K? izmantot sist?mas failus, lai izveidotu s?kn??anas disku, kas pal?dz gad?jum?, kad nevar start?t sist?mu Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 314079 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 101668 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Ja dator? tiek izmantots Intel x86 procesors un ir boj?ts akt?v? nodal?juma start??anas ieraksts vai faili, kas nepiecie?ami, lai start?tu sist?mu Windows, iesp?jams, nevar?s start?t datoru. ?aj? rakst? aprakst?ts, k? izveidