Straipsnio ID: 314054 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows 2000? versij? skaitykite 216734.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame informaciniame straipsnyje apra?oma, kaip sukonfig?ruoti ?Windows? laiko tarnyb? sistemoje ?Windows XP?, kad b?t? naudojamas vidinis aparat?ros laikrodis ir i?orinis laiko ?altinis. Be to, ?iame straipsnyje aptariami patikimo laiko ?altinio konfig?racija, rankiniu b?du nustatytas sinchronizavimas, visi galimi sinchronizavimo b?dai ir keli svarbiausi ?Windows? laiko tarnybos registro ?ra?ai, pavyzd?iui, registro raktai MaxNegPhaseCorrection ir MaxPosPhaseCorrection.

??ANGA

?iame informaciniame straipsnyje apra?oma, kaip sukonfig?ruoti ?Windows? laiko tarnyb? sistemoje ?Windows XP?, kad b?t? naudojamas vidinis aparat?ros laikrodis ir i?orinis laiko ?altinis.

Patariama sukonfig?ruoti patikim? laiko server?, kuris naudot? aparat?ros ?altinio laik?. Sukonfig?ravus patikim? laiko server?, skirt? sinchronizuoti su interneto laiko ?altiniu, autenti?kumo nustatyti nereikia. Taip pat patariama suma?inti serveri? ir atskir? kliento kompiuteri? laiko tikslinimo parametrus. Naudojant ?iuos patarimus domenas bus tikslesnis ir saugesnis.

?iame straipsnyje pateikiami trik?i? diagnostikos patarimai, kuriais pasinaudodami galite spr?sti bendr?sias problemas, ir aptariama patikimo laiko ?altinio konfig?racija, rankiniu b?du nustatytas sinchronizavimas, visi galimi sinchronizavimo b?dai ir registro ?ra?ai MaxNegPhaseCorrection bei MaxPosPhaseCorrection.

?Windows? laiko tarnybos konfig?ravimas, kad b?t? naudojamas vidinis aparat?ros laikrodis

Jei norite, kad u? jus sukonfig?ruotume, jog ?Windows? laiko tarnyba naudot? aparat?ros laikrod?, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? pageidaujate spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Jei norite ?i? problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50394


Pastabos
 • ?is vedlys taikomas tik versijoms angl? kalba; ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite patys sukonfig?ruoti, jog ?Windows? laiko tarnyba naudot? aparat?ros laikrod?, galite pakeisti patikimo laiko serverio prane?imo ?ym?. Pakeitus prane?imo ?ym? kompiuteris priver?iamas save paskelbti kaip patikim? laiko ?altin? ir naudoti integruot?j? CMOS laikrod?. Jei norite sukonfig?ruoti, jog ?Windows? laiko tarnyba naudot? vidin? aparat?ros laikrod?, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

?sp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Suraskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite AnnounceFlags, tada ? Modifikuoti.
 4. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite 5, tada spustel?kite Gerai.
 5. ?galinkite NTP server?.
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?galintas, tada ? Modifikuoti.
  3. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m? ?veskite 1 ? dal? Reik?m?s duomenys, tada spustel?kite Gerai.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
 7. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand?, kad b?t? i? naujo paleista ?Windows? laiko tarnyba, tada paspauskite ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Nor?dami i? naujo nustatyti kompiuterio laik? pagal laiko server?, vykdykite toliau nurodyt? komand? visuose kompiuteriuose, i?skyrus laiko server?:
  w32tm /resync /rediscover
Pastaba Nereikia sukonfig?ruoti laiko serverio taip, kad jis sinchronizuot?si su savimi. Jei sukonfig?ruosite laiko server?, kad sinchronizuot?si su savimi, programos ?urnale bus ?ra?yti ?ie ?vykiai:

Laiko teik?jas ?NtpClient? negali pasiekti arba ?iuo metu gauna neleistinus laiko duomenis i? 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).

Po 8 bandym? susisiekti su neautomatiniu b?du nurodytu lygiaver?iu tinklo mazgu 192.168.1.1 negauta jokio atsakymo. ?is lygiavertis tinklo mazgas nebus naudojamas kaip laiko ?altinis, o ?NtpClient? bandys rasti nauj? lygiavert? tinklo mazg?, su kuriuo b?t? galima sinchronizuoti laik?.

Laiko teik?jas ?NtpClient? yra sukonfig?ruotas laik? gauti i? vieno arba keli? laiko ?altini?. Ta?iau n? vienas ?i? ?altini? ?iuo metu n?ra pasiekiamas. Su ?altiniu nebus bandoma susisiekti 960 minu?i?. ?NtpClient? neturi tikslaus laiko ?altinio.

