Felsökning av TCP/IP-anslutningar med Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 314067 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 102908 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Det finns verktyg som kan ge värdefull information om orsaken till TCP/IP-nätverksproblem i Microsoft Windows XP. I den här artikeln beskrivs användning av verktygen för att diagnostisera nätverksproblem. Även om listan inte är fullständig innehåller den exempel på hur du kan använda verktygen för att hitta orsaken till problem i nätverket.Mer Information

TCP/IP-felsökningsverktyg

Följande lista innehåller några av TCP/IP-diagnostikverktygen i Windows XP:

Grundläggande verktyg

 • Nätverksdiagnostik i Hjälp och support
  Innehåller information om nätverkskonfigurationen och resultaten av automatiska tester.
 • Mappen Nätverksanslutningar
  Innehåller information och konfigurationer för alla nätverksanslutningar på datorn. Så här hittar du mappen Nätverksanslutningar: klicka på Start, Kontrollpanelen och Nätverks- och Internet-inställningar.
 • Kommandot IPConfig
  Visar aktuella värden, uppdateringar eller utgåvor för TCP/IP-nätverkskonfigurationen, allokerade DHCP-lån (Dynamic Host Configuration Protocol) samt visade, registrerade eller tömda DNS-namn (Domain Name System).
 • Ping-kommando
  Skickar ICMP Echo Request-meddelanden för att verifiera att TCP/IP är korrekt konfigurerat och att en TCP/IP-värd är tillgänglig.

Avancerade verktyg

 • Kommandot Hostname
  Visar namnet på värddatorn.
 • Kommandot Nbtstat
  Visar status för aktuella NetBIOS över TCP/IP-anslutningar, uppdaterar NetBIOS-namncachen samt visar registrerade namn och scope-ID.
 • Kommandot PathPing
  Visar sökvägen till en TCP/IP-värd och paketförluster vid varje router på vägen.
 • Kommandot Route
  Visar IP-routningstabellen samt lägger till eller tar bort IP-vägar.
 • Kommandot Tracert
  Visar sökvägen till en TCP/IP-värd.
Om du vill visa rätt kommandosyntax för vart och ett av de här verktygen skriver du -? vid en kommandotolk efter namnet på verktyget.

Verktyg i Windows XP Professional

Windows XP Professional innehåller följande ytterligare verktyg:
 • Loggboken
  Registrerar systemfel och systemhändelser.
 • Datorhantering
  Ändrar drivrutiner för nätverksgränssnitt och andra komponenter.

Felsökning

Vilka åtgärder som används vid felsökning av TCP/IP-problem beror på vilken typ av nätverksanslutning som används och vilka anslutningsproblem det rör sig om.

Automatisk felsökning

Vid de flesta problem med en Internet-anslutning börjar du med att ta reda på orsaken till problemet med hjälp av Nätverksdiagnostik. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
 2. Klicka på länken till Använd verktyg om du vill se information om din dator och diagnosticera problem, och klicka sedan på Nätverksdiagnostik i listan till vänster.
 3. När du klickar på Sök igenom datorn samlas konfigurationsinformation in, och felsökning av nätverksanslutningen genomförs automatiskt.
 4. När processen är klar letar du upp alla poster som är markerade med "MISSLYCKADE" i rött, expanderar kategorierna och visar sedan den ytterligare informationen om vad testet visade.
Du kan antingen använda informationen för att lösa problemet eller skicka den till en supporttekniker för att få hjälp. Om du jämför testerna som har misslyckats med dokumentationen i avsnittet Manuell felsökning nedan kan du kanske ta reda på orsaken till problemet. Tolka resultaten för TCP/IP genom att expandera avsnittet Nätverkskort i resultaten och sedan expandera nätverkskortet som inte har klarat testet.

Du kan även starta gränssnittet Nätverksdiagnostik direkt med hjälp av följande kommando:
netsh diag gui

Manuell felsökning

Om du vill felsöka TCP/IP-anslutningen manuellt använder du följande metoder i angiven ordning:

Metod 1: Använd IPConfig för att verifiera konfigurationen


Om du vill använda IPConfig för att kontrollera TCP/IP-konfigurationen på datorn där problemet har uppstått klickar du på Start, Kör och skriver sedan cmd. Sedan kan du använda kommandot ipconfig för att få fram information om värddatorns konfiguration, inklusive IP-adress, nätmask och standard-gateway.

