Straipsnio ID: 314073 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr?, sukurkite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite, kaip registr? atkurti, jei kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip kurti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Straipsnyje apra?omi keli bendri veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint pa?alinti spausdinimo naudojant tinkl? triktis, su kuriomis galite susidurti sistemoje ?Windows XP?. Straipsnyje taip pat apra?omi kai kuri? da?nai pasitaikan?i? spausdinimo naudojant tinkl? problem?, su kuriomis galite susidurti sistemoje ?Windows XP?, po?ymiai ir sprendimai.DAUGIAU INFORMACIJOS

?sp?jimas: netinkamai naudojant registro rengykl?, gali kilti rimt? problem?, d?l kuri? gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo registro rengykl?s naudojimo. Naudodami registro rengykl?, atsakomyb? prisiimate j?s.

Bendri trik?i? ?alinimo veiksmai

 1. Patikrinkite, ar u?megztas pagrindinis tinklo ry?ys.

  Patikrinkite vartotojo teises, protokolus, bendrai naudojamus vardus ir t. t., kad ?sitikintum?te, jog galite prisijungti prie serverio. Naudodami ?Windows Explorer? nukopijuokite failus ? spausdinimo serverio bendro naudojimo srit? Jei negalite gauti prieigos prie serverio, galite negauti prieigos ir prie spausdintuvo.
 2. Sukurkite vietin? spausdintuv? ir i? naujo nukreipkite prievad? ? tinklo server?. Atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Sukurkite vietin? spausdintuv? ir dalyje Prievadai prid?kite nauj? prievad?.
  2. Spustel?kite Vietinis prievadas, tada ? Naujas prievadas ir ?veskite serverio vard? ir spausdintuvo pavadinim? naudodami toki? sintaks?: \\ServerioVardas\SpausdintuvoPavadinimas.
  3. Naudokite nauj? vietinio spausdintuvo prievad?.
  Kai jus paragins nurodyti slapta?od?, sistemoje ?Windows XP? gali neb?ti lauko, ? kur? reikia ?vesti slapta?od?. Paskirties kompiuteryje nustatykite, kad slapta?od?io nereik?t?. Pavyzdys: kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 98? ir yra prijungtas ?Xerox? spausdintuvas, i?valykite slapta?od? .

  ?is tikrinimas parodo, ar problema kyla kopijuojant failus i? serverio ? kompiuter?. Kopijuojama tada, kai spausdintuvo prid?jimo vedlyje pasirenkate Prisijungti prie s?rankos arba spustelite Tinklo spausdintuvas.
 3. Jei tai n?ra ?PostScript? spausdintuvas, patikrinkite, ar galite spausdinti i? MS-DOS pagrindu veikian?ios programos. (Naudojant ?PostScript? spausdintuv?, spausdinti i? MS-DOS pagrindu veikian?i? program? negalima, nebent programoje yra pasirinkta ?PostScript? tvarkykl?.)

  Patikrinkite, ar buvo paleista komanda net use, kad bendram tinklo naudojimui b?t? priskirtas LPT prievadas. Jei buvo, panaikinkite priskyrim? ir priskirkite prievad? i? naujo. V?l bandykite spausdinti.

  Jei i?spausdinti pavyksta, problema gali b?ti kilusi d?l ??e??lini?? ry?i?. Kaskart ?einant gali tekti paleisti ??jimo scenarijaus komand?, kad prievadas b?t? priskirtas i? naujo.

  Jei nespausdinama, komand? eilut?je ?veskite dir > lptx (x yra priskiriamo prievado numeris) ir paspauskite ENTER.