Kai laiko serveris veikia naudodamas vidin? laiko ?altin?, programos ?urnale ?ra?omi tokie ?vykiai:

laiko teik?jas ?NtpClient?: ?is kompiuteris sukonfig?ruotas taip, kad nustatyt? laiko ?altin? naudodamas domeno hierarchij?, ta?iau mi?ko ?aknyje yra ?io domeno PDC emuliatorius, tod?l domen? hierarchijoje n?ra u? j? vir?esnio kompiuterio, kur? b?t? galima naudoti kaip laiko ?altin?. Rekomenduojama sukonfig?ruoti patikim? laiko tarnyb? ?akniniame domene arba rankiniu b?du sukonfig?ruoti PDC taip, kad jis b?t? sinchronizuojamas su i?oriniu laiko ?altiniu. Kitaip ?is kompiuteris veiks kaip pagrindinis domeno hierarchijos laiko ?altinis. Jei ?io kompiuterio i?orinis laiko ?altinis nesukonfig?ruotas ar nenaudojamas, reikia i?jungti ?NtpClient?.

?iuo tekstu prane?ama, kad laiko serveris yra sukonfig?ruotas nenaudoti i?orinio laiko ?altinio ir kad laiko serverio nepaisoma.

Jei reikia daugiau informacijos apie komand? w32tm, ?veskite toliau pateikiam? komand? ? komandin? eilut?:
w32tm /?

Laiko serverio tarnybos konfig?ravimas, kad b?t? naudojamas i?orinis laiko ?altinis

Jei norite, kad u? jus sukonfig?ruotume, jog vidinis laiko serveris b?t? sinchronizuojamas su i?oriniu laiko ?altiniu, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50395


Pastabos
 • ?is vedlys taikomas tik versijoms angl? kalba; ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami savaranki?kai sukonfig?ruoti ?Windows? laiko tarnyb?, kad ji b?t? sinchronizuojama su i?oriniu laiko ?altiniu, atlikite tokius veiksmus:
 1. Pakeiskite serverio tip? ? NTP. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Tipas, tada ? Modifikuoti.
  4. Dialogo lange Redaguoti reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite NTP, tada spustel?kite Gerai.
 2. Nustatykite ?AnnounceFlags? ? 5. Nor?dami tai padaryti, atlikite tokius veiksmus:
  1. Suraskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite AnnounceFlags, tada ? Modifikuoti.
  3. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite 5, tada spustel?kite Gerai.
 3. Pasirinkite apklausos interval?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Suraskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite SpecialPollInterval, tada ? Modifikuoti.
  3. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite TimeInSeconds, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba: TimeInSeconds yra sekund?i? tarp kiekvienos apklausos skai?iaus vietos rezervavimo ?enklas. Rekomenduojama reik?m? yra 900. Nusta?ius ?i? reik?m? laiko serveris atliks apklaus? kas 15 minu?i?.
 4. ?galinkite NTP server?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?galintas, tada ? Modifikuoti.
  3. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 5. Nurodykite laiko ?altinius. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite NtpServer, tada ? Modifikuoti.
  3. Lango Redaguoti reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite Peers, tada spustel?kite Gerai.
 6. Konfig?ruokite laiko tikslinimo parametrus. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite MaxPosPhaseCorrection, tada ? Modifikuoti.
  3. Dialogo lango Redaguoti DWORD reik?m? dalyje Pagrindas spustel?kite De?imtainis.
  4. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite TimeInSeconds, tada spustel?kite Gerai.

   PastabaTimeInSeconds yra tinkamos reik?m?s, pavyzd?iui, 1 valandos (3600) ar 30 minu?i? (1800), vietos rezervavimo ?enklas. J?s? pasirenkama reik?m? priklausys nuo apklausos intervalo, tinklo s?lyg? ir i?orinio laiko ?altinio.
  5. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite MaxNegPhaseCorrection, tada spustel?kite Modifikuoti.
  7. Dialogo lango Redaguoti DWORD reik?m? dalyje Pagrindas spustel?kite De?imtainis.
  8. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m?, dalyje Reik?m?s duomenys, ?veskite TimeInSeconds, tada spustel?kite Gerai.

