Article ID: 314054 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא 216734.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר שלב אחר שלב זה מתאר כיצד להגדיר את שירות הזמן של Windows ב- Windows XP לשימוש בשעון חומרה פנימי ובמקור זמן חיצוני. מאמר זה עוסק גם בהגדרה של מקור זמן אמין, סינכרון המוגדר באופן ידני, כל מנגנוני הסינכרון הזמינים וחלק מערכי הרישום המרכזיים של שירות הזמן של Windows, כגון ערכי הרישום MaxNegPhaseCorrection ו- MaxPosPhaseCorrection .

מבוא

מאמר שלב אחר שלב זה מתאר כיצד להגדיר את שירות הזמן של Windows ב- Windows XP לשימוש בשעון חומרה פנימי ובמקור זמן חיצוני.

מומלץ מאוד להגדיר את שרת השעון הסמכותי כך שיאסוף את השעה ממקור חומרה. כאשר מגדירים את שרת השעון הסמכותי להסתנכרן מול מקור זמן באינטרנט, אין מתבצע אימות. כמו כן, מומלץ לצמצם את הגדרות תיקוני הזמן עבור השרתים והלקוחות העצמאיים שלך. המלצות אלה משפרות את רמת הדיוק והאבטחה בתחום שלך.

מאמר זה מכיל עצות לפתרון בעיות עבור הבעיות הנפוצות ביותר ועוסק בהגדרה של מקור זמן אמין, סינכרון המוגדר באופן ידני, כל מנגנוני הסינכרון הזמינים וערכי הרישום MaxNegPhaseCorrection ו- MaxPosPhaseCorrection.

הגדרת שירות זמן של Windows לשימוש בשעון חומרה פנימי

כדי שאנחנו נגדיר עבורך את שירות הזמן של Windows לשימוש בשעון חומרה פנימי, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או הקישור תיקון. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50394


הערות
 • ייתכן שאשף זה יכול על גירסאות באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי להגדיר בעצמך את שירות הזמן של Windows לשימוש בשעון חומרה פנימי, תוכל לשנות את דגל ההכרזה בשרת הזמן הסמכותי. שינוי דגל ההכרזה כופה על המחשב להכריז על עצמו כמקור זמן אמין ולהשתמש בשעון מוליך למחצה משלים (CMOS) מוכלל. כדי להגדיר את שירות הזמן של Windows לשימוש בשעון חומרה פנימי, בצע את הפעולות הבאות:

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את ערך הרישום הבא ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על AnnounceFlags ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד 5 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. הפעל את NTPServer.
  1. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על זמין ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, הקלד 1 תחת נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. צא מעורך הרישום.
 7. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה כדי להפעיל מחדש את שירות הזמן של Windows ולאחר מכן הקש על ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. כדי לאפס את השעון המקומי של המחשב לפי שרת השעון, הפעל את הפקודה הבאה בכל המחשבים למעט שרת השעון:
  w32tm /resync /rediscover
שים לב אין להגדיר את שרת השעון כך שיסתנכרן עם עצמו. אם תגדיר את שרת השעון כך שיסתנכרן עם עצמו, יירשמו האירועים הבאים ביומן היישומים:

????ספק הזמן NtpClient אינו מסוגל ליצור קשר עם המקור 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123) או שהוא מקבל ממנו כעת נתוני זמן לא חוקיים.

לא התקבלה כל תגובה מן העמית הידני 192.168.1.1 לאחר שמונה ניסיונות ליצור אתו קשר. עמית זה ייפסל כמקור זמן, ו?ספק הזמן NtpClient ינסה לאתר עמית חדש שממנו ניתן לסנכרן.

The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources.? However, none of the sources are currently accessible.? לא ייעשה ניסיון נוסף לגשת למקור במשך 960 דקות. ל?ספק הזמן NtpClient אין אף מקור לקבלת השעה המדויקת.

כאשר שרת השעון פועל באמצעות מקור זמן פנימי, האירוע הבא נרשם ביומן היישום:

ספק הזמן NtpClient:? מנגנון זה מוגדר לשימוש בהיררכיית התחום כדי לקבוע את מקור הזמן שלו, אך זהו האמולטור PDC עבור התחום בבסיס היער, לכן אין מחשב מעליו בהיררכיית התחום שישמש כמקור זמן. מומלץ להגדיר שירות זמין אמין בתחום הבסיס, או להגדיר באופן ידני את ה- PDC כדי לבצע סינכרון עם מקור זמן חיצוני. אחרת, מחשב זה ישמש כמקור זמן סמכותי בהיררכיית התחום. אם מקור זמן חיצוני לא מוגדר או לא נמצא בשימוש עבור מחשב זה, תוכל לבחור להשבית את NtpClient.

טקסט זה מציין כי שרת השעון מוגדר לא להשתמש במקור זמן חיצוני וכי ניתן להתעלם משרת השעון.

לקבלת מידע נוסף על הפקודה w32tm, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
w32tm /?

