Straipsnio ID: 314058 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Nor?dami perskaityti ?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Windows 2000?, ?r. 229716. (gali b?ti angl? k.)
Svarbi pastaba
Tai yra patyrusiems vartotojams skirtas informacinis straipsnis, kuriame apra?oma atk?rimo konsol? ir jos naudojimas. ?iame straipsnyje nepateikiama informacijos apie konkre?i? problem? ?alinim?.

Norint naudoti atk?rimo konsol?, reikia ?Windows? diegimo disko.

Nor?dami paleisti kompiuter? naudodami atk?rimo konsol?, turite b?ti ??j? kaip administratorius arba administratori? grup?s narys. Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti baigti ?ios proced?ros. Jei susid?r?te su ?ia problema, susisiekite su tinklo administratoriumi.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omos ?Windows? atk?rimo konsol?s funkcijos ir apribojimai. Jei kompiuterio su ?Windows XP? operacine sistema nepavyksta tinkamai paleisti arba i? viso nepavyksta paleisti, galite naudoti ?Windows? atk?rimo konsol?, pad?sian?i? atkurti sistemos programin? ?rang?. Straipsnyje aptariamos ?ios temos:
 • Kaip paleisti ?Windows? atk?rimo konsol? naudojant ?Windows XP? diegimo disk?
 • Kaip naudoti komand? konsol?
 • ?Windows? atk?rimo konsol?s apribojimai
 • Komandos, kurias galima naudoti ?Windows? atk?rimo konsol?je

Daugiau informacijos

Naudojant ?Windows? atk?rimo konsol? galima gauti ribot? prieig? prie NTFS fail? sistemos, FAT ir FAT32 tom? nepaleidus ?Windows? grafin?s vartotojo s?sajos (GUI). ?Windows? atk?rimo konsol?je galite atlikti ?iuos veiksmus:
 • Naudoti, kopijuoti, pervardyti ar pakeisti operacin?s sistemos failus ir aplankus.
 • ?jungti arba i?jungti paslaugos ar ?renginio paleidim? kit? kart? paleid?iant kompiuter?.
 • Taisyti fail? sistemos ?krovos sektori? arba pagrindin? sistemos ?krovos ?ra?? (MBR).
 • Kurti ir formatuoti skaidinius diskuose.
Pastaba. Prieig? prie ?Windows? atk?rimo konsol?s gali gauti tik administratorius. Ne?galioti vartotojai negali naudoti jokio NTFS tomo.

1 parinktis. Jei jau ?dieg?te atk?rimo konsol?

Jei jau ?dieg?te atk?rimo konsol?, galite j? pasirinkti ?prastai paleisdami sistem? ?Windows?. Nor?dami paleisti atk?rimo konsol?:
 1. Paleid?iant paleisties parink?i? meniu pasirinkite Atk?rimo konsol?.
 2. Jeigu j?s? kompiuteryje ?diegtos dvi ar daugiau operacini? sistem?, pasirinkite sistem?, kuri? norite pasiekti per atk?rimo konsol?.
 3. Paraginti ?veskite administratoriaus slapta?od?.
 4. Komandin?je eilut?je ?veskite atk?rimo konsol?s komandas, tada naudokite komandas, pateiktas skyriuje ?Galimos ?Windows? atk?rimo konsol?s komandos?.
 5. Bet kuriuo metu galite ?vesti Help, kad b?t? pateiktas galim? komand? s?ra?as.
 6. Bet kuriuo metu galite ?vesti Help komandos pavadinimas, kad gautum?te pagalbos d?l konkre?ios komandos naudojimo. Pvz., galite ?vesti help attrib, kad b?t? rodomas atribut? komandos ?inynas.
 7. Bet kuriuo metu galite i?eiti i? ?Windows? atk?rimo konsol?s komandin?je eilut?je ?vesdami Exit.

2 parinktis. ?Windows? atk?rimo konsol?s paleidimas naudojant ?Windows XP? kompaktin? disk?