   PastabaTimeInSeconds yra tinkamos reik?m?s, pavyzd?iui, 1 valandos (3600) ar 30 minu?i? (1800), vietos rezervavimo ?enklas. J?s? pasirenkama reik?m? priklausys nuo apklausos intervalo, tinklo s?lyg? ir i?orinio laiko ?altinio.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand?, kad b?t? i? naujo paleista ?Windows? laiko tarnyba, tada paspauskite ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Vykdykite toliau pateikiam? komand? kompiuteriuose, kurie n?ra domeno valdikliai, ir i? naujo nustatykite kiekvieno j? laik? pagal laiko server?:
  w32tm /resync /rediscover
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie komand? w32tm, ?veskite ?i? komand? ? komand? eilut?:
w32tm /?


Pastaba SNTP naudoja vartotoj? duomen? paket? kelio schemos protokolo (UDP) prievad? 123. Jei ?is prievadas neatviras internetui, negal?site sinchronizuoti savo serverio su interneto SNTP serveriais.

Daugiau informacijos

Patikimo laiko ?altinio konfig?ravimas

Kompiuteris, kuris yra sukonfig?ruotas b?ti patikimu laiko ?altiniu, yra nurodomas kaip laiko tarnybos ?akninis katalogas. Laiko tarnybos ?akninis katalogas yra patikimas domeno serveris. Paprastai patikimas serveris sukonfig?ruojamas taip, kad laikas b?t? gaunamas i? i?orinio NTP serverio arba aparat?ros ?renginio. Laiko server? galima konfig?ruoti kaip patikim? laiko ?altin?, kad laiko perdavimas visoje domeno hierarchijoje b?t? optimalus. Jei domeno valdiklis sukonfig?ruotas kaip patikimas laiko ?altinis, ??jusi ? tinkl? ?Net Logon? tarnyba paskelbia, kad domeno valdiklis yra patikimas laiko ?altinis. Kai kiti domeno valdikliai ie?ko laiko ?altinio, su kuriuo gal?t? sinchronizuotis, jie pirmiausia pasirenka patikim? ?altin?, jei toks yra.

Rankiniu b?du nustatytas sinchronizavimas

Naudodami rankiniu b?du nustatyt? sinchronizavim? galite priskirti atskir? lygiavert? tinklo mazg?, i? kurio kompiuteris gauna laik?, arba sudaryti toki? mazg? s?ra??. Jei kompiuteris nepriklauso domenui, j? galima konfig?ruoti rankiniu b?du, kad jis b?t? sinchronizuojamas su nurodytu laiko ?altiniu. Numatyta, kad kompiuteriai, kurie yra domeno nariai, sukonfig?ruoti sinchronizuoti pagal domeno hierarchij?. Rankiniu b?du atliekamas sinchronizavimas labiausiai tinka domeno mi?ko ?akniai arba ? domen? nesujungtiems kompiuteriams. Rankiniu b?du nusta?ius i?orin? NTP server?, kad jis b?t? sinchronizuojamas su patikimu j?s? domeno kompiuteriu, pateikiamas patikimas laikas. Ta?iau geriau sukonfig?ruoti patikim? domeno kompiuter?, kad jis b?t? sinchronizuojamas su aparat?ros laikrod?iu, nes taip pateikiamas tikslesnis laikas ir apsaugomas j?s? domenas.

Jei n?ra aparat?ros laiko ?altinio, ?W32time? sukonfig?ruojama kaip NTP tipas. Turite i? naujo sukonfig?ruoti registro ?ra?us ?MaxPosPhaseCorrection? ir ?MaxNegPhaseCorrection?. Rekomenduojama reik?m? turi b?ti 15 minu?i? arba ma?esn?. Tai priklauso nuo laiko ?altinio, tinklo s?lyg? ir saugos reikalavim?. ?is reikalavimas taip pat taikomas visiems patikimiems laiko ?altiniams, sukonfig?ruotiems kaip mi?ko ?aknies laiko ?altiniams laiko sinchronizavimo potinklyje. Daugiau informacijos apie ?iuos registro ?ra?us rasite skyriuje ?Windows? laiko tarnybos registro ?ra?ai?, esan?iame toliau ?iame straipsnyje.

Pastaba Rankiniu b?du nurodyti laiko ?altiniai neautentifikuojami, kol nesukuriamas tam tikras laiko teik?jas, tod?l juos gali ?veikti atakos. Be to, jei kompiuteris sinchronizuojamas su neautomatiniu b?du nurodytu ?altiniu, o ne su autentifikavimo domeno valdikliu, ?ie du kompiuteriai gali b?ti nesinchronizuoti, o ?Kerberos? autentifikavimo atlikti nepavyks. Kit? veiksm?, kuriems reikalingas tinklo autentifikavimas, pavyzd?iui, spausdinimas arba fail? bendrinimas, taip pat gali nepavykti atlikti. Jei tik mi?ko ?akninis kompiuteris sukonfig?ruotas taip, kad b?t? sinchronizuojamas su i?oriniu ?altiniu, visi kiti mi?ko kompiuteriai bus sinchronizuojami tarpusavyje, tod?l bus sud?tinga atlikti paleidimo i? naujo atakas.