הגדרת שירות זמן של Windows לשימוש במקור זמן חיצוני

כדי שאנחנו נגדיר עבורך את שרת הזמן הפנימי לסנכרון עם מקור זמן חיצוני, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50395


הערות
 • ייתכן שאשף זה יכול על גירסאות באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי להגדיר בעצמך את שירות הזמן של Windows לסנכרון עם מקור זמן חיצוני, בצע את הפעולות הבאות:
 1. שנה את סוג השרת ל- NTP. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Type ולאחר מכן לחץ על שנה.
  4. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד NTP ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הגדר את AnnounceFlags ל- 5. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על AnnounceFlags ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד 5 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בחר את מרווח התשאול. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על SpecialPollInterval ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד TimeInSeconds ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה TimeInSeconds הוא מציין מיקום עבור מספר השניות הרצוי בין תשאול אחד למשנהו. ערך מומלץ הוא ?900 Decimal. ערך זה מגדיר את שרת השעון לבצע תשאול בכל 15 דקות.
 4. הפעל את NTPServer. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על זמין ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. ציין את מקורות הזמן. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. בחלונית הימנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על NtpServer ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. תחת 'עריכת ערך', בתיבה נתוני ערך, הקלד Peers ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. קבע את הגדרות תיקון הזמן. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על MaxPosPhaseCorrection ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת בסיס, לחץ על עשרוני.
  4. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד TimeInSeconds ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה TimeInSeconds הוא מציין מיקום עבור ערך הגיוני כגון שעה אחת (3600) או 30 דקות (1800). הערך שתבחר יהיה תלוי במרווח התשאול, תנאי הרשת ומקור הזמן החיצוני.
  5. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על MaxNegPhaseCorrection ולאחר מכן לחץ על שנה.
  7. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת בסיס, לחץ על עשרוני.
  8. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, תחת נתוני ערך, הקלד TimeInSeconds ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה TimeInSeconds הוא מציין מיקום עבור ערך הגיוני כגון שעה אחת (3600) או 30 דקות (1800). הערך שתבחר יהיה תלוי במרווח התשאול, תנאי הרשת ומקור הזמן החיצוני.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה כדי להפעיל מחדש את שירות הזמן של Windows ולאחר מכן הקש על ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. הפעל את הפקודה הבאה במחשבים אחרים מבקר התחום כדי לאפס את השעה במחשב המקומי לפי שרת השעון:
  w32tm /resync /rediscover
לקבלת מידע נוסף על הפקודה w32tm, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
w32tm /??


הערה שרת השעון SNTP משתמש ביציאה 123 של פרוטוקול ה-UDP (ר"ת User Datagram Protocol). אם יציאה זו אינה פתוחה לאינטרנט, לא תוכל לסנכרן את השרת שלך מול שרתי SNTP באינטרנט.

מידע נוסף

הגדרת מקור זמן אמין

מחשב שהוגדר לשמש כמקור זמן אמין מזוהה כבסיס שירות הזמן. בסיס שירות הזמן היא השרת הסמכותי של התחום. בדרך כלל, השרת הסמכותי מוגדר לאחזור שעה משרת NTP חיצוני או מהתקן חומרה. ניתן להגדיר שרת שעון כמקור זמן אמין כדי למטב את אופן העברת השעה בכל חלקי היררכיית התחום. אם בקר תחום מוגדר כמקור זמן אמין, שירות Net Logon מכריז עליו כמקור זמן אמין כשהוא נכנס לרשת. כאשר בקרי תחום אחרים מחפשים מקור זמן להסתנכרן מולו, הם בוחרים תחילה במקור זמן אמין ? אם מקור כזה זמין.

סנכרון המוגדר באופן ידני

עם סנכרון המוגדר באופן ידני, באפשרותך להקצות מחשב עמית יחיד או רשימה של מחשבים עמיתים שמהם המחשב מקבל את השעה. אם המחשב אינו חבר בתחום, יש להגדיר מחשב זה לסינכרון עם מקור הזמן שצוין. כברירת מחדל, מחשב המשמש כחבר בתחום מוגדר לסינכרון מהיררכיית התחום. סינכרון המוגדר באופן ידני שימושי ביותר עבור בסיס היער של התחום או עבור מחשבים שאינם מצורפים לתחום. ציון ידני של שרת NTP חיצוני כדי לבצע סינכרון עם מחשב סמכותי עבור התחום שלך מספק זמן אמין. עם זאת, הגדרת המחשב הסמכותי עבור התחום לסינכרון עם שעון חומרה הוא למעשה פתרון טוב יותר לאספקת רמת דיוק גבוהה ואבטחה לתחום שלך.

ללא חומרת מקור זמן, W32time מוגדר כסוג NTP. עליך להגדיר מחדש את ערכי הרישום MaxPosPhaseCorrection ו- MaxNegPhaseCorrection. הערך המומלץ צריך להיות 15 דקות או אפילו פחות, בהתאם למקור הזמן, תנאי הרשת ודרישת האבטחה. הדבר נכון גם לכל מקור זמן אמין המוגדר כמקור זמן של בסיס היער ברשת המשנה של סינכרון הזמן. מידע נוסף אודות ערכי רישום אלה נמצא בסעיף "ערכי רישום של שירות הזמן של Windows" בהמשך מאמר זה.

