פתרון בעיות מתקדם עבור בעיות הדפסה ברשת ב-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314073 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור קשיים שעלולים להתרחש בעת ניסיון להדפיס למדפסת רשת במערכת Windows XP. מאמר זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע על אופן הפנייה לתמיכה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?

מידע נוסף

בהתאם להגדרת התצורה שברשותך, יש לנסות אחד או יותר מהנוהלים שלהלן:

פעולות כלליות לפתרון בעיות

 1. ודא שהקישוריות הבסיסית לרשת פועלת.

  בדוק את זכויות המשתמש, הפרוטוקולים, שמות שיתוף וכדומה, כדי לוודא שבאפשרותך להתחבר לשרת. העתק קבצים לשיתוף בשרת ההדפסה באמצעות Windows Explorer. אם אין באפשרותך לגשת לשרת, ייתכן שלא תוכל לקבל גישה למדפסת.
 2. צור מדפסת מקומית ולאחר מכן כוון מחדש את היציאה לשרת הרשת. בצע את הפעולות הבאות:
  1. צור מדפסת מקומית והוסף יציאה חדשה תחת יציאות.
  2. לחץ על יציאה מקומית, לחץ על יציאה חדשה ולאחר מכן הקלד את שמות השרת והמדפסת של המדפסת בתחביר ?\\ServerName\PrinterName.
  3. השתמש ביציאה החדשה עבור המדפסת המקומית.
  אם תתבקש להזין סיסמה, ייתכן ש-Windows XP לא יציג שדה להקלדת סיסמה. הגדר מחדש את הסיסמה במחשב היעד כריקה. דוגמה: במחשב Windows 98 שמארח מדפסת מתוצרת Xerox, נקה את הסיסמה והגדר אותה כ-"blank" (ריקה). (לא המילה "blank" עצמה).

  בדיקה זו מראה אם קיימת בעיה בהעתקת קבצים מהשרת למחשב. העתקה זו מתרחשת אם משתמשים בהתחבר להתקנה או אם לוחצים על מדפסת רשת באשף הוספת המדפסת
 3. אם המדפסת אינה מדפסת PostScript, בדוק אם באפשרותך להדפיס מתוכנית מבוססת MS-DOS. (הדפסה מתוכנית מבוססת MS-DOS לא עובדת במדפסת PostScript אלא אם נבחר בתוכנית מנהל התקן PostScript).

  בדוק אם הפקודה net use הופעלה כדי למפות את יציאת LPT למיקום המשותף ברשת. אם כן, מחק את המיפוי ולאחר מכן מפה שוב את היציאה. נסה שוב לבצע הדפסה.

  אם ההדפסה עובדת, ייתכן שקיימת בעיה בחיבורי הרפאים. ייתכן שיהיה צורך להפעיל פקודת Script להתחברות כדי למפות מחדש את היציאה בכל פעם שאתה מתחבר.

  אם ההדפסה לא עובדת, הקלד dir > lptx בשורת הפקודה, כאשר x הוא מספר היציאה אותה ממפים ולאחר מכן הקש ENTER.

  אם ההדפסה עדיין לא עובדת, בדוק היטב את החיבורים לרשת.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314067 כיצד לפתור בעיות קישוריות בין פרוטוקול TCP/IP לבין מערכת Windows XP

פתרות בעיות ספציפיות

אין אפשרות להדפיס במדפסת רשת אחרי שמוסיפים שיתוף חיבור לאינטרנט

אחרי שתוסיף לרשת שיתוף חיבור לאינטרנט, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להדפיס. בעיה זו מתרחשת כיוון ששיתוף חיבור לאינטרנט משתמש ברשת משנה Class C בעלת טווח כתובות 198.168.0?.x. כדי לפתור בעיה זו, אפס את כתובת IP של המדפסת כך שתתאים לרשת המשנה של המחשבים שמשתמשים בשיתוף החיבור לאינטרנט.

אין אפשרות לשלוח עבודת הדפסה ללקוח מבוסס Windows 98

ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשלוח עבודת הדפסה מ-Windows XP ללקוח מבוסס Microsoft Windows 98 שמשתמש בסיסמה עבור שיתוף המדפסת. כדי לפתור בעיה זו, הפעל את הפקודה הבאה:
net use lpt1 \\computer\printer password /persistent:yes
החלף את computer בשם המחשב של המחשב מבוסס Windows 98 שמשתף את המדפסת, החלף את printer בשם של שיתוף המדפסת והחלף את password בסיסמה של שיתוף המדפסת.

