Numer ID artykułu: 314054 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 216734.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule z instrukcjami krok po kroku opisano sposób konfigurowania usługi Czas systemu Windows w systemie Windows XP do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego i zewnętrznego źródła czasu. Omówiono w nim również konfigurację wiarygodnego źródła czasu, synchronizację określoną ręcznie, wszystkie dostępne mechanizmy synchronizacji oraz kilka najważniejszych wpisów rejestru związanych z usługą Czas systemu Windows, takich jak MaxNegPhaseCorrection oraz MaxPosPhaseCorrection.

WPROWADZENIE

W tym artykule z instrukcjami krok po kroku opisano sposób konfigurowania usługi Czas systemu Windows w systemie Windows XP do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego i zewnętrznego źródła czasu.

Zdecydowanie zalecane jest skonfigurowanie autorytatywnego serwera czasu do pobierania czasu ze źródła sprzętowego. W przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji ze źródłem czasu w Internecie uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane. Zalecane jest również obniżenie ustawień związanych z korektą czasu dla serwerów i klientów autonomicznych. Te zalecenia zapewniają większą dokładność i wyższy poziom zabezpieczeń w domenie.

W tym artykule zamieszczono porady dotyczące rozwiązywania najbardziej typowych problemów i omówiono konfigurację wiarygodnego źródła czasu, synchronizację określoną ręcznie, wszystkie dostępne mechanizmy synchronizacji oraz wpisy rejestru MaxNegPhaseCorrection i MaxPosPhaseCorrection.

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego

Aby automatycznie skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50394


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, można zmienić flagę anonsowania na autorytatywnym serwerze czasu. Zmiana flagi anonsowania zmusza komputer do anonsowania siebie jako wiarygodnego źródła czasu, wykorzystującego wbudowany zegar CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Aby skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, wykonaj poniższe czynności.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. W przypadku wystąpienia tych problemów konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący wpis rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz 5, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Włącz obiekt NTPServer.
  1. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Enabled, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w obszarze Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zakończ pracę Edytora rejestru.
 7. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Aby zresetować czas komputera lokalnego względem serwera czasu, na wszystkich komputerach z wyjątkiem serwera czasu uruchom następujące polecenie:
  w32tm /resync /rediscover
Uwaga Nie należy konfigurować serwera czasu do synchronizacji z samym sobą. Jeśli serwer czasu jest skonfigurowany do synchronizacji z samym sobą, w dzienniku aplikacji są rejestrowane następujące zdarzenia:

Dostawca czasu NtpClient nie może się połączyć lub otrzymuje obecnie nieprawidłowe dane z adresu 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).

Nie odebrano odpowiedzi od ręcznie skonfigurowanego elementu równorzędnego 192.168.1.1 po 8 próbach kontaktu. Ten element równorzędny zostanie odrzucony jako źródło czasu i dostawca czasu NtpClient podejmie próbę wykrycia nowego elementu równorzędnego jako źródła synchronizacji.

Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany do pobierania czasu z jednego lub kilku źródeł czasu. Obecnie jednak nie są dostępne żadne źródła. Przez 960 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem. Dostawca NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu.

Gdy serwer czasu jest uruchomiony z zastosowaniem wewnętrznego źródła czasu, w dzienniku aplikacji jest rejestrowane następujące zdarzenie:

Dostawca czasu NtpClient: Ten komputer został skonfigurowany do używania hierarchii domen w celu określenia źródła czasu, ale jest to emulator podstawowego kontrolera domeny dla domeny w katalogu głównym lasu, więc nie ma nad nim żadnego komputera w hierarchii domeny, który mógłby być używany jako źródło czasu. Zalecane jest skonfigurowanie niezawodnej usługi czasu w domenie głównej lub ręczne skonfigurowanie podstawowego kontrolera domeny w celu zsynchronizowania z zewnętrznym źródłem czasu. W przeciwnym wypadku ten komputer będzie działał jako autorytatywne źródło czasu w hierarchii domen. Jeśli dla tego komputera nie jest skonfigurowane lub nie jest używane zewnętrzne źródło czasu, możesz wybrać wyłączenie klienta NtpClient.

Ten tekst umożliwia powiadomienie użytkownika o tym, że serwer czasu jest skonfigurowany do nieużywania zewnętrznego źródła czasu i że może zostać zignorowany.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia w32tm, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
w32tm /?

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows do korzystania z zewnętrznego źródła czasu

Aby automatycznie skonfigurować wewnętrzny serwer czasu do synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, przejdź do sekcjiAutomatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50395


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie skonfigurować usługę Czas systemu Windows do synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zmień typ serwera na NTP. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Type, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości w obszarze Dane wartości wpisz NTP, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ustaw pozycję AnnounceFlags na wartość 5. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz 5, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz interwał sondowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję SpecialPollInterval, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz Czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy żądanej liczby sekund między poszczególnymi sondowaniami. Zalecana wartość to 900 w systemie dziesiętnym. Ta wartość konfiguruje serwer czasu do sondowania co 15 minut.
 4. Włącz obiekt NTPServer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Enabled, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Określ źródła czasu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję NtpServer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości w polu Dane wartości wpisz ciąg elementy_równorzędne, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Skonfiguruj ustawienia korekty czasu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxPosPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze System kliknij pozycję Dziesiętny.
  4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz Czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Czas_w_sekundach to symbol zastępczy uzasadnionej wartości, takiej jak 1 godzina (3600) lub 30 minut (1800). Na wybór tej wartości wpływa interwał sondowania, stan sieci i zewnętrzne źródło czasu.
  5. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxNegPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze System kliknij pozycję Dziesiętny.
  8. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz Czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Czas_w_sekundach to symbol zastępczy uzasadnionej wartości, takiej jak 1 godzina (3600) lub 30 minut (1800). Na wybór tej wartości wpływa interwał sondowania, stan sieci i zewnętrzne źródło czasu.
 7. Zakończ pracę Edytora rejestru.
 8. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Uruchom następujące polecenie na komputerach innych niż kontroler domeny, aby zresetować czas komputera względem serwera czasu:
  w32tm /resync /rediscover
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia w32tm, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
w32tm /?


Uwaga Serwer SNTP korzysta z portu UDP (User Datagram Protocol) numer 123. Jeśli ten port nie jest otwarty do korzystania z Internetu, nie można zsynchronizować serwera użytkownika z internetowymi serwerami SNTP.

Więcej informacji

Konfiguracja wiarygodnego źródła czasu

Komputer skonfigurowany jako wiarygodne źródło czasu jest rozpoznawany jako rdzeń usługi czasu. Rdzeń usługi czasu jest serwerem autorytatywnym domeny. Zwykle serwer autorytatywny jest konfigurowany do pobierania czasu z zewnętrznego serwera NTP lub z urządzenia sprzętowego. Serwer czasu można skonfigurować jako wiarygodne źródło czasu, aby zoptymalizować sposób przesyłania czasu przez hierarchię domen. Jeśli jako wiarygodne źródło czasu jest skonfigurowany kontroler domeny, usługa Net Logon ogłasza, że dany kontroler domeny jest wiarygodnym źródłem czasu, gdy loguje się on do sieci. Gdy inne kontrolery domeny szukają źródła czasu do zsynchronizowania się z nim, w pierwszej kolejności wybierają wiarygodne źródło czasu, jeśli jest ono dostępne.

Synchronizacja określona ręcznie

W przypadku synchronizacji określonej ręcznie można wyznaczyć jeden element równorzędny lub listę elementów równorzędnych, z których komputer uzyskuje czas. Jeśli komputer nie jest członkiem domeny, musi on zostać ręcznie skonfigurowany do synchronizacji z określonym źródłem czasu. Komputer, który jest członkiem domeny, jest domyślnie skonfigurowany do synchronizacji z hierarchii domen. Synchronizacja określona ręcznie jest najbardziej użyteczna w przypadku katalogu głównego lasu dla domeny lub w przypadku komputerów, które nie są dołączone do domeny. Ręczne określenie zewnętrznego serwera NTP do synchronizacji z komputerem autorytatywnym dla domeny zapewnia wiarygodny czas. Skonfigurowanie dla domeny komputera autorytatywnego do synchronizacji z zegarem sprzętowym jest jednak lepszym rozwiązaniem, które zapewnia wysoki poziom dokładności i zabezpieczeń w domenie.