Parametern /all för IPConfig genererar en detaljerad konfigurationsrapport för alla gränssnitt, inklusive alla fjärråtkomstkort. Du kan dirigera om IPConfig-utdata till en fil för att klistra in dem i andra dokument. Skriv
ipconfig > \mappnamn\filnamn
Utdata får det angivna filnamnet och lagras i den angivna mappen.

Du kan granska IPConfig-utdata för att identifiera problem i datorns nätverkskonfiguration. Om en dator till exempel är manuellt konfigurerad med en IP-adress som är identisk med en befintlig IP-adress som redan har identifierats, visas nätmasken som 0.0.0.0.

Om den lokala IP-adressen returneras som 169.254.y.z med nätmasken 255.255.0.0 har IP-adressen tilldelats av APIPA-funktionen (Automatic Private IP Addressing) i Windows XP Professional. Denna tilldelning innebär att TCP/IP har konfigurerats för automatisk konfiguration, att ingen DHCP-server har hittats och att ingen alternativ konfiguration har angetts. Konfigurationen har ingen standard-gateway för gränssnittet.

Om din lokala IP-adress returneras som 0.0.0.0 har åsidosättande av DHCP-medieavkänningsfunktionen aktiverats därför att nätverkskortet inte är anslutet till ett nätverk, eller så har en IP-adress som är identisk med en manuellt konfigurerad IP-adress identifierats av TCP/IP.

Om du inte hittar några problem med TCP/IP-konfigurationen går du till metod 2.

Metod 2: Använd Ping för att testa anslutningen


Om du inte hittar några problem med TCP/IP-konfigurationen tar du reda på om datorn kan ansluta till andra värddatorer i TCP/IP-nätverket. För detta använder du Ping-verktyget,

som hjälper dig att kontrollera anslutningen på IP-nivå. Med kommandot ping skickas ett ICMP Echo Request-meddelande till en målvärd. Använd Ping för att kontrollera att en värddator kan skicka IP-paket till en målvärd. Du kan även använda Ping för att identifiera problem med nätverksmaskinvara och inkompatibla konfigurationer.

Obs! Om du kör kommandot ipconfig /all och IP-konfigurationen visas behöver du inte pinga loopback-adressen och din egen IP-adress. Dessa åtgärder har redan utförts av IPConfig för att visa konfigurationen. Vid felsökningen kontrollerar du att det finns en väg mellan den lokala datorn och en nätverksvärd med hjälp av följande kommando:
ping IP-adress
Obs!IP-adress är IP-adressen till nätverksvärden du vill ansluta till.

