Jak rozwiązywać problemy z łącznością TCP/IP w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314067 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314067
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 102908.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W celu określenia przyczyn problemów z sieciami opartymi na protokole TCP/IP w systemie Microsoft Windows XP można użyć szeregu narzędzi udostępniających przydatne informacje. W tym artykule podano zalecenia dotyczące używania tych narzędzi do diagnozowania problemów z siecią. Ta lista nie jest kompletna, jednak zawiera przykłady demonstrujące użycie przedstawionych narzędzi do wykrywania problemów z siecią.Więcej informacji

Narzędzia do rozwiązywania problemów z protokołem TCP/IP

Następująca lista zawiera niektóre narzędzia diagnostyczne związane z protokołem TCP/IP dołączone do systemu Windows XP:

Narzędzia podstawowe

 • Diagnostyka sieci w ramach Pomocy i obsługi technicznej
  Zawiera szczegółowe informacje o konfiguracji sieci i wyniki automatycznych testów.
 • Folder Połączenia sieciowe
  Zawiera informacje i opcje konfiguracji dotyczące wszystkich połączeń sieciowych komputera. Aby zlokalizować folder Połączenia sieciowe, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe.
 • Polecenie IPConfig
  Wyświetla bieżące wartości, aktualizacje lub wersje konfiguracji sieci opartej na protokole TCP/IP i przydzielone dzierżawy protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), a także wyświetla, rejestruje i usuwa nazwy DNS (Domain Name System).
 • Polecenie Ping
  Wysyła komunikaty żądań echa ICMP, aby zweryfikować poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP i dostępność hosta TCP/IP.

Narzędzia zaawansowane

 • Polecenie Hostname
  Wyświetla nazwę komputera hosta.
 • Polecenie Nbtstat
  Wyświetla stan bieżących połączeń NetBIOS przez TCP/IP, aktualizuje pamięć podręczną nazw NetBIOS i wyświetla zarejestrowane nazwy oraz identyfikator zakresu.
 • Polecenie PathPing
  Wyświetla ścieżkę hosta TCP/IP i utratę pakietów na poszczególnych routerach ścieżki.
 • Polecenie Route
  Wyświetla tabelę routingu IP i dodaje lub usuwa ścieżki IP.
 • Polecenie Tracert
  Wyświetla ścieżkę hosta TCP/IP.
Aby wyświetlić poprawną składnię poleceń, której należy używać w przypadku poszczególnych narzędzi, wpisz -? po nazwie narzędzia w wierszu polecenia.

Narzędzia w systemie Windows XP Professional

System Windows XP Professional zawiera następujące dodatkowe narzędzia:
 • Podgląd zdarzeń
  Rejestruje błędy i zdarzenia systemu.
 • Zarządzanie komputerem
  Umożliwia zmianę sterowników interfejsu sieciowego i innych składników.

Rozwiązywanie problemów

Procedura stosowana do rozwiązywania problemów z protokołem TCP/IP zależy od typu używanego połączenia sieciowego i występującego problemu z łącznością.

Automatyczne rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie większości problemów dotyczących połączenia z Internetem należy zacząć od identyfikacji źródła problemu za pomocą narzędzia Diagnostyka sieci. Aby użyć narzędzia Diagnostyka sieci, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. Kliknij łącze Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy, a następnie kliknij pozycję Diagnostyka sieci na liście z lewej strony.
 3. Po kliknięciu pozycji Skanuj system narzędzie Diagnostyka sieci zbierze informacje o konfiguracji i automatycznie wykona procedurę rozwiązywania problemów z połączeniem sieciowym.
 4. Po zakończeniu tego procesu poszukaj elementów oznaczonych na czerwono tekstem NIEPOWODZENIE, rozwiń te kategorie i przejrzyj dodatkowe informacje o wynikach testów.
Korzystając z tych danych, można rozwiązać problem lub przekazać informacje pracownikowi udzielającemu pomocy technicznej dotyczącej sieci. Aby określić źródło problemu, testy zakończone niepowodzeniem można porównać z dokumentacją w sekcji Ręczne rozwiązywanie problemów, znajdującą się w dalszej części tego artykułu. Aby zinterpretować wyniki dotyczące protokołu TCP/IP, należy rozwinąć sekcję wyników Karty sieciowe, a następnie rozwinąć informacje na temat karty sieciowej, w przypadku której test zakończył się niepowodzeniem.

