ID c?a bi: 314058 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 229716.
Lu y quan tr?ng
y la mt bai vit tham khao mc chuyn su m ta v Ban iu khin Phuc hi va cach thc s dung tinh nng nay. Bai vit nay khng bao gm thng tin v cach khc phuc s c cu th.

s dung Ban iu khin Phuc hi, ban se cn mt ia cai t Windows.

Ban phai ng nhp vi t cach la quan tri vin hoc mt thanh vin cua nhom Quan tri vin chay may tinh trong Ban iu khin Phuc hi. Nu may tinh cua ban a ni mang, cac thit t chinh sach mang cung co th ngn can ban hoan thanh quy trinh. Nu ban gp s c nay, ban nn lin h vi quan tri mang.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta chc nng va gii han cua Ban iu khin Phuc hi cua Windows. Nu may tinh chay trn nn Windows XP khng khi ng chinh xac hoc nu no khng khi ng, ban co th s dung Ban iu khin Phuc hi cua Windows giup ban khi phuc phn mm h thng. Bai vit nay thao lun cac chu sau:
 • Cach khi ng Ban iu khin Phuc hi cua Windows t ia cai t Windows XP
 • Cach s dung Ban iu khin Lnh
 • H?n ch? v gii han c?a Ban iu khin Phuc hi trong Windows
 • Cc l?nh c s?n trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows

Thng tin thm

Khi ban s dung Ban iu khin Phuc hi cua Windows, ban co th at c quyn truy cp gii han vao h thng tp NTFS, ia FAT32 va FAT ma khng cn khi ng giao din ngi dung hoa cua Windows (GUI). Trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows, ban co th thc hin cac tac vu sau:
 • S? d?ng, sao chp, ?i tn ho?c thay th? cac tp va th muc h? i?u hnh
 • Bt hoc tt dich vu hoc khi ng thit bi trong ln tip theo ban khi ng may tinh cua minh
 • Sa cha cung khi ng h thng tp hoc ban ghi khi ng chinh (MBR)
 • T?o v ?nh d?ng phn hoach trn ? ?a
Chu y Chi quan tri vin mi co th ly c quyn truy cp vao Ban iu khin Phuc hi cua Windows. i?u ny ngn chn ng?i dung trai phep s? d?ng b?t k? ia NTFS nao.

Tuy chon 1: Nu ban a cai t Ban iu khin Phuc hi

Nu ban a cai t Ban iu khin Phuc hi, Ban co th chon no trong khi Khi ng Windows nh thng l. chay Ban iu khin Phuc hi:
 1. Trong khi Khi ng, chon Ban iu khin Phuc hi t menu tuy chon khi ng.
 2. Nu ban co h thng may tinh khi ng kep hoc a khi ng, hay chon cai t ma ban mun truy cp t Ban iu khin Phuc hi.
 3. Khi ban c nhc, hay go mt khu Quan tri vin.
 4. Tai du nhc lnh, go cac lnh cua Ban iu khin Phuc hi va sau o ban co th tham khao cac lnh c lit k trong phn "Cac lnh sn co trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows''.
 5. Bt ky luc nao, ban co th go Tr giup bit danh sach cac lnh sn co.
 6. Bt ky luc nao, ban co th go Tr giup commandname nhn tr giup v mt lnh cu th.Vi du: ban co th go help attrib hin thi tr giup v lnh thuc tinh.
 7. Ban co th thoat Ban iu khin Phuc hi cua Windows bng cach go Exit dong lnh vao bt ky luc nao.

