ID článku: 314054 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 216734.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku sa popisuje postup konfigurácie služby Windows Time v systéme Windows XP na používanie vnútorných hardvérových hodín a externého zdroja času. Článok sa venuje aj konfigurácii spoľahlivého časového zdroja, manuálne zadanej synchronizácii, všetkým dostupnými synchronizáciám a niektorým kľúčovým položkám databázy Registry služby Windows Time, ako sú napríklad položky MaxNegPhaseCorrection a MaxPosPhaseCorrection

ÚVOD

Tento článok s postupom popisuje spôsob konfigurácie služby Windows Time v systéme Windows XP na používanie vnútorných hardvérových hodín a externého časového zdroja.

Dôrazne odporúčame konfigurovať smerodajný server Time Server na získavanie času z hardvérového zdroja. Overenie neexistuje pri konfigurovaní smerodajného servera Time Server na synchronizáciu s časovým zdrojom Internetu. Odporúčame tiež znížiť nastavenie opravy času pre servery a samostatných klientov. Tieto odporúčania poskytujú väčšiu presnosť a zabezpečenie domény.

Tento článok obsahuje tipy na riešenie najbežnejších problémov a zaoberá sa konfiguráciou spoľahlivého časového zdroja, manuálne zadanou synchronizáciou, všetkými dostupnými synchronizáciami a položkami databázy Registry MaxNegPhaseCorrection a MaxPosPhaseCorrection.

Konfigurácia služby Windows Time na používanie vnútorných hardvérových hodín

Ak chcete, aby sme za vás nakonfigurovali službu Windows Time na používanie vnútorných hardvérových hodín, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť radšej sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50394


Poznámky
 • Tento sprievodca sa môže vzťahovať iba na anglické verzie, automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Ak chcete sami nakonfigurovať službu Windows Time na používanie vnútorných hardvérových hodín, môžete zmeniť príznak oznámenia v autoritatívnom časovom serveri. Zmena príznaku oznámenia prinúti počítač oznámiť sa ako spoľahlivý časový zdroj a použiť zabudované hodiny CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ak chcete konfigurovať službu Windows Time na používanie interných hardvérových hodín, použite tento postup.

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúcu položku databázy Registry a kliknite na ňu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na položku AnnounceFlags a potom kliknite na položku Zmeniť.
 4. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte hodnotu 5 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Povoľte server NTPServer.
  1. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na položku HelpDesk a potom kliknite na položku Zmeniť.
  3. V okne Upraviť hodnotu DWORD zadajte 1 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ukončite Editor databázy Registry.
 7. Na opätovné spustenie služby Windows Time do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Ak chcete obnoviť čas lokálnych počítačov podľa časového servera, vo všetkých počítačoch okrem časového servera spustite nasledujúci príkaz:
  w32tm /resync /rediscover
Poznámka. Časový server nesmiete konfigurovať na synchronizáciu so sebou samým. Ak budete časový server konfigurovať na synchronizáciu so sebou samým, do denníka aplikácie sa zapíšu tieto udalosti:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (Poskytovateľ času NtpClient nemá prístup alebo momentálne prijíma neplatné časové údaje zo zdroja 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).

No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. (Od partnerského počítača nastaveného manuálne 192.168.1.1 sa neprijala po 8 pokusoch o spojenie žiadna reakcia.) This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. (Tento partnerský počítač bude odstránený ako časový zdroj a klient NTPClient sa pokúsi nájsť nový partnerský počítač, s ktorým sa bude synchronizovať.)

The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources. (Poskytovateľ času NtpClient je nakonfigurovaný tak, aby získaval čas z jedného alebo viacerých časových zdrojov.) However, none of the sources are currently accessible. (Žiadny zo zdrojov však nie je momentálne prístupný.) No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. (Počas 960 minút sa neuskutoční žiadny pokus o kontaktovanie zdroja.) NtpClient has no source of accurate time. (Klient NtpClient nemá žiadny zdroj presného času.)

Keď je spustený časový server používajúci vnútorný časový zdroj, do denníka aplikácie sa zapíšu tieto udalosti:

Poskytovateľ času NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. (Tento počítač je nakonfigurovaný na používanie hierarchie domény pri určení časového zdroja. Na koreni štruktúry domény je emulátor PDC, takže v štruktúre domény neexistuje na vyššej úrovni počítač, ktorý možno použiť ako časový zdroj.) We recommend that you either configure a reliable time service in the root domain, or that you manually configure the PDC to synchronize with an external time source. (Odporúča sa nakonfigurovať spoľahlivý časový zdroj v koreni štruktúry domény alebo manuálne nakonfigurovať primárny radič domény PDC na synchronizáciu s externým časovým zdrojom.) Otherwise, this computer will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. (V opačnom prípade bude v hierarchii domény tento počítač fungovať ako autoritatívny časový zdroj.) Ak nie je externý časový zdroj nakonfigurovaný alebo použitý pre tento počítač, môžete službu NtpClient vypnúť.

Tento text informuje o tom, že časový server nie je nakonfigurovaný na používanie externého časového zdroja a že časový server možno ignorovať.

