Article ID: 314063 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר מספר סיבות ופתרונות עבור הודעת השגיאה "עצירה: 0x0000000A" שאתה מקבל במהלך ההתקנה של Windows XP או אחריה. מאמר זה מיועד למשתמשים מתקדמים.

מאפייני הבעיה

אתה מקבל הודעת שגיאה של עצירה בתבנית הבאה במהלך ההתקנה של Windows XP או אחריה:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** לכתובת x יש בסיס ב- x - שם קובץ
בהודעת שגיאה זו של עצירה, כל פרמטר הוא מספר הקסדצימאלי שמתייחס לבעיה ספציפית:
 • פרמטר 1 - כתובת שההפניה אליה הייתה שגויה.
 • פרמטר 2 - רמת בקשת פסיקה (IRQL) שנדרשה כדי לגשת לזיכרון.
 • פרמטר 3 - סוג הגישה, כאשר 0 היא פעולת קריאה ו-1 היא פעולת כתיבה.
 • פרמטר 4 - הכתובת של ההוראה שהפנתה לזיכרון בפרמטר 1.
לדוגמה:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***לכתובת 8000f67c יש בסיס ב- 80001000 - hal.dll

סיבה

הודעת שגיאה זו של עצירה מתרחש בדרך כלל במהלך התקנה כאשר נעשה ניסיון במצב ליבה לגעת בזיכרון בר-החלפה באמצעות בקשת פסיקה (IRQL) של תהליך פנימי ברמה גבוהה מדי. בדרך כלל שגיאה זו מתרחשת כאשר מנהל התקן משתמש בכתובת זיכרון שגויה. סיבות אפשריות נוספות לשגיאה זו כוללות מנהל התקן שאינו תואם, בעיית חומרה כללית או תוכנה שאינה תואמת.

פתרון הבעיה

כאשר הודעת שגיאה זו של עצירה מתרחשת, נסה תחיל לפתור את הבעיה באמצעות 'כלי דיווח השגיאות של Windows' שמוצג באופן אוטומטי כאשר שגיאה כלשהי מתרחשת. כלי הדיווח שולח דוח שגיאות אל Microsoft, ומדווח לך מיד על תיקון או מעקף. אם אין תיקון או מעקף זמין, אם אם התיקון או המעקף המדווחים על-ידי הכלי לא פותרים את השגיאה, בצע את השיטות המופיעות בסעיף "פתרון בעיות מתקדם".

פתרון בעיות מתקדם

סעיף זה כולל שני סעיפים של פתרון בעיות מתקדם:
 • אם השגיאה מתרחשת במהלך ההתקנה, עבור לסעיף "שגיאה מתרחשת במהלך התקנת Windows XP".
 • אם השגיאה מתרחשת לאחר ההתקנה של Windows XP, עבור לסעיף "שגיאה מתרחשת לאחר התקנת Windows XP".
ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השיטות אם תדפיס תחילה מאמר זה.

שגיאה מתרחשת במהלך ההתקנה של Windows XP

אם מתקבלת הודעת השגיאה "עצירה: 0x0000000A" במהלך ההתקנה של Windows XP, ייתכן שיש בעיה ברכיבי החומרה המותקנים במחשב. תחילה ודא שהחומרה שלך תואמת ל- Windows XP על-ידי לחיצה על הקישור שבסעיף "ודא שהחומרה שלך תואמת". אם החומרה תואמת, פעל בהתאם לפרוצדורות לפתירת הבעיות של רכיבי החומרה המפורטים בסעיף "אם החומרה אינה תואמת, חפש בעיות אחרות בחומרה".

ודא שהחומרה תואמת

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "בדיקת תאימות מערכת" בתקליטור או ב- DVD של התקנת Windows XP כדי לקבל מידע נוסף על אי-תאימות פוטנציאלית של תוכנה או חומרה.

אם החומרה תואמת, חפש בעיות אחרות בחומרה

סעיף זה מתאר שבע שיטות שבהן תוכל להשתמש כדי לפתור בעיות וכדי לבודד את הבעיה על-ידי חיפוש בעיות פוטנציאליות בחומרה.

