Article ID: 314058 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא 229716.
הערה חשובה
זהו מאמר עזר ברמה מתקדמת המתאר מהו מסוף השחזור וכיצד יש להשתמש בו. המאמר לא מכיל מידע המתאר כיצד לפתור בעיות ספציפיות.

כדי להשתמש במסוף השחזור, תזדקק לתקליטור התקנה של Windows.

עליך להיות מחובר כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת כדי להפעיל את המחשב במסוף השחזור. אם המחשב שלך מחובר לרשת, ייתכן שכתוצאה מהגדרות מדיניות הרשת לא תוכל להשלים פעולה זו. אם נתקל בבעיה זו, עליך לפנות למנהל הרשת.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר את הפונקציונליות ואת המגבלות של 'מסוף השחזור' של Windows. אם מחשב מבוסס Windows XP לא מופעל כראוי או שאינו מתחיל לפעול כלל, ייתכן שתוכל להשתמש ב'מסוף השחזור' של Windows כדי לשחזר את תוכנת המערכת. מאמר זה דן בנושאים הבאים:
 • כיצד להפעיל את מסוף השחזור של Windows מתקליטור ההתקנה של Windows XP
 • כיצד להשתמש בשורת הפקודה של המסוף
 • הגבלות ומגבלות של 'מסוף השחזור' של Windows
 • הפקודות הזמינות ב'מסוף השחזור' של Windows

מידע נוסף

השימוש ב'מסוף השחזור' של Windows מקנה גישה מוגבלת למערכת הקבצים מסוג NTFS ולאמצעי האחסון FAT ו-FAT32, מבלי להפעיל את ממשק המשתמש הגרפי (GUI) של Windows. במסוף השחזור של Windows, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:
 • להשתמש, להעתיק, לשנות שם או להחליף קבצים ותיקיות של מערכת ההפעלה
 • להפעיל או להשבית שירות או התקן עבור ההפעלה הבאה של המחשב
 • לתקן את סקטור האתחול של מערכת הקבצים או את 'רשומת האתחול הראשית' (MBR)
 • ליצור מחיצות בכוננים ולאתחל אותן
הערה רק מנהל מערכת יכול לקבל גישה למסוף השחזור של Windows. הדבר מונע ממשתמשים בלתי מורשים להשתמש בכרך NTFS כלשהו.

אפשרות 1: אם כבר התקנת את מסוף השחזור

אם כבר התקנת את מסוף השחזור, תוכל לבחור אותו במהלך הפעלה רגילה של Windows. כדי לפעיל את מסוף השחזור:
 1. במהלך האתחול, בחר Recovery Console (מסוף השחזור) מתפריט אפשרויות האתחול.
 2. אם ברשותך מחשב בעל אפשרות לאתחול כפול או לאתחול מרובה, בחר בהתקנה שאליה ברצונך לקבל גישה ממסוף השחזור.
 3. הקלד את סיסמת המנהל, כאשר תתבקש לעשות זאת.
 4. בשורת הפקודה, הקלד פקודות של מסוף השחזור, ואז תוכל להתייחס לפקודות הרשומות בסעיף "פקודות זמינות במסוף השחזור של Windows".
 5. בכל עת, תוכל להקליד Help (עזרה) לקבלת רשימת פקודות זמינות.
 6. בכל עת, תוכל להקליד Help commandname לקבלת עזרה בנוגע לפקודה מסוימת. לדוגמה, תוכל להקליד help attrib כדי להציג עזרה בנוגע לפקודה attributes (תכונות).
 7. בכל עת, תוכל לצאת ממסוף השחזור של Windows אם תקליד Exit בשורת הפקודה.