Interfejs narzędzia Diagnostyka sieci można też uruchomić bezpośrednio, używając następującego polecenia:
netsh diag gui

Ręczne rozwiązywanie problemów

Aby ręcznie rozwiązać problem z łącznością TCP/IP, użyj następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione:

Metoda 1. Sprawdzanie konfiguracji przy użyciu narzędzia IPConfig


Aby sprawdzić konfigurację protokołu TCP/IP za pomocą narzędzia IPConfig na komputerze, na którym występuje problem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd. Następnie można użyć polecenia ipconfig w celu ustalenia informacji o konfiguracji komputera hosta, takich jak adres IP, maska podsieci i brama domyślna.

Parametr /all narzędzia IPConfig powoduje wygenerowanie szczegółowego raportu o konfiguracji wszystkich interfejsów, włącznie ze wszelkimi kartami dostępu zdalnego. Dane wyjściowe narzędzia IPConfig można przekierować do pliku, aby wkleić je do innych dokumentów. Aby to zrobić, wpisz:
ipconfig > \nazwa_folderu\nazwa_pliku
Dane wyjściowe znajdą się w pliku o podanej nazwie, który zostanie zapisany we wskazanym folderze.

Przeglądając dane wyjściowe narzędzia IPConfig, można określić problemy z konfiguracją sieci na komputerze. Jeśli na przykład komputer skonfigurowano ręcznie w celu używania adresu IP będącego duplikatem istniejącego, już wykrytego adresu IP, zostanie wyświetlona maska podsieci 0.0.0.0.

Jeśli lokalny adres IP zostanie zwrócony w formie 169.254.y.z z maską podsieci 255.255.0.0, będzie to znaczyć, że ten adres IP przypisała funkcja automatycznego przydzielania prywatnych adresów IP (APIPA, Automatic Private IP Addressing) systemu Windows XP Professional. Takie przypisanie oznacza, że ustawiono automatyczne konfigurowanie protokołu TCP/IP, nie został odnaleziony żaden serwer DHCP i nie podano konfiguracji alternatywnej. Ta konfiguracja nie zawiera bramy domyślnej dla interfejsu.

Jeśli zostanie zwrócony lokalny adres IP 0.0.0.0, będzie to oznaczać, że zostało włączone zastępowanie funkcji wykrywania nośnika DHCP, ponieważ karta sieciowa wykryła brak połączenia z siecią, lub że protokół TCP/IP wykrył adres IP będący duplikatem ręcznie skonfigurowanego adresu IP.

Jeśli nie zidentyfikujesz żadnych problemów z konfiguracją protokołu TCP/IP, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Testowanie łączności przy użyciu narzędzia Ping


Jeśli nie wykryjesz żadnych problemów z konfiguracją protokołu TCP/IP, sprawdź, czy komputer może połączyć się z innymi komputerami hostów w sieci opartej na protokole TCP/IP. W tym celu skorzystaj z narzędzia Ping.

Narzędzie Ping pozwala sprawdzić łączność na poziomie protokołu IP. Polecenie ping wysyła komunikat z żądaniem echa ICMP do hosta docelowego. Narzędzia Ping należy używać zawsze wtedy, gdy trzeba sprawdzić, czy komputer hosta może wysyłać pakiety IP do hosta docelowego. Korzystając z narzędzia Ping, można również wykrywać problemy ze sprzętem sieciowym i niezgodne konfiguracje.

Uwaga Jeśli zostało uruchomione polecenie ipconfig /all i została wyświetlona konfiguracja protokołu IP, nie trzeba wysyłać żądania ping na adres sprzężenia zwrotnego ani na własny adres IP. Narzędzie IPConfig wykonało już te zadania w celu wyświetlenia informacji o konfiguracji. Podczas rozwiązywania problemów sprawdź istnienie trasy między komputerem lokalnym a hostem sieciowym. Aby to zrobić, użyj następującego polecenia:
ping adres IP
UwagaParametr adres IP to adres IP hosta sieciowego, z którym należy nawiązać połączenie.