אזהרה מאמר זה מכיל שלבים אשר עשויים לכלול שינויים בהגדרות BIOS או CMOS או אשר עשויים לדרוש ממך לבצע שינויים פיזיים בחומרת המחשב. שינויים שגויים ב-BIOS של המחשב עלולים לגרום לבעיות רציניות. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות הנובעות משינויים במערכת ה- BIOS. ביצוע שינויים בהגדרות ה-BIOS הוא באחריותך. אם ברצונך לקבל עזרה באחד משלבים אלה, פנה אל יצרן החומרה. ביצוע שינויים ב-BIOS או בחומרה של המחשב עלול לפגוע בתוקף האחריות. אם אינך רוצה לבצע שינויים בחומרת המחשב, הבא את המחשב למרכז תיקונים.

תנאי מוקדם

ודא שתקליטור או DVD של התקנת Windows XP שלך יהיה זמין. השיטות הבאות דורשות ממך להשתמש בתקליטור או DVD של התקנת Windows XP כדי להפעיל את המחשב.

הצעות לחומרים

לפני שתתחיל בשלבי פתרון הבעיות, ייתכן שתרצה שהחומרים הבאים יהיו זמינים:
 • תיעוד תמיכה עבור כל חומרה נוספת, מתאמי או התקנים
 • פרטי קשר עבור כל חומרה נוספת, מתאם או יצרני התקנים

שיטה 1: ציין את שכבת הפשטת החומרה (HAL)

השתמש בשיטה זו תחילה כדי לנסות ולפתור את הודעה השגיאה של עצירה.
 1. במהלך הפעלת ההתקנה, הקש F5 כאשר ההודעה "תוכנית ההתקנה בודקת את תצורת החומרה של המחשב שלך" מוצגת.
 2. כאשר תתבקש, הקפד לציין את סוג המחשב ואת שכבת הפשטת החומרה (HAL) הנכונים. לדוגמה, אם יש לך מעבד יחיד, ציין את שכבת הפשטת החומרה "Standard PC".
 3. נסה להתקין מחדש את Windows XP.
  • אם פעולה זו פותרת את הודעת שגיאת העצירה באפשרותך להתקין בהצלחה את Windows XP, סיימת.
  • אם הודעת השגיאה של עצירה אינה נפתרת בשיטה זו, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: כבה תכונות בהגדרות CMOS

השתמש בשיטה זו כאשר שיטה 1 אינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה.
 1. בטל את כל התכונות הבאות בהגדרות CMOS של המחשב. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד החומרה או פנה ליצרן.
  • כל האחסון במטמון, כולל L2, BIOS, פנימי/חיצוני וכן אחסון במטמון כתיבה-חוזרת בבקרי דיסקים
  • כל הוספת צל
  • הכנס-הפעל
  • כל תכונת אנטי-וירוס מבוססת BIOS
 2. נסה להתקין מחדש את Windows XP.
  • אם פעולה זו לא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, עבור לשלב ג'.
  • אם הודעת השגיאה של עצירה אינה נפתרת בשיטה זו, עבור לשיטה 3.
 3. נסה לבודד את התכונה שגורמת לשגיאה. לשם כך, הפוך לזמינה כל אחת מתכונות אלה אחת בכל פעם, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב לאחר הפעלת כל תכונה.
 4. אם תזהה תכונה בעייתית, הפוך אותה ללא זמינה או הסר אותה ופנה אל היצרן בניסיון לפתור את הבעיה.

  אם פעולה זו לא מבודדת בעיה בהגדרת CMOS, אך היא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה ותוכל להפעיל את המחשב כרגיל, ייתכן שהגדרה מנעה את ההתקנה. אם זהו המקרה, הפעל את ההגדרה לאחר שתתקין את Windows XP, וסיימת.

שיטה 3: בדוק את ה- RAM של המחשב

השתמש בשיטה זו כאשר שיטה 2 אינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה. אם דרושה לך עזרה בביצוע כל אחד מהשלבים הבאים, עיין במסמכי החומרה.
 1. הסר רכיבי זיכרון (RAM) שאינם תואמים, כך שכל הרכיבים יפעלו באותה מהירות. למשל, 60 נאנו-שניות (ns) או 70ns.
 2. בצע בדיקת מערכת על הזיכרון והסר רכיבי זיכרון פגומים.
 3. בדוק באמצעות שימוש ברכיבי זיכרון שונים אם הם זמינים.
 4. נסה להתקין מחדש את Windows XP.
  • אם פעולה זו פותרת את הודעת שגיאת העצירה באפשרותך להתקין בהצלחה את Windows XP, סיימת.
  • אם הודעת השגיאה של עצירה אינה נפתרת בשיטה זו, עבור לשיטה 4.