הודעות שגיאה שנגרמות עקב בעיות בצג היציאות המקומיות

כאשר תפעיל מחדש את המחשב או תפעיל מחדש את שירות מנגנון ההדפסה ברקע, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Spoolsv.exe failed to start (הפעלת Spoolsv.exe נכשלה)
כאשר תפתח את מאפייני המדפסת, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Out of Resources Error (שגיאת מחסור במשאבים)
בעת ניסיון להדפיס מסמך, עלולה להופיע הודעת שגיאה של "הפרת גישה" (דוקטור ווטסון). היומן של דוקטור ווטסון מצביע על Spoolsv.exe עם קוד שגיאה C0000005.

ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה ולאחר מכן מנגנון ההדפסה ברקע יפסיק לפעול:
The instruction at 'address' referenced memory at 'address'?. (ההוראה ב'כתובת' הפנתה לזיכרון ב'כתובת') The memory could not be read. (לא הייתה אפשרות לקרוא את הזיכרון).
ניסיון להפעיל מחדש את שירות מנגנון ההדפסה ברקע או לפתוח את התיקייה 'מדפסות' עלול לגרום להודעת שגיאה זהה.

בעיות אלה עלולות להתרחש אם תוכנית של ספק חיצוני מחליפה את צג ברירת המחדל של היציאות המקומיות. כדי לפתור בעיות אלה, תקן את הערך של היציאה המקומית ברישום. בצע את הפעולות הבאות: חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. הפעל את עורך הרישום.
 2. אתר את הערך של היציאה המקומית תחת המפתח הבא ברישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port
 3. לחץ פעמיים על המפתח של מנהל ההתקן ולאחר מכן ערוך את הערך. שנה את ערך המחרוזת ל-Localspl.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בדוק במפתח הרישום הבא כדי לאתר צגי יציאות של ספקים חיצוניים ולאחר מכן הסר את כל צגי היציאות למעט צגי ברירת המחדל של היציאות:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  צגי ברירת המחדל של היציאות הם:
  התקני הדפסה AppleTalk (אם הותקן Services for Macintosh)
  BJ Language Monitor
  Local Port
  PJL Language Monitor
  Standard TCP/IP Port
  USB Monitor
  Windows NT Fax Monitor
 5. בדוק במפתח הרישום הבא כדי לאתר ספקי הדפסה חיצוניים ולאחר מכן הסר את כל ספקי ההדפסה למעט ספקי ברירת המחדל של ההדפסה:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers
  ספקי ברירת המחדל של ההדפסה הם:
  ספק הדפסה באינטרנט
  LanMan Print Provider
 6. צא מעורך הרישום.
אחרי שתערוך את הרישום, הפעל מחדש את מנגנון ההדפסה ברקע:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד mmc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על הוספה/הסרה של Snap-in.
 3. לחץ על הוספה, לחץ על ניהול מחשב, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על סיום.
 4. לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. הרחב את ניהול מחשב, הרחב את שירותים ויישומים ולאחר מכן לחץ על שירותים.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Print Spooler ולאחר מכן לחץ על הפעל.

אין אפשרות להוסיף מנהלי התקן מדפסת של Windows XP ל-Windows NT 4.0

על מנת להוסיף מדפסת רשת המנוהלת על ידי מחשב מבוסס Windows NT 4.0 למחשב מבוסס Windows XP, התקן את המדפסת בהתקנה מקומית על LPT1 במחשב מבוסס Windows XP. בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ על המדפסת באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה יציאות, לחץ על LPT1.
 4. לחץ על הוספת יציאה.
 5. לחץ פעמיים על יציאה מקומית.
 6. הקלד ?\\ServerName\PrinterShare, כאשר ServerName הוא שם השרת ו-PrinterShare הוא שם שיתוף המדפסת.
 7. לחץ על אישור.

מתקבלת הודעת השגיאה "ההתקן אינו מוכן"

בעת ההדפסה של מסמך, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
??התגלתה שגיאה בעת הדפסת המסמך "שם המסמך" אל LPT1: ההתקן אינו מוכן.
אם המדפסת היא מדפסת רשת, נסה לפתוח חיבור תקשורת בין תהליכים (IPC) באמצעות ?\\ServerName, על מנת לוודא שקיימת קישוריות לרשת ושבאפשרותו של השרת להגיב לבקשות שיתוף.

במדפסת מקומית, בדוק את הכבלים ואת אספקת החשמל למדפסת המחוברת מקומית.