Aby użyć polecenia ping, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyślij żądanie ping na adres sprzężenia zwrotnego, aby sprawdzić, czy protokół TCP/IP jest zainstalowany i poprawnie skonfigurowany na komputerze lokalnym. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:
  ping 127.0.0.1
  Jeśli test sprzężenia zwrotnego nie powiedzie się, będzie to oznaczać, że stos IP nie odpowiada. Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • Sterowniki TCP są uszkodzone.
  • Karta sieciowa nie działa.
  • Inna usługa zakłóca działanie protokołu IP.
 2. Wyślij żądanie ping na adres IP komputera lokalnego, aby sprawdzić, czy ten komputer został poprawnie dodany do sieci. Jeśli tabela routingu jest poprawna, ta procedura spowoduje tylko przesłanie pakietu dalej na adres sprzężenia zwrotnego (127.0.0.1). Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:
  ping adres IP hosta lokalnego
  Jeśli test sprzężenia zwrotnego zakończy się pomyślnie, ale żądanie ping wysłane na lokalny adres IP nie powiedzie się, może to oznaczać problem z tabelą routingu lub sterownikiem karty sieciowej.
 3. Wyślij żądanie ping na adres IP bramy domyślnej, aby sprawdzić, czy ta brama działa i czy można komunikować się z hostem lokalnym w sieci lokalnej. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:
  ping adres IP bramy domyślnej
  Jeśli żądanie ping zakończy się niepowodzeniem, może to oznaczać problem z kartą sieciową, routerem, urządzeniem bramy, okablowaniem lub innym sprzętem obsługującym łączność.
 4. Wyślij żądanie ping na adres IP hosta zdalnego, aby sprawdzić, czy działa komunikacja za pośrednictwem routera. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:
  ping adres IP hosta zdalnego
  Jeśli żądanie ping zakończy się niepowodzeniem, może to oznaczać brak odpowiedzi hosta zdalnego lub problem ze sprzętem sieciowym między komputerami. Aby wykluczyć przypadek hosta zdalnego, który nie odpowiada, ponownie użyj narzędzia Ping — dla innego hosta zdalnego.
 5. Wyślij żądanie ping z nazwą hosta zdalnego, aby sprawdzić, czy działa rozpoznawanie nazwy hosta zdalnego. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:
  ping nazwa hosta zdalnego
  Polecenie Ping używa usługi rozpoznawania nazw w celu określenia adresu IP na podstawie nazwy komputera. Jeśli więc żądanie ping wysłane na adres IP zakończyło się pomyślnie, ale żądanie ping z nazwą komputera nie powiodło się, oznacza to problem z rozpoznawaniem nazwy hosta, a nie z łącznością sieciową. Sprawdź, czy dla komputera skonfigurowano adresy serwerów DNS (ręcznie za pomocą właściwości protokołu TCP/IP lub automatycznie). Jeśli po wpisaniu polecenia ipconfig /all są wyświetlane adresy serwerów DNS, spróbuj wysłać żądanie ping na te adresy, aby upewnić się, że można uzyskać do nich dostęp.
Jeśli na dowolnym z tych etapów użycie narzędzia Ping kończy się niepowodzeniem, sprawdź następujące opcje konfiguracji:
 • Upewnij się, że adres IP komputera lokalnego jest prawidłowy i że jest poprawnie wyświetlany na karcie Ogólne okna dialogowego Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) oraz w narzędziu IPConfig.
 • Upewnij się, że jest skonfigurowana brama domyślna i że działa połączenie między hostem a tą bramą. Na potrzeby rozwiązywania problemów upewnij się, że jest skonfigurowana tylko jedna brama domyślna. Można skonfigurować więcej niż jedną bramę domyślną, ale kolejne bramy (inne niż pierwsza) są stosowane tylko w przypadku, gdy stos IP ustali, że pierwotna brama nie działa. Celem procedury rozwiązywania problemów jest określenie stanu pierwszej skonfigurowanej bramy. Aby uprościć to zadanie, można usunąć wszystkie pozostałe bramy.
 • Upewnij się, że nie jest włączony protokół IPSec. Zależnie od zasad protokołu IPSec pakiety narzędzia Ping mogą być blokowane lub wymagać zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o protokole IPSec, przejdź do metody 7 (Sprawdzanie protokołu IPSec).
Ważne Jeśli połączenie z komputerem zdalnym, do którego są wysyłane żądania ping, ma duże opóźnienia (na przykład jest to połączenie satelitarne), czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy. Korzystając z parametru -w, można podać limit czasu dłuższy niż domyślny (który wynosi 4 sekundy).