Så här använder du ping-kommandot:
 1. Pinga loopback-adressen för att verifiera att TCP/IP är installerat och korrekt konfigurerat på den lokala datorn genom att skriva följande kommando:
  ping 127.0.0.1
  Om loopback-testet misslyckas svarar inte IP-stacken. Detta problem kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
  • TCP-drivrutinerna är skadade.
  • Nätverkskortet fungerar inte.
  • IP störs av en annan tjänst.
 2. Pinga IP-adressen till den lokala datorn för att verifiera att datorn har lagts till på rätt sätt i nätverket. Om routningstabellen är korrekt vidarebefordras paketet till loopback-adressen 127.0.0.1. Gör detta genom att skriva följande kommando:
  ping den lokala värdens IP-adress
  Om loopback-testet lyckas, men det inte går att pinga den lokala IP-adressen, kan det vara ett problem med routningstabellen eller nätverkskortets drivrutin.
 3. Pinga IP-adressen till standard-gatewayen för att kontrollera att standard-gatewayen fungerar och att du kan kommunicera med en lokal värd i det lokala nätverket. Gör detta genom att skriva följande kommando:
  ping IP-adressen till standard-gatewayen
  Om pingningen misslyckas kan det bero på ett problem med nätverkskortet, router- eller gateway-enheten, kablarna eller annan anslutningsmaskinvara.
 4. Pinga IP-adressen till en fjärrvärd för att verifiera att du kan kommunicera via en router. Gör detta genom att skriva följande kommando:
  ping Fjärrvärdens IP-adress
  Om pingningen misslyckas svarar fjärrvärden kanske inte, eller så är det ett problem med nätverksmaskinvaran mellan datorerna. För att utesluta att problemet beror på en fjärrvärd som inte svarar använder du Ping igen till en annan fjärrvärd.
 5. Pinga värdnamnet på en fjärrvärd för att verifiera att du kan matcha namnet på en fjärrvärd. Gör detta genom att skriva följande kommando:
  ping Värdnamnet på en fjärrvärd
  Vid pingning används namnmatchning för att matcha ett datornamn med en IP-adress. Om du kan pinga en IP-adress men inte ett datornamn är det därför ett problem med värdnamnsmatchningen, inte nätverksanslutningen. Kontrollera att DNS-serveradresserna är konfigurerade för datorn, antingen manuellt i egenskaperna för TCP/IP eller genom automatisk tilldelning. Om DNS-serveradresserna visas när du skriver kommandot ipconfig /all försöker du pinga serveradresserna för att kontrollera att de är tillgängliga.
Om det vid något tillfälle inte går att använda Ping med framgång kontrollerar du följande konfigurationer:
 • Kontrollera att den lokala datorns IP-adress är giltig och att rätt adress visas på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP) eller när adressen används med Ipconfig.
 • Kontrollera att en standard-gateway är konfigurerad och att länken mellan värden och standard-gatewayen fungerar. För felsökning kontrollerar du att bara en standard-gateway har konfigurerats. Även om mer än en standard-gateway kan konfigureras används andra gateways än den första endast om det fastställs i IP-stacken att den ursprungliga gatewayen inte fungerar. Syftet med felsökningen är att fastställa status för den första konfigurerade gatewayen. Därför kan du ta bort alla andra gateways för att förenkla uppgiften.
 • Kontrollera att IPSec (Internet Protocol security) inte är aktiverat. Beroende på IPSec-principen kan Ping-paket blockeras eller kräva säkerhet. Mer information om IPSec finns i metod 7: Kontrollera IPSec (Internet Protocol security).
Viktigt! Om fjärrdatorn som pingas nås via en länk med stor fördröjning, till exempel en satellitlänk, kan svaret ta längre tid. Du kan använda parametern -w (vänta) för att ange en längre timeout än standardtiden på fyra sekunder.

Metod 3: Använd PathPing för att verifiera en väg


Med hjälp av PathPing kan du identifiera paketförlust vid överföringsvägar med flera hopp. Kör en PathPing-analys till en fjärrvärd för att kontrollera att routrarna på vägen till målet fungerar som de ska. Gör detta genom att skriva följande kommando:
pathping Fjärrvärdens IP-adress
Metod 4: Använd Arp för att rensa ARP-cachen


Om du kan pinga loopback-adressen (127.0.0.1) och din IP-adress, men inte några andra IP-adresser, använder du Arp för att rensa ARP-cachen (Address Resolution Protocol). Visa cacheposterna genom att skriva något av följande kommandon:
arp -a

arp -g
Om du vill ta bort posterna skriver du följande kommando:
arp -d IP-adress
Om du vill rensa ARP-cachen skriver du följande kommando:
netsh interface ip delete arpcache
Metod 5: Verifiera standard-gatewayen


Gateway-adressen måste finnas i samma nätverk som den lokala värden. Annars kan inte meddelanden från värddatorn vidarebefordras utanför det lokala nätverket. Om gateway-adressen finns i samma nätverk som den lokala värden kontrollerar du att standard-gateway-adressen är riktig. Se även till att standard-gatewayen är en router, inte en värd, och att routern har aktiverats för vidarebefordran av IP-datagram.