אפשרות 2: הפעלת 'מסוף השחזור של Windows' מהתקליטור של Windows XP

אם לא התקנת מראש את 'מסוף השחזור של Windows', תוכל להפעיל את המחשב ולהשתמש ב'מסוף השחזור' ישירות מתקליטור ההתקנה המקורי של Windows XP. אם במחשב כבר מותקן Windows וברצונך להוסיף את 'מסוף השחזור של Windows' כאפשרות הפעלה, עבור לקטע הבא "הוסף 'מסוף השחזור של Windows' כאפשרות הפעלה".
 1. הכנס את תקליטור Windows XP לכונן התקליטורים והפעל מחדש את המחשב. אם תתבקש לעשות זאת, בחר באפשרויות הדרושות כדי להפעיל את המחשב מכונן התקליטורים.
 2. כאשר מתחיל שלב הטקסט של ההתקנה, בצע את ההנחיות. בחר באפשרות התיקון או השחזור, על-ידי הקשה על R.
 3. אם ברשותך מחשב בעל אפשרות לאתחול כפול או לאתחול מרובה, בחר בהתקנה שאליה ברצונך לקבל גישה ממסוף השחזור.
 4. הקלד את סיסמת המנהל, כאשר תתבקש לעשות זאת.
 5. בשורת הפקודה, הקלד פקודות של מסוף השחזור, ואז תוכל להתייחס לפקודות הרשומות בסעיף "פקודות זמינות במסוף השחזור של Windows".
 6. בכל עת, תוכל להקליד Help (עזרה) לקבלת רשימת פקודות זמינות.
 7. בכל עת, תוכל להקליד Help commandname לקבלת עזרה בנוגע לפקודה מסוימת. לדוגמה, תוכל להקליד help attrib כדי להציג עזרה בנוגע לפקודה attributes (תכונות).
 8. בכל עת, תוכל לצאת ממסוף השחזור של Windows אם תקליד Exit בשורת הפקודה.

אפשרות 3: הוספת מסוף השחזור של Windows כאפשרות אתחול

אם המחשב מפעיל את Windows, תוכל להוסיף את מסוף השחזור של Windows XP כאפשרות אתחול מסביבת Windows. כדי להתקין את מסוף השחזור כאפשרות אתחול, בצע את הפעולות הבאות:
 1. כאשר מערכת Windows פועלת, הכנס את תקליטור Windows לכונן התקליטורים.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. הקלד את הפקודות הבאות (כאשר X: הוא אות כונן התקליטורים), ולאחר מכן הקש ENTER בלוח המקשים.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  הערה יש רווח לפני /cmdcons.
 4. לחץ על אישור ובצע את ההנחיות כדי לסיים את ההתקנה.

  הערה פעולות אלו מוסיפות את מסוף השחזור של Windows לתיקיית האתחול של Windows.
 5. הפעל מחדש את המחשב ובחר את האפשרות מסוף השחזור מרשימת מערכות ההפעלה הזמינות.
חשוב אם אתה משתמש בשיקוף תוכנה (software mirroring), עיין במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
229077 שיקוף מונע התקנה מראש של 'מסוף השחזור' (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
222478 יצירת תבנית כדי להפעיל את 'מסוף השחזור' באמצעות שרת התקנה מרוחק (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

הגבלות ומגבלות של מסוף השחזור

בעת שימוש במסוף השחזור של Windows, באפשרותך להשתמש רק בפריטים הבאים:
 • תיקיית השורש
 • התיקייה %SystemRoot% ותיקיות המשנה של התקנת Windows אליה נכנסת כעת.
 • התיקייה Cmdcons
 • כונני מדיה נשלפת כגון כונן התקליטורים או כונן ה-DVD.
הערה אם תנסה לגשת לתיקיות אחרות, עלולה להופיע הודעת השגיאה "הגישה נדחתה". אין פירוש הדבר בהכרח שהנתונים בתיקיות אלו אבדו או נפגמו. פירוש הדבר הוא רק שהתיקייה אינה זמינה בעת הפעלת מסוף השחזור של Windows. כמו כן, אין באפשרותך להעתיק קבצים מהדיסק הקשיח המקומי לתקליטון במהלך השימוש ב'מסוף השחזור' של Windows. עם זאת, יש באפשרותך להעתיק קבצים מתקליטון או מתקליטור לדיסק הקשיח ומדיסק קשיח אחד לאחר.

