Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i TCP/IP v?i Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314067 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 102908.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Có các công c? có th? cung c?p thông tin h?u ích khi b?n đang c? g?ng đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a các v?n đ? m?ng TCP/IP dư?i Microsoft Windows XP. Bài này li?t kê khuy?n ngh? cho vi?c s? d?ng các công c? đ? ch?n đoán v?n đ? m?ng. M?c dù danh sách này không đ?y đ?, trong danh sách nào cung c?p các ví d? hi?n th? như th? nào b?n có th? s? d?ng nh?ng công c? này đ? theo d?i các v?n đ? trên m?ng.Thông tin thêm

TCP/IP công c? x? l? s? c?

Danh sách dư?i đây cho th?y m?t s? công c? ch?n đoán TCP/IP mà đư?c bao g?m trong Windows XP:

Công c? cơ b?n

 • Ch?n đoán m?ng trong tr? giúp và h? tr?
  Ch?a thông tin chi ti?t v? c?u h?nh m?ng và k?t qu? các bài ki?m tra t? đ?ng.
 • C?p k?t n?i m?ng
  Ch?a thông tin và c?u h?nh cho t?t c? các m?ng các k?t n?i trên máy tính. Đ? xác đ?nh v? trí c?p k?t n?i m?ng, b?mB?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?mM?ng và các k?t n?i Internet.
 • IPConfig l?nh
  Hi?n th? hi?n t?i TCP/IP m?ng giá tr? c?u h?nh, b?n C?p Nh?t, ho?c chí, năng đ?ng Host Configuration Protocol (DHCP) phân b? cho thuê, và hi?n th?, đăng k?, ho?c tuôn ra h? th?ng tên mi?n (DNS) tên.
 • Ping l?nh
  G?i tin nh?n ICMP Echo yêu c?u đ? ki?m ch?ng r?ng TCP/IP c?u h?nh đúng và m?t máy ch? TCP/IP có s?n.

Công c? chuyên sâu

 • Tên máy ch? l?nh
  Hi?n th? tên c?a máy ch?.
 • Nbtstat l?nh
  Hi?n th? tr?ng thái hi?n t?i NetBIOS trên TCP/IP các k?t n?i, C?p nh?t các NetBIOS tên b? nh? cache, và hi?n th? các tên đăng k? và ph?m vi c?a b?n.
 • PathPing l?nh
  Hi?n th? đư?ng d?n c?a m?t t?n th?t nào v? máy ch? lưu tr? và gói TCP/IP t?i m?i b? đ?nh tuy?n trên đư?ng đi.
 • Route l?nh
  Hi?n th? b?ng đ?nh tuy?n IP và thêm ho?c xóa IP các tuy?n đư?ng.
 • Tracert l?nh
  Hi?n th? đư?ng d?n c?a m?t lo?t các TCP/IP.
Đ? xem cú pháp l?nh chính xác đ? s? d?ng v?i m?i ngư?i trong s? này công c?, lo?i -? t?i d?u nh?c l?nh theo tên c?a các công c?.

Công c? Windows XP Professional

Windows XP Professional có công c? b? sung sau đây:
 • Xem s? ki?n
  B?n ghi l?i h? th?ng và các s? ki?n.
 • Qu?n l? máy tính
  Thay đ?i m?ng lư?i giao di?n đi?u khi?n và khác các thành ph?n.

Gi?i đáp th?c m?c

Các th? t?c mà b?n dùng đ? g? r?i các v?n đ? v? TCP/IP ph? thu?c vào lo?i k?t n?i m?ng mà b?n đang s? d?ng và các k?t n?i v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.

T? đ?ng x? l? s? c?