Tuy chon 2: Khi ng Ban iu khin Phuc hi cua Windows t CD-ROM Windows XP

Nu ban cha cai t sn Ban iu khin Phuc hi cua Windows, ban co th khi ng may tinh va s dung Ban iu khin Phuc hi ngay t ia cai t Windows XP gc cua ban. Nu may tinh cua ban a cai t Windows va ban mun thm Ban iu khin Phuc hi cua Windows lam tuy chon khi ng, hay i ti phn tip theo "Thm Ban iu khin Phuc hi cua Windows lam tuy chon khi ng."
 1. Chen ia CD Windows XP vao CD cua ban va khi ng lai may tinh. Nu ban c nhc, chon bt ky tuy chon nao c yu cu khi ng t CD.
 2. Khi phn Thit lp da trn vn ban bt u, lam theo cac du nhc. Ch?n tuy chon s?a ch?a ho?c khi ph?c b?ng cch b?m R.
 3. Nu ban co h thng may tinh khi ng kep hoc a khi ng, hay chon cai t ma ban mun truy cp t Ban iu khin Phuc hi.
 4. Khi ban c nhc, hay go mt khu Quan tri vin.
 5. Tai du nhc lnh, go cac lnh cua Ban iu khin Phuc hi va sau o ban co th tham khao cac lnh c lit k trong phn "Cac lnh sn co trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows''.
 6. Bt ky luc nao, ban co th go Tr giup bit danh sach cac lnh sn co.
 7. Bt ky luc nao, ban co th go Tr giupcommandname c tr giup v lnh cu th. Vi du: ban co th go help attrib hin thi tr giup v lnh thuc tinh.
 8. Ban co th thoat Ban iu khin Phuc hi cua Windows bng cach go Exit tai dong lnh vao bt ky luc nao.

Tuy chon 3: Thm Ban iu khin Phuc hi cua lam tuy chon khi ng

Nu may tinh cua ban khi ng Windows, ban co th thm Ban iu khin Phuc hi cua Windows XP lam tuy chon khi ng t mi trng Windows. cai t Ban iu khin Phuc hi lam tuy chon khi ng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi Windows ang chay, chen CD Windows vao CD cua ban.
 2. Bm Bt u va bm Chay.
 3. Go cc l?nh sau (co X: la ch cai CD), ri bm ENTER trn ban phim cua ban.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Chu y Co mt du cach trc /cmdcons.
 4. B?m OK v lm theo h?ng d?n ? hon t?t Thi?t l?p.

  Chu y Bc nay thm Ban iu khin Phuc hi cua Windows vao Th muc Khi ng Windows.
 5. Khi ng lai may tinh cua ban va chon tuy chon Ban iu khin Phuc hi t danh sach h iu hanh co sn.
Quan trong Nu ban ang s dung tinh nng sao chep phn mm, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
229077 Sao chep ngn nga cai t sn Ban iu khin Phuc hi
222478 Tao mt mu chay Ban iu khin Phuc hi bng cach s dung may chu cai t t xa (Trang nay co th co bng ting Anh)

Han ch va gii han cua Ban iu khin Phuc hi

Khi ban s dung Ban iu khin Phuc hi cua Windows, ban chi co th s dung cac muc sau:
 • Th m?c g?c
 • Th muc %SystemRoot% va cac th muc con cua ban cai t Windows ban hin ang ng nhp vao
 • Th m?c Cmdcons
 • ia phng tin lu ng nh CD hoc DVD
Chu y Nu ban c gng truy cp th muc khac, ban co th nhn c mt thng bao li "Truy cp bi T chi". Thng bao nay khng nht thit co nghia la d liu cha trong cac th muc o bi mt hoc hong. No chi co nghia la th muc khng kha dung trong khi ban ang chay Ban iu khin Phuc hi cua Windows. Cung nh vy, khi ban ang s dung Ban iu khin Phuc hi cua Windows, ban khng th sao chep mt tp t ia cng cuc b vao ia mm. Tuy nhin, ban co th sao chep mt tp t ia mm hoc t CD-ROM vao ia cng, va ban co th sao chep mt tp t mt ia cng vao mt ia cng khac.

S dung Ban iu khin Lnh trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows

Ban iu khin Phuc hi cho ban quyn truy cp gii han vao h thng tp NTFS, FAT32 va FAT. Ban iu khin Phuc hi ngn khng cho Giao din Ngi dung hoa cua Windows (GUI) tai sa cha va phuc hi chc nng cua Windows.

