבים מבוססי BSD. שני המנגנונים מפרשים את המצביע הדחוף בכותרת TCP ואת אורך הנתונים הדחופים בצורה שונה. הם אינם יכולים לפעול באופן משולב. כברירת מחדל, Windows XP משתמש במצב BSD.
TcpWindowSize
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר בתים
טווח חוקי: 0 - 0xFFFF
ברירת מחדל: הקטן ביותר מתוך 0xFFFF
או
(הגדול מהגודל המרבי של נתוני TCP פי ארבע ברשת
או
8192 מעוגל עד למכפלה זוגית של גודל נתוני TCP ברשת).
ערך ברירת המחדל הוא 8760 עבור Ethernet.
תיאור: פרמטר זה קובע את הגודל המרבי של חלון קבלת TCP של המחשב. חלון הקבלה מציין את מספר הבתים ששולח יכול לשדר בלי לקבל אישור. באופן כללי, חלונות קבלה גדולים משפרים את הביצועים ברשתות עם תעבורה גבוהה (השהיה * רוחב פס). להשגת יעילות מרבית, חלון הקבלה חייב להיות מכפלה זוגית של גודל המקטע המרבי (MSS) של TCP.

פרמטרים הניתנים להגדרה מתוך המאפיינים של חיבור רשת

הפרמטרים הבאים נוצרים ומשתנים באופן אוטומטי על-ידי ממשק מאפייני החיבור באמצעות מידע שסופק על-ידי המשתמש. אין צורך להגדיר אותם ישירות ברישום.

DefaultGateway
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_MULTI_SZ - רשימת כתובות IP עשרוניות עם נקודות
טווח חוקי: כל קבוצה של כתובות IP חוקיות
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את רשימת השערים לניתוב מנות שאינן מיועדות לרשת משנה שאליה המחשב מחובר ישירות, ושאין להן נתיב ספציפי יותר. פרמטר זה עוקף את הפרמטר DhcpDefaultGateway.
Domain
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: כל שם תחום DNS חוקי
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את שם תחום ה- DNS של המחשב. פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי ממשק Windows Sockets.
EnableDhcp
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם פרמטר זה מוגדר כ- 1 (True), שירות לקוח DHCP מנסה להשתמש ב- DHCP כדי להגדיר את ממשק ה- IP הראשון במתאם.
Hostname
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: כל שם מארח חוקי של DNS
ברירת מחדל: שם המחשב של המחשב
תיאור: פרמטר זה מציין את שם מארח DNS של המחשב שיוחזר על-ידי הפקודה hostname.
IPAddress
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_MULTI_SZ - רשימת כתובות IP עשרוניות עם נקודות
טווח חוקי: כל קבוצה של כתובות IP חוקיות
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובות ה- IP של ממשקי ה- IP שיש לאגד למתאם. אם הכתובת הראשונה ברשימה היא 0.0.0.0, הממשק הראשי במתאם יוגדר מתוך DHCP. מחשב שבו יש יותר מממשק IP אחד עבור מתאם מוכר בשם "logically multihomed". הפרמטר SubnetMask חייב לכלול ערך חוקי של מסיכת רשת משנה עבור כל כתובת IP שצוינה בפרמטר זה.
IPEnableRouter
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: הגדרת פרמטר זה כ- 1 (True) גורמת למחשב לנתב מנות IP בין הרשתות שאליהן הוא מחובר.
NameServer
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - A רשימה מופרדת באמצעות רווחים של כתובות IP עשרוניות עם נקודות
טווח חוקי: כל קבוצה של כתובות IP חוקיות
ברירת מחדל: ללא (ריק)
תיאור: פרמטר זה מציין את שרתי השמות של DNS שבהם Windows Sockets יבצע שאילתות כדי לזהות שמות.
SearchList
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - רשימה מופרת של סיומות של שמות תחום DNS
טווח חוקי: כל קבוצה של סיומות חוקיות של שמות תחום DNS
טווח חוקי: כל קבוצה של סיומות חוקיות של שמות תחום DNS
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין רשימה של סיומות שמות תחום שאותן יש לצרף לכל שם כדי ש- DNS יזהה אותו אם זיהוי השמות ללא התוספת נכשל. כברירת מחדל, הערך של הפרמטר Domain נוסף בלבד. פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי ממשק Windows Sockets.
SubnetMask
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_MULTI_SZ - רשימת כתובות IP עשרוניות עם נקודות
טווח חוקי: כל קבוצה של כתובות IP חוקיות.
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את מסיכות רשת המשנה שבהן יש להשתמש עם ממשקי ה- IP המאוגדים למתאם. אם המסיכה הראשונה ברשימה היא 0.0.0.0, הממשק הראשי במתאם יוגדר באמצעות DHCP. פרמטר זה חייב לכלול ערך חוקי של מסיכת רשת משנה עבור כל כתובת IP שצוינה בפרמטר IPAddress.