Metoda 3. Sprawdzanie trasy przy użyciu narzędzia PathPing


Narzędzie PathPing wykrywa utratę pakietów na ścieżkach o wielu przeskokach. Uruchom analizę PathPing dla hosta zdalnego, aby sprawdzić, czy routery na trasie do miejsca docelowego działają poprawnie. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:
pathping adres IP hosta zdalnego
Metoda 4. Czyszczenie pamięci podręcznej ARP przy użyciu narzędzia Arp


Jeśli można wysłać żądanie ping zarówno na adres sprzężenia zwrotnego (127.0.0.1), jak i na własny adres IP, ale nie można wysłać takiego żądania na żaden inny adres IP, wyczyść pamięć podręczną protokołu rozpoznawania adresów (ARP, Address Resolution Protocol) za pomocą narzędzia Arp. Aby wyświetlić wpisy pamięci podręcznej, wpisz jedno z następujących poleceń:
arp -a

arp -g
Aby usunąć te wpisy, wpisz następujące polecenie:
arp -d adres IP
Aby opróżnić pamięć podręczną ARP, wpisz następujące polecenie:
netsh interface ip delete arpcache
Metoda 5. Sprawdzanie bramy domyślnej


Adres bramy musi należeć do tej samej sieci co host lokalny. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe przesyłanie komunikatów z komputera hosta dalej poza sieć lokalną. Jeśli adres bramy należy do tej samej sieci co host lokalny, upewnij się, że adres bramy domyślnej jest poprawny. Upewnij się, że brama domyślna to router, a nie tylko host. Sprawdź także, czy na routerze włączono przesyłanie dalej dla datagramów IP.

Metoda 6. Sprawdzanie łączności przy użyciu narzędzia Tracert lub Route


Jeśli brama domyślna odpowie prawidłowo, wyślij żądanie ping do hosta zdalnego, aby sprawdzić poprawność działania komunikacji między sieciami. Jeśli komunikacja nie działa poprawnie, prześledź ścieżkę do miejsca docelowego przy użyciu narzędzia Tracert. W przypadku adresów IP wskazujących komputery z systemem Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows NT 4.0 użyj narzędzia Route albo przystawki Routing i dostęp zdalny, aby wyświetlić tabelę routingu IP. W przypadku innych routerów IP zbadaj tabelę routingu IP za pomocą odpowiedniego narzędzia lub odpowiedniej funkcji — zgodnie ze wskazówkami dostawcy.

W większości przypadków użycie narzędzia Ping na potrzeby rozwiązywania problemów powoduje wyświetlanie następujących czterech komunikatów o błędach:
Limit czasu wygaśnięcia (TTL) upłynął podczas tranzytu.
Ten komunikat o błędzie oznacza, że liczba wymaganych przeskoków przekracza wartość czasu wygaśnięcia. Do zwiększania czasu wygaśnięcia służy polecenie ping -i. Może istnieć pętla routingu. Użyj narzędzia Tracert, aby sprawdzić, czy nieodpowiednio skonfigurowane routery wywołują pętlę routingu.
Host docelowy jest nieosiągalny.
Ten komunikat o błędzie oznacza, że nie istnieje żadna trasa lokalna ani zdalna do hosta docelowego z hosta wysyłającego lub z routera. Rozwiąż problem z hostem lokalnym lub z tabelą routingu routera.
Upłynął limit czasu żądania.
Ten komunikat o błędzie wskazuje, że komunikaty odpowiedzi echa nie zostały odebrane w wyznaczonym limicie czasu. Domyślnie jest ustawiony limit czasu wynoszący cztery sekundy. Limit czasu można zwiększyć, używając polecenia ping -w.
Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta.
Ten komunikat o błędzie oznacza, że nie można rozpoznać nazwy hosta docelowego. Sprawdź nazwy i dostępność serwerów DNS lub WINS.