Sau khi ban khi ng Ban iu khin Phuc hi cua Windows, ban nhn c thng bao sau:
Ban iu khin Phuc hi cua Microsoft Windows(R)

Ban iu khin Phuc hi cung c?p chc nng s?a ch?a v ph?c h?i h thng.
Go EXIT thoat Ban iu khin Phuc hi va khi ng lai may tinh.

1: C:\WINDOWS

Ci ?t Windows nao b?n mu?n ng nh?p vo?
(? h?y b?, b?m phm ENTER)
Nh?p s? ? ci ?t Windows thch h?p. Trong v d? ny, b?n s? bm 1. Sau , Windows s? nh?c b?n nh?p m?t kh?u tai khoan Quan tri vin.

Chu y Nu s dung sai mt khu ba ln, Ban iu khin Phuc hi cua Windows se ong. ng thi, nu c s d liu Trinh quan ly Tai khoan An toan (SAM) ang thiu hoc hong, ban khng th s dung Ban iu khin Phuc hi cua Windows bi vi ban khng th c xac thc ung. Sau khi ban nhp mt khu cua minh va Ban iu khin Phuc hi cua Windows khi ng, go Exit khi ng lai may tinh.

Khi ban s dung Windows XP Professional, ban co th thit lp cac chinh sach nhom cho phep ng nhp quan tri t ng. bit thm thng tin v cach thit lp Ban iu khin Phuc hi cho phep ng nhp quan tri t ng, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
312149 Cach cho phep mt quan tri vin ng nhp t ng trong Ban iu khin Phuc hi

L?nh c s?n trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows

Cc l?nh sau y c s?n trong Ban iu khin Phuc hi cua Windows. Cc l?nh khng phn bit ch hoa ch thng.

Canh bao Mt s cac lnh nay co th lam cho h thng cua ban khng th hoat ng c. oc toan b giai thich v bt ky lnh nao trc khi ban nhp no vao dong lnh. Tim kim li khuyn cua chuyn vin h tr nu ban co bt ky cu hoi hoc thc mc nao v mt lnh cu th.

TR GIUP

S dung lnh tr giup lit k tt ca cac lnh c h tr sau:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

S dung lnh attrib cung vi mt hoc nhiu tham s sau thay i thuc tinh cua tp hoc th muc:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Chu y
+ ?t m?t thu?c tnh
- t lai m?t thu?c tnh
R Thu?c tnh t?p ch? ?c
S Thu?c tnh t?p h? th?ng
H Thu?c tnh t?p ?n
C Thu?c tnh t?p nn

B?n ph?i ?t ho?c xa t nh?t m?t thuc tinh.

xem thuc tinh, s dung lnh dir.

BATCH

batch inputfile [outputfile]
S dung lnh nay chay lnh c xac inh trong mt tp vn ban. Trong cu phap lnh, inputfile xac inh tp vn ban cha danh sach cac lnh c chay, va outputfile xac inh tp cha u ra cua cac lnh c xac inh. Nu ban khng xac inh mt tp u ra, u ra se xut hin trn man hinh.

BOOTCFG

S? d?ng l?nh ny ? c?u h?nh kh?i ?ng v ph?c h?i. L?nh ny c cc ty ch?n sau:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Vi du:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
B?n c th? s? d?ng cc ty ch?n sau:
/add Thm ban cai t Windows vao danh sach menu khi ng.
/rebuild Lp lai thng qua tt ca ban cai t Windows installations ban co th xac inh cai t nao thm vao.
/scan Quet tt ca ia cho cac ban cai t Windows va hin thi cac kt qua ban co th xac inh cai t nao thm vao.
/default ?t m?c nh?p kh?i ?ng m?c ?nh.
/list Lit k cac muc nhp a co trong danh sach menu khi ng.
/disableredirect V hi?u ha vi?c chuy?n h?ng trong b? nap kh?i ?ng.
/redirect Kich hoat chuyn hng trong b nap khi ng, vi cu hinh c xac inh.