Ďalšie informácie o príkaze w32tm získate po zadaní nasledujúceho príkazu do príkazového riadka:
w32tm /?

Konfigurácia služby Windows Time na používanie externého zdroja času

Ak chcete, aby sme vám pomohli s konfiguráciou interného časového servera na synchronizáciu s externým zdrojom času, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.


Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50395


Poznámky
 • Tento sprievodca sa môže vzťahovať iba na anglické verzie, automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Ak chcete sami nakonfigurovať službu Windows Time na synchronizáciu s externým zdrojom času, postupujte nasledovne:
 1. Typ servera zmeňte na NTP. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku Typ a potom kliknite na položku Zmeniť.
  4. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte NTP do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pre parameter AnnounceFlags nastavte hodnotu 5. Použite na to nasledovný postup:
  1. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku AnnounceFlags a potom kliknite na položku Upraviť.
  3. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte hodnotu 5 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyberte interval výziev. Postupujte nasledovne:
  1. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SpecialPollInterval a potom kliknite na položku Zmeniť.
  3. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte TimeInSeconds do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka. TimeInSeconds je zástupný symbol pre požadovaný počet sekúnd medzi každou výzvou. Odporúčaná hodnota je 900 v desiatkovom formáte. Táto hodnota nakonfiguruje časový server na výzvu každých 15 minút.
 4. Povoľte server NTPServer. Postupujte nasledovne:
  1. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Zapnuté a potom kliknite na položku Upraviť.
  3. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zadajte zdroje času. Postupujte nasledovne:
  1. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku NtpServer a potom kliknite na položku Zmeniť.
  3. V okne Upraviť hodnotu zadajte Peers do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Nakonfigurujte nastavenie opravy času. Postupujte nasledovne:
  1. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku MaxPosPhaseCorrection a potom kliknite na položku Zmeniť.
  3. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD kliknite v časti Číselná sústava na položku Desiatková.
  4. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte TimeInSeconds do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka. TimeInSeconds je zástupný symbol pre prijateľnú hodnotu, ako je napríklad jedna hodina (3600) alebo 30 minút (1800). Vybratá hodnota bude závisieť od intervalu výziev, stavu siete a externého časového zdroja.
  5. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku MaxNegPhaseCorrection a potom kliknite na položku Zmeniť.
  7. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD kliknite v časti Číselná sústava na položku Desiatková.
  8. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte TimeInSeconds do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka. TimeInSeconds je zástupný symbol pre prijateľnú hodnotu, ako je napríklad jedna hodina (3600) alebo 30 minút (1800). Vybratá hodnota bude závisieť od intervalu výziev, stavu siete a externého časového zdroja.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
 8. Na opätovné spustenie služby Windows Time do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Na reštartovanie času počítačov podľa časového servera spustite na všetkých počítačoch iných, ako je radič domény, tento príkaz:
  w32tm /resync /rediscover
Ďalšie informácie o príkaze w32tm získate, ak do príkazového riadka zadáte nasledovný príkaz:
w32tm /?


Poznámka Protokol SNTP používa port 123 protokolu UDP (User Datagram Protocol). Ak tento protokol nie je prístupný pre Internet, synchronizácia servera s internetovými servermi SNTP nie je možná.

Ďalšie informácie

Konfigurácia spoľahlivého zdroja času

Počítač nakonfigurovaný ako spoľahlivý zdroj času je označený ako koreňový server časovej služby. Koreňový server časovej služby je autoritatívnym serverom domény. Autoritatívny server je zvyčajne nakonfigurovaný na získavanie času z externého servera NTP alebo z hardvérového zariadenia. Časový server môže byť nakonfigurovaný ako spoľahlivý zdroj času na optimalizáciu spôsobu prenosu času cez hierarchiu domény. Ak je radič domény nakonfigurovaný tak, aby bol spoľahlivým zdrojom času, služba Net Logon oznámi, že radič domény je spoľahlivým zdrojom času, keď sa prihlási na sieť. Keď ostatné radiče domén hľadajú zdroj času, s ktorým by sa synchronizovali, vyberú si najskôr spoľahlivý zdroj času, ak je nejaký k dispozícii.

Manuálne zadaná synchronizácia

Pomocou manuálne zadanej synchronizácie je možné určiť jeden partnerský počítač alebo zoznam partnerských počítačov, z ktorých bude počítač získavať údaje o čase. Ak počítač nie je členom domény, musí byť manuálne nakonfigurovaný na synchronizáciu so zadaným zdrojom času. Počítač, ktorý je členom domény, je na základe predvoleného nastavenia nakonfigurovaný na synchronizáciu z hierarchie domény. Manuálne zadaná synchronizácia je najužitočnejšia v prípade koreňového adresára lesa domény alebo v prípade počítačov, ktoré nie sú spojené do domény. Manuálne zadanie externého servera NTP na synchronizáciu s autoritatívnym počítačom pre doménu poskytuje spoľahlivý čas. Konfigurovanie autoritatívneho počítača pre doménu s cieľom synchronizácie s hardvérovými hodinami je v skutočnosti lepším riešením na poskytovanie vysokej presnosti a zabezpečenia domény.