שיטה 4: הסר מתאמים כלשהם ונתק התקני חומרה כלשהם

השתמש בשיטה זו כאשר שיטה 3 אינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה.
 1. הסר את כל המתאמים ונתק אל כל התקני החומרה שאינם נדרשים להפעלת המחשב או להתקנת Windows. אלה כוללים את המתאמים וההתקנים הבאים:
  • התקני SCSI
  • התקני IDE
  • מתאם רשת
  • מודם פנימי
  • כרטיס קול
  • דיסקים קשיחים נוספים (דרוש לך לפחות דיסק אחד כדי להשלים את ההתקנה)
  • כונן תקליטורים או כונן DVD (אם אתה מתקין מהדיסק הקשיח המקומי)
 2. נסה להתקין מחדש את Windows XP.
  • אם פעולה זו לא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, המשך לשלב ג'.
  • אם הודעת השגיאה של עצירה אינה נפתרת בשיטה זו, עבור לשיטה 5.
 3. נסה לבודד את המתאם או התקן החומרה שגורם לשגיאה. לאחר התקנה מחדש של Windows XP, חבר מחדש כל מתאם או התקן חומרה, אחד בכל פעם. הפעל מחדש את המחשב לאחר שתתחבר כל אחד מהם.
 4. אם פעולה זו מבודדת בעיה בחומרה, נתק את המתאם או ההתקן ופנה לספק בניסיון לפתור את הבעיה.

  אם פעולה זו לא מבודדת בעיה בחומרה, אך היא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה ותוכל להפעיל את המחשב כרגיל, ייתכן חלק מסוים של החומרה מנע את ההתקנה. אם זהו המקרה, חבר מחדש את החומרה לאחר התקנת Windows XP, ולאחר מכן סיימת.

שיטה 5: עדכן מנהלי התקנים של SCSI והסר התקני SCSI כלשהם

השתמש בשיטה זו כאשר שיטה 4 אינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה. אם דרושה לך עזרה בביצוע כל אחד מהשלבים הבאים, עיין במסמכי החומרה.
 1. קבל את מנהל ההתקן העדכני עבור Windows מספק המתאם.
 2. בטל 'משא ומתן לסנכרון' בבקר SCSI.
 3. וודא כי המזהים והסיום של התקני SCSI נכונים.
 4. הסר את כל התקני SCSI משרשרת SCSI (פרט לדיסק קשיח אחד אם אתה מפעיל מכונן הנמצא באותו דיסק או אם אתה מתקין בו).
 5. נסה להתקין מחדש את Windows XP.
  • אם פעולה זו לא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, המשך לשלב ו'.
  • אם הודעת השגיאה של עצירה אינה נפתרת בשיטה זו, עבור לשיטה 6.
 6. נסה לבודד את התקן ה- SCSI שגורם לשגיאה. לאחר התקנה מחדש של Windows XP, חבר מחדש כל התקן SCSI, אחד בכל פעם. הפעל מחדש את המחשב לאחר שתתחבר כל אחד מהם.
 7. אם פעולה זו מבודדת בעיה בהתקן, נתק את התקן ה- SCSI ופנה לספק בניסיון לפתור את הבעיה.

  אם פעולה זו לא מבודדת בעיה בהגדרת SCSI, אך היא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה ותוכל להפעיל את המחשב כרגיל, ייתכן שההתקן מנע את ההתקנה. אם זהו המקרה, חבר מחדש את ההתקן לאחר התקנת Windows XP, ולאחר מכן סיימת.

שיטה 6: הגדר מחדש הגדרות IDE והסר התקני IDE כלשהם

השתמש בשיטה זו כאשר שיטה 5 אינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה. אם דרושה לך עזרה בביצוע כל אחד מהשלבים הבאים, עיין במסמכי החומרה.
 1. הגדר את יציאה IDE המשולב למצב 'ראשי' בלבד.
 2. וודא כי ההגדרות Master/Subordinate/Only עבור התקני IDE הן נכונות.
 3. הסר את כל התקני IDE למעט הדיסק הקשיח.
 4. נסה להתקין מחדש את Windows XP.
  • אם פעולה זו לא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, המשך לשלב ה'.
  • אם הודעת השגיאה של עצירה אינה נפתרת בשיטה זו, עבור לשיטה 7.
 5. נסה לבודד את ההגדרה או ההתקן של IDE שגורמים לבעיה. לאחר התקנה מחדש של Windows XP, חבר מחדש כל התקן IDE, אחד בכל פעם. הפעל מחדש את המחשב לאחר שתתחבר כל אחד מהם.
 6. אם פעולה זו מבודדת בעיה בהגדרה או בהתקן, הפוך את ההגדרה ללא זמינה או נתק את התקן ה- IDE ופנה לספק בניסיון לפתור את הבעיה.