פרמטרים שאינם ניתנים להגדרה

הפרמטרים הבאים נוצרים ונמצאים בשימוש פנימי על-ידי רכיבי TCP/IP. לעולם אין לשנות אותם באמצעות עורך הרישום. הם מפורטים כאן לעיון בלבד.

DhcpDefaultGateway
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_MULTI_SZ - רשימת כתובות IP עשרוניות עם נקודות
טווח חוקי: כל קבוצה של כתובות IP חוקיות
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את רשימה של שערי ברירת מחדל לניתוב מנות שאינן מיועדות לרשת משנה שאליה המחשב מחובר ישירות, ושאין להן נתיב ספציפי יותר. פרמטר זה נכתב על-ידי שירת לקוח DHCP, אם הוא מופעל. ערך פרמטר חוקי של DefaultGateway עוקף פרמטר זה.
DhcpIPAddress
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - כתובת IP עשרונית עם נקודות
טווח חוקי: כל כתובת IP חוקית
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובת ה- IP המוגדרת על-ידי DHCP עבור הממשק. אם הפרמטר IPAddress מכיל ערך ראשון שונה מ- 0.0.0.0, ערך זה יעקוף פרמטר זה.
DhcpNameServer
מפתח: Tcpip\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - A רשימה מופרדת באמצעות רווחים של כתובות IP עשרוניות עם נקודות
טווח חוקי: כל קבוצה של כתובות IP חוקיות
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את שרתי השמות של DNS שבהם Windows Sockets יבצע שאילתות כדי לזהות שמות. הוא נכתב על-ידי שירת לקוח DHCP, אם הוא מופעל. הפרמטר NameServer עוקף פרמטר זה.
DhcpServer
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - כתובת IP עשרונית עם נקודות
טווח חוקי: כל כתובת IP חוקית
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובת ה- IP של שרת DHCP שהעניק את רשיון החכירה לכתובת ה- IP בפרמטר DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - מסיכת רשת משנה של IP עשרונית עם נקודות
טווח חוקי: כל מסיכת רשת משנה חוקית עבור כתובת ה- IP המוגדרת.
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את מסיכת רשת המשנה המוגדרת על-ידי DHCP עבור הכתובת שצוינה בפרמטר DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD
טווח חוקי: ?0 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה נכתב על-ידי מנהל התקן TCP/IP לשימוש על-ידי שירות הלקוח של DHCP.
Lease
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD - זמן בשניות
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי שירות לקוח DHCP לאחסון משך הזמן (בשניות) שבו רשיון החכירה בכתובת ה- IP עבור מתאם זה יהיה חוקי.
LeaseObtainedTime
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD - זמן מוחלט בשניות משעת חצות בתאריך 1/1/70
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי שירות לקוח DHCP לאחסון הזמן שבו רשיון החכירה בכתובת ה- IP עבור מתאם זה התקבל.
LeaseTerminatesTime
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD - זמן מוחלט בשניות משעת חצות בתאריך 1/1/70
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי שירות לקוח DHCP לאחסון הזמן שבו רשיון החכירה בכתובת ה- IP עבור מתאם זה יפוג.
LLInterface
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - NT שם התקן
טווח חוקי: שם התקן NT חוקי
ברירת מחדל: מחרוזת ריקה (ריק)
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש כדי לכוון את ה- IP לאיגוד לפרוטוקול שכבת קישור שונה ממודול ה- ARP המוכלל. הערך של הפרמטר הוא השם של התקן מבוסס Windows NT שאליו יש לאגד את ה- IP. פרמטר זה נמצא בשימוש יחד עם רכיב RAS, לדוגמה.
T1
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD - זמן מוחלט בשניות משעת חצות בתאריך 1/1/70
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי שירות לקוח DHCP לאחסון הזמן שבו השירות ינסה לראשונה לחדש את רשיון החכירה בכתובת ה- IP עבור המתאם. כדי לחדש את רשיון החכירה, השירות יוצר קשר עם השרת שהעניק את רשיון החכירה.
T2
מפתח: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
סוג ערך: REG_DWORD - זמן מוחלט בשניות משעת חצות בתאריך 1/1/70
טווח חוקי: ?1 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש על-ידי שירות לקוח DHCP לאחסון הזמן שבו השירות ינסה לחדש את רשיון החכירה בכתובת ה- IP עבור המתאם. כדי לחדש את רשיון החכירה, השירות משדר בקשת חידוש. יש להגיע לשעה T2 רק אם לשירות לא היתה אפשרות לחדש את רשיון החכירה עם השרת המקורי.

