Làm th? nào đ? cho phép chia s? k?t n?i Internet trên m?t nhà ho?c k?t n?i m?ng văn ph?ng nh? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314066 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 237254.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách chia s? m?t k?t n?i Internet ngày c?a b?n m?ng gia đ?nh hay m?ng văn ph?ng nh? c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Thông qua chia s? k?t n?i Internet cho m?ng và quay s? các k?t n?i, b?n có th? s? d?ng Microsoft Windows XP k?t n?i m?ng nhà riêng c?a b?n ho?c m?ng văn ph?ng nh? c?a b?n v?i Internet. Ví d?, b?n có th? có m?t ngôi nhà m?ng nơi m?t d?a trên Windows XP máy tính có th? k?t n?i vào Internet b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i quay s?. N?u b?n b?t chia s? k?t n?i Internet trên máy tính dùng k?t n?i quay s?, b?n có th? cung c?p đ?a ch? m?ng, Đ?a ch? và tên d?ch v? gi?i quy?t cho t?t c? các máy tính trên c?a b?n m?ng.

Lưu ? r?ng đ? cho phép chia s? k?t n?i Internet, d?a trên Windows XP máy tính ph?i có hai k?t n?i thi?t b?. Có m?t thi?t b? cho m?ng gia đ?nh hay m?ng văn ph?ng nh?, ch?ng h?n như b? đi?u h?p m?ng, và m?t thi?t b? đ? k?t n?i Internet, ch?ng h?n như m?t modem ho?c b? đi?u h?p m?ng chuyên d?ng.

Th? t?c thi?t l?p

Đ? cho phép chia s? k?t n?i Internet trên m?t k?t n?i m?ng, làm theo đ? tài bư?c:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng Kết nối.
  2. B?m k?t n?i m?ng c?c (b? LAN) ho?c b?m các k?t n?i m?ng quay s? mà b?n mu?n chia s? (có ngh?a là, m?t trong đó k?t n?i vào Internet), và sau đó dư?i Tác v? m?ng, b?m Thay đ?i thi?t đ?t này k?t n?i.
  3. Trên các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ngư?i dùng m?ng khác k?t n?i thông qua k?t n?i Internet c?a máy tính này ki?m tra h?p.
  4. N?u đây là m?t k?t n?i m?ng quay s?, và b?n mu?n k?t n?i t?i th? t? đ?ng quay khi m?t máy tính khác trên m?ng c?a b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i Internet, b?m vào đ? ch?n các Thi?t l?p m?t k?t n?i quay s? b?t c? khi nào m?t máy tính trong m?ng c?a tôi đ?nh truy nh?p các Internet h?p ki?m.
  5. B?n có mu?n cho phép ngư?i dùng khác trong m?ng lư?i cho phép ho?c đ?n vô hi?u hóa k?t n?i Internet đư?c chia s?, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép khác m?ng ngư?i dùng đi?u khi?n ho?c vô hi?u hóa k?t n?i Internet chia s?h?p ki?m.
  6. Dư?i Chia s? k?t n?i Internet trong K?t n?i m?ng nhà, ch?n các k?t n?i k?t n?i máy tính là chia s? k?t n?i Internet đ? các máy tính khác trên m?ng c?a b?n.
Lưu ? r?ng đ? cho phép chia s? k?t n?i Internet trong Windows XP, b?n ph?i có quy?n qu?n tr?.

Quan tr?ng Khi b?n áp d?ng Internet k?t n?i chia s?, b? đi?u h?p m?ng đó k?t n?i v?i m?ng gia đ?nh hay m?ng văn ph?ng nh? s? nh?n đư?c m?t đ?a m?i ch? IP t?nh c?a 192.168.0.1, v?i m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.0. Hi?n có các k?t n?i TCP/IP trên m?ng có th? b? m?t và ph?i tái l?p.

C?u h?nh và cách s? d?ng các v?n đ?

Chia s? k?t n?i Internet đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng trong m?t văn ph?ng nh? ho?c trong m?t văn ph?ng nhà nơi c?u h?nh m?ng và k?t n?i Internet đư?c qu?n l? b?i các máy tính Windows XP d?a trên nơi mà k?t n?i chia s? cư trú. Ngư?i ta cho r?ng trên m?ng này, máy tính này là Internet duy nh?t k?t n?i máy tính này là c?a ng? duy nh?t vào Internet, và đi?u này máy tính thi?t l?p t?t c? đ?a ch? n?i b? m?ng. T?t c? các máy ch? trên m?ng ngo?i tr? các máy ch? chia s? k?t n?i Internet đư?c d? ki?n s? đư?c c?u h?nh đ? nh?n m?t đ?a ch? IP và c?u h?nh DNS t? đ?ng.

B?n có th? không S?a đ?i c?u h?nh m?ng m?c đ?nh sau khi b?n kích ho?t k?t n?i Internet Chia s?. Đi?u này bao g?m vi?c thay đ?i ph?m vi c?a các đ?a ch? IP riêng tư đư?c thu?n tay ra (DHCP c?p phát), cho phép DNS, vô hi?u hóa DNS và c?u h?nh m?t ph?m vi đ?a ch? IP công c?ng.

N?u ngư?i dùng văn ph?ng nhà c?a b?n ph?i đ?t đư?c truy c?p vào m?t m?ng công ty đư?c k?t n?i vào Internet b?ng m?t đư?ng h?m h? ph?c v?, ngư?i dùng c?n ph?i t?o m?t k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) đ?n đư?ng h?m t? máy tính trên m?ng chia s? k?t n?i Internet đ? các công ty đư?ng h?m máy ch? trên Internet. K?t n?i VPN xác th?c và an toàn. T?o k?t n?i tunneled phân b? chính xác các đ?a ch? IP, Đ?a ch? máy ch? DNS và WINS đ?a ch? máy ch? cho các doanh nghi?p m?ng.

Đ? thêm thông tin v? cách c?u h?nh m?t VPN, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
305550Làm th? nào đ?: C?u h?nh k?t n?i VPN vào m?ng doanh nghi?p c?a b?n trong Windows XP Professional


B?n có th? ph?i c?u h?nh chương tr?nh và d?ch v? làm vi?c chính xác trên Internet. Ví d?, n?u ngư?i dùng trên c?a b?n m?ng gia đ?nh mu?n chơi m?t tr? chơi v?i nh?ng ngư?i dùng khác trên Internet, tr? chơi ph?i đư?c c?u h?nh trên các k?t n?i mà chia s? k?t n?i Internet là có hi?u l?c. D?ch v? mà b?n cung c?p ph?i đư?c c?u h?nh đ? cho ngư?i s? d?ng Internet có th? đư?c truy c?p vào chúng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314066 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB314066 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314066

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com