שימוש במסוף שורת הפקודה בתוך מסוף השחזור של Windows

מסוף השחזור מספק גישה מוגבלת למערכת הקבצים NTFS, ואמצעי אחסון FAT ו- FAT32. מסוף השחזור מונע טעינה של ממשק המשתמש הגרפי (GUI) המוכר של Windows כדי לתקן ולשחזר פונקציונליות של Windows.

לאחר הפעלת 'מסוף השחזור' של Windows תתקבל ההודעה הבאה:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

'מסוף השחזור' מספק פונקציונליות של תיקון ושחזור המערכת.
הקלד EXIT כדי לצאת ממסוף השחזור ולהפעיל מחדש את המחשב.

1: C:\WINDOWS

לאיזו התקנה של Windows ברצונך להיכנס?
(כדי לבטל, הקש ENTER)
הזן את המספר של התקנת Windows המתאימה. בדוגמה זו, הקש 1. לאחר מכן, Windows מבקשת שתזין סיסמה של חשבון מנהל רשת.

הערה שימוש בסיסמה שגויה שלוש פעמים יגרום לסגירת מסוף השחזור של Windows. בנוסף, אם מסד הנתונים 'מנהל חשבונות האבטחה' (SAM) חסר או פגום, לא ניתן לבצע אימות נכון ולפיכך לא יהיה באפשרותך להשתמש ב'מסוף השחזור' של Windows. לאחר הזנת הסיסמה והפעלת 'מסוף השחזור' של Windows, הקלד Exit כדי להפעיל מחדש את המחשב.

במערכת Windows XP Professional באפשרותך לקבוע מדיניות קבוצתית לצורך הפעלת כניסת מנהל אוטומטית. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בעדכונים אוטומטיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
312149 כיצד לאפשר למנהל מערכת כניסה אוטומטית ל'מסוף השחזור'

פקודות זמינות במסוף השחזור של Windows.

הפקודות הבאות זמינות ב'מסוף השחזור' של Windows. הפקודות אינן תלויות רישיות.

אזהרה חלק מפקודות אלו הופכות את המערכת לבלתי ניתנת להפעלה. קרא את ההסבר של כל פקודה לפני שתזין אותה בשורת הפקודה. בקש סיוע מאיש תמיכה מקצועי אם יש לך שאלות או תהיות בנוגע לפקודה מסוימת.

HELP

השתמש בפקודה help כדי להציג את כל הפקודות הנתמכות הבאות:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net           
  chdir   diskpart  listsvc  rd            
  chkdsk  enable   logon   ren           
  cls    exit    map    rename  
  copy   expand   md    rmdir
				

הפקודה ATTRIB

השתמש בפקודה attrib עם אחד או יותר מהפרמטרים הבאים כדי לשנות את התכונות של קובץ או של תיקייה:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
הערות
+ קובע תכונה
- מאפס תכונה
R התכונה 'לקריאה בלבד' של קובץ
S תכונה של קובץ מערכת
H תכונה של קובץ מוסתר
C תכונה של קובץ דחוס

יש לקבוע או לאפס לפחות תכונה אחת.

כדי להציג תכונות, השתמש בפקודה dir.

BATCH

batch inputfile [outputfile]
השתמש בפקודה זו כדי להפעיל פקודות המפורטות בקובץ טקסט. בתחביר הפקודה, הביטוי inputfile מציין את קובץ הטקסט המכיל את רשימת הפקודות שיש להפעיל, והביטוי outputfile מציין את קובץ הפלט של הפקודות המפורטות. אם לא צוין קובץ פלט, הפלט יופיע על גבי המסך.