NBT

כל פרמטרי NBT הם ערכי רישום הממוקמים תחת אחד משני מפתחות משנה שונים של
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
כאשר ID for Adapter מייצג את מתאם הרשת שאליו NBT מאוגד. ניתן לקבוע את הקשר בין מזהה מתאם לבין חיבור רשת על-ידי בדיקת HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ID for Adapter\Connection. הערך Name במפתחות אלה מספק את השם שנמצא בשימוש עבור חיבור רשת המשמש בתיקיה 'חיבורי רשת'. הערכים תחת המפתחות האחרונים הם ספציפיים לכל מתאם. אם המחשב מוגדר באמצעות DHCP, שינוי בפרמטרים נכנס לתוקף אם הפקודה ipconfig /renew מתבצעת במעטפת פקודה. אחרת, עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי ששינויים שתבצע בפרמטרים אלה ייכנסו לתוקף.

פרמטרים סטנדרטיים הניתנים להגדרה מתוך עורך הרישום

הפרמטרים הבאים מותקנים עם ערכי ברירת מחדל על-ידי הכלי 'רשת' בלוח הבקרה במהלך ההתקנה של רכיבי TCP/IP. ניתן לשנות אותם באמצעות עורך הרישום (Regedit.exe).

BcastNameQueryCount
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - ספירה
טווח חוקי: 1 עד 0xFFFF
ברירת מחדל: 3
תיאור: ערך זה קובע את מספר הפעמים ש- NetBT משדר שאילתה עבור שם מסוים בלי לקבל תגובה.
BcastQueryTimeout
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: 100 עד 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 0x2ee ?( 750 עשרוני)
תיאור: ערך זה קובע את מרווח הזמן בין שאילתות רציפות של שם שידור עבור אותו שם.
CacheTimeout
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: 60000 עד 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 0x927c0 ?( 600000 מילישניות = 10 דקות)
תיאור: ערך זה קובע את מרווח הזמן שבו שמות מאוחסנים במטמון עבור טבלת השמות המרוחקת.
NameServerPort
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר יציאת UDP
טווח חוקי: 0 - 0xFFFF
ברירת מחדל: 0x89
תיאור: פרמטר זה קובע את מספר יציאת היעד שאליה NetBT שולח מנות, הקשורות לשם השירות, כגון שאילתות השם ורישומי השם ל- WINS. Microsoft WINS מאזין ביציאה 0x89. שרתי שמות של NetBIOS מספקים אחרים יכולים להאזין ביציאות שונות.
NameSrvQueryCount
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - ספירה
טווח חוקי: 0 - 0xFFFF
ברירת מחדל: 3
תיאור: ערך זה קובע את מספר הפעמים ש- NetBT שולח שאילתה לשרת WINS עבור שם שצוין בלי לקבל תגובה.
NameSrvQueryTimeout
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: ?100 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 1500 (1.5 שניות)
תיאור: ערך זה קובע את מרווח הזמן בין שאילתות שמות רציפות ל- WINS עבור שם מסוים.
SessionKeepAlive
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: ?60,000 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 3,600,000 (1 שעה)
תיאור: ערך זה קובע את מרווח הזמן בין שידורי משך חיים בהפעלה. הגדרת הערך כ- 0xFFFFFFF משביתה משכי חיים.
Size/Small/Medium/Large
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD
טווח חוקי: 1, 2, 3 (קטן, בינוני, גדול)
ברירת מחדל: 1 (קטן)
תיאור: ערך זה קובע את הגודל של טבלאות השמות המשמשות לאחסון שמות מקומיים ומרוחקים. באופן כללי, הערך 'קטן' מתאים. אם המחשב משמש כשרת שמות Proxy, הערך מוגדר באופן אוטומטי כ- Large כדי להגדיל את טבלת ה- Hash של מטמון השמות. הגדלים של רכיבי Bucket של טבלת Hash הם: גדול: 256 בינוני: 128 קטן: 16