Jei ?Windows? atk?rimo konsol?s ne?dieg?te i? anksto, galite paleisti kompiuter? ir naudoti atk?rimo konsol? tiesiogiai i? savo originalaus ?Windows XP? diegimo disko. Jei j?s? kompiuteryje jau veikia ?Windows? ir ?Windows? atk?rimo konsol? norite prid?ti kaip paleisties parinkt?, pereikite ? kit? skyri? ?Windows? atk?rimo konsol?s ?traukimas ? paleisties parinktis?.
 1. ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ? kompaktini? disk? ?rengin? ir i? naujo paleiskite kompiuter?. Paraginus pasirikite bet kuri? i? paleidimo (?krovimo) naudojant kompaktin? disk? parink?i?.
 2. Prasid?jus tekstu pagr?stai s?rankos daliai, vykdykite raginimus. Pasirinkite taisyti arba susigr??inti parinkt? paspausdami R.
 3. Jeigu j?s? kompiuteryje ?diegtos dvi ar daugiau operacini? sistem?, pasirinkite sistem?, kuri? norite pasiekti per atk?rimo konsol?.
 4. Paraginti ?veskite administratoriaus slapta?od?.
 5. Komandin?je eilut?je ?veskite atk?rimo konsol?s komandas, tada naudokite komandas, pateiktas skyriuje ?Galimos ?Windows? atk?rimo konsol?s komandos?.
 6. Bet kuriuo metu galite ?vesti Help, kad b?t? pateiktas galim? komand? s?ra?as.
 7. Bet kuriuo metu galite ?vesti Help komandos pavadinimas, kad gautum?te pagalbos d?l konkre?ios komandos naudojimo. Pvz., galite ?vesti help attrib, kad b?t? rodomas atribut? komandos ?inynas.
 8. Bet kuriuo metu galite i?eiti i? ?Windows? atk?rimo konsol?s komandin?je eilut?je ?vesdami Exit.

3 parinktis. ?Windows? atk?rimo konsol?s ?traukimas ? paleisties parinktis

Kompiuteriui paleidus ?Windows?, naudodami ?Windows? aplink? galite ?traukti ?Windows XP? atk?rimo konsol? ? paleisties parinktis. Nor?dami ?diegti atk?rimo konsol? ir ?traukti j? ? paleisties parinktis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleid? ?Windows? ?d?kite ?Windows? kompaktin? disk? ? kompaktini? disk? ?rengin?.
 2. Spustel?kite Prad?ti ir spustel?kite Paleisti.
 3. ?ra?ykite ?ias komandas (X: yra kompaktini? disk? ?renginio raid?) ir klaviat?roje paspauskite ENTER.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Pastaba prie? /cmdcons yra tarpas.
 4. Spustel?kite Gerai ir vadovaudamiesi instrukcijomis baikite s?rank?.

  Pastaba Tai atlikus ?Windows? atk?rimo konsol? ?traukiama ? ?Windows? paleisties aplank?.
 5. I? naujo paleiskite kompiuter? ir i? galim? operacini? sistem? s?ra?o pasirinkite atk?rimo konsol?s parinkt?.
Svarbu Jei naudojate programin?s ?rangos veidrodinimo funkcij?, ?r. toliau pateikiam? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
229077 Veidrodinimo funkcija neleid?ia i? anksto ?diegti atk?rimo konsol? (gali b?ti angl? k.)
222478 Atk?rimo konsol?s paleidimo naudojant nuotolinio diegimo server? ?ablono k?rimas (gali b?ti angl? k.)