Đ?i v?i h?u h?t các v?n đ? có liên quan đ?n k?t n?i Internet, h?y b?t đ?u b?ng s? d?ng công c? ch?n đoán m?ng đ? xác đ?nh ngu?n g?c c?a v?n đ?. Đ? s? d?ng M?ng ch?n đoán, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
 2. B?m vào S? d?ng công c? đ? xem máy tính c?a b?n thông tin và ch?n đoán v?n đ?, sau đó b?m M?ng Ch?n đoán trong danh sách bên trái.
 3. Khi b?n b?m vào Quét h? th?ng c?a b?nM?ng Ch?n đoán thu th?p thông tin c?u h?nh và th?c hi?n t? đ?ng kh?c ph?c s? c? k?t n?i m?ng.
 4. Khi quá tr?nh hoàn thành, h?y t?m cho b?t k? m?c nào đư?c đánh d?u "Không" màu đ?, m? r?ng các lo?i, và sau đó xem thêm chi ti?t v? nh?ng g? các th? nghi?m đ? cho th?y.
B?n có th? s? d?ng thông tin đó đ? gi?i quy?t các v?n đ? ho?c b?n có th? cung c?p thông tin cho m?t chuyên viên h? tr? m?ng đ? đư?c giúp đ?. N?u b?n so sánh các bài ki?m tra mà không thành công v?i tài li?u hư?ng d?n trong sách hư?ng d?n X? l? s? c? ph?n sau này trong bài vi?t này, b?n có th? đ? xác đ?nh các ngu?n g?c c?a v?n đ?. Đ? gi?i thích các k?t qu? cho TCP/IP, m? r?ng m?ng B? đi?u h?p ph?n k?t qu?, và sau đó m? r?ng b? đi?u h?p m?ng mà th?t b?i khi th? nghi?m.

B?n c?ng có th? b?t đ?u chu?n đoán m?ng giao di?n tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
Netsh diag gui

Hư?ng d?n s? d?ng, x? l? s? c?

T? kh?c ph?c c?a b?n k?t n?i TCP/IP, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà chúng xu?t hi?n:

Phương pháp 1: S? d?ng công c? IPConfig ki?m ch?ng c?u h?nh


S? d?ng công c? IPConfig đ? xác minh TCP/IP c?u h?nh trên máy tính đang g?p v?n đ?, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? CMD. Bây gi? b?n có th? s? d?ng các ipconfig l?nh đ? xác đ?nh thông tin c?u h?nh máy tính c?a máy ch? lưu tr?, bao g?m đ?a ch? IP, m?t n? m?ng con và m?c đ?nh c?ng n?i.

Các / t?t c? tham s? cho IPConfig t?o ra m?t báo cáo chi ti?t c?u h?nh cho t?t c? các giao di?n, bao g?m b?t k? b? đi?u h?p m?ng truy nh?p t? xa. B?n có th? chuy?n hư?ng IPConfig đ?u ra vào m?t t?p tin đ? dán đ?u ra vào các tài li?u khác. Đ? làm đi?u này, lo?i:
ipconfig > \folder_name\file_name
Đ?u ra s? nh?n đư?c tên t?p đ? ch? đ?nh và đư?c lưu tr? trong các thư m?c đ? ch? đ?nh.

B?n có th? xem l?i k?t xu?t IPConfig đ? xác đ?nh các v?n đ? t?n t?i trong c?u h?nh m?ng máy tính. Ví d?, n?u m?t máy tính b?ng tay c?u h?nh v?i đ?a ch? IP b?n sao m?t hi?n có Đ?a ch? IP đ? đư?c phát hi?n, m?t n? m?ng con s? xu?t hi?n như 0.0.0.0.

N?u đ?a ch? IP đ?a phương tr? l?i 169.254.y.z v?i m?t m?ng con m?t n? c?a 255.255.0.0, đ?a ch? IP đư?c phân công c?a IP riêng t? đ?ng Đ?a ch? (APIPA) tính năng c?a Windows XP Professional. Này có ngh?a là phân công c?a b?n TCP/IP đư?c c?u h?nh cho c?u h?nh t? đ?ng, mà không có máy ch? DHCP t?m th?y, và r?ng không có c?u h?nh khác đư?c ch? đ?nh. C?u h?nh này có không có c?ng m?c đ?nh cho giao di?n.

N?u đ?a ch? IP đ?a phương tr? l?i làm 0.0.0.0, DHCP phương ti?n truy?n thông c?m bi?n tính năng ghi đè b?t v? b? đi?u h?p m?ng phát hi?n c?a nó thi?u k?t n?i đ?n m?ng, ho?c TCP/IP đư?c phát hi?n đ?a ch? IP b?n sao m?t IP c?u h?nh b?ng tay Đ?a ch?.

N?u b?n không nh?n ra b?t k? v?n đ? trong TCP/IP c?u h?nh, đi đ?n phương pháp 2.