הפקודה BOOTCFG

השתמש בפקודה זו עבור קביעת התצורה של האתחול והשחזור. לפקודה זו משויכות האפשרויות הבאות:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSetting]
דוגמאות:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
ניתן לבחור בין האפשרויות הבאות:
/add מוסיפה התקנה של Windows לרשימת תפריט האתחול.
/rebuild סובבת בין כל ההתקנות של Windows כך שבאפשרותך לציין אילו התקנות להוסיף.
/scan סורקת את כל הדיסקים לאיתור התקנות של Windows ומציגה את התוצאות כך שבאפשרותך לציין אילו התקנות להוסיף.
/default קובעת את ברירת המחדל של אפשרויות האתחול.
/list מציגה את אפשרויות האתחול הקיימות כבר ברשימת תפריט האתחול.
/disableredirect מונעת ניתוב מחדש בטען האתחול.
/redirect מאפשרת ניתוב מחדש בטען האתחול, עם התצורה שצוינה.

הפקודה CD והפקודה CHDIR

השתמש בפקודה cd ובפקודה chdir כדי לעבור לתיקייה אחרת. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקודות הבאות:
הקלד cd.. כדי לעבור לתיקיית האב.
הקלד cd אות כונן: כדי להציג את התיקייה הנוכחית בכונן שצוין.
הקלד cd ללא פרמטרים כדי להציג את הכונן ואת התיקייה הנוכחיים.
הפקודה chdir מתייחסת לרווחים כאל תווים מפרידים. מסיבה זו יש לכלול מירכאות ("") לפני שם תיקייה ואחריו, כאשר השם מכיל תו רווח. לדוגמה:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
הפקודה chdir פועלת רק בתיקיות מערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בתיקיית השורש של כל מחיצה בדיסק קשיח או במקורות ההתקנה המקומית.

הפקודה CHKDSK

chkdsk drive /p /r
הפקודה chkdsk בודקת את הכונן שצוין ומתקנת או משחזרת את הכונן, אם הדבר נדרש. הפקודה גם מסמנת סקטורים פגומים ומשחזרת מידע קריא.

ניתן לבחור מתוך האפשרויות הבאות:
/p מבצעת בדיקה ממצה של הכונן ומתקנת שגיאות.
/r מאתר סקטורים פגומים ומשחזר מידע קריא.
הערה אם תציין את האפשרות /r, האפשרות /p משתמעת. אם תציין את הפקודה chkdsk ללא ארגומנטים, הפקודה תבדוק את הכונן הנוכחי ללא שום אפשרות נוספת.

בעת הפעלת הפקודה chkdsk עליך להשתמש בקובץ Autochk.exe. הפקודה CHKDSK מאתרת קובץ זה באופן אוטומטי בתיקיית ההפעלה. אם מסוף הפקודה הותקן מראש, תיקיית ההפעלה היא בדרך כלל התיקייה Cmdcons. אם CHKDSK לא יכול למצוא את Autochk.exe בתיקיית ההפעלה, CHKDSK מנסה לאתר את תקליטור ההתקנה של Windows. אם הוא לא מוצא את מדיית ההתקנה, CHKDSK יבקש ממך את המיקום של הקובץ Autochk.exe.

הפקודה CLS

השתמש בפקודה זו כדי לנקות את המסך.

הפקודה COPY

copy source destination
השתמש בפקודה זו כדי להעתיק קובץ. בתחביר הפקודה, הביטוי source מציין את הקובץ שיש להעתיק והביטוי destination מציין את שם התיקייה או שם הקובץ עבור הקובץ החדש. אין באפשרותך להשתמש בתווים כלליים המצוינים על-ידי כוכבית (*) ואין באפשרותך להעתיק תיקייה. אם תעתיק קובץ דחוס מתקליטור ההתקנה של Windows, ביטול דחיסת הקובץ יתבצע אוטומטית בזמן ההעתקה.

מקור הקובץ עשוי להיות מדיה נשלפת, תיקייה כלשהי מתיקיות המערכת של ההתקנה הנוכחית, השורש של כונן כלשהו, מקורות ההתקנה המקומית או התיקייה Cmdcons.