אם שיטות אלה מצליחות, ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את את מנהלי ההתקן של המדפסות. על מנת להסיר לחלוטין את המדפסות, ערוך את הרישום:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את הערך של מדפסות תחת המפתח הבא ברישום:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 3. הסר את כל המדפסות המותקנות תחת מפתח זה. לדוגמה, הסר את המפתח הבא עבור מדפסת Generic / Text Only:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Generic/Text Only
 4. פעל בהתאם להוראות בסעיף "הודעות שגיאה שבדרך כלל נגרמות עקב בעיות בצג היציאות המקומיות" במאמר זה.
 5. צא מעורך הרישום.
לאחר מכן, התקן מחדש את מנהלי התקן המדפסת שלך.

אין אפשרות להדפיס מתוכנית מבוססת MS-DOS של 16 סיביות

במצב כזה, הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:
net use lpt1: \\servername\printershare /persistent:yes
בתוכנית של 16 סיביות, הדפס ב-LPT1. באפשרותך להקצות יציאות LPT אחרות לתוכניות 16 סיביות מבוססות MS-DOS, אם לתוכנית יש צורך ביציאות אחרות.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
257859 BitWare גורם לשגיאת תוכנית Spoolsv.exe ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

הודעות שגיאה שנגרמות על ידי מצבי 'הצבע-והדפס' בלתי תואמים או כאלה שהוגדרו באופן שגוי

פונקציית 'הצבע והדפס' מצמצמת את התקורה המנהלית וגם מפשטת את ההדפסה והופכת אותה לאוטומטית. פונקציונליות 'הצבע והדפס' התווספה ל-Microsoft Windows 95, Windows 98 ו-Windows 98 Second Edition (כלקוח) וכן ל-Windows NT 3.5 וגירסאות מאוחרות יותר.

כאשר מתחברים למדפסת בשרת הדפסה, הלקוח המתחבר מחפש את מנהלי ההתקן המתאימים בשרת ההדפסה. אם מנהלי ההתקן הותקנו בשרת, יורדו מנהלי ההתקן באופן אוטומטי ויוגדרו עבור הלקוח. אולם אם מנהלי ההתקן לא נמצאים, תתבקש לבחור את מנהלי ההתקן ולהתקין אותם.

בעת הניסיון לחבר לקוח רשת מבוסס Windows לשרת הדפסה, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
The server on which the device name printer resides does not have the correct printer driver installed. (בשרת בו שוכנת המדפסת 'שם התקן' לא הותקן מנהל המדפסת הנכון). אם ברצונך להתקין את מנהל ההתקן במחשב המקומי, לחץ על אישור.
הודעת השגיאה זו עשויה להתקבל במצבים הבאים:
 • בלוק הודעת השרת (SMB) מחובר לשרת ההדפסה.
 • התחברת למדפסת באמצעות פרוטוקול ההדפסה באינטרנט (IPP) החדש ובשרת ההדפסה באינטרנט לא הותקן מנהל התקן מתאים.
 • המחשב מצויד במנהל התקן של ספק חיצוני שאינו תואם ל-Windows XP.
אם הודעת השגיאה מתקבלת באחד מהמצבים האלה, השתמש בדרך המתאימה לעקיפת הבעיה.

דרכים לעקיפת הבעיה

שרת הדפסה מחובר ל-SMB

שרתי הדפסה המחוברים ל-SMB מאפשרים לתחנות עבודה ברשת לשלוח עבודות הדפסה ישירות לשרת הדפסה, מבלי לעבור דרך מחשב או שרת הדפסה מתווכים. סוג זה של הגדרת תצורה לא תומך בפונקציית 'הצבע והדפס'.

על מנת לעקוף בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין את מנהל התקן ההדפסה באופן מקומי וליצור חיבור לשיתוף ההדפסה של SMB:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על מדפסת מקומית המחוברת למחשב זה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על צור יציאה חדשה.
 5. בתיבה סוג יציאה, לחץ על Local Port ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקלד את שם השיתוף של SMB. לדוגמה:
  ?\\PrintServer\ShareName
 7. המשך לפעול בהתאם להוראות האשף והתקן את המנהל המתאים להתקן.

פרוטוקול הדפסה באינטרנט

באפשרותך להשתמש ב-IPP כדי להדפיס ישירות למאתר משאבים יחיד (URL) דרך רשת אינטרה-נט או דרך האינטרנט. בנוסף, באפשרותך להתקין מדפסת מהאינטרנט או מרשת אינטרה-נט באמצעות Microsoft Internet Explorer. הודעת השגיאה עלולה להתרחש אם בשרת ההדפסה של IPP לא הותקן מנהל התקן מתאים.