CD va CHDIR

S dung cac lnh cd va chdir thay i sang mt th muc khac. V d?: b?n c th? s? d?ng cc l?nh sau y:
Go cd .. thay i sang th muc me.
Go cd drive: hi?n th? th muc hi?n tai trong ? ?a ?c ch? ?nh.
Go cd khng co cac tham s hin thi ia va th muc hin tai.
Lnh chdir coi cac khoang trng la cac du cach. Do iu nay, ban phai t du trich dn ("") xung quanh tn th muc cha khoang trng. Sau y la mt vi du:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Lnh chdir chi hoat ng trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong phng tin lu ng, trong th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc trong cac ngun cai t cuc b.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Lnh chkdsk kim tra ia a xac inh va sa cha hoc phuc hi ia nu ia cn. Lnh cung anh du bt ky cung bi li nao va no phuc hi thng tin co th oc c.

Ban co th s dung cac tuy chon sau:
/p Kim tra toan din ia va khc phuc bt ky li nao.
/r inh vi cac cung bi li va phuc hi thng tin co th oc c.
Chu y Nu ban chi inh tuy chon/r, tuy chon /p se bi n i. Khi ban chi inh lnh chkdsk ma khng co tham i nao, lnh kim tra ia hin tai vi khng tuy chon nao co hiu lc.

Khi ban chay lnh chkdsk, ban phai s dung tp Autochk.exe. CHKDSK t ng inh vi tp nay trong th muc khi ng. Nu Ban iu khin Lnh c cai t trc, th muc khi ng chinh la th muc Cmdcons. Nu CHKDSK khng th tim thy Autochk.exe trong th muc khi ng, CHKDSK c gng inh vi ia cai t Windows. Nu no khng th tim thy phng tin cai t, CHKDSK nhc ban vi tri cua tp Autochk.exe.

CLS

S dung lnh nay don sach man hinh.

COPY

copy source destination
S dung lnh nay sao chep mt tp. Trong cu phap lnh, source chi inh tp sao chep va destination chi inh th muc hoc tn tp cho tp mi. Ban khng th s dung cac ky t ai din c biu thi bi du hoa thi (*), va ban khng th sao chep mt th muc. Nu ban sao chep mt tp nen t ia cai t Windows, tp t ng c giai nen trong khi c sao chep.

Ngun cua tp co th la phng tin lu ng, bt ky tp nao trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, gc cua bt ky nao, ngun cai t cuc b hoc th muc Cmdcons.

Nu destination khng c chi inh, ich mc inh la th muc hin tai. Nu tp a tn tai, ban se c nhc la ban co mun tp c sao chep ghi e ln tp hin co khng. ich khng th la phng tin lu ng.

DEL va DELETE

del drive: path filename
delete drive: path filename
S dung lnh nay xoa mt tp. Trong cu phap lnh, drive: path filename chi inh tp ban mun xoa. Lnh delete chi hoat ng trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong phng tin lu ng, trong th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc trong cac ngun cai t cuc b. Lnh delete khng chp nhn cac ky t m rng.

DIR

dir drive: path filename
S dung lnh nay hin thi mt danh sach cac tp va th muc con trong mt th muc. Trong cu phap lnh, drive: path filename chi inh ia, th muc va tp lit k. Lnh dir lit k tt ca tp, bao gm tp n va tp h thng. Tp co th co cac thuc tinh sau:
D Th muc
H Tp n
S Tp h thng
E c ma hoa
R Tp chi oc
A Tp sn sang lu
C c nen
P im phn tich
Lnh dir chi hoat ng trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong phng tin lu ng, trong th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc trong cac ngun cai t cuc b.

DISABLE

disable servicename
S dung lnh nay v hiu dich vu h thng Windows hoc mt trinh iu khin. Trong cu phap lnh, servicename chi inh tn cua dich vu hoc trinh iu khin ban mun v hiu.