אם לא צוין destination , ברירת המחדל היא התיקייה הנוכחית. אם הקובץ כבר קיים, תישאל אם ברצונך שהקובץ החדש יחליף את הקובץ הקיים. היעד אינו יכול להיות מדיה נשלפת.

הפקודה DEL והפקודה DELETE

del drive: path filename
delete drive: path filename
השתמש בפקודה זו כדי למחוק קובץ. בתחביר הפקודה, הביטוי drive: path filename מציין את הקובץ שברצונך למחוק. הפקודה delete פועלת רק בתיקיות מערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בתיקיית השורש של כל מחיצה של דיסק קשיח או במקורות ההתקנה המקומית. הפקודה delete אינה מקבלת תווים כלליים.

הפקודה DIR

dir drive: path filename
השתמש בפקודה זו כדי להציג רשימה של קבצים ושל תיקיות משנה בתוך תיקייה. בתחביר הפקודה, הביטוי drive: path filename מציין את הכונן, את התיקייה ואת הקבצים שיש להציג. הפקודה dir מציגה רשימה של כל הקבצים, כולל קבצים מוסתרים וקובצי מערכת. לקבצים יכולות להיות התכונות הבאות:
D ספרייה
H מוסתר
S קובץ מערכת
E מוצפן
R קובץ לקריאה בלבד
A קבצים מוכנים להעברה לארכיון
C דחוס
P נקודת ניתוח מבנה חוזר
הפקודה dir פועלת רק בתיקיות מערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בתיקיית השורש של כל מחיצה של דיסק קשיח או במקורות ההתקנה המקומית.

הפקודה DISABLE

disable servicename
השתמש בפקודה זו כדי לנטרל שירות מערכת או מנהל התקן של Windows. בתחביר הפקודה, הביטוי servicename מציין את שם השירות או את שם מנהל ההתקן שברצונך לנטרל.

השתמש בפקודה listsvc כדי להציג את כל השירותים או את כל מנהלי ההתקנים אותם ניתן לנטרל. הפקודה disable מדפיסה את סוג ההפעלה הישן של השירות לפני שהיא מאפסת את סוג השירות ל-SERVICE_DISABLED. רשום את סוג ההפעלה הישן אם עליך להפעיל שוב את השירות.

הפקודה disable מציגה את ערכי ההפעלה הבאים:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
השתמש בפקודה זו כדי לנהל את המחיצות באמצעי האחסון הקשיחים. ניתן לבחור מתוך האפשרויות הבאות:
/add מוסיפה מחיצה חדשה.
/delete מוחקת מחיצה קיימת.
device_name שם ההתקן בו נעשה שימוש ליצירת מחיצה חדשה.
drive_name שם כונן מבוסס-אות, לדוגמה D:.
partition_name שם מבוסס-מחיצה למחיקת מחיצה קיימת.
size גודל המחיצה החדשה במגה-בתים.
ניתן לקבוע את שם ההתקן לפי הפלט של הפקודה MAP, לדוגמה \Device\HardDisk0. ניתן להשתמש בשם המחיצה במקום הארגומנט של שם הכונן, לדוגמה \Device\HardDisk0\Partition1. אם לא תציין כלל ארגומנטים, יופיע ממשק משתמש לניהול המחיצות.

אזהרה אם תשתמש בפקודה זו על דיסק בעל תצוגת דיסק דינמית, אתה עלול לגרום נזק לטבלת המחיצות. אין לשנות מבנה של דיסקים דינאמיים אלא אם אתה משתמש בכלים 'ניהול דיסקים'.

ENABLE

enable servicename start_type
ניתן להשתמש בפקודה enable כדי להפעיל שירות מערכת או מנהל התקן של Windows.

השתמש בפקודה listsvc כדי להציג את כל השירותים או את כל מנהלי ההתקנים אותם ניתן להפעיל. הפקודה enable מדפיסה את סוג ההפעלה הישן של השירות לפני שהיא מאפסת אותו לערך החדש. מומלץ לרשום את הערך הישן, למקרה בו יהיה עליך לשחזר את סוג ההפעלה של השירות.