Atk?rimo konsol?s apribojimai

Naudodami ?Windows? atk?rimo konsol? galite naudoti tik ?iuos elementus:
 • ?aknin? aplank?
 • ?Windows? diegimo, prie kurio ?iuo metu esate prisijung?, aplank? %SystemRoot% ir poaplankius
 • Aplank? ?Cmdcons?
 • Kei?iam?j? laikmen? ?renginius, pvz., kompaktini? disk? ?rengin? ir DVD disk? ?rengin?
Pastaba Bandydami gauti prieig? prie kit? aplank? galite gauti klaidos prane?im? ?Prieiga u?drausta?. Tai neb?tinai rei?kia, kad tuose aplankuose saugomi duomenys buvo prarasti arba sugadinti. Tai rei?kia tik tai, kad paleidus ?Windows? atk?rimo konsol? ?io aplanko naudoti negalima. Be to, naudojant ?Windows? atk?rimo konsol?, negalima kopijuoti failo i? vietinio stand?iojo disko ? diskel?. Bet galite kopijuoti fail? i? diskelio arba kompaktinio disko ? stand?j? disk? ir kopijuoti fail? i? vieno stand?iojo disko ? kit? stand?j? disk?.

Komand? konsol?s naudojimas ?Windows? atk?rimo konsol?je

Atk?rimo konsol? suteikia ribojam? prieig? prie NTFS fail? sistemos, FAT ir FAT32 tom?. Atk?rimo konsol? neleid?ia ?krauti ?prastos ?Windows? grafin?s vartotojo s?sajos (GUI), kad b?t? galima taisyti ir atkurti ?Windows? funkcijas.

Paleid? ?Windows? atk?rimo konsol? gaunate ?? prane?im?:
?Microsoft Windows(R)? atk?rimo konsol?

Atk?rimo konsol?je pateikiamos sistemos taisymo ir atk?rimo funkcijas.
?veskite EXIT, kad i?eitum?te i? atk?rimo konsol?s ir i? naujo paleistum?te kompiuter?.

1: C:\WINDOWS

Prie kurio ?Windows? diegimo norite registruotis?
(Jei norite at?aukti, spauskite ENTER)
?veskite atitinkamo ?Windows? diegimo numer?. ?iame pavyzdyje tur?tum?te paspausti 1. Tada ?Windows? paragins ?vesti administratoriaus abonemento slapta?od?.

Pastaba Tris kartus ?vedus netinkam? slapta?od?, ?Windows? atk?rimo konsol? u?daroma. Be to, nepavykus rasti saugos abonemento tvarkytuvo (SAM) duomen? baz?s arba jei ji pa?eista, ?Windows? atk?rimo konsol?s naudoti negalima, nes negalima tinkamai autentifikuoti vartotojo. ?ved? slapta?od? ir paleid? ?Windows? atk?rimo konsol?, ?veskite Exit, kad i? naujo paleistum?te kompiuter?.

Jei naudojate ?Windows XP Professional?, galite nustatyti grupi? strategijas ir nustatyti automatin? administratoriaus ??jim?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip nustatyti, kad administratorius atk?rimo konsol?je gal?t? registruotis automati?kai, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
312149 Kaip ?jungti funkcij?, leid?ian?i? administratoriui automati?kai registruotis atk?rimo konsol?je (gali b?ti angl? k.)

Esamos ?Windows? atk?rimo konsol?s komandos

?ias komandas galima naudoti ?Windows? atk?rimo konsol?je. ?ios komandos neskiria did?i?j? ir ma??j? raid?i?.

?sp?jimas D?l kai kuri? komand? sistema gali tapti nenaudotina. Prie? komand? eilut?je ?vesdami bet kuri? komand?, perskaitykite vis? jos apra?ym?. Kilus su konkre?ia komanda susijusi? klausim? ar neai?kum?, teiraukit?s patarimo pas palaikymo specialist?.

HELP

Naudokite komand? help, kad b?t? pateiktas visas ?i? palaikom? komand? s?ra?as:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Naudokite komand? attrib kartu su vienu ar daugiau toliau pateikiam? parametr?, kad keistum?te failo arba aplanko atributus:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Pastabos
+ Nustato atribut?
- I? naujo nustato atribut?
R Tik skaityti skirto failo atributas
S Sistemos failo atributas
H Pasl?pto failas atributas
C Suglaudinto failo atributas

Turite nustatyti arba i?valyti bent vien? atribut?.

