Thng bao li "NTLDR bi thiu" khi ban cai t hoc nng cp Windows XP trn Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 314057 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 255220 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban cai t Microsoft Windows XP hoc nng cp ln Windows XP trn mt may tinh ang chay Microsoft Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition, ban co th nhn c thng bao li sau y sau ln khi ng lai u tin trong luc cai t:
NTLDR bi thiu
Nhn phim bt ky khi ng lai

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra nu vic cai t Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition hin tai cua ban bi sao chep va ap dung cho ia co cu truc hinh hoc khac vi cu truc hinh hoc cua ia ngun cua ban sao.

Vi du: ban ang chay Windows 98 trn ia 4 gigabyte (GB). Sau khi ban nng cp ln ia cng 30 GB, ban s dung tin ich tao anh ia cua bn th ba tao mt anh nhn ban cua cai t Windows 98 cua ban, sau o ap dung anh ln ia mi. Sau o, ban nng cp ln Windows XP. lam iu nay, ban cai t Windows XP trn hinh anh sao chep cua Windows 98.

s c nay xay ra, tt ca cac iu kin sau y phai ung:
 • Phn hoach h thng/khi ng c inh dang bng h thng tp FAT32 .
 • May tinh khi ng bng cach dung phn m rng INT-13. (Phn hoach nay ln hn 7,8 GB vi loai ID-H thng 0C trong bang phn hoach).
 • Do quy trinh sao chep, gia tri Heads (canh) trong Khi Tham bin BIOS (BPB) FAT32 khng khp vi cu truc hinh hoc cua ia vt ly.
Ma khi ng Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition khng nhn gia tri Heads trong BPB va khi ng nhng chng trinh o ngay ca khi gia tri khng hp l. Tuy nhin, ma khi ng trong Microsoft Windows 2000 va Windows XP yu cu gia tri nay, va khng th khi ng nu gia tri nay khng hp l.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay sa gia tri Heads (canh) trong FAT32 BPB Windows XP co th tip tuc khi ng. cp nht gia tri nay, ghi lai ma khi ng Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng lai may tinh bng cach dung mt ia khi ng Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition co cha tp Sys.com. (Tp nay c a vao theo mc inh.)
 2. Tao mt ban sao lu cua tp Msdos.sys trong th gc cua ia h thng cua ban. thc hin vic nay, go cac lnh sau y tai du nhc lnh:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  i tn msdos.sys *.ysy
 3. Tai du nhc lnh, go sys c: ghi lai ma khi ng Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition vi thng tin BPB chinh xac. Nu lnh nay chay thanh cng, chuyn sang bc 4.

  Nu ban ang s dung ia khi ng Windows Millennium Edition, va ban nhn c thng bao li sau y, mt hoc nhiu tp trong qua trinh cai t Windows Millennium Edition a c loai bo:
  Khng th tim thy tp h thng trong cac vi tri chun trn ia C:
  Lam theo nhng bc sau t ung cac tp ln ia sao cho lnh sys co th inh vi tp:
  1. Go cac lnh sau y. Nhn ENTER sau mi lnh:
   c:
   cd\windows
   Nu Windows ang cai t trong mt cp khac khng phai cp Windows, iu chinh lnh tng ng vi no.
  2. Chuyn sang cp Lnh bng cach go lnh sau:
   cd command
   Nu ban nhn c thng bao li khng tim thy ng dn, go lnh sau y tao cp Lnh, sau o chay lai lnh cd command :
   md command
  3. Chuyn sang cp EBD bng cach go lnh sau:
   cd ebd
   Nu ban khng nhn c thng bao li khng tim thy ng dn, go lnh sau y tao cp EBD, sau o lp lai lnh cd ebd :
   md ebd
  4. Trong cp EBD, s dung cac lnh sau y sao chep tp Io.sys t ia cng gc va i tn tp Io.sys thanh Winboot.sys:
   attrib -- -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys la tp ma Sys.com yu cu.
  5. Quay v A, sau o go cac lnh sau y:
   a:
   sys c:
  Go cac lnh sau y khi phuc tp gc Msdos.sys. Nhn ENTER sau mi lnh:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Nhn Y ghi e ln tp Msdos.sys hin tai. Ban se nhn c mt xac thc "1 (NHIU) TP A C SAO CHEP" rng tp a c ghi e.
 4. Khi ng lai may tinh sang Windows 95, Windows 98, hoc Windows Millennium Edition, va cai t hoc nng cp lai ln Windows XP.

  Chu y Hoc, sau khi ban chay lnhsys c: ban co th khi ng Ban iu khin Phuc hi, sau o s dung lnh fixboot ghi lai ma khi ng Windows XP. Theo quy trinh nay, cai t gc tip tuc chay binh thng.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
178947 Khng tim thy tp ng ky Cac dich vu ng ky co th... (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
318948 Thng bao li "NTLDR bi thiu hoc hong" trong khi nng cp Windows 2000 hoc Windows NT 4.0 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314057 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 3.2
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kberrmsg kbfilesystems kbenv kbsetup kbprb KB314057

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com