האפשרויות החוקיות עבור start_type הן:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
אם לא תציין סוג שירות, הפקודה enable תדפיס את סוג השירות הישן עבורך.

הפקודה EXIT

השתמש בפקודה exit כדי לצאת ממסוף השחזור ולהפעיל מחדש את המחשב.

הפקודה EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
השתמש בפקודה זו כדי להרחיב קובץ. בתחביר הפקודה, הביטוי source מציין את הקובץ שיש להרחיב והביטוי destination מציין את שם התיקייה עבור הקובץ החדש. אם לא תציין יעד, הפקודה משתמשת בתיקיה הנוכחית כברירת מחדל. אין לכלול בפקודה תווים כלליים.

ניתן לבחור בין האפשרויות הבאות:
/y אל תשאל לפני החלפת קובץ קיים.
/f:filespec מזהה את הקבצים שיש להרחיב.
/d אל תרחיב, הצג רק רשימה של הקבצים במקור.
אם המקור מכיל יותר מקובץ אחד, יש להשתמש בפרמטר /f:filespec כדי לאתר את הקבצים הספציפיים שיש להרחיב. באפשרותך לכלול בפקודה תווים כלליים.

היעד יכול להיות תיקייה כלשהי מתיקיות המערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows והוא יכול להיות בשורש הכונן, במקורות ההתקנה המקומית או בתיקייה Cmdcons. היעד אינו יכול להיות מדיה נשלפת ואינו יכול להיות מוגדר לקריאה בלבד. השתמש בפקודה attrib כדי להסיר את התכונה 'לקריאה-בלבד'.

הפקודה expand תשאל אותך אם קובץ היעד כבר קיים, אלא אם תשתמש באפשרות /y.

הפקודה FIXBOOT

fixboot drive name:
השתמש בפקודה זו כדי לכתוב את הקוד החדש של סקטור האתחול של Windows במחיצת המערכת. בתחביר הפקודה, הביטוי drive name הוא אות הכונן בו ייכתב סקטור האתחול. פקודה זו מתקנת נזקים בסקטור האתחול של Windows. פקודה זו עוקפת את הגדרת ברירת המחדל, הכותבת למחיצת אתחול המערכת. הפקודה fixboot נתמכת רק במחשבים מבוססי מעבד מסוג x86.

הפקודה FIXMBR

fixmbr device name
השתמש בפקודה זו כדי לתקן את סקטור האתחול הראשי של מחיצת האתחול. בתחביר הפקודה, הביטוי device name הוא שם של התקן אופציונאלי המציין את ההתקן עבורו נחוץ סקטור אתחול ראשי חדש. השתמש בפקודה זו אם פגע וירוס בסקטור האתחול הראשי ואין אפשרות להפעיל את מערכת Windows.

אזהרה פקודה זו עלולה לפגום בטבלאות המחיצות אם קיים וירוס או אם קיימת בעיית חומרה. השימוש בפקודה זו עלול ליצור מחיצות שלא ניתן לגשת אליהן. מומלץ להפעיל תוכנת אנטי-וירוס לפני השימוש בפקודה זו.

ניתן לקבל את שם ההתקן מהפלט של הפקודה map. אם לא תציין שם התקן, יתוקן סקטור האתחול הראשי של התקן האתחול. לדוגמה:
fixmbr \device\harddisk2
אם הפקודה fixmbr מזהה חתימה לא חוקית או לא סטנדרטית של טבלת מחיצות, הפקודה fixmbr תבקש את רשותך לכתוב מחדש את סקטור האתחול. הפקודה fixmbr נתמכת רק במחשבים מבוססים מעבד מסוג x86.