Metoda 7. Sprawdzanie protokołu IPSec


Protokół IPSec może zwiększyć bezpieczeństwo sieci, ale także utrudnić zmienianie konfiguracji sieci i rozwiązywanie problemów. Niekiedy zasady protokołu IPSec wymagają zabezpieczonej komunikacji na komputerze z systemem Windows XP Professional. Te wymagania mogą utrudnić nawiązywanie połączeń z hostem zdalnym. Jeśli protokół IPSec jest zaimplementowany lokalnie, można wyłączyć usługę Usługi protokołu IPSec w przystawce Usługi.

Jeśli zatrzymanie usług protokołu IPSec rozwiązuje problem, oznacza to, że zasady protokołu IPSec blokują ruch lub wymagają, aby był zabezpieczony. Poproś administratora zabezpieczeń o zmodyfikowanie zasad protokołu IPSec.

Metoda 8. Sprawdzanie filtrowania pakietów


Rozpoznawanie adresów lub łączność może nie działać z powodu błędów przy filtrowaniu pakietów. Aby określić, czy źródłem problemu z siecią jest filtrowanie pakietów, wyłącz filtrowanie pakietów TCP/IP. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij pozycję Połączenia sieciowe.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij połączenie sieci lokalnej, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) na liście To połączenie wykorzystuje następujące elementy, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Opcje.
 5. W oknie dialogowym Ustawienia opcjonalne kliknij pozycję Filtrowanie TCP/IP, a następnie kliknij kartę Właściwości.
 6. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz filtrowanie TCP/IP (wszystkie karty), a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wysłać żądanie ping na określony adres, użyj odpowiedniej nazwy DNS, nazwy NetBIOS komputera lub adresu IP. Jeśli żądanie ping powiedzie się, oznacza to, że opcje filtrowania pakietów mogą być nieprawidłowo skonfigurowane lub zbyt restrykcyjne. Opcje filtrowania mogą na przykład zezwalać, aby komputer działał jako serwer sieci Web, ale w związku z tym mogą być wyłączone narzędzia takie jak administracja zdalna. Aby przywrócić mniej restrykcyjne opcje filtrowania, zmień dozwolone wartości dla portów TCP i UDP oraz dla protokołu IP.

Metoda 9. Sprawdzanie połączenia z określonym serwerem


Aby ustalić przyczynę problemów z łącznością przy próbie nawiązania połączenia NetBIOS z określonym serwerem, użyj polecenia nbtstat -n na serwerze. Pozwoli to sprawdzić, jaką nazwę serwer zarejestrował w sieci.

Polecenie nbtstat -n output wyświetli szereg nazw, które zarejestrował komputer. Ta lista powinna zawierać nazwę podobną do nazwy komputera skonfigurowanej na karcie Nazwa komputera w aplecie System w Panelu sterowania. Jeśli tak nie jest, wypróbuj jedną z innych unikatowych nazw wyświetlonych przez polecenie nbtstat.

Narzędzie Nbtstat pozwala także wyświetlić wpisy w pamięci podręcznej dla komputerów zdalnych na podstawie wpisów #PRE w pliku Lmhosts lub ostatnio rozpoznanych nazw. Jeśli nazwa używana przez komputery zdalne dla serwera jest taka sama i pozostałe komputery znajdują się w podsieci zdalnej, upewnij się, że mapowanie nazwy na adres komputera znajduje się na pozostałych komputerach w plikach Lmhosts lub serwerach WINS.

Metoda 10. Sprawdzanie połączeń zdalnych


Aby ustalić, dlaczego połączenie TCP/IP z komputerem zdalnym przestaje odpowiadać, użyj polecenia netstat -a w celu wyświetlenia stanu całej aktywności portów TCP i UDP na komputerze lokalnym.