  אם פעולה זו לא מבודדת בעיה בהגדרה או התקן של IDE, אך היא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה ותוכל להפעיל את המחשב כרגיל, ייתכן שהגדרה או התקן אלה מנעו את ההתקנה. אם זהו המקרה, הפעל מחדש את ההגדרה או חבר מחדש את ההתקן לאחר התקנת Windows XP, ולאחר מכן סיימת.

שיטה 7: בדוק עם היצרן אם יש בעיות מוכרות

השתמש בשיטה זו כמוצא אחרון כאשר כל השיטות האחרות לא פועלות בניסיון לפתור את הבעיה.
 1. פנה ליצרן המחשב או לוח האם כדי לבדוק אם ישנן בעיות ידועות בהפעלה או התקנה של Windows XP. היצרן עשוי לעזור לגבי השלבים הבאים:
  • הפעל תוכנית אבחון במחשב.
  • שדרג את ה- BIOS במחשב אם הדבר רלוונטי.
 2. נסה להתקין מחדש את Windows XP.

  אם אינך מצליח, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft לקבלת מידע על יצירת קשר עם התמיכה:
  http://support.microsoft.com/contactus/

שגיאה התרחשה לאחר התקנת Windows XP

אם מתקבלת הודעת השגיאה "עצירה: 0x0000000A" לאחר ש- Windows XP כבר הותקן, ייתכן שתוכנה או חומרה של ספק חיצוני שנוספה לאחרונה גרמה לשגיאה. תחילה, נסה את השיטות המתוארות בסעיף "פתרון בעיות של תוכנה וחומרה של ספק חיצוני" כדי לפתור בעיות ברכיבים אחרים. ייתכן שתרצה שמסמכי התמיכה יהיו זמינים עבור כל תוכנה או חומרה שנוספו לאחרונה. אם שיטות אלה לא פותרות את הבעיה, נסה את השיטות המפורטות בסעיף "שחזר את Windows".

שלב מומלץ

מומלץ לגבות את המערכת כולל כל הקבצים האישיים והתיקיות האישיות לפני שתתחיל בשיטות הבאות לפתרון בעיות.

פתרון בעיות בתוכנה וחומרה של ספק חיצוני

שיטה 1: בדוק תוכנות של ספק חיצוני שנוספו לאחרונה

אם התקנת תוכנה כלשהי של ספק חיצוני, נסה להסיר או להפוך אותה ללא זמינה כדי שהיא לא תיטען. לאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כדי להיווכח אם אכן אותה תוכנה או אותם מנהלי התקנים הם הגורמים לשגיאה.
 • אם יש יותר מתוכנה אחת של ספק חיצוני, הסר או הפוך ללא זמינה כל תוכנה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב לאחר שתסיר או תהפוך ללא זמינה כל אחת מהן כדי לנסות ולבודד את התוכנה של הספק החיצוני שגורמת לשגיאה.
 • אם הסרת התוכנה של הספק החיצוני פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, היתה בעיה בתוכנה שגרמה לשגיאה. דווח על בעיה זו לספק בניסיון לפתור את הבעיה.
 • אם הסרת התוכנה של ספק חיצוני לא פתרה את הודעת השגיאה של עצירה, התוכנה אינה הבעיה. עבור לסעיף "שיטה 2: בדוק חומרה של ספק שלישי שנוספה לאחרונה".

שיטה 2: בדוק חומרה של ספק חיצוני שנוספה לאחרונה

אם הוספת התקני חומרה או מנהלי התקנים לאחר התקנת Windows, הסר את החומרה שנוספה לאחרונה והפעל מחדש את המחשב כדי לראות את החומרה גורמת לבעיה.
 • אם יש יותר מחומרה אחת שנוספה לאחרונה, הסר כל התקן או מנהל התקן אחד בכל פעם ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב לאחר שתסיר כל אחד מהם כדי לנסות ולבודד את החומרה שגורמת לשגיאה.
 • אם הסרת החומרה שנוספה לאחרונה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, השתמש בשיטה אחת או יותר מהשיטות הבאות בניסיון לפתור את הבעיה:
  1. השג מנהלי התקנים מעודכנים עבור התקנים, אם הם זמינים.
  2. פנה לספק ההתקן או מנהל ההתקן כדי לקבוע אם קיימות בעיות מוכרות בחומרה.
  3. השתמש בכלי אבחון כדי לוודא שהחומרה פועלת כיאות.
  אם שיטה זו פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
 • אם הסרת ההתקן שנוסף לאחרונה לא פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, נסה לשחזר את Windows באמצעות 'שחזור מערכת'. לשם כך, עבור לסעיף "שחזור Windows".