Cách 2: S? d?ng công c? Ping đ? ki?m tra k?t n?i c?a b?n


N?u b?n không nh?n ra b?t k? v?n đ? trong TCP/IP c?u h?nh, xác đ?nh cho dù máy tính có th? k?t n?i đ?n máy ch? lưu tr? khác các máy tính trên m?ng TCP/IP. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng công c? Ping.

Các Ping công c? giúp b?n xác minh c?p IP k?t n?i. Các Ping l?nh g?i thông báo ICMP Echo yêu c?u t?i m?t máy ch? đích. S? d?ng Ping b?t c? khi nào b?n mu?n xác minh r?ng m?t máy ch? có th? g?i các gói tin IP t?i m?t máy ch? đích. B?n c?ng có th? s? d?ng Ping đ? cô l?p ph?n c?ng m?ng v?n đ? và c?u h?nh không tương thích.

Lưu ? N?u b?n ch?y các ipconfig/all ch? huy, và c?u h?nh IP xu?t hi?n, b?n không c?n ph?i Ping đ?a ch? loopback và đ?a ch? IP c?a riêng b?n. IPConfig đ? th?c hi?n các tác v? đ? hi?n th? c?u h?nh. Khi b?n hi?n th? l?i, xác minh r?ng m?t l? tr?nh t?n t?i gi?a các máy tính đ?a phương và m?t máy ch? m?ng. Đ? làm này, s? d?ng l?nh sau đây:
Ping Đ?a ch? IP
Lưu ?Đ?a ch? IP là đ?a ch? IP c?a các m?ng máy ch? b?n mu?n k?t n?i t?i.