הערה מקורות זמן המוגדרים באופן ידני אינם מאומתים אלא אם כן ספק זמן ספציפי כתוב עבורם ולכן הם חשופים לתקיפות. בנוסף, אם מחשב מבצע סינכרון עם מקור המוגדר באופן ידני במקום עם בקר התחום המאמת שלו, שני המחשבים עלולים להיות לא מסונכרנים, ולכן אימות Kerberos עלול להיכשל. פעולות אחרות המחייבות אימות רשת, כגון הדפסה או שיתוף קבצים, עלולות להיכשל אף הן. אם רק בסיס היער מוגדר לסינכרון עם מקור חיצוני, כל המחשבים האחרים ביער נותרים לא מסונכרנים זה עם זה, ומקשים על תקיפות הצגה מחדש.

כל מנגנוני הסנכרון הזמינים

האפשרות "כל מנגנוני הסנכרון הזמינים" היא שיטת הסנכרון החשובה ביותר עבור משתמשים המחוברים לרשת. שיטה זו מאפשרת סינכרון עם היררכיית התחום ועשויה אף לספק מקור זמן חלופי עם היררכיית התחום הופכת לבלתי זמינה, בהתאם לתצורה. אם ללקוח אין אפשרות לסנכרן שעה עם היררכיית התחום, מקור הזמן חוזר באופן אוטומטי למקור הזמן שצוין על-ידי ההגדרה NtpServer. שיטת סינכרון זו היא המועמדת הטובה ביותר לספק זמן מדויק ללקוחות.

ערכי רישום שירות הזמן של Windows

ערכי הרישום הבאים נמצאים תחת
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך רישום
MaxPosPhaseCorrection
נתיב
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
הערותערך זה מציין את תיקון הזמן החיובי הגדול ביותר בשניות המתבצע על-ידי השירות. אם השירות קובע כי נדרש שינוי גדול יותר, נרשם אירוע. מקרה מיוחד: 0xFFFFFFFF מציין שתמיד יש לבצע תיקון זמן. ערך ברירת המחדל עבור חברי תחום הוא 0xFFFFFFFF. ערך ברירת המחדל עבור מחשבי לקוח עצמאיים הוא 54,000 (15 שעות).
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך רישום
MaxNegPhaseCorrection
נתיב
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
הערותערך זה מציין את תיקון הזמן השלילי הגדול ביותר בשניות המתבצע על-ידי השירות. אם השירות קובע כי נדרש שינוי גדול יותר, נרשם אירוע במקום זאת. מקרה מיוחד: -1 מציין שתמיד יש לבצע תיקון זמן, ערך ברירת המחדל עבור חברי התחום הוא 0xFFFFFFFF. ערך ברירת המחדל עבור מחשבי לקוח עצמאיים הוא 54,000 (15 שעות).
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך רישום
MaxPollInterval
נתיב
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
הערותערך זה מציין את המרווח הגדול ביותר, בשניות יומן, המותר עבור מרווח תשאול המערכת. שים לב כי בזמן שמערכת חייבת לבצע תשאול בהתאם למרווח המתוזמן, ספק יכול לסרב להפיק דוגמאות כאשר הוא נדרש לכך. ערך ברירת המחדל לחברי תחום הוא 10. ערך ברירת המחדל עבור מחשבי לקוח עצמאיים ושרתים הוא 15.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך רישום
SpecialPollInterval
נתיב
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
הערותערך זה מציין את מרווח התשאול המיוחד בשניות עבור מחשבים עמיתים ידניים. כאשר הדגל SpecialInterval 0x1 מופעל, W32Time משתמש במרווח תשאול זה במקום במרווח תשאול שנקבע על-ידי מערכת ההפעלה. ערך ברירת המחדל בחברי תחום הוא 3,600. ערך ברירת המחדל במחשבי לקוח עצמאיים ושרתים הוא 604,800.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך רישום
MaxAllowedPhaseOffset
נתיב
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
הערותערך זה מציין את ההיסט המרבי, בשניות, שעבורו W32Time מנסה לכוונן את שעון המחשב באמצעות קצב השעון. כאשר ההיסט חורג מקצב זה, W32Time מגדיר את שעון המחשב באופן ידני. ערך ברירת המחדל לחברי תחום הוא 300. ערך ברירת המחדל עבור מחשבי לקוח עצמאיים ושרתים הוא 1.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על שירות הזמן של Windows, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
884776 הגדרת שירות הזמן של Windows כנגד היסט שעה גדול
816042 כיצד להגדיר שרת שעון סמכותי ב-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
216734 כיצד להגדיר שרת שעון סמכותי ב-Windows 2000

למידע נוסף אודות שירות הזמן של Windows ביער מבוסס Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc773013(WS.10).aspx

מאפיינים

Article ID: 314054 - Last Review: יום שישי 07 יוני 2013 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com