פרמטרים אופציונליים הניתנים להגדרה מתוך עורך הרישום

פרמטרים אלה לא קיימים באופן כללי ברישום. ניתן ליצור אותם כדי לשנות את אופן הפעולה המשמש כברירת מחדל עבור מנהל התקן הפרוטוקול של NetBT.

BroadcastAddress
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - ארבעה בתים, כתובת IP מקודדת little-endian
טווח חוקי: ?0 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: כתובת שידור-אחדות עבור כל רשת.
תיאור: ניתן להשתמש בפרמטר זה כדי לאלץ את NetBT להשתמש בכתובת ספציפית עבור כל המנות הקשורות לשם שידור. כברירת מחדל, NetBT משתמש בכתובת שידור האחדות המתאימה לכל רשת (כלומר, עבור רשת של 11.101.0.0 עם מסיכת רשת משנה של 255.255.0.0, כתובת השידור של רשת המשנה תהיה 11.101.255.255). פרמטר זה יוגדר, לדוגמה, אם הרשת משתמשת בכתובת שידור אפסים (מוגדרת באמצעות הפרמטר UseZeroBroadcast של TCP/IP). כתובת השידור המתאימה של רשת המשנה תהיה 11.101.0.0 בדוגמה המוקדמת יותר. פרמטר זה יוגדר כ- 0x0b650000. פרמטר זה הוא גלובלי ומשמש בכל רשתות המשנה שאליהן NetBT מאוגד.
EnableProxy
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם ערך זה מוגדר כ- 1 (True), המחשב משמש כשרת שמות Proxy עבור הרשתות שאליהן NBT מאוגד. שרת שמות Proxy משיב על שאילתות שידור עבור שמות שזוהו על-ידו באמצעות WINS. עם שרת שמות Proxy, ניתן לחבר רשת של יישומי B-node לשרתים ברשתות משנה אחרות הרשומות ב- WINS.
EnableProxyRegCheck
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם פרמטר זה מוגדר כ- 1 (True), שרת שמות Proxy שולח תגובה שלילית לרישום שם שידור אם השם כבר רשום ב- WINS או שהוא נמצא במטמון השמות המקומי של שרת ה- Proxy עם כתובת IP אחרת. הסכנה הכרוכה בהפעלת תכונה זו היא בכך שהיא מונעת מהמחשב את האפשרות לשנות את כתובת ה- IP שלו כל עוד WINS כולל מיפוי עבור השם. לכן, תכונה זו מושבתת כברירת מחדל.
InitialRefreshT.O.
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: 960000 - 0xFFFFFFF
ברירת מחדל: 960000 (16 דקות)
תיאור: פרמטר זה מציין את פסק הזמן ההתחלתי של העדכון שנמצא בשימוש על-ידי NBT במהלך רישום שמות. NBT מנסה ליצור קשר עם שרתי WINS במשך 1/8 מפרק זמן זה כאשר הוא רושם שמות לראשונה. כאשר מתקבלת תגובת רישום מוצלחת, תגובה זו מכילה את מרווח העדכון החדש שבו יש להשתמש.
LmhostsTimeout
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: ?1000 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 6000 (6 שניות)
תיאור: פרמטר זה מציין את ערך פסק הזמן עבור שאילתות שמות של LMHOSTS ושל DNS. שעון העצר כולל גרעיניות של ערך פסק הזמן. לכן, פסק הזמן בפועל עשוי להיות כפול מהערך.
MaxDgramBuffering
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - ספירת בתים