Metod 6: Använd Tracert eller Route för att verifiera kommunikationen


Om standard-gatewayen svarar som den ska pingar du en fjärrvärd för att kontrollera att kommunikationen mellan nätverken fungerar. Om så inte är fallet använder du Tracert för att spåra sökvägen till målet. För IP-routrar som är Microsoft Windows 2000- eller Microsoft Windows NT 4.0-datorer använder du Route eller snapin-modulen Routning och fjärråtkomst för att visa IP-routningstabellen. För andra IP-routrar använder du ett verktyg eller en funktion som har angetts av leverantören för att undersöka IP-routningstabellen.

Oftast visas följande fyra felmeddelanden när Ping används under felsökning:
TTL har löpt ut under övergången
Det här felmeddelandet betyder att antalet hopp som krävs överstiger TTL (Time to Live). Öka TTL med hjälp av kommandot ping -i. Det kan finnas en routningsloop. Använd kommandot Tracert för att ta reda på om felkonfigurerade routrar har orsakat en routningsloop.
Målvärddatorn kan inte nås
Det här felmeddelandet betyder att det inte finns någon lokal väg eller fjärrväg för en målvärddator på den sändande värden eller på en router. Felsök den lokala värden eller routerns routningstabell.
Begäran gjorde timeout
Det här felmeddelandet betyder att Echo Reply-meddelandena inte togs emot under den angivna timeout-perioden. Standardlängden för den angivna timeout-perioden är fyra sekunder. Använd kommandot ping -w om du vill öka timeout-värdet.
Ping-begäran kunde inte hitta värddator
Det här meddelandet betyder att målvärddatorns namn inte kunde matchas. Kontrollera namn och tillgänglighet för DNS- eller WINS-servrar.

Metod 7: Verifiera IPSec (Internet Protocol security)


IPSec kan öka säkerheten i ett nätverk, men ändringar av nätverkskonfigurationer eller felsökning av problem blir svårare. Ibland kräver IPSec-principer säkrad kommunikation på en dator med Windows XP Professional. Dessa krav kan göra det svårt att ansluta till en fjärrvärd. Om IPSec implementeras lokalt kan du inaktivera IPSEC-tjänster i snapin-modulen Tjänster.

Om problemen försvinner när du inaktiverar IPSec-tjänster blockerar IPSec-principer trafiken eller kräver säkerhet för den. Be säkerhetsadministratören att ändra IPSec-principen.

Metod 8: Verifiera paketfiltrering


På grund av misstag i paketfiltreringen kan det hända att adressmatchning eller anslutningar inte fungerar. Du kan ta reda på om nätverksproblemen beror på paketfiltrering genom att inaktivera TCP/IP-paketfiltrering så här:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Nätverks- och Internet-inställningar och Nätverksanslutningar.
 2. Högerklicka på den lokala nätverksanslutningen du vill ändra, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. På fliken Allmänt, i listan Den här anslutningen använder följande objekt, klickar du på Internet Protocol (TCP/IP) och sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på Avancerat och sedan på fliken Alternativ.
 5. I dialogrutan Valfria inställningar klickar du på TCP/IP-filtrering och sedan på fliken Egenskaper.
 6. Avmarkera kryssrutan Aktivera TCP/IP-filtrering (alla kort) och klicka på OK.
Om du vill pinga en adress använder du adressens DNS-namn, NetBIOS-datornamn eller IP-adress. Om pingningen lyckas kan alternativen för paketfiltrering vara felkonfigurerade eller alltför restriktiva. Filtreringen kan till exempel göra att datorn får fungera som webbserver, men för att detta ska vara möjligt kan verktyg som fjärradministrering inaktiveras. Om du vill återställa fler tillåtna filtreringsalternativ ändrar du tillåtna värden för TCP-porten, UDP-porten och IP-protokollet.

Metod 9: Verifiera anslutningen till en viss server


Om du vill ta reda på orsaken till anslutningsproblem vid försök att ansluta till en viss server via NetBIOS-anslutningar använder du kommandot nbtstat -n på servern för att ta reda på vilket namn som servern har registrerat i nätverket.

Genom kommandot nbtstat -n output visas flera namn som datorn har registrerat. Listan innehåller ett namn som liknar datorns namn som är konfigurerat på fliken Datornamn under System på Kontrollpanelen. Om namnet inte finns med i listan försöker du med något av de andra unika namnen som visas med kommandot nbtstat.