Bez hardvérového časového zdroja sa služba W32time nakonfiguruje ako typ NTP. Je nutné prekonfigurovať položky MaxPosPhaseCorrection a MaxNegPhaseCorrection databázy Registry. Odporúčaná hodnota by mala byť 15 minút alebo menej v závislosti od časového zdroja, stavu siete a požiadaviek na zabezpečenie. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na každý spoľahlivý zdroj času, ktorý je nakonfigurovaný ako zdroj času koreňového adresára lesa v podsieti synchronizácie času. Ďalšie informácie o týchto položkách databázy Registry možno nájsť v časti tohto článku Položky registra služby Windows Time.

Poznámka. Manuálne zadané časové zdroje nie sú overené, kým nemajú pripísaného poskytovateľa času. Tieto zdroje času sú nedostatočne zabezpečené proti útokom. Ak sa počítač synchronizuje s manuálne zadaným zdrojom a nie s overovacím radičom domény, je možné, že tieto dva počítače sa nebudú synchronizovať a z toho dôvodu zlyhá overenie protokolom Kerberos. Rovnako môžu zlyhať aj iné akcie, ktoré vyžadujú overenie, ako je tlač alebo zdieľanie súborov. Ak je na synchronizáciu s externým zdrojom nakonfigurovaný len koreňový adresár lesa, všetky ostatné počítače v rámci lesa zostávajú synchronizované navzájom, pričom sťažia útoky opakovaní.

Všetky dostupné mechanizmy synchronizácie

Možnosť všetkých dostupných mechanizmov synchronizácie je najlepšou metódou synchronizácie pre používateľov v rámci siete. Táto metóda umožňuje synchronizáciu s hierarchiou domény a v závislosti od konfigurácie môže tiež poskytnúť alternatívny zdroj času, ak sa hierarchia domény stane nedostupnou. Ak klient nemôže synchronizovať čas s hierarchiou domény, zdroj času sa automaticky vráti späť k zdroju času, ktorý je zadaný nastavením NtpServer. Táto metóda synchronizácie poskytuje klientom správny čas s najväčšou pravdepodobnosťou.

Položky databázy Registry služby Windows Time

V kľúči
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\
sa nachádzajú nasledujúce položky databázy Registry

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Položka databázy Registry
MaxPosPhaseCorrection
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTáto položka určuje najväčšiu kladnú opravu času v sekundách, ktorú služba vykoná. Ak služba zistí, že sa vyžaduje väčšia zmena, udalosť sa zaznamená do denníka. Špeciálny prípad: 0xFFFFFFFF znamená vždy vykonať opravu času. Predvolená hodnota pre členov domény je 0xFFFFFFFF. Predvolená hodnota pre samostatných klientov a servery je 54 000 (15 hodín).
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Položka databázy Registry
MaxNegPhaseCorrection
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTáto položka určuje najväčšiu zápornú opravu času v sekundách, ktorú služba vykoná. Ak služba zistí, že sa vyžaduje väčšia zmena, udalosť sa zaznamená do denníka. Špeciálny prípad: -1 znamená vždy vykonať opravu, predvolená hodnota pre členov domény je 0xFFFFFFFF. Predvolená hodnota pre samostatných klientov a servery je 54 000 (15 hodín).
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Položka databázy Registry
MaxPollInterval
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTáto položka určuje najväčší povolený interval v sekundách denníka pre interval výziev systému. Keďže systém musí vykonávať vzorkovanie podľa naplánovaného intervalu, poskytovateľ môže na požiadanie odmietnuť vytváranie vzoriek. Predvolená hodnota pre členov domény je 10. Predvolená hodnota pre samostatných klientov a servery je 15.
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Položka databázy Registry
SpecialPollInterval
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
PoznámkyTáto položka určuje špeciálny interval výziev v sekundách pre manuálne partnerské počítače. Ak je povolený príznak SpecialInterval 0x1, služba W32Time použije tento interval výziev a nie interval výziev určený operačným systémom. Predvolená hodnota pre členov domény je 3600. Predvolená hodnota pre samostatných klientov a servery je 604800.
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Položka databázy Registry
MaxAllowedPhaseOffset
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTáto položka určuje maximálny posun v sekundách, pre ktorý sa služba W32Time pokúša prispôsobiť hodiny počítača pomocou rýchlosti hodín. Ak je posun väčší ako táto rýchlosť, služba W32Time nastaví hodiny počítača priamo. Predvolená hodnota pre členov domény je 300. Predvolená hodnota pre samostatných klientov a servery je 1.

Odkazy

Ďalšie informácie o službe Windows Time získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurácia služby Windows Time proti veľkému časovému posunu
816042 Konfigurácia autoritatívneho časového servera v systéme Windows Server 2003
216734 Postup pri konfigurácii autoritatívneho časového servera v systéme Windows 2000

Ďalšie informácie o službe Windows Time v doménovej štruktúre so systémom Windows Server 2003 sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

Vlastnosti

ID článku: 314054 - Posledná kontrola: 7. júna 2013 - Revízia: 4.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com