  Jei vis dar nespausdinama, dar kart? patikrinkite tinklo ry?ius.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314067 Kaip ?alinti TCP/IP jungiamumo su ?Windows XP? triktis (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Konkre?i? trik?i? ?alinimas

Negalite spausdinti naudodami tinklo spausdintuv?, kai pritaikote priemon? Bendrasis interneto ry?io naudojimas

Gali b?ti, kad tinkle pritaikius priemon? Bendras interneto ry?io naudojimas, nebus galima spausdinti. ?i problema i?kyla tod?l, kad priemon? Bendras interneto ry?io naudojimas naudoja C klas?s potinkl?, kurio adres? diapazonas yra 198.168.0.x. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? naujo nustatykite spausdintuvo IP adres?, kad jis atitikt? kompiuteri?, kuriuose taikoma priemon? Bendras interneto ry?io naudojimas, potinkl?.

Spausdinimo u?duoties negalite nusi?sti ? klient?, kuriame ?diegta ?Windows 98?

Spausdinimo u?duoties gali nepavykti i?si?sti i? ?Windows XP? ? klient?, kuriame yra ?diegta ?Microsoft Windows 98?, jei tas klientas naudoja slapta?od?, kurio reikia norint bendrai naudoti spausdintuv?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite toki? komand?:
net use lpt1 \\kompiuteris\spausdintuvas slapta?odis /persistent:yes
Vietoj kompiuteris ?ra?ykite kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows 98? ir kuris bendrai naudoja spausdintuv?, vard?, vietoj spausdintuvas ?ra?ykite bendrai naudojamo spausdintuvo pavadinim?, o vietoj slapta?odis ?ra?ykite bendrai naudojamo spausdintuvo slapta?od?.

Rodomi klaidos prane?imai d?l vietinio prievado steb?jimo program? problem?

I? naujo paleidus kompiuter? arba spausdinimo kaupos paslaug?, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Nepavyko paleisti Spoolsv.exe
Atidarant spausdintuvo ypatybes, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Klaida: n?ra i?tekli? (Out of Resources Error)
Bandant i?spausdinti dokument?, gali b?ti parodytas klaidos prane?imas ?Prieigos pa?eidimas? (dr. Vatsonas). Dr. Vatsono ?urnale nurodomas Spoolsv.exe su klaidos kodu C0000005.

Gali b?ti parodytas toliau pateiktas klaidos prane?imas, o spausdinimo kaupa nustos veikti:
Instrukcija ?adresas? kreip?si ? atmint? ?adresas?. Nepavyko perskaityti atminties.
Bandant i? naujo paleisti spausdinimo kaupos paslaug? arba atidaryti aplank? Spausdintuvai, gali b?ti parodytas toks pat prane?imas.

?ios problemos gali kilti, jei tre?iosios ?alies programa pakeis numatyt?j? vietinio prievado steb?jimo program?. Nor?dami i?spr?sti ?ias problemas, registre pataisykite reik?m? Vietinis prievadas. Atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl? (Regedit.exe).
 2. Toliau pateiktame registro rakte raskite reik?m? Vietinis prievadas:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port
 3. Dukart spustel?kite rakt? Tvarkykl? ir paredaguokite reik?m?. Pakeiskite eilut?s reik?m? ? Localspl.dll, tada spustel?kite Gerai.
 4. Patikrinkite, ar toliau pateiktame registro rakte yra tre?i?j? ?ali? prievado steb?jimo program?, tada pa?alinkite visas prievado steb?jimo programas, kurios n?ra numatytosios:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  Numatytosios prievado steb?jimo programos yra ?ios:
  ?AppleTalk? spausdinimo ?renginiai (jei yra ?diegta ?Macintosh? skirt? paslaug?)
  BJ kalbos steb?jimo programa
  Vietinis prievadas
  PJL kalbos steb?jimo programa
  Standartinis TCP/IP prievadas
  USB steb?jimo programa
  ?Windows NT? fakso steb?jimo programa
 5. Patikrinkite, ar toliau pateiktame registro rakte yra tre?i?j? ?ali? spausdinimo paslaug? teik?j?, tada pa?alinkite visus spausdinimo paslaug? teik?jus, kurie n?ra numatytieji:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers
  Numatytieji spausdinimo paslaug? teik?jai yra ?ie:
  Interneto spausdinimo paslaug? teik?jas
  ?LanMan? spausdinimo paslaug? teik?jas
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
Paredagav? registr?, i? naujo paleiskite spausdinimo kaup?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite mmc, tada spustel?kite Gerai.
 2. Meniu Failas spustel?kite Prid?ti/pa?alinti prid?tin? ?rank?.
 3. Spustel?kite Prid?ti, Kompiuterio valdymas, Prid?ti, tada ? Baigti.
 4. Spustel?kite U?daryti, tada spustel?kite Gerai.
 5. I?pl?skite Kompiuterio valdymas, i?pl?skite Tarnybos ir programos, tada spustel?kite Tarnybos.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Spausdinimo kaupa, tada spustel?kite Prad?ti.