Jeśli żadne sprzętowe źródło czasu nie jest dostępne, usługa W32time jest konfigurowana jako usługa typu NTP. Należy ponownie skonfigurować wpisy rejestru MaxPosPhaseCorrection i MaxNegPhaseCorrection. Zalecane jest skonfigurowanie wartości 15 minut, a nawet niższej, zależnie od źródła czasu, stanu sieci i wymogów zabezpieczeń. Odnosi się to również do dowolnego wiarygodnego źródła czasu skonfigurowanego jako źródło czasu katalogu głównego lasu w podsieci synchronizacji czasu. Więcej informacji dotyczących tych wpisów rejestru można znaleźć w sekcji Wpisy rejestru związane z usługą zegara systemu Windows w dalszej części tego artykułu.

Uwaga Ręcznie określone źródła czasu nie są uwierzytelniane, o ile nie jest dla nich napisany określony dostawca czasu, więc są narażone na ataki. Ponadto, jeśli komputer jest synchronizowany z ręcznie określonym źródłem czasu, a nie z jego uwierzytelniającym kontrolerem domeny, może się zdarzyć, że te dwa komputery nie zostaną zsynchronizowane i uwierzytelnianie Kerberos zakończy się niepowodzeniem. Niepowodzeniem mogą się także zakończyć inne czynności wymagające uwierzytelniania w sieci, takie jak drukowanie czy udostępnianie plików. Jeśli do synchronizacji ze źródłem zewnętrznym jest skonfigurowany tylko katalog główny lasu, wszystkie inne komputery w lesie pozostają zsynchronizowane ze sobą, co utrudnia ataki typu powtórzenie.

Wszystkie dostępne mechanizmy synchronizacji

Opcja wszystkich dostępnych mechanizmów synchronizacji jest najcenniejszą metodą synchronizacji dla użytkowników sieci. Ta metoda umożliwia synchronizację z hierarchią domen i może również zapewnić alternatywne źródło czasu, jeśli hierarchia domen jest niedostępna, zależnie od konfiguracji. Jeśli klient nie może zsynchronizować zegara z hierarchią domen, automatycznie używane jest źródło czasu określone przez ustawienie NtpServer. Ta metoda synchronizacji jest najlepszą metodą zapewnienia dokładnego czasu klientom.

Wpisy rejestru związane z usługą Czas systemu Windows

Następujące wpisy rejestru znajdują się w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wpis rejestru
MaxPosPhaseCorrection
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
UwagiTen klucz określa największą dodatnią korektę czasu w sekundach, wprowadzaną przez tę usługę. Jeśli usługa ustali, że konieczne jest wprowadzenie większej zmiany, rejestruje odpowiednie zdarzenie w dzienniku. Przypadek szczególny: 0xFFFFFFFF oznacza, że korekta czasu jest zawsze wprowadzana. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 0xFFFFFFFF. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 54 000 (15 godzin).
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wpis rejestru
MaxNegPhaseCorrection
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
UwagiTen klucz określa największą ujemną korektę czasu w sekundach, wprowadzaną przez tę usługę. Jeśli usługa ustali, że konieczne jest wprowadzenie większej zmiany, rejestruje odpowiednie zdarzenie w dzienniku. Przypadek szczególny: -1 oznacza, że korekta czasu jest zawsze wprowadzana. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 0xFFFFFFFF. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 54 000 (15 godzin).
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wpis rejestru
MaxPollInterval
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
UwagiTen wpis określa największy dopuszczalny systemowy interwał sondowania (w sekundach). Należy zauważyć, że system musi sondować zgodnie z zaplanowanym interwałem, jednak dostawca może odmówić utworzenia żądanych próbek. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 10. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 15.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wpis rejestru
SpecialPollInterval
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
UwagiTen wpis określa specjalny interwał sondowania w sekundach dla elementów równorzędnych konfigurowanych ręcznie. Po włączeniu flagi SpecialInterval 0x1 usługa W32Time używa tego interwału sondowania zamiast interwału sondowania określonego przez system operacyjny. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 3600. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 604 800.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wpis rejestru
MaxAllowedPhaseOffset
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
UwagiTen wpis określa maksymalne przesunięcie (w sekundach), dla którego usługa W32Time usiłuje dostosować zegar komputera, modyfikując częstotliwość. W przypadku większego przesunięcia usługa W32Time konfiguruje zegar komputera bezpośrednio. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 300. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 1.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Czas systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows w celu eliminacji dużych przesunięć czasowych
816042 Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows Server 2003
216734 Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows 2000

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usługi Czas systemu Windows w lesie opartym na systemie Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc773013(WS.10).aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 314054 - Ostatnia weryfikacja: 7 czerwca 2013 - Weryfikacja: 4.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com