S? d?ng các Ping l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ping đ?a ch? loopback đ? ki?m ch?ng r?ng TCP/IP cài đ?t và chính xác c?u h?nh trên máy tính đ?a phương. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? các l?nh sau đây:
  ping 127.0.0.1
  N?u xét nghi?m loopback th?t b?i, ngăn x?p IP không đáp ?ng. Đi?u này v?n đ? có th? x?y ra n?u b?t k? m?t ho?c m?t s? các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các tr?nh đi?u khi?n TCP đang b? h?ng.
  • B? đi?u h?p m?ng không ho?t đ?ng.
  • M?t d?ch v? can thi?p v?i IP.
 2. Ping đ?a ch? IP c?a máy tính đ?a phương đ? xác minh r?ng máy tính m?t cách chính xác đ? đư?c thêm vào m?ng. N?u b?ng đ?nh tuy?n chuy?n chính xác, th? t?c này ch? ti?p gói d? li?u đ?n đ?a ch? loopback c?a 127.0.0.1. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
  Ping Đ?a ch? IP c?a máy ch? lưu tr? đ?a phương
  N?u xét nghi?m loopback đ? thành công, nhưng b?n không th? ping đ?a phương IP Đ?a ch?, có th? có m?t v?n đ? v?i b?ng đ?nh tuy?n ho?c v?i các m?ng lư?i tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p.
 3. Ping đ?a ch? IP c?a c?ng m?c đ?nh đ? xác minh r?ng các c?ng m?c đ?nh là làm vi?c và b?n có th? giao ti?p v?i m?t máy ch? lưu tr? đ?a phương trên m?ng c?c b?. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
  Ping Đ?a ch? IP c?a c?ng n?i m?c đ?nh
  N?u ping không thành công, b?n có th? có m?t v?n đ? v?i m?ng b? đi?u h?p, thi?t b? đ?nh tuy?n ho?c c?ng, các cáp ho?c k?t n?i khác ph?n c?ng.
 4. Ping đ?a ch? IP c?a m?t máy ch? t? xa đ? xác minh r?ng b?n có th? giao ti?p thông qua m?t b? đ?nh tuy?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
  Ping Đ?a ch? IP c?a máy ch? t? xa
  N?u ping không thành công, máy ch? t? xa có th? không đáp ?ng, ho?c có th? có m?t v?n đ? v?i ph?n c?ng m?ng gi?a các máy tính. Đ? cai tr? ra m?t t? xa không đáp ?ng ch? nhà, s? d?ng Ping m?t l?n n?a đ? m?t t? xa khác nhau máy ch? lưu tr?.
 5. Ping tên máy ch? lưu tr? m?t máy ch? t? xa đ? xác minh r?ng b?n có th? gi?i quy?t m?t tên máy ch? t? xa. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
  Ping Tên host c?a máy ch? t? xa
  Ping s? d?ng đ? phân gi?i tên đ? gi?i quy?t m?t tên máy tính thành m?t IP Đ?a ch?. V? v?y, n?u b?n thành công ping đ?a ch? IP, nhưng b?n không th? ping m?t tên máy tính, đó là m?t v?n đ? v?i đ? phân gi?i tên máy ch?, không ph?i v?i m?ng kh? năng k?t n?i. Ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? máy ch? DNS đư?c c?u h?nh cho máy tính, ho?c b?ng tay trong các thu?c tính TCP/IP, ho?c b?ng cách t? đ?ng phân công c?a b?n. N?u DNS Đ?a ch? máy ch? đư?c li?t kê khi b?n g? các ipconfig/all l?nh, h?y th? đ? ping đ?a ch? máy ch? đ? đ?m b?o r?ng h? có th? truy c?p.
N?u b?n không th? s? d?ng Ping thành công t?i b?t k? đi?m nào, h?y ki?m ch?ng các c?u h?nh sau:
 • H?y ch?c r?ng đ?a ch? IP c?a máy tính đ?a phương là h?p l? và nó là chính xác v? các T?ng quát tab c?a các Internet Tính ch?t giao th?c (TCP/IP) h?p tho?i ho?c khi nó đư?c s? d?ng v?i các Ipconfig công c?.
 • Đ?m b?o r?ng m?t c?ng m?c đ?nh c?u h?nh và r?ng các liên k?t gi?a các máy ch? và m?c đ?nh c?ng là làm vi?c. Đ? g? r?i m?c đích, h?y ch?c ch?n r?ng c?ng ch? có m?t m?c đ?nh đư?c c?u h?nh. M?c dù b?n có th? c?u h?nh nhi?u hơn m?t c?ng: m?c đ?nh, c?ng sau c?ng đ?u tiên đư?c s? d?ng ch? khi ngăn x?p IP s? xác đ?nh r?ng c?a ng? g?c không ph?i là làm vi?c. M?c đích c?a x? l? s? c? là đ? xác đ?nh t?nh tr?ng c?a ngư?i đ?u tiên c?u h?nh c?ng. V? v?y, b?n có th? xóa t?t c? các c?ng khác đ? đơn gi?n hóa các nhi?m v? c?a b?n.
 • H?y ch?c ch?n r?ng an ninh Internet Protocol (IPSec) không ph?i là b?t. Tùy thu?c vào chính sách IPSec, Ping các gói d? li?u có th? b? ch?n ho?c có th? yêu c?u b?o m?t. Mu?n bi?t thêm thông tin v? IPSec, h?y đ?n phương pháp 7: xác minh B?o m?t Internet Protocol (IPSec).
Quan tr?ng N?u máy tính t? xa b?n đang Ping là trên m?t liên k?t ch?m tr? th?p như là m?t liên k?t v? tinh, ph?n ?ng có th? kéo dài lâu hơn. B?n có th? s? d?ng các -w (đ?i) tham s? ph?i ch? đ?nh m?t th?i gian timeout dài hơn các timeout m?c đ?nh là b?n giây.

Cách 3: S? d?ng công c? PathPing đ? xác minh m?t tuy?n đư?ng


Công c? PathPing phát hi?n gói m?t hơn nhi?u-hop đư?ng d?n. Ch?y m?t phân tích PathPing đ?n m?t máy ch? t? xa đ? xác minh r?ng các b? đ?nh tuy?n trên đư?ng đ?n đích đang ho?t đ?ng m?t cách chính xác. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? các l?nh sau đây:
pathping Đ?a ch? IP c?a máy ch? t? xa
Phương pháp 4: S? d?ng công c? Arp đ? xóa b? đ?m ?n ARP


N?u b?n có th? ping c? loopback đ?a (127.0.0.1) và đ?a ch? IP c?a b?n, nhưng b?n không th? ping b?t k? đ?a ch? IP nào khác, s? d?ng công c? Arp đ? r? ràng ra b? nh? cache c?a đ?a ch? gi?i quy?t giao th?c (ARP). Xem b? đ?m ?n m?c, g? b?t k? m?t trong các l?nh sau đây:
ARP - m?t

ARP -g
Đ? xóa các m?c, g? l?nh sau đây:
ARP -d Đ?a ch? IP
Đ? tuôn ra b? đ?m ?n ARP, g? l?nh sau đây:
Netsh giao di?n ip xóa arpcache
Cách 5: Xác minh các c?ng m?c đ?nh