Nor?dami per?i?r?ti atributus, naudokite komand? dir.

BATCH

batch inputfile [outputfile]
Naudokite ?i? komand?, kad paleistum?te teksto faile nurodytas komandas. Komand? sintaks?je inputfile nurodo teksto fail?, kuriame yra paleistin? komand? s?ra?as, o outputfile nurodo fail?, kuriame yra nurodyt? komand? i?vestis. Nenurod?ius i?vesties failo, i?vestis rodoma ekrane.

BOOTCFG

Naudokite ?i? komand?, nor?dami konfig?ruoti ir atkurti ?krov?. Su ?ia komanda galimos ?ios parinktys:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Pavyzd?iai:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Galite naudoti ?ias parinktis:
/add ? ?krovos meniu s?ra?? ?traukiamas ?Windows? diegimas.
/rebuild Pakartojama visuose ?Windows? diegimuose, kad gal?tum?te nurodyti norimus ?traukti diegimus.
/scan Visuose diskuose ie?koma ?Windows? diegim? ir rodomi rezultatai, kad gal?tum?te nurodyti norimus ?traukti diegimus.
/default Nustatomas numatytasis ?krovos ?ra?as.
/list Pateikiamas jau ? ?krovos meniu ?traukt? ?ra?? s?ra?as.
/disableredirect I?jungiamas peradresavimas ? ?krovos ?kelties program?.
/redirect ?jungiamas peradresavimas ? ?krovos ?kelties program? su nurodyta konfig?racija.

CD ir CHDIR

Naudokite komandas cd ir chdir, kad pakeistum?te ? kit? aplank?. Pavyzd?iui, galite naudoti ?ias komandas:
?veskite cd .., kad pakeistum?te ? pagrindin? aplank?.
?veskite cd drive: rodomas dabartinis aplankas nurodytame disk? ?renginyje.
?veskite cd be parametr?, kad b?t? rodomas dabartinis disk? ?renginys ir aplankas.
Komandoje chdir tarpai laikomi skyrikliai. Tod?l aplanko pavadinime su tarpu reikia naudoti kabutes ("") abiejose pus?se. Pvz.:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Komanda chdir veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, kei?iamosiose laikmenose, bet kurio stand?iojo disko skaidinio pagrindiniame aplanke arba vietiniuose diegimo ?altiniuose.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Komanda chkdsk tikrina nurodyt? disk? ?rengin? ir prireikus j? taiso arba atkuria. Komanda taip pat pa?ymi visus klaidingus sektorius ir atkuria perskaitom? informacij?.

Galite naudoti ?ias parinktis:
/p Atliekamas i?samus disk? ?renginio patikrinimas ir taisomos visos klaidos.
/r Aptinkami klaidingi sektoriai ir atkuriama perskaitoma informacija.
Pastaba Nurod?ius parinkt? /r, parinktis /p yra numanoma. Nurod?ius komand? chkdsk be argument?, komanda tikrina dabartin? disk? ?rengin? be veikian?i? parink?i?.

Paleid? komand? chkdsk, turite naudoti fail? Autochk.exe. CHKDSK automati?kai randa ?? fail? paleisties aplanke. Jei komand? konsol? buvo ?diegta i? anksto, paleisties aplankas ?prastai yra aplankas Cmdcons. Jei CHKDSK negali rasti Autochk.exe paleisties aplanke, CHKDSK bando ie?koti ?Windows? diegimo disko. Nepavykus rasti diegimo laikmenos, CHKDSK ragina nurodyti failo Autochk.exe viet?.

CLS

Naudokite ?i? komand?, kad i?valytum?te ekran?.

COPY

copy source destination
Naudokite ?i? komand?, kad kopijuotum?te fail?. Komand? sintaks?je source nurodo norim? kopijuoti fail?, o destination nurodo naujo failo aplank? arba pavadinim?. Negalima naudoti ?vaig?dute (*) pa?ym?t? pakaitos simboli? ir kopijuoti aplanko. I? ?Windows? diegimo disko nukopijavus suglaudint? fail?, kopijavimo metu jis automati?kai i?skleid?iamas.

