Straipsnio ID: 314056 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? programos ?Microsoft Windows 2000? versij? skaitykite 250320.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omas Svchost.exe ir jo funkcijos. Svchost.exe, paleid?iamas i? dinaminio saito bibliotekos (DLL), yra bendras pagrindinio kompiuterio paslaug? proceso pavadinimas.

Pastaba ?Tasklist? ? sistem? ?Windows XP Home Edition? ne?traukta. ?is straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams, dirbantiems komercin?se aplinkose. Jei jums nesiseka naudotis patyrusiems vartotojams skirta informacija, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo centru. Jei norite informacijos apie tai, kaip susisiekti su palaikymo skyriumi, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svchost.exe failas yra aplanke %SystemRoot%\System32. Paleidus kompiuter?, Svchost.exe patikrina paslaugas registre, kad gal?t? sukurti ?kraunam? paslaug? s?ra??. Svchost.exe tuo pa?iu metu galima paleisti kelis kartus. Kiekviename Svchost.exe seanse paslaugos gali b?ti grupuojamos. Tod?l atskiros paslaugos gali b?ti paleistos priklausomai nuo to, kaip ir kur paleid?iamas Svchost.exe. Grupuojant paslaugas galima geriau kontroliuoti ir lengviau derinti.

Svchost.exe grup?s identifikuojamos ?iame registro rakte:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Kiekviena ?io rakto reik?m? atspindi atskir? Svchost grup? ir per?i?rint aktyvius procesus yra tarsi atskiras seansas. Kiekviena reik?m? yra REG_MULTI_SZ reik?m?, apimanti paslaugas, kurios paleid?iamos toje Svchost grup?je. Kiekvien? Svchost grup? gali sudaryti vienas ar daugiau paslaug? pavadinimas, kuris i?skleid?iamas i? toliau pamin?to registro rakto, kurio Parametr? rakte yra ServiceDLL reik?m?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Paslauga
Jei norite per?i?r?ti paslaugas, paleistas Svchost:
 1. Windows u?duo?i? juostoje spustel?kite Prad?ti, tada Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite CMD, tada paspauskite ENTER.
 3. ?veskite Tasklist /SVC ir paspauskite ENTER.
Tasklist rodomas aktyvi? proces? s?ra?as. Jungiklis /SVC rodo kiekviename procese esan?i? aktyvi? paslaug? s?ra??. Jei norite daugiau informacijos apie proces?, ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
Tasklist /FI "PID eq processID" (su kabut?mis)
Toliau esan?iame Tasklist i?vesties pavyzdyje rodomi du paleisti Svchost.exe seansai.
  Image Name     PID   Services
  ======================================================================== 
  System Process    0   N/A
  System Process    8   N/A
  System Process    132   N/A
  System Process    160   N/A
  System Process    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  System Process    812   N/A
  System Process    1300   N/A
  System Process    1144   N/A
				
Dviej? ?iame pavyzdyje esan?i? grupi? registro parametras yra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Savyb?s

Straipsnio ID: 314056 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. gegu??s 19 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com