Đ?a ch? c?ng ra ph?i trên cùng m?t m?ng như các máy ch? lưu tr? đ?a phương. N?u không, tin nh?n t? máy ch? không th? đư?c chuy?n ti?p bên ngoài m?ng c?c b?. N?u đ?a ch? c?ng ra là trên cùng m?t m?ng như các đ?a phương lưu tr?, ki?m tra đ?a ch? c?ng n?i m?c đ?nh này đúng. Đ?m b?o r?ng c?ng m?c đ?nh là m?t router, không ch? là m?t máy ch? lưu tr?. Và ch?c ch?n r?ng các b? đ?nh tuy?n đư?c kích ho?t đ? chuy?n ti?p IP cùng.

Phương pháp 6: S? d?ng công c? Tracert ho?c công c? đư?ng đ? xác minh thông tin liên l?c


N?u c?ng m?c đ?nh đáp ?ng m?t cách chính xác, ping m?t máy ch? t? xa đ? đ?m b?o r?ng m?ng, m?ng lư?i truy?n thông đang làm vi?c m?t cách chính xác. N?u giao ti?p không làm vi?c m?t cách chính xác, s? d?ng công c? Tracert đ? d?u v?t đư?ng đi c?a các đi?m đ?n. Đ?i v?i b? đ?nh tuy?n IP là Microsoft Windows máy tính d?a trên 2000 ho?c d?a trên Microsoft Windows NT 4.0, s? d?ng công c? đư?ng ho?c đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa-theo đ? xem b?ng đ?nh tuy?n IP. Cho khác B? đ?nh tuy?n IP, s? d?ng tên g?i là nhà cung c?p công c? thích h?p ho?c cơ s? đ? ki?m tra b?ng đ?nh tuy?n IP.

Thư?ng xuyên nh?t, b?n nh?n đư?c b?n sau thông báo l?i khi b?n s? d?ng Ping trong x? l? s? c?:
TTL h?t h?n trong quá c?nh
Thông báo l?i này có ngh?a là s? lư?ng Hoa bia yêu c?u vư?t quá th?i gian đ? sinh s?ng (TTL). Đ? tăng TTL, b?ng cách s? d?ng các Ping -i b? ch? huy. M?t v?ng l?p đ?nh tuy?n có th? t?n t?i. S? d?ng các Tracert l?nh đ? xác đ?nh li?u sai router đ? gây ra m?t đ?nh tuy?n v?ng l?p.
Đi?m đ?n máy ch? lưu tr? không th? k?t n?i
Thông báo l?i này có ngh?a là có không có đ?a phương ho?c t? xa l? này không cho m?t đi?m đ?n máy ch? lưu tr? ? máy ch? g?i ho?c b? đ?nh tuy?n. G? r?i các máy ch? lưu tr? đ?a phương ho?c các c?a b? đ?nh tuy?n b?ng đ?nh tuy?n.
Yêu c?u h?t
Thông báo l?i này có ngh?a r?ng các thư tr? l?i Echo đ? không nh?n đư?c trong các th?i gian ch? đư?c ch? đ?nh k?. Theo m?c đ?nh, giai đo?n th?i gian ch? đư?c ch? đ?nh là b?n giây. S? d?ng các Ping -w l?nh đ? tăng th?i gian ch?.
Ping yêu c?u không th? t?m th?y máy ch?
Thông báo l?i này có ngh?a là các tên máy ch? đích không th? đư?c gi?i quy?t. H?y ki?m ch?ng tên và tính s?n sàng các máy ch? DNS ho?c WINS.

Phương pháp 7: Xác minh an ninh Internet Protocol (Ipsec)


IPSec có th? c?i thi?n an ninh trên m?ng, nhưng thay đ?i c?u h?nh m?ng ho?c x? l? s? c? v?n đ? khó khăn hơn. Đôi khi, các chính sách IPSec đ?i h?i ph?i b?o đ?m giao ti?p trên Windows XP Professional d?a trên máy tính. Nh?ng yêu c?u này có th? làm cho nó khó khăn đ? k?t n?i t?i m?t máy ch? t? xa. N?u IPSec đư?c th?c hi?n t?i đ?a phương, b?n có th? t?t các IPSEC d?ch v? d?ch v? trong d?ch v? snap-in.