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בשיטה המתאימה למקרה:
שיטה 1 (מנהלי מערכת בלבד)
התקן מנהל התקן תואם בשרת.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על מדפסת מקומית המחוברת למחשב זה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על צור יציאה חדשה.
 5. בתיבה סוג יציאה, לחץ על Local Port ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקלד את שם השיתוף. לדוגמה:
  ?\\PrintServer\ShareName
 7. המשך לפעול בהתאם להוראות האשף והתקן את המנהל המתאים להתקן.
שיטה 2
התקן מנהל התקן מתאים במחשב הלקוח ולאחר מכן כוון מחדש את המדפסת לכתובת URL המתאימה של ה-IPP
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על מדפסת מקומית המחוברת למחשב זה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על צור יציאה חדשה.
 5. בתיבה סוג יציאה, לחץ על Standard Port Monitor ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקלד את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של שרת ההדפסה של IPP.
 7. המשך לפעול בהתאם להוראות 'אשף הוספת מדפסת' והתקן את מנהל ההתקן המתאים.

מנהל התקן הדפסה בלתי תואם

מנהלי התקן מסוימים של ספקים חיצוניים שנכתבו עבור Windows NT 4.0 לא עובדים כהלכה ב-Windows XP. אם תנסה להתקין מנהל התקן לא תואם, תוצג הודעת השגיאה במהלך השימוש בפונקציית 'הצבע והדפס'.

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בשיטה המתאימה למקרה:
שיטה 1 (מנהלי מערכת בלבד)
השתמש במנהל התקן מעודכן מאתר האינטרנט של היצרן:
 1. הורד את מנהל ההתקן המעודכן והתקן אותו.
 2. אם מנהל ההתקן מצויד בכלי להסרת התקנה, הפעל את הכלי לפני שתמשיך לבצע צעדים אלה.
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 4. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ על מדפסת מקומית המחוברת למחשב זה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ על היציאה בה השתמשת עבור מנהל ההתקן הקודם.
 7. לחץ על מתוך דיסק ולאחר מכן הקלד את שם תיקיית ההתקנה עבור מנהל ההתקן המעודכן.
 8. המשך בהתקנה ושתף את מנהל ההתקן עם לקוחות מרמה נמוכה יותר.
שיטה 2 (מנהלי מערכת בלבד)
התקן מנהל התקן Windows XP בשרת ההדפסה:
 1. אם מנהל ההתקן המקורי מצויד בכלי להסרת התקנות, הפעל את הכלי לפני שתמשיך לבצע צעדים אלה.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 3. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על מדפסת מקומית המחוברת למחשב זה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ על היציאה בה השתמשת עבור מנהל ההתקן הקודם של יצרן ציוד מקורי (OEM).
 6. לחץ על הדגם המתאים ברשימה מדפסות/יצרן.
 7. סיים את ההתקנה ושתף את המדפסת לשימוש ברשת.
שיטה 3
התקן מנהל התקן תואם בלקוח ולאחר מכן כוון מחדש את הפלט לשרת:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על מדפסת מקומית המחוברת למחשב זה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על צור יציאה חדשה.
 5. בתיבה סוג יציאה, לחץ על Local Port ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקלד את שם השיתוף. לדוגמה:
  ?\\PrintServer\ShareName
 7. המשך לפעול בהתאם להוראות האשף והתקן את המנהל המתאים להתקן.

מידע נוסף

אם אתה עדיין נתקל בבעיות הדומות לבעיה המתוארת במאמר זה, ייתכן שאתה נתקל בבעיה שונה מזו המתוארת במאמר זה. להלן רשימה של מאמרים העוסקים בבעיות דומות, שבהם תוכל לעיין כדי לנסות לטפל בבעיה:
314085 פתרון בעיות מתקדם כאשר לא ניתן להדפיס ב- Windows XP
315325 אין אפשרות להדפיס מסמכים לאחר שדרוג למערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
870622 כיצד לפתור בעיות שאתה עלול להיתקל בהן בעת הניסיון להדפיס במדפסת מקומית באמצעות תוכניות Office ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873396 בעת ניסיון להדפיס מסמך במחשבים מבוססי Windows 2000 ובמחשבים מבוססי Windows XP מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
אם מאמרים אלה לא עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה השונים מאלה המתוארים במאמר זה, אנא חפש מידע נוסף ב-Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://support.microsoft.com/?ln=he
לאחר מכן הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בשדה חיפוש תמיכה (KB).

מאפיינים

Article ID: 314073 - Last Review: יום שלישי 15 אפריל 2008 - Revision: 4.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbhowto kberrmsg kbinfo kbnetwork kbprint kbtshoot KB314073

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com