Diegdami Windows XP arba pl?todami Windows 95, Windows 98 arba Windows Millennium Edition sistemas iki Windows XP, gaunate klaidos prane?im? ?Tr?ksta NTLDR rinkmenos?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314057 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? Microsoft Windows 2000 versij? skaitykite 255220 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo centru. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus
Kompiuteriuose, kuriuose ?diegtos sistemos ?Microsoft Windows 95?, ?Windows 98? ar ?Windows Millennium Edition?, bandydami ?diegti ?Windows XP? arba pl?toti iki ?Windows XP?, pirm? kart? po diegimo i? naujo paleid? kompiuter? galite gauti ?? klaidos prane?im?:
Tr?ksta NTLDR rinkmenos
Nor?dami paleisti i? naujo, spauskite bet kur? klavi??

PRIE?ASTIS

Problema i?kyla tada, jei esamos Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition sistemos buvo klonuotos ir tada taikytos diske, kurio konfig?racija skiriasi nuo klonuotos kopijos ?altinio disko konfig?racijos.

Pavyzd?iui, j?s? Windows 98 veikia 4 gigabait? (GB) diske. Atnaujin? 30 GB stand?j? disk?, j?s naudojate tre?iosios ?alies disko vaizd? k?rimo priemon?, kad sukurtum?te Windows 98 sistemos veidrodin? vaizd? ir tada ?? vaizd? taikote naujame diske. V?liau sistem? pl?tojate iki Windows XP. Nor?dami tai atlikti, Windows XP sistem? turite diegti ant klonuotos Windows 98 kopijos.

?i problema i?kyla, jei tenkinamos ?ios s?lygos:
 • Sistema ar paleisties skaidinys yra suformatuotas naudojant FAT32 rinkmen? sistem?.
 • Kompiuteris paleid?iamas naudojant INT-13 pl?tinius. (Skaidinio lentel?je ?is skaidinys yra didesnis nei 7.8 GB ir turi System-ID tipo optin? linij? (OC).
 • D?l klono k?rimo proced?ros, FAT32 BIOS parametr? bloko (BPB) galvut?s reik?m? neatitinka fizin?s disko konfig?racijos.
Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition sistem? paleisties kodas nepaiso BPB galvut?s reik?mi? ir paleid?ia tas programas net jeigu ?i reik?m? neteisinga. Ta?iau sistemoms ?Microsoft Windows 2000? ir ?Windows XP? reikia ?ios reik?m?s, ir jei ji neteisinga, paleisti nepavyksta.

SPRENDIMAS

Kad i?spr?stum?te ?i? problem? ir gal?tum?te t?sti sistemos ?Windows XP? paleist?, pataisykite FAT32 BPB galvut?s reik?m?. Nor?dami atnaujinti ?i? reik?m?, perra?ykite Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition paleisties kod?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo naudodami Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition paleisties disk?, kuriame yra rinkmena Sys.com. (Pagal numatyt?j? parametr?, ?i rinkmena yra diske.)
 2. Sistemos disko ?akniniame kataloge padarykite atsargin? failo ?Msdos.sys? kopij?. Nor?dami tai atlikti, komand? eilut?je ?veskite ?i? komand?:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  pervardykite msdos.sys *.ysy
 3. Komand? eilut?je ?veskite sys c:, kad perra?ytum?te Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition paleisties kod? su tikslia BPB informacija. Jei ?i komanda pavyksta, pereikite prie 4 veiksmo.

  Jei naudojate Windows Millennium Edition paleisties disk? ir gaunate toliau pateikt? klaidos prane?im?, vadinasi, i? Windows Millennium Edition diegimo rinkinio buvo pa?alinta viena ar kelios rinkmenos:
  Standartin?se C disko vietose sistemos rinkmenos rasti ne?manoma:
  Kad ? disk? ?d?tum?te teisingas rinkmenas ir gal?tum?te jas rasti naudodami komand? sys, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?ra?ykite ?ias komandas. Spustel?kite ENTER ?ra?? kiekvien? komand?:
   c:
   cd\windows
   Jei Windows sistema ?diegta ne aplanke Windows, atitinkamai pakeiskite komandos eilut?.
  2. Bandykite perjungti aplank? Command ?vesdami ?i? komand?:
   cd command
   Jei gaunate klaidos prane?im?, kad kelias nerastas, nor?dami sukurti aplank? Command, ?ra?ykite komand? ir paleiskite cd command, tada ?
   md command
  3. Kad perjungtum?te EDB aplank?, ?ra?ykite ?i? komand?:
   cd ebd
   Jei gaunate klaidos prane?im?, kad kelias nerastas, nor?dami sukurti aplank? EDB, ?ra?ykite komand? ir pakartokite cd edb, tada ?
   md edb
  4. Nor?dami nukopijuoti lo.sys rinkmen? i? stand?iojo disko ?akninio katalogo ir pervardyti j? ? Winboot.sys, EDB aplanke naudokite ?ias komandas:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys ? tai rinkmena, kuri reikalinga Sys.com.
  5. Perjunkite atgal disk? A ir ?ra?ykite ?ias komandas:
   a:
   sys c:
  Nor?dami atkurti pradin? Msdos.sys rinkmen?, ?ra?ykite ?ias komandas. ?ra?? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Jei norite perra?yti Msdos.sys rinkmen?, paspauskite Y. Gausite patvirtinim? ?1 RINKMENA (-OS) NUKOPIJUOTA?, kad rinkmena perra?yta.
 4. Kompiuteryje i? naujo paleiskite Windows 95, Windows 98 ar Windows Millennium Edition sistemas ir bandykite v?l ?diegti ar pl?toti iki Windows XP.

  Pastaba arba ?vykd? komand? sys c: galite ?jungti atk?rimo konsol? ir, naudodami komand? fixboot, ?ra?yti sistemos ?Windows XP? paleisties kod?. Naudojant ?i? proced?r?, pradinis diegimas t?siamas ?prastai.

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
178947 Registro rinkmena nerasta Registro paslaugos gali... (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
318948 Pl?todami Windows 2000 ar Windows NT 4.0 sistemas, gaunate klaidos prane?im? ?Tr?ksta NTLDR rinkmenos arba ji sugadinta? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
320397 ?Windows? gali ne?sikrauti ir gali b?ti parodytas klaidos prane?imas ?Tr?ksta NTLDR failo?, jeigu ?Windows? pilnai neatnaujinta arba ?akniniame aplanke yra per daug fail?
883275 Pakeitus teises serveryje ?Windows Server 2003?, sistemose ?Windows XP? arba ?Windows 2000? nepavyksta paleisti kompiuterio (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
812492 Rodomas klaidos prane?imas paleidus kompiuter? ne su sisteminiu disku (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315261 Disk? tvarkymo ?rankiu pakeitus aktyv?j? skaidin? kompiuteris nepasileid?ia (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei ?ia i?vardyti straipsniai jums nepadeda i?spr?sti problemos arba jei pastebite po?ymius, kitokius nei apra?ytieji ?iame straipsnyje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/?LN=lt
Tada ? lauk? Ie?koti paramos ?ini? baz?je (KB) ?ra?ykite gauto klaidos prane?imo tekst? arba problemos apra??.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314057 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. gegu??s 19 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbfilesystems kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB314057

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com