Failo ?altinis gali b?ti kei?iamoji laikmena, bet kuris aplankas i? esamo ?Windows? diegimo sistemos aplank?, bet kuris ?akninis disk? ?renginys, vietiniai diegimo ?altiniai arba aplankas Cmdcons.

Nenurod?ius paskirties vietos, numatytoji paskirties vieta yra dabartinis aplankas. Jei failas jau yra, bus rodomas raginimas, kuriame klausiama, ar norite kopijuoti fail? ir perra?yti esam? fail?. Paskirties vieta negali b?ti kei?iamoji laikmena.

DEL ir DELETE

del drive: path filename
delete drive: path filename
Naudokite ?i? komand?, kad naikintum?te fail?. Komand? sintaks?je drive: path filename nurodo norim? naikinti fail?. Komanda delete veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, kei?iamosiose laikmenose, bet kurio stand?iojo disko skaidinio pagrindiniame aplanke arba vietiniuose diegimo ?altiniuose. Komandoje delete negalima naudoti pakaitos simboli?.

DIR

dir drive: path filename
Naudokite ?i? komand?, kad aplanke b?t? rodomas fail? ir poaplanki? s?ra?as. Komand? sintaks?je drive: path filename nurodomas s?ra?e pateikti norimas disk? ?renginys, aplankas ir failai. Komanda dir pateikia vis? fail? s?ra??, ?skaitant pasl?ptus failus ir sistemos failus. Failai gali tur?ti ?iuos atributus:
D Katalogas
H Pasl?ptas failas
S Sistemos failas
E ?ifruotas
R Tik skaityti skirtas failas
A Archyvuoti paruo?ti failai
C Suglaudintas
P Atitaisymo ta?kas
Komanda dir veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, kei?iamosiose laikmenose, bet kurio stand?iojo disko skaidinio pagrindiniame aplanke arba vietiniuose diegimo ?altiniuose.

DISABLE

disable servicename
Naudokite ?i? komand?, nor?dami i?jungti ?Windows? sistemos paslaug? arba tvarkykl?. Komandos sintaks?je servicename nurodo norimos i?jungti paslaugos arba tvarkykl?s pavadinim?.

Naudokite komand? listsvc, kad b?t? rodomos visos paslaugos arba tvarkykl?s, kurias galima i?jungti. Komanda disable prie? i? naujo nustatydama SERVICE_DISABLED paleidimo tip? spausdina sen? paslaugos paleidimo tip?. ?ra?ykite sen? paleidimo tip?, jei reikia v?l ?jungti paslaug?.

Komanda disable rodo ?ias start_type vertes:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
Naudokite ?i? komand?, nor?dami tvarkyti stand?iojo disko tom? skaidinius. Galite naudoti ?ias parinktis:
/add Sukuriamas naujas skaidinys.
/delete Naikinamas esamas skaidinys.
device_name ?renginio, naudojamo kuriant nauj? skaidin?, pavadinimas.
drive_name Disk? ?renginio raide pagr?stas pavadinimas, pvz., D:.
partition_name Skaidiniu pagr?stas pavadinimas, skirtas esamam skaidiniui naikinti.
size Naujo skaidinio dydis megabaitais.
?renginio pavadinim? galite nustatyti pagal MAP komandos i?vest?, pvz., \Device\HardDisk0. Vietoj disk? ?renginio pavadinimo argumento galite naudoti skaidinio pavadinim?, pvz., \Device\HardDisk0\Partition1. Jei nenaudojate argument?, rodomas skaidini? tvarkymo vartotojo s?saja.

?sp?jimas Jei ?i? komand? naudojate diske su dinamine disko konfig?racija, galite apgadinti skaidinio lentel?. Nekeiskite dinamini? disko ?rengini? strukt?ros, nebent naudojate disk? tvarkymo ?rengin?.