Visi galimi sinchronizavimo mechanizmai

Vis? galim? sinchronizavimo mechanizm? parinktis yra geriausias tinklo vartotoj? sinchronizavimo b?das. ?is b?das ?galina sinchronizavim? su domeno hierarchija ir gali suteikti alternatyv? laiko ?altin?, jei domeno hierarchija tampa nepasiekiama. Tai priklauso nuo konfig?racijos. Jei klientas negali sinchronizuoti laiko su domeno hierarchija, laiko ?altinis automati?kai gr??ta prie parametro NtpServer nurodyto laiko ?altinio. ?is sinchronizavimo b?das patikimiausiai teikia tiksl? laik? klient? kompiuteriams.

?Windows? laiko tarnybos registro ?ra?ai

Toliau pateikiami registro ?ra?ai yra
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro ?ra?as
MaxPosPhaseCorrection
Kelias
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Pastabos?is ?ra?as nurodo did?iausi? teigiam? tarnybos atliekamo laiko tikslinimo reik?m? sekund?mis. Jei tarnyba nustato, kad b?tinas didesnis pakeitimas nei ?is, ji u?registruoja ?vyk?. Ypatingas atvejis: ?0xFFFFFFFF? rei?kia, kad visada reikia atlikti laiko pataisym?. Numatytoji domeno nari? reik?m? yra 0xFFFFFFFF. Numatytoji atskir? klient? kompiuteri? ir serveri? reik?m? yra 54 000 (15 valand?).
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro ?ra?as
MaxNegPhaseCorrection
Kelias
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Pastabos?is ?ra?as nurodo did?iausi? neigiam? tarnybos atliekamo laiko tikslinimo reik?m? sekund?mis. Jei tarnyba nustato, kad b?tinas didesnis pakeitimas nei ?is, ji u?registruoja ?vyk?. Ypatingas atvejis: ?-1? rei?kia, kad visada reikia atlikti laiko pataisym?; numatytoji domeno nari? reik?m? yra 0xFFFFFFFF. Numatytoji atskir? klient? kompiuteri? ir serveri? reik?m? yra 54 000 (15 valand?).
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro ?ra?as
MaxPollInterval
Kelias
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Pastabos?is ?ra?as nurodo did?iausi? leistin? interval? sekund?mis tarp apklaus?. Atminkite, kad jei sistema turi atlikti apklaus? pagal suplanuot? interval?, teik?jas gali neatsakyti ? u?klausas. Numatytoji domeno nari? reik?m? yra 10. Numatytoji atskir? klient? kompiuteri? ir serveri? reik?m? yra 15.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro ?ra?as
SpecialPollInterval
Kelias
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Pastabos?is ?ra?as nurodo special? neautomatiniu b?du nustatyt? lygiaver?i? tinklo mazg? apklaus? interval? sekund?mis. Kai ?galinta ?yma ?SpecialInterval 0x1?, ?W32Time? naudoja ?? apklaus? interval? vietoj operacin?s sistemos nustatyto intervalo. Numatytoji domeno nari? reik?m? yra 3 600. Numatytoji atskir? klient? kompiuteri? ir serveri? reik?m? yra 604 800.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro ?ra?as
MaxAllowedPhaseOffset
Kelias
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Pastabos?is ?ra?as nurodo maksimali? poslinkio reik?m? sekund?mis, kiek ?W32Time? gali reguliuoti kompiuterio laikrod? naudodama laikrod?io da?n?. Jei poslinkis didesnis u? ?? da?n?, ?W32Time? tiesiogiai nustato kompiuterio laikrod?. Numatytoji domeno nari? reik?m? yra 300. Numatytoji atskir? klient? kompiuteri? ir serveri? reik?m? yra 1.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? laiko tarnyb?, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
884776 ?Windows? laiko tarnybos konfig?ravimas pagal didel? laiko poslink?
816042 Kaip konfig?ruoti pagrindin? laiko server? naudojant ?Windows Server 2003?
216734 Kaip konfig?ruoti patikim? laiko server? operacin?je sistemoje ?Windows 2000?

Daugiau informacijos apie ?Windows? laiko tarnyb? ?Windows Server 2003? mi?ke rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 314054 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com