טווח חוקי: ?0 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 0x20000 ?(128 Kb)
תיאור: פרמטר זה מציין את הזיכרון המרבי ש- NetBT מקצה באופן דינאמי עבור כל השליחות של יחידות הנתונים שנמצאות בטיפול. לאחר שהמערכת מגיעה למגבלה זו, שליחות נוספות ייכשלו מאחר שהמשאבים הזמינים אינם מספיקים.
NodeType
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: 1,2,4,8 (B-node, P-node, M-node, H-node)
ברירת מחדל: 1 או 8 על סמך התצורה של שרת WINS
תיאור: פרמטר זה קובע באילו פעולות שירות NetBT ישתמש כדי לרשום שמות ולזהותם. מחשב B-node משתמש בשידורים. מחשב P-node משתמש רק בשאילתות שמות מנקודה לנקודה לשרת שמות (WINS). מחשב M-node משדר תחילה ולאחר מכן שולח שאילתות לשרת השמות. מחשב H-node שולח תחילה שאילתות לשרת השמות ולאחר מכן משדר. זיהוי באמצעות LMHOSTS או DNS פועל באמצעות שיטות אלה. אם מפתח זה קיים, הוא יעקוף את המפתח DhcpNodeType. אם אף מפתח לא קיים, המחשב משתמש ב- B-node אם לא מוגדרים שרתי WINS עבור הרשת. המחשב משתמש ב- H-node אם מוגדר לפחות שרת WINS אחד.
RandomAdapter
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: פרמטר זה חל על מחשב מארח מרובה חיבורים. אם פרמטר זה מוגדר כ- 1 (True),? NetBT יבחר באופן אקראי את כתובת ה- IP שתוצב בתגובה לשאילתת שם מכל הממשקים המאוגדים שלה. לעתים קרובות, התגובה מכילה את הכתובת של הממשק שאליו הגיעה השאילתה. ניתן להשתמש בתכונה זו בשרת בעל שני ממשקים באותה רשת לצורך איזון עומסים.
RefreshOpCode
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: 8, 9
ברירת מחדל: 8
תיאור: פרמטר זה מאלץ את NetBT להשתמש ב- opcode ספציפי במנות עדכון שמות. המפרט עבור פרוטוקול NetBT הוא רב-משמעי במידה מסוימת בתחום זה. על אף שערך ברירת המחדל של 8 הנמצא בשימוש על-ידי יישומים של Microsoft נראה כערך המיועד, יישומים אחרים, כגון אלה של Ungermann-Bass, משתמשים בערך 9. שני יישומים חייבים להשתמש באותו opcode כדי לפעול באופן משולב.
SingleResponse
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: פרמטר זה חל על מחשב מארח מרובה חיבורים. אם פרמטר זה מוגדר כ- 1 (True), NBT יספק כתובת IP רק מאחד מהממשקים המאוגדים אליו בתגובות לשאילתת השמות. כברירת מחדל, הכתובות של כל הממשקים המאוגדים נכללות.
WinsDownTimeout
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - זמן במילי-שניות
טווח חוקי: ?1000 - 0xFFFFFFFF
ברירת מחדל: 15,000 (15 שניות)
תיאור: פרמטר זה קובע את משך הזמן שבו ה- NBT ממתין לפני שהוא מנסה שוב להשתמש ב- WINS לאחר שהוא לא יוצר קשר עם שרת WINS כלשהו. עם תכונה זו, מחשבים המתנתקים באופן זמני מהרשת יכולים להמשיך בתהליך האתחול בלי להמתין לפסק הזמן עבור כל רישום שם WINS או כל שאילתה בנפרד.