הפקודה FORMAT

format drive: /Q /FS:file-system
השתמש בפקודה זו כדי לאתחל את הכונן שצוין למערכת הקבצים שצוינה. בתחביר הפקודה, הביטוי /Q מבצע אתחול מהיר של הכונן, הביטוי drive הוא אות הכונן של המחיצה שיש לאתחל והביטוי /FS:file-system מציין את סוג מערכת הקבצים בה יש להשתמש, כגון FAT, FAT32 או NTFS. אם לא תציין סוג של מערכת קבצים, ייעשה שימוש בסוג הקיים של מערכת קבצים, אם הוא זמין.

הפקודה LISTSVC

הפקודה listsvc מציגה את כל השירותים ואת כל מנהלי ההתקנים הזמינים ואת סוגי ההפעלה שלהם עבור ההתקנה הנוכחית של Windows. פקודה זו מועילה כאשר משתמשים בה יחד עם הפקודה disable ועם הפקודה enable.

הרשימה מופקת מן הכוורת %SystemRoot%\System32\Config\System. אם כוורת המערכת פגומה או חסרה, התוצאות בלתי צפויות.

הפקודה LOGON

logon
הפקודה logon מציגה רשימה של ההתקנות של Windows שהתגלו ולאחר מכן מבקשת את סיסמת מנהל המערכת המקומי עבור העותק של Windows שאליו ברצונך להיכנס. אם שלושת ניסיונות הכניסה הראשונים נכשלים, המסוף ייסגר והמחשב יופעל מחדש.

הפקודה MAP

map arc
השתמש בפקודה זו כדי להציג אותיות כוננים, סוגים של מערכות קבצים ומיפויים להתקנים פיזיים. בתחביר הפקודה, הפרמטר arc מורה לפקודה map להשתמש בנתיבי ARC במקום בנתיבי ההתקנים של Windows.

הפקודה MD והפקודה MKDIR

הפקודה md והפקודה mkdir יוצרות תיקיות חדשות. אין תמיכה בתווים כלליים. הפקודה mkdir פועלת רק בתיקיות מערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בתיקיית השורש של כל מחיצה בדיסק קשיח או במקורות ההתקנה המקומית.

הפקודה MORE

more filename
השתמש בפקודה זו כדי להציג קובץ טקסט על גבי המסך.

הפקודה NET

אף כי קובץ העזרה אומר אחרת, אין אפשרות להשתמש בפקודה net מ'מסוף השחזור'. מחסנית הפרוטוקולים אינה נטענת עבור מסוף השחזור Recovery Console. משום כך אין פונקציה זמינה של חיבור לרשת.

הפקודה RD והפקודה RMDIR

השתמש בפקודה rd ובפקודה rmdir כדי למחוק תיקייה. פקודות אלה פועלות רק בתיקיות מערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בתיקיית השורש של כל מחיצה בדיסק קשיח או במקורות ההתקנה המקומית.

הפקודה REN והפקודה RENAME

השתמש בפקודה ren ובפקודה rename כדי לשנות שם קובץ.

הערה אין באפשרותך לציין כונן חדש או נתיב חדש עבור הקובץ שאת שמו אתה משנה. פקודות אלה פועלות רק בתיקיות מערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בתיקיית השורש של כל מחיצה בדיסק קשיח או במקורות ההתקנה המקומית.

הפקודה SET

ניתן להשתמש בפקודה set כדי להציג ולשנות ארבע אפשרויות סביבה.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בפקודה SET, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
235364 תיאור הפקודה SET במסוף השחזור (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

הפקודה SYSTEMROOT

הפקודה systemroot קובעת את תיקיית העבודה הנוכחית בתיקייה %SystemRoot% של התקנת Winows אליה נכנסת.

הפקודה TYPE

type filename
השתמש בפקודה type כדי להציג קובץ טקסט.

מידע נוסף

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Windows 2000, ראה 229716.

לקבלת מידע נוסף על מסוף השחזור, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc776139(WS.10).aspx

מאפיינים

Article ID: 314058 - Last Review: יום שישי 07 יוני 2013 - Revision: 6.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com