Sistemoje ?Windows NT 4.0? negalite naudoti ?Windows XP? spausdintuvo tvarkykli?

Nor?dami prie kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows XP?, prid?ti spausdintuv?, valdom? kompiuteriu, kuriame ?diegta ?Windows NT 4.0?, spausdintuv? ?diekite vietiniame prievade LPT1, kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows XP?. Atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite spausdintuv?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Prievadai spustel?kite LPT1.
 4. Spustel?kite Prid?ti prievad?.
 5. Du kartus spustel?kite Vietinis prievadas.
 6. ?veskite \\ServerioVardas\BendraiNaudojamasSpausdintuvas, kai ServerioVardas yra serverio vardas, o BendraiNaudojamasSpausdintuvas yra bendrai naudojamo spausdintuvo pavadinimas.
 7. Spustel?kite Gerai.

Gaunate klaidos prane?im? ??renginys neparengtas?

Spausdinant dokument?, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Spausdinant dokument? ?Dokumento pavadinimas? ? LPT1 ?vyko klaida. ?renginys neparengtas.
Jei tai yra tinklo spausdintuvas, pabandykite u?megzti tarpprocesin? ry?? (IPC) naudodami \\ServerioVardas, kad ?sitikintum?te, jog tinklo ry?ys yra u?megztas ir serveris gali apdoroti bendro naudojimo u?klausas.

Patikrinkite vietinio spausdintuvo laidus ir maitinim?.

Jei ?ie b?dai padeda, gali tekti i? naujo ?diegti spausdintuvo tvarkykles. Nor?dami visi?kai pa?alinti spausdintuvus, paredaguokite registr?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti ir ? lauk? Atidaryti ?veskite regedit.
 2. Toliau pateiktame registro rakte raskite reik?m? Spausdintuvai:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 3. Pa?alinkite spausdintuvus, kurie yra ?diegti pagal ?? rakt?. Pavyzd?iui, pa?alinkite ?? spausdintuvo Generic Text/Only rakt?:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Generic/Text Only
 4. Vykdykite instrukcijas, pateiktas ?io straipsnio dalyje ?Rodomi klaidos prane?imai d?l vietinio prievado steb?jimo program? problem??.
 5. I?eikite i? registro rengykl?s.
Tuomet i? naujo ?diekite spausdintuvo tvarkykles.

Negalite spausdinti i? 16 bit? MS-DOS pagrindu veikian?i? program?

I?kilus tokiai problemai, komand? eilut?je ?ra?ykite toliau pateikt? eilut? ir paspauskite ENTER:
net use lpt1: \\serveriovardas\bendrainaudojamasspausdintuvas /persistent:yes
Jei naudojate 16 bit? program?, spausdinkite ? LPT1. MS-DOS pagrindu veikian?ioms 16 bit? programoms galite priskirti kit? LPT prievad? (jei programai to reikia).

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
257859 D?l ?BitWare? sistemoje ?Windows 2000? atsiranda Spoolsv.exe programos klaida (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Rodomi klaidos prane?imai d?l netinkamai sukonfig?ruotos arba nesuderinamos funkcijos ?Nurodyti ir spausdinti?