Verktyget Nbtstat kan även visa de cachelagrade posterna för fjärrdatorer från #PRE-posterna i Lmhosts-filen eller från nyligen matchade namn. Om namnet som används på fjärrdatorerna för servern är samma namn, och de andra datorerna finns i ett fjärrundernät, ser du till att de andra datorerna har datorns namn-till-adress-mappning i Lmhosts-filerna eller WINS-servrarna.

Metod 10: Verifiera fjärranslutningar


Om du vill ta reda på varför en TCP/IP-anslutning till en fjärrdator slutar svara använder du kommandot netstat -a för att visa all aktivitetsstatus för TCP- och UDP-portar på den lokala datorn.

Normalt visar en bra TCP-anslutning 0 byte i köerna Skickade och Mottagna. Om data blockeras i någon av köerna, eller om köernas tillstånd är oförutsägbart, kan det vara fel på anslutningen. Om data inte blockeras, och tillståndet för köerna är typiskt, kan det förekomma nätverks- eller programfördröjningar.

Metod 11: Använd Route för att undersöka routningstabellen


För att två värdar ska kunna utbyta IP-datagram måste båda värdarna ha en väg till varandra, eller så måste de använda standard-gateways som har en väg. Om du vill visa routningstabellen på en värddator med Windows XP skriver du följande kommando:
route print
Metod 12: Använd Tracert för att undersöka vägar


Tracert skickar ICMP Echo Request-meddelanden med inkrementellt högre värden i IP-huvudets TTL-fält för att fastställa vägen från en värd till en annan värd via ett nätverk. Sedan analyseras ICMP-meddelandena som returneras. Med Tracert kan du spåra vägen från router till router upp till 30 hopp. Om en router inte fungerar, eller om paketet skickas in i en loop, avslöjas problemet med Tracert. När du har hittat problemroutern kan du kontakta routeradministratören om routern finns någon annanstans, eller så kan du återställa routern till fullständig funktion om den står under din kontroll.

Metod 13: Felsök gateways


Om följande felmeddelande visas under konfigurationen tar du reda på om standard-gatewayen finns i samma logiska nätverk som datorns nätverkskort:
Angiven standard-gateway tillhör inte en av de konfigurerade gränssnitten.
Jämför nätverks-ID-delen i standard-gatewayens IP-adress med nätverks-ID för datorns nätverkskort. Kontrollera särskilt att det bitvisa logiska AND i IP-adressen och nätmasken motsvarar det bitvisa logiska AND i standard-gatewayen och nätmasken.

På en dator med ett enda nätverkskort som är konfigurerat med IP-adressen 172.16.27.139 och nätmasken 255.255.0.0 måste exempelvis en standardgateway med formatet 172.16.y.z användas. Nätverks-ID för detta IP-gränssnitt är 172.16.0.0.

Ytterligare resurser

Följande resurser innehåller ytterligare information om felsökning av Microsoft TCP/IP:

Se "Configuring TCP/IP" i dokumentationen för Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

Se "Introduction to TCP/IP" i TCP/IP Core Networking Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit för allmän information om TCP/IP-protokollsviten.

Se "Unicast Routing Overview" i Internetworking Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit för mer information om routningsprinciper.

Se "TCP/IP Troubleshooting" i TCP/IP Core Networking Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit för mer information om IP-paketfiltrering.Referenser

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
308007 Felsökning av hemnätverk i Windows XP
325487 Felsökning av problem med nätverksanslutning
299357 Återställa Internet Protocol (TCP/IP) i Windows XP
307874 Inaktivera förenklad fildelning och ange behörigheter för en delad mapp i Windows XP
810881 Felmeddelandet "Åtkomst nekas" visas vid försök att öppna en mapp
308418 Ange, visa, ändra eller ta bort fil- och mappbehörigheter i Windows XP
214759 Felmeddelandet Åtkomst nekad visas vid försök att ansluta till en nätverksresurs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 314067 - Senaste granskning: den 4 december 2006 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com