שחזור Windows

אם פתרון בעיות של תוכנה וחומרה שנוספו לאחרונה לא פותר את הודעת השגיאה של עצירה, נסה לשחזר את Windows. לשם כך, נסה תחילה את שיטה 1.

שיטה 1: השתמש בתכונה 'התצורה האחרונה הידועה כטובה'

התכונה 'התצורה האחרונה הידועה כטובה' היא אפשרות שחזור שבה תוכל להשתמש כאשר אינך יכול להפעיל את Windows XP לאחר ביצוע שינוי במחשב, או כאשר אתה חושד ששינוי שביצעת קודם לכן עלול לגרום לבעיה. תכונה זו משחזרת מידע מהרישום והגדרות של מנהלי התקנים שהיו בתוקף בהפעלה התקינה האחרונה של המחשב. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307852 כיצד להפעיל את המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) במערכת Windows XP
 • אם שיטה זו משחזרת את Windows ופותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
 • אם שיטה זו לא משחזרת את Windows או שאינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: תקן את ההתקנה של Windows XP

אם אינך מסוגל לשחזר את Windows באמצעות התכונה 'התצורה האחרונה הידועה כטובה', נסה לשחזר את Windows על-ידי תיקון ההתקנה של Windows XP.
תנאים מוקדמים
ודא שברשותך התקליטור או ה- DVD של התקנת Windows XP.
חומרים מוצעים
לפני שתתחיל בשלבים לפתרון בעיות, ייתכן שתרצה את שהחומרים הבאים יהיו ברשותך:
 • תיעוד של אנטי וירוס או תוכנה ברמת BIOS
 • תיעוד המחשב לגבי הגדרת כונן התקליטורים או ה- DVD כהתקן אתחול בעדיפות ראשונה
כדי לתקן את ההתקנה של Windows XP, בצע פעולות אלה:
 1. הפוך ללא זמינות תוכניות אנטי-וירוס והגנות אנטי-וירוס ברמת BIOS. לקבלת עזרה, עיין במדריך התוכנה המתאים או בעזרה המקוונת.
 2. ודא כי כונן התקליטורים או כונן DVD הוא התקן ההפעלה בעדיפות הראשונה. עיין בתיעוד המחשב כדי לקבל מידע על אופן ביצוע הדבר.
 3. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה- DVD ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 4. כאשר תופיע ההוראה "Press any key to boot from CD" (הקש על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מתקליטור), הקש על מקש כלשהו. המחשב שלך מאותחל מהתקליטור של Windows XP.
 5. כאשר המחשב מופעל מהתקליטור, המערכת מאמתת את החומרה שלך ולאחר מכן מבקשת ממך לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • כדי להתקין את Windows XP כעת, הקש ENTER.
  • כדי לתקן התקנה של Windows XP באמצעות 'מסוף השחזור', הקש על R.
  • כדי לצאת מההתקנה מבלי להתקין את Windows XP, הקש על F3.
 6. הקש על ENTER.
 7. הקש על F8 כדי להסכים לתנאי הרישיון.
 8. תיבה מציגה רשימה של התקנת Windows XP הנוכחית ולאחר מכן, המחשב מבקש ממך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
  • לתיקון התקנת Windows XP שנבחרה, הקש R.
  • להמשך התקנת עותק חדש של Windows XP ללא תיקון, הקש ESC.
 9. הקש על R. לאחר תיקון Windows XP, ייתכן שיהיה עליך להפעילה מחדש אם ביצעת שינויים בחומרה.
  • אם שיטה זו משחזרת את Windows ופותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
  • אם שיטה זו לא משחזרת את Windows או שאינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, עבור לשיטה 3.

שיטה 3: השתמש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם'

אם אתה יכול להפעיל את המחשב במצב בטוח, השתמש בתכונה זו כדי לשחזר את Windows כאשר שיטה 2 לא פועלת.