Zazwyczaj w kolejkach Wysłano i Odebrano sprawnego połączenia TCP jest wyświetlana wartość 0 bajtów. Jeśli dane są blokowane w dowolnej z kolejek lub stan kolejek zmienia się, połączenie może działać nieprawidłowo. Jeśli dane nie są blokowane, a stan kolejek jest typowy, może występować opóźnienie w działaniu sieci lub programu.

Metoda 11. Sprawdzanie tabeli routingu przy użyciu narzędzia Route


Aby dwa hosty mogły wymieniać datagramy IP, każdy z nich musi mieć wytyczoną ścieżkę do drugiego hosta lub muszą korzystać z bram domyślnych mających wytyczoną ścieżkę. Aby wyświetlić tabelę routingu na hoście z systemem Windows XP, wpisz następujące polecenie:
route print
Metoda 12. Sprawdzanie ścieżek przy użyciu narzędzia Tracert


Narzędzie Tracert określa ścieżkę między hostami w sieci, wysyłając komunikaty żądań echa ICMP z kolejnymi wartościami w polu nagłówka protokołu IP określającym czas wygaśnięcia. Następnie narzędzie Tracert analizuje zwracane komunikaty ICMP. Narzędzie Tracert umożliwia prześledzenie ścieżki między routerami zawierającej maksymalnie 30 przeskoków. Jeśli router uległ awarii lub pakiet został skierowany do pętli, narzędzie Tracert wykaże ten problem. Po zlokalizowaniu routera powodującego problem można skontaktować się z jego administratorem (jeśli router znajduje się poza siedzibą) lub przywrócić router do stanu pełnego funkcjonowania, jeśli router jest kontrolowany przez użytkownika.

Metoda 13. Rozwiązywanie problemów z bramami


Jeśli w czasie konfigurowania zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie, sprawdź, czy brama domyślna znajduje się w tej samej sieci logicznej co karta sieciowa komputera:
Brama domyślna nie należy do jednego ze skonfigurowanych interfejsów.
Porównaj część adresu IP bramy domyślnej określającą identyfikator sieci z identyfikatorami sieci kart sieciowych komputera. W szczególności upewnij się, że ILOCZYN logiczny bitów adresu IP i maski podsieci jest równy ILOCZYNOWI logicznemu bitów adresu bramy domyślnej i maski podsieci.

Jeśli na przykład komputer ma jedną kartę sieciową, dla której skonfigurowano adres IP 172.16.27.139 i maskę podsieci 255.255.0.0, musi być używana brama domyślna w formie 172.16.y.z. Identyfikator sieciowy tego interfejsu IP to 172.16.0.0.

Dodatkowe materiały

Następujące materiały zawierają więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z protokołem TCP/IP firmy Microsoft:

Zobacz temat dotyczący konfigurowania protokołu TCP/IP w dokumentacji zestawu Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

Zobacz wprowadzenie do protokołu TCP/IP w przewodniku po głównych funkcjach protokołu TCP/IP w zestawie Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, aby uzyskać ogólne informacje o zestawie protokołów TCP/IP.

Zobacz omówienie routingu przy użyciu emisji pojedynczej w przewodniku po obsłudze sieci Internet w zestawie Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, aby uzyskać dodatkowe informacje o zasadach routingu.

Zobacz temat dotyczący rozwiązywania problemów z protokołem TCP/IP w przewodniku po głównych funkcjach protokołu TCP/IP w zestawie Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, aby uzyskać dodatkowe informacje o filtrowaniu pakietów IP.Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308007 Jak rozwiązywać problemy z sieciami domowymi w systemie Windows XP
325487 Jak rozwiązywać problemy z łącznością sieciową
299357 Jak zresetować protokół internetowy (TCP/IP) w systemie Windows XP
307874 Jak wyłączyć proste udostępnianie i ustawić uprawnienia do folderu udostępnionego w systemie Windows XP
810881 Komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” przy próbie otwarcia folderu
214759 Błąd odmowy dostępu przy próbie nawiązania połączenia z udziałem sieciowym (strona może być w języku angielskim)
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314067 - Ostatnia weryfikacja: 7 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com