S dung lnh listsvc hin thi tt ca dich vu hoc trinh iu khin hi u iu kin bi v hiu. Lnh disable in kiu khi ng dich vu cu trc khi t lai loai khi ng cho SERVICE_DISABLED. Ghi kiu khi ng cu nu ban phai kich hoat lai dich vu.

Lnh disable hin thi gia tri start_type sau:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
S dung lnh nay quan ly cac phn hoach trn ia cng cua ban. Ban co th s dung cac tuy chon sau:
/add Tao mt phn hoach mi.
/delete Xoa phn hoach hin co.
device_name Tn cua thit bi c s dung tao mt phn hoach mi.
drive_name Mt tn da trn ch cai cua ia, vi du D:.
partition_name Tn da trn phn hoach xoa mt phn hoach hin co.
size Kich thc cua phn hoach mi tinh bng megabyte.
Ban co th xac inh tn thit bi t u ra cua lnh MAP, vi du: \Device\HardDisk0. Ban co th s dung tn phn hoach thay cho tham i tn ia, vi du: \Device\HardDisk0\Partition1. Nu ban khng s dung tham i nao, mt giao din ngi dung quan ly phn hoach cua ban se xut hin.

Canh bao Nu ban s dung lnh nay trn ia co cu hinh ia ng, ban co th lam hong bang phn hoach. Khng sa i cu truc cua ia ng tr khi ban ang s dung cng cu Quan ly ia.

ENABLE

enable servicename start_type
Ban co th s dung lnh enable kich hoat dich vu h thng Windows hoc mt trinh iu khin.

S dung lnh listsvc hin thi tt ca dich vu hoc trinh iu khin hi u iu kin kich hoat. Lnh enable in kiu khi ng dich vu cu trc khi no c t lai sang gia tri mi. Ban nn ghi chu gia tri cu trong trng hp ban mun phuc hi kiu khi ng cua dich vu.

Cac tuy chon hp l cho start_type la nh sau:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Nu ban khng chi inh mt kiu khi ng mi, lnh enable in kiu khi ng cu cho ban.

EXIT

S dung lnh exit thoat Ban iu khin Phuc hi va khi ng lai may tinh cua ban.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
S dung lnh nay m rng mt tp. Trong cu phap lnh, source chi inh tn cua tp c m rng va destination chi inh th muc cho tp mi. Nu ban khng chi inh mt ich, lnh s dung th muc hin tai theo mc inh. Ban khng th bao gm cac ky t m rng.

Ban co th s dung cac tuy chon sau:
/y Khng nhc trc khi ghi e tp hin co.
/f:filespec Chi inh tp c m rng.
/d Khng m rng, chi hin thi mt th muc tp trong ngun.
Nu ngun cha nhiu tp, ban phai s dung tham s /f:filespec tim cac tp cu th cn c m rng. Ban co th bao gm cac ky t m rng.

ich co th la bt ky th muc nao trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong gc cua ia, trong ngun cai t cuc b hoc trong th muc Cmdcons. ich khng th la phng tin lu ng, va tp ich khng th la chi oc. S dung lnh attrib xoa thuc tinh chi oc.

Tr khi ban s dung tuy chon /y, lnh expand nhc ban nu tp ich a tn tai.

FIXBOOT

fixboot drive name:
S dung lnh nay ghi ma cung khi ng Windows mi trn phn hoach h thng. Trong cu phap lnh, drive name la tn ia trong o cung khi ng se c ghi. Lnh nay khc phuc hong hoc trong cung khi ng Windows. Lnh nay ghi e cai t mc inh ma ghi vao phn hoach khi ng h thng. Lnh fixboot chi c h tr trn may tinh chay trn nn x86.

FIXMBR

fixmbr device name
S dung lnh nay sa cha MBR cua phn hoach khi ng. Trong cu phap lnh, device name la mt tn thit bi tuy chon chi inh thit bi yu cu mt MBR mi. S dung lnh nay nu virus a pha huy MBR va Windows khng th khi ng.