Funkcija ?Nurodyti ir spausdinti? suma?ina administracines i?laidas ir supaprastina bei automatizuoja spausdinim?. Funkcija ?Nurodyti ir spausdinti? buvo pristatyta sistemose ?Microsoft Windows 95?, ?Windows 98?, taip pat ?Windows 98 Second Edition? (kaip klientas) ir ?Windows NT 3.5? bei v?lesn?se versijose.

Jungdamasis prie spausdintuvo, kuris yra spausdinimo serveryje, klientas spausdinimo serveryje ie?ko atitinkamos tvarkykl?s. Jei tvarkykl?s yra ?diegtos serveryje, jos automati?kai atsisiun?iamos ? klient? ir sukonfig?ruojamos. Ta?iau jei tvarkykli? n?ra, jus paragins tvarkykles pasirinkti ir ?diegti.

Bandant prie spausdinimo serverio prijungti tinklo klient?, kuriame ?diegta ?Windows?, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Serveryje, kuriame yra ?renginio pavadinimas spausdintuvas, n?ra ?diegtos tinkamos spausdintuvo tvarkykl?s. Jei norite vietiniame kompiuteryje ?diegti tvarkykl?, spustel?kite Gerai.
Tokiu atveju gali b?ti parodytas ?is klaidos prane?imas:
 • Prie spausdinimo serverio yra prijungtas serverio prane?im? blokavimas (SMB).
 • J?s prisijungiate prie spausdintuvo naudodami nauj? interneto spausdinimo protokol? (IPP), o interneto spausdinimo serveryje n?ra ?diegtos tinkamos tvarkykl?s.
 • Kompiuteryje yra ?diegta tre?iosios ?alies tvarkykl?, kuri nesuderinama su ?Windows XP?.
Jei vienoje i? ?i? situacij? parodomas klaidos prane?imas, taikykite atitinkam? laikin? problemos sprendimo b?d?.

Laikini problem? sprendimai

Spausdinimo serveris, prie kurio prijungtas SMB

SMB spausdinimo serveriai leid?ia tinkle esan?ioms darbo vietoms si?sti spausdinimo u?duotis tiesiogiai ? spausdinimo server?, o ne per tarpin? kompiuter? ar spausdinimo server?. Funkcija ?Nurodyti ir spausdinti? tokios konfig?racijos nepalaiko.

Nor?dami laikinai i?spr?sti ?i? problem?, lokaliai ?diekite spausdinimo tvarkykl? ir u?megzkite ry?? su SMB spausdinimo bendro naudojimo sritimi:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada spustel?kite Toliau.
 3. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, tada spustel?kite Toliau.
 4. Spustel?kite Sukurti nauj? prievad?.
 5. Lauke Tipai spustel?kite Vietinis prievadas, tada spustel?kite Toliau.
 6. ?veskite SMB bendro naudojimo pavadinim?. Pavyzd?iui:
  \\SpausdinimoServeris\BendroNaudojimoPavadinimas
 7. Toliau naudodamiesi vedliu ?diekite atitinkam? ?renginio tvarkykl?.

Interneto spausdinimo protokolas

IPP galite naudoti nor?dami spausdinti tiesiogiai ? global? i?tekli? lokatori? (URL) per intranet? ar internet?. Be to, spausdintuv? galite ?diegti i? interneto arba intraneto naudodami ?Microsoft Internet Explorer?. Jei IPP spausdinimo serveryje n?ra ?diegtos reikiamos tvarkykl?s, gali b?ti parodytas klaidos prane?imas.