ENABLE

enable servicename start_type
Galite naudoti komand? enable, kad ?jungtum?te ?Windows? sistemos paslaug? arba tvarkykl?.

Naudokite komand? listsvc, kad b?t? rodomos visos paslaugos arba tvarkykl?s, kurias galima ?jungti. Komanda enable prie? i? naujo nustatydama nauj? vert? spausdina sen? paslaugos paleidimo tip?. Naudinga pa?ym?ti sen? vert?, nes gali pririekti atkurti paslaugos paleidimo tip?.

Leistinos ?ios start_typepasirinktys:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Nenurod?ius naujos paleidimo tipo, komanda enable spausdina sen? paleidimo tip? u? jus.

EXIT

Naudokite komand? exit, kad i?eitum?te i? atk?rimo konsol?s ir i? naujo paleistum?te kompiuter?.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Naudokite ?i? komand?, kad i?skleistum?te fail?. Komand? sintaks?je source nurodo norim? i?skleisti fail?, o destination nurodo naujo failo aplank?. Jei nenurod?te paskirties vietos, komanda pagal numatytuosius nustatymus naudoja dabartin? aplank?. Negalima ?traukti pakaitos simboli?.

Galite naudoti ?ias parinktis:
/y Neraginti prie? perra?ant esam? fail?.
/f:filespec Identifikuoja norimus i?pl?sti failus.
/d Nei?pl?sti; ?altinyje rodyti tik vien? fail? katalog?.
Jei ?altinyje yra daugiau nei vienas failas, norint rasti konkre?ius norimus i?skleisti failus reikia naudoti parametr? /f:filespec. Galite ?traukti pakaitos simbolius.

Paskirties vieta gali b?ti bet kuris aplankas dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, disk? ?renginio pagrindinis aplankas, vietiniai diegimo ?altiniai arba aplankas Cmdcons. Paskirties vieta negali b?ti kei?iamoji laikmena, o paskirties failas negali b?ti skirtas tik skaityti. Naudokite komand? attrib, kad ?alintum?te atribut? ?tik skaityti?.

I?skyrus atvejus, kai naudojate parinkt? /y, komanda expand klausia, ar jau yra paskirties failas.

FIXBOOT

fixboot drive name:
Naudokite ?i? komand?, kad sistemos skaidinyje ?ra?ytum?te nauj? ?Windows? ?krovos sektoriaus kod?. Komand? sintaks?je drive name yra disk? ?renginio, kuriame bus ?ra?ytas ?krovos sektorius, raid?. ?i komanda pataiso ?Windows? ?krovos sektoriaus pa?eidimus. ?i komanda panaikina numatyt?j? nustatym?, ?ra?ant? ? sistemos ?krovos skaidin?. Komand? fixboot palaiko tik x86 tipo kompiuteriai.

FIXMBR

fixmbr device name
Naudokite ?i? komand?, nor?dami taisyti ?krovos skaidinio MBR. Komand? sintaks?je device name yra pasirinktinis ?renginio pavadinimas, nurodantis ?rengin?, kuriam reikia naujo MBR. Naudokite ?i? komand?, jei MBR apgadino virusas ir nepavyksta paleisti ?Windows?.

?sp?jimas Jei sistemoje yra virusas, arba yra technin?s ?rangos problem?, ?i komanda gali apgadinti skaidinio lenteles. Naudodami ?i? komand? galite sukurti neprieinamus skaidinius. Prie? naudojant ?i? komand?, rekomenduojame paleisti antivirusin? programin? ?rang?.

?renginio pavadinim? gali suteikti komanda map. Nenurod?ius ?renginio pavadinimo, taisoma ?krovos ?renginio MBR, pvz.:
fixmbr \device\harddisk2
Jei komanda fixmbr aptinka neleistin? arba standart? neatitinkant? skaidinio lentel?s para??, komanda fixmbr prie? perra?ydama MBR ragina suteikti tam teis?. Komand? fixmbr palaiko tik x86 tipo kompiuteriai.