פרמטרים הניתנים להגדרה ממאפייני החיבור

את הפרמטרים הבאים ניתן להגדיר באמצעות מאפייני החיבור מתוך התיקיה 'חיבורי רשת'. אין צורך להגדיר אותם באופן ישיר.

EnableDns
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 0 (False)
תיאור: אם ערך זה מוגדר כ- 1 (True),? NBT שולח שאילתה ל- DNS לאיתור שמות שאינם ניתנים לזיהוי על-ידי WINS, באמצעות שידור או באמצעות הקובץ LMHOSTS.
EnableLmhosts
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD -בוליאני
טווח חוקי: 0 או 1 (False או True)
ברירת מחדל: 1 (True)
תיאור: אם ערך זה מוגדר כ- 1 (True),? NBT מחפש בקובץ LMHOSTS, אם הוא קיים, שמות שאינם ניתנים לזיהוי על-ידי WINS או באמצעות שידור. כברירת מחדל, לא קיימת ספריית מסד נתונים של קבצי LMHOSTS (שצוינה על-ידי Tcpip\Parameters\DatabasePath). לכן, NBT לא מבצע כל פעולה שהיא. ערך זה נכתב על-ידי תצורת Advanced TCP/IP תחת הכלי 'רשת' בלוח הבקרה.
NameServer
מפתח: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - כתובת IP עשרונית עם נקודות (לדוגמה, 11.101.1.200)
טווח חוקי: כל כתובת IP חוקית
ברירת מחדל: ריק ( ללא כתובת )
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובת ה- IP של שרת WINS הראשי. אם פרמטר זה מכיל ערך חוקי, הוא עוקף את פרמטר DHCP של אותו שם.
NameServerBackup
מפתח: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - כתובת IP עשרונית עם נקודות (לדוגמה, 11.101.1.200)
טווח חוקי: כל כתובת IP חוקית.
ברירת מחדל: ריק ( ללא כתובת )
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובת ה- IP של שרת WINS המשמש כגיבוי. אם פרמטר זה מכיל ערך חוקי, הוא עוקף את פרמטר DHCP של אותו שם.
ScopeId
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: כל שם תחום DNS חוקי מורכב משני חלקים המופרדים באמצעות נקודה, או "*".
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את טווח שם ה- NetBIOS עבור הצומת. ערך זה אינו יכול להתחיל בנקודה. אם פרמטר זה מכיל ערך חוקי, הוא יעקוף את פרמטר DHCP של אותו שם. המערכת תתעלם מערך ריק (מחרוזת ריקה). הגדרת פרמטר זה לערך "*" מציינת טווח ריק והיא תעקוף את הפרמטר של DHCP.

פרמטרים שאינם ניתנים להגדרה

הפרמטרים הבאים נוצרים ונמצאים בשימוש פנימי על-ידי רכיבי NetBT. לעולם אין לשנות אותם באמצעות עורך הרישום. הם מפורטים כאן לעיון בלבד.

DhcpNameServer
מפתח: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - כתובת IP עשרונית עם נקודות (לדוגמה, 11.101.1.200)
טווח חוקי: כל כתובת IP חוקית
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובת ה- IP של שרת WINS הראשי. הוא נכתב על-ידי שירת לקוח DHCP, אם הוא מופעל. ערך NameServer חוקי יעקוף פרמטר זה.
DhcpNameServerBackup
מפתח: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
סוג ערך: REG_SZ - כתובת IP עשרונית עם נקודות (לדוגמה, 11.101.1.200)
טווח חוקי: כל כתובת IP חוקית
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את כתובת ה- IP של שרת WINS המשמש כגיבוי. הוא נכתב על-ידי שירת לקוח DHCP, אם הוא מופעל. ערך BackupNameServer חוקי יעקוף פרמטר זה.
DhcpNodeType
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_DWORD - מספר
טווח חוקי: 1 - 8
ברירת מחדל: 1
תיאור: פרמטר זה מציין את סוג הצומת NBT. הוא נכתב על-ידי שירת לקוח DHCP, אם הוא מופעל. ערך NodeType חוקי יעקוף פרמטר זה. לקבלת תיאור מלא, עיין בערך עבור NodeType.
DhcpScopeId
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: מחרוזת שם מופרדת באמצעות נקודה, כגון "microsoft.com"
ברירת מחדל: ללא
תיאור: פרמטר זה מציין את טווח שם ה- NetBIOS עבור הצומת. הוא נכתב על-ידי שירת לקוח DHCP, אם הוא מופעל. ערך זה אינו יכול להתחיל בנקודה. לקבלת מידע נוסף, עיין בערך עבור ScopeId.
NbProvider
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: _tcp
ברירת מחדל: _tcp
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש פנימי על-ידי רכיב RPC. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.
TransportBindName
מפתח: Netbt\Parameters
סוג ערך: REG_SZ - מחרוזת תווים
טווח חוקי: לא ישים
ברירת מחדל: \Device\
תיאור: פרמטר זה נמצא בשימוש פנימי במהלך פיתוח המוצר. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.

מאפיינים

Article ID: 314053 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2008 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbsyssettings kbregistry kbenv kbinfo kbnetwork KB314053

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com