Nor?dami laikinai i?spr?sti ?i? problem?, pasirinkite reikiam? b?d? ir atlikite atitinkamus veiksmus:
1 b?das (tik administratoriams)
Serveryje ?diekite suderinam? tvarkykl?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada spustel?kite Toliau.
 3. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, tada spustel?kite Toliau.
 4. Spustel?kite Sukurti nauj? prievad?.
 5. Lauke Tipai spustel?kite Vietinis prievadas, tada spustel?kite Toliau.
 6. ?veskite bendro naudojimo pavadinim?. Pavyzd?iui:
  \\SpausdinimoServeris\BendroNaudojimoPavadinimas
 7. Toliau vadovaudamiesi vedlio nurodymais ?diekite atitinkam? ?renginio tvarkykl?.
2 b?das
Kliento kompiuteryje ?diekite reikiam? tvarkykl?, tada i? naujo nukreipkite spausdintuv? ? atitinkam? IPP URL.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada spustel?kite Toliau.
 3. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, tada spustel?kite Toliau.
 4. Spustel?kite Sukurti nauj? prievad?.
 5. Lauke Tipai spustel?kite Standartin? prievado steb?jimo programa, tada spustel?kite Toliau.
 6. ?veskite IPP spausdinimo serverio interneto protokolo (IP) adres?.
 7. Toliau vadovaudamiesi spausdintuvo prid?jimo vedlio nurodymais ?diekite atitinkam? tvarkykl?.

Nesuderinama spausdinimo tvarkykl?

Kai kurios sistemai ?Windows NT 4.0? sukurtos tre?i?j? ?ali? tvarkykl?s sistemoje ?Windows XP? tinkamai neveikia. Jei bandysite ?diegti nesuderinam? tvarkykl?, naudojant funkcij? ?Nurodyti ir spausdinti? bus parodytas klaidos prane?imas.

Nor?dami laikinai i?spr?sti ?i? problem?, pasirinkite reikiam? b?d? ir atlikite atitinkamus veiksmus:
1 b?das (tik administratoriams)
Naudokite atnaujint? tvarkykl? i? gamintojo svetain?s:
 1. Atsisi?skite ir ?diekite atnaujint? tvarkykl?.
 2. Jei tvarkykl?je yra ?diegties anuliavimo ?rankis, prie? atlikdami tolesnius veiksmus paleiskite ?? ?rank?.
 3. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 4. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada spustel?kite Toliau.
 5. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, tada spustel?kite Toliau.
 6. Spustel?kite t? pat? prievad?, kur? naudojote ankstesnei tvarkyklei.
 7. Spustel?kite I? disko ir ?veskite atnaujintos tvarkykl?s diegimo aplanko pavadinim?.
 8. T?sdami s?rank? nustatykite tvarkykl? taip, kad j? gal?t? bendrai naudoti ?emesnio lygio klientai.
2 b?das (tik administratoriams)
Spausdinimo serveryje ?diekite ?Windows XP? tvarkykl?.
 1. Jei originalioje tvarkykl?je yra ?diegties anuliavimo ?rankis, prie? atlikdami tolesnius veiksmus paleiskite ?? ?rank?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 3. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada spustel?kite Toliau.
 4. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, tada spustel?kite Toliau.
 5. Spustel?kite t? pat? prievad?, kur? naudojote ankstesnei originalios ?rangos gamintojo (OEM) tvarkyklei.
 6. S?ra?e Modelis/gamintojas spustel?kite reikiam? model?.
 7. Baikite s?rank? ir nustatykite spausdintuv? bendrai naudoti tinkle.
3 b?das
Kliente ?diekite suderinam? tvarkykl? ir i? naujo nukreipkite i?vest? ? server?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite control.exe, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada spustel?kite Toliau.
 3. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, tada spustel?kite Toliau.
 4. Spustel?kite Sukurti nauj? prievad?.
 5. Lauke Tipai spustel?kite Vietinis prievadas, tada spustel?kite Toliau.
 6. ?veskite bendro naudojimo pavadinim?. Pavyzd?iui:
  \\SpausdinimoServeris\BendroNaudojimoPavadinimas
 7. Toliau vadovaudamiesi vedlio nurodymais ?diekite atitinkam? ?renginio tvarkykl?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314073 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. bir?elio 12 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kberrmsg kbinfo kbnetwork kbprint kbtshoot KB314073

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com