התכונה 'חזור למנהל התקן קודם' מאפשרת לך להחליף מנהל התקן באמצעות גירסה שהותקנה בעבר. באפשרותך להשתמש בתכונה זו אם התקנת מנהל התקן חדש שגורם לאי-יציבות במחשב שלך. כשאתה משתמש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם' באפשרותך לשחזר (או להחזיר) את מנהל ההתקן הקודם, ולהמשיך להשתמש בו במחשב. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם', לחץ על מספר המאמר הבא כדי לעיין במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
283657 כיצד להשתמש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם' במערכת Windows XP
 • אם שיטה זו משחזרת את Windows ופותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
 • אם שיטה זו לא משחזרת את Windows או שאינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, עבור לשיטה 4.

שיטה 4: השתמש בתכונה 'שחזור מערכת' של Windows XP

אם אתה יכול להפעיל את המחשב במצב בטוח, השתמש בתכונה זו כדי לשחזר את Windows כאשר שיטה 3 לא פועלת. 'שחזור מערכת' של Windows XP "מצלם תמונה" של קובצי מערכת חיוניים ושל קובצי תוכניות מסוימים ושומר מידע זה כנקודות שחזור. באפשרותך להשתמש בנקודות שחזור אלה להחזרת Windows XP למצב קודם. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתכונה 'שחזור המערכת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם שיטה זו משחזרת את Windows ופותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
 • אם שיטה זו לא משחזרת את Windows או שאינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, עבור לשיטה 5.

שיטה 5: שימוש במסוף השחזור

מומלץ להשתמש במסוף השחזור כדי לשחזר את Windows רק לאחר שאפשרות של מצב בטוח ואפשרויות אתחול אחרות לא פועלות. אם אין באפשרותך להפעיל את המחשב, תוכל להפעיל את מסוף השחזור מדיסקי האתחול של Windows XP או מהתקליטור של Windows XP.

תוכל להשתמש במסוף השחזור כדי להפוך או לא להפוך לזמינים שירותים, לאתחל כוננים, לקרוא ולכתוב נתונים בכונן מקומי (כולל כוננים המאותחלים לשימוש במערכת הקבצים NTFS), וכן לבצע פעולות ניהול רבות אחרות. מסוף השחזור מועיל במיוחד כאשר עליך לתקן את המחשב על-ידי העתקת קובץ מדיסק או מתקליטור לדיסק הקשיח שלו, או כאשר עליך להגדיר מחדש תצורה של שירות המונע הפעלה של מחשבך בצורה נכונה.
תנאים מקדימים
ודא שברשותך התקליטור או ה- DVD של התקנת Windows XP. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש במסוף השחזור, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP
 • אם שיטה זו משחזרת את Windows ופותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
 • אם שיטה זו לא משחזרת את Windows או שאינה פותרת את הודעת השגיאה של עצירה, עבור לשיטה 6.

שיטה 6: שנה את השם של התוכנה או מנהל ההתקן הבעייתיים

אם אתה מצליח להפעיל את המחשב ב- DOS או במצב בטוח, השתמש בשיטה זו כמוצא אחרון כאשר כל השיטות האחרות לשחזור Windows לא פועלות.
 • אם Windows נמצא במחיצת FAT, הפעל את המחשב באמצעות MS-DOS ולאחר מכן שנה את שם התוכנה או מנהל ההתקנים הבעייתיים.
 • אחרת, השתמש במצב בטוח עם שורת פקודה כדי להפעיל את המחשב ולאחר מכן שנה את השם של התוכנה או מנהל ההתקן הבעייתיים.

  לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אתחול במצב בטוח, בקר באתר האינטרנט של עזרה ותמיכה של Microsoft ועיין ב"תיאור של אפשרויות אתחול במצב בטוח ב- Windows XP."
  • אם שיטה זו משחזרת את Windows ופותרת את הודעת השגיאה של עצירה, סיימת.
  • אם שיטה זו לא שחזרה את Windows או לא פתרה את הודעת השגיאה של עצירה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft לקבלת מידע על יצירת קשר עם התמיכה:
   http://support.microsoft.com/contactus/

מידע נוסף

אם השיטות במאמר זה לא פותרות את הודעת השגיאה "עצירה: 0x0000000A", ואם אתה מפעיל את Windows בחומרה תואמת HCL, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314103 הכנות לפני פנייה לחברת Microsoft לאחר קבלת הודעת STOP על גבי מסך כחול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 314063 - Last Review: יום חמישי 25 יולי 2013 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com