FORMAT

format drive: /Q /FS:file-system
Naudokite ?i? komand?, nor?dami formatuoti nurodyt? disk? ?rengin? naudodami nurodyt? fail? sistem?. Komand? sintaks?je /Q atliek? greit? disk? ?renginio formatavim?, drive yra norimo formatuoti skaidinio disk? ?renginio raid?, o /FS:file-system nurodo naudotin? fail? sistemos tip?, pvz., FAT, FAT32 arba NTFS. Nenurod?ius fail? sistemos naudojamas esamas fail? sistemos formatas (jei galima).

LISTSVC

Komanda listsvc pateikia visas esamo ?Windows? diegimo galimas naudoti paslaugas, tvarkykles ir j? paleidimo tipus. ?i komanda yra naudinga su komandomis disable ir enable.

S?ra?as i?skleid?iamas i? spie?iaus %SystemRoot%\System32\Config\System. Jei sistemos spie?ius yra pa?eistas, arba nepavyksta jo rasti, rezultatai yra nenusp?jami.

LOGON

logon
Komanda logon pateikia vis? aptikt? ?Windows? diegim? s?ra?? ir reikalauja ?Windows? kopijos, prie kurios norima registruotis, vietos administratoriaus slapta?od?io. Nepavykus pirmiems trims bandymams registruotis, konsol? u?daroma, o kompiuteris paleid?iamas i? naujo.

MAP

map arc
Naudokite ?i? komand?, kad b?t? pateiktas disk? ?rengini? raid?i?, fail? sistemos tip?, skaidini? dyd?i? ir fizini? ?rengini? strukt?ros s?ra?as. Komand? sintaks?je parametras arc komandai map nurodo vietoj ?Windows? ?rengini? keli? naudoti ARC kelius.

MD ir MKDIR

Komandos md ir mkdir kuria naujus aplankus. Pakaitos simboliai yra nepalaikomi. Komanda mkdir veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, kei?iamosiose laikmenose, bet kurio stand?iojo disko skaidinio pagrindiniame aplanke arba vietiniuose diegimo ?altiniuose.

MORE

more filename
Naudokite ?i? komand?, nor?dami ekrane rodyti teksto fail?.

NET

Nors ?inyno failuose teigiama kitaip, komandos net atk?rimo konsol?je naudoti negalima. Protokol? rietuv?s negalima ?kelti atk?rimo konsol?. Tod?l n?ra galimos naudoti tinkl? funkcijos.

RD ir RMDIR

Naudokite komandas rd ir rmdir, kad panaikintum?te aplank?. ?ios komandos veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, kei?iamosiose laikmenose, bet kurio stand?iojo disko skaidinio pagrindiniame aplanke arba vietiniuose diegimo ?altiniuose.

REN ir RENAME

Naudokite komandas ren ir rename, kad pervardytum?te fail?.

Pastaba Negalima nurodyti pervardyto failo naujo disk? ?renginio arba kelio. ?ios komandos veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos aplankuose, kei?iamosiose laikmenose, bet kurio stand?iojo disko skaidinio pagrindiniame aplanke arba vietiniuose diegimo ?altiniuose.

SET

Komand? set galima naudoti, norint rodyti arba modifikuoti keturias aplinkos parinktis.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti nustatymo komand? ?set?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
235364 Komandos SET apra?as atk?rimo konsol?je (gali b?ti angl? k.)

SYSTEMROOT

Komanda systemroot nustato dabartin? darbin? aplank? ? to ?Windows? diegimo, prie kurio ?iuo metu esate prisijung?s, aplank? %SystemRoot%.

TYPE

type filename
Naudokite komand? type, kad b?t? rodomas teksto failas.

Nuorodos

Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows 2000? versij? skaitykite 229716.

Daugiau informacijos apie atk?rimo konsol? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/cc776139(en-us,WS.10).aspx
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314058 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com