N?u nh?ng khó khăn k?t thúc khi b?n ng?ng d?ch v? IPSec, chính sách IPSec đang ho?c ch?n các lưu lư?ng truy c?p ho?c đ?i h?i ph?i b?o m?t cho giao thông. Yêu c?u qu?n tr? an ninh đ? s?a đ?i các chính sách IPSec.

Phương pháp 8: Ki?m ch?ng gói d? li?u l?c


V? c?a nh?ng sai l?m trong gói d? li?u l?c, đ?a ch? đ? phân gi?i ho?c k?t n?i không th? làm vi?c. Đ? xác đ?nh li?u gói d? li?u l?c là ngu?n g?c c?a m?t v?n đ? m?ng, t?t gói d? li?u l?c TCP/IP. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, và sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các khu v?c đ?a phương k?t n?i mà b?n mu?n S?a đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, trong các Đi?u này k?t n?i dùng các m?c sau đây danh sách, b?m vào Internet Giao th?c (TCP/IP), sau đó b?mThu?c tính.
 4. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m cácTùy ch?n tab.
 5. Trong các Thi?t đ?t tùy ch?n h?p tho?i h?p, b?m vàoL?c TCP/IP, sau đó b?m cácThu?c tính tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép TCP/IP l?c (t?t c? b? đi?u h?p m?ng) ki?m tra h?p và b?m Ok.
Ping đ?a ch?, s? d?ng tên DNS c?a nó, máy tính NetBIOS tên ho?c đ?a ch? IP c?a nó. N?u ping thành công, các gói d? li?u b? l?c tùy ch?n có th? là sai ho?c quá h?n ch?. Ví d?, vi?c l?c có th? cho phép các máy tính đ? ho?t đ?ng như m?t máy ch? Web, nhưng đ? làm đi?u này, vi?c l?c có th? t?t các công c? như t? xa hành chính. Đ? khôi ph?c l?i m?t ph?m vi r?ng hơn cho phép L?c tùy ch?n, thay đ?i các giá tr? đư?c phép cho TCP c?ng, c?ng UDP, và các giao th?c IP.

Phương pháp 9: Xác minh k?t n?i t?i m?t máy ch? c? th?


Đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? k?t n?i khi b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? c? th? thông qua NetBIOS d?a trên các k?t n?i, s? d?ng các nbtstat - n l?nh trên máy ch? đ? xác đ?nh nh?ng g? tên h? ph?c v? đăng k? trên m?ng.

Các s?n lư?ng - n nbtstat l?nh li?t kê m?t s? tên mà máy tính đ? đăng k?. Các danh sách s? bao g?m m?t tên mà trông gi?ng v?i tên c?a máy tính là c?u h?nh trên các Tên máy tính tab trong H? th?ng trong b?ng đi?u khi?n. N?u không, h?y th? m?t trong nh?ng khác duy nh?t tên mà các nbtstat l?nh hi?n th?.

Công c? Nbtstat c?ng có th? hi?n th? các lưu tr? m?c cho máy tính t? xa t? #PRE m?c trong t?p Lmhosts ho?c t? tên g?n đây đ? đư?c gi?i quy?t. N?u tên máy tính t? xa đang s? d?ng Đ?i v?i các máy ch? là như nhau, và các máy tính khác đang trên con t? xa, đ?m b?o r?ng các máy tính khác có ánh x? tên, đ?a ch? c?a máy tính trong t?p Lmhosts ho?c th?ng các máy ch? c?a h?.

Phương pháp 10: Xác minh k?t n?i t? xa


Đ? xác đ?nh l? do t?i sao k?t n?i TCP/IP đ?n m?t t? xa máy tính đi?m d?ng đáp ?ng, s? d?ng các netstat - m?t l?nh đ? hi?n th? t?nh tr?ng c?a t?t c? các ho?t đ?ng cho c?ng TCP và UDP trên máy tính đ?a phương.

Thông thư?ng, m?t k?t n?i TCP t?t cho th?y 0 byte trong các Đ? g?iĐ? nh?n đư?c hàng đ?i. N?u d? li?u b? ch?n trong hàng đ?i m?t trong hai ho?c tr?ng thái c?a các hàng đ?i là b?t thư?ng, k?t n?i có th? b? l?i. N?u d? li?u không b? ch?n, và nhà nư?c c?a các hàng đ?i là đi?n h?nh, b?n có th? g?p s? ch?m tr? m?ng ho?c chương tr?nh.