Canh bao Lnh nay co th lam hong bang phn hoach cua ban nu mt co virus hoc nu co s c phn cng. Nu ban s dung lnh nay, ban co th tao cac phn hoach khng th truy cp c. Chung ti khuyn ban chay phn mm chng virus trc khi ban s dung lnh nay.

Ban co th at c tn thit bi t u ra cua lnh map. Nu khng chi inh mt tn thit bi, MBR cua thit bi khi ng c sa cha, vi du:
fixmbr \device\harddisk2
Nu lnh fixmbr phat hin mt ch ky bang phn hoach khng chun hoc khng hp l, lnh fixmbr nhc ban cho phep trc khi no ghi e MBR. Lnh fixmbr chi c h tr trn may tinh chay trn nn x86.

FORMAT

format drive: /Q /FS:file-system
S dung lnh nay inh dang ia a chi inh cho h thng tp a chi inh. Trong cu phap lnh, /Q thc hin inh dang nhanh ia, drive la ch cai ia cua phn hoach theo inh dang va /FS:file-system chi inh loai h thng tp s dung nh FAT, FAT32, hoc NTFS. Nu ban khng chi inh mt h thng tp, inh dang h thng tp hin co c s dung nu sn co.

LISTSVC

Lnh listsvc lit k tt ca dich vu, trinh iu khin sn co va kiu khi ng cho ban cai t Windows hin tai. Lnh nay hu ich cung vi lnh disable va enable.

Danh sach c trich t %SystemRoot%\System32\Config\System. Nu H thng bi hong hoc thiu, kt qua khng d oan c.

LOGON

logon
Lnh logon lit k tt ca cac ban cai t Windows c phat hin va sau o yu cu mt khu quan tri vin cuc b cho ban sao Windows ban mun ng nhp. Nu ba ngi u tin cua ban c gng ng nhp tht bai, ban iu khin ong va may tinh khi ng lai.

MAP

map arc
S dung lnh nay lit k ch cai ia, loai h thng tp, kich thc phn hoach va anh xa vi thit bi vt ly. Trong cu phap lnh, tham bin arc cho bit lnh map s dung cac ng dn ARC thay cho ng dn Thit bi Windows.

MD va MKDIR

Cac lnh md va mkdir tao cac th muc mi. Cac ky t m rng khng c h tr. Lnh mkdir chi hoat ng trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong phng tin lu ng, trong th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc trong cac ngun cai t cuc b.

MORE

more filename
S dung lnh nay hin thi mt tp vn ban trn man hinh.

NET

Du tp Tr giup bao cao ni dung khac nhng lnh net khng th s dung c t Ban iu khin Phuc hi. Ngn xp giao thc khng c tai cho Ban iu khin Phuc hi. Do o, khng co chc nng kt ni mang nao kha dung.

RD va RMDIR

S dung cac lnh rd va rmdir xoa mt th muc. Cac lnh nay chi hoat ng trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong phng tin lu ng, trong th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc trong cac ngun cai t cuc b.

REN va RENAME

S dung cac lnh ren va rename i tn mt tp.

Ghi chu Ban khng th chi inh mt ng dn hoc ia mi cho tp a i tn. Cac lnh nay chi hoat ng trong th muc h thng cua ban cai t Windows hin tai, trong phng tin lu ng, trong th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc trong cac ngun cai t cuc b.

SET

Ban co th s dung set hin thi hoc sa i tuy chon mi trng.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
? bi?t thm thng tin v? cch s? d?ng lnh set, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
235364 M ta lnh SET trong Ban iu khin Phuc hi

SYSTEMROOT

Lnh systemroot t th muc hin ang hoat ng vao th muc %SystemRoot% cua ban cai t Windows ma ban hin ang ng nhp.

TYPE

type filename
S dung lnh type hin thi mt tp vn ban.

Tham kh?o

co phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 229716.

? bi?t thm thng tin v? Ban iu khin Phuc hi, h?y truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776139.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314058 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com