Phương pháp 11: S? d?ng công c? đư?ng đ? ki?m tra b?ng đ?nh tuy?n


Cho hai máy ch? trao đ?i IP cùng, c? hai máy ch? ph?i có m?t tuy?n đư?ng v?i nhau, ho?c h? ph?i s? d?ng c?ng m?c đ?nh có m?t tuy?n đư?ng. Đ? Xem b?ng đ?nh tuy?n trên m?t máy ch? lưu tr? d?a trên Windows XP, g? l?nh sau:
tuy?n đư?ng in
Phương pháp 12: S? d?ng công c? Tracert đ? ki?m tra đư?ng d?n


Tracert g?i thư ICMP Echo yêu c?u có t?ng bư?c cao hơn các giá tr? trong l?nh v?c TTL tiêu đ? IP đ? xác đ?nh đư?ng d?n t? m?t máy ch? lưu tr? khác thông qua m?t m?ng lư?i. Sau đó Tracert phân tích ICMP tin nh?n đó đư?c tr? v?. V?i Tracert, b?n có th? theo d?i con đư?ng t? router đ? Router cho bư?c nh?y lên đ?n 30. N?u m?t b? đ?nh tuy?n đ? th?t b?i, ho?c các gói đư?c đ?nh tuy?n thành m?t v?ng l?p, Tracert cho th?y v?n đ?. Sau khi b?n xác đ?nh v? trí router v?n đ?, b?n có th? liên h? v?i ngư?i qu?n tr? đ?nh tuy?n n?u router offsite, ho?c b?n có th? Khôi ph?c l?i b? đ?nh tuy?n đ? t?nh tr?ng đ?y đ? ch?c năng n?u router là dư?i c?a b?n ki?m soát.

Phương pháp 13: G? r?i các c?ng


N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong c?u h?nh, xác đ?nh cho dù các c?ng m?c đ?nh n?m trên cùng m?t h?p l? m?ng như b? đi?u h?p m?ng c?a máy tính:
C?a b?n c?ng n?i m?c đ?nh không thu?c v? m?t trong các giao di?n đư?c c?u h?nh
So sánh m?t ph?n ID m?ng c?a đ?a ch? IP gateway m?c đ?nh v?i các m?ng lư?i ID c?a b? đi?u h?p m?ng c?a máy tính. C? th?, xác minh r?ng các bit h?p l? Đ?a ch? IP và m?ng con m?t n? b?ng các bit logic các c?ng m?c đ?nh và m?t n? m?ng con.

Cho Ví d?, m?t máy tính có b? đi?u h?p m?ng duy nh?t đư?c c?u h?nh v?i Đ?a ch? IP c?a 172.16.27.139 và m?t n? m?ng con c?a 255.255.0.0 ph?i s? d?ng m?t c?ng m?c đ?nh d?ng 172.16.y.z. M?ng ID cho giao di?n IP này là 172.16.0.0.

Tài nguyên b? sung

Các ngu?n l?c sau đây có ch?a thông tin thêm v? làm th? nào đ? kh?c ph?c Microsoft TCP/IP:

Xem ch? đ? "C?u h?nh TCP/IP" trong các tài li?u hư?ng d?n cho Microsoft Windows XP Professional tài nguyên Kit.

Xem "Gi?i thi?u v? TCP/IP" trong các TCP/IP l?i m?ng Guide c?a Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit cho tư?ng thông tin v? b? giao th?c TCP/IP.

Xem "Unicast tuy?n T?ng quan v?"trong các Internetworking hư?ng d?n c?a Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit đ? bi?t thêm thông tin v? nguyên t?c đ?nh tuy?n.

Xem "TCP/IP g? r?i" trong các TCP/IP l?i m?ng Guide c?a Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit đ? bi?t thêm thông tin v? IP gói d? li?u l?c.Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308007Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Trang ch? m?ng trong Windows XP
325487 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v? kh? năng k?t n?i m?ng
299357 Làm th? nào đ? đ?t l?i Internet Protocol (TCP/IP) trong Windows XP
307874 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa đơn gi?n hóa vi?c chia s? và đ?t c?p phép trên c?p chia s? trong Windows XP
810881 "Truy c?p b? t? ch?i" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t thư m?c
214759 Truy c?p t? ch?i l?i khi c? k?t n?i vào m?t c?p m?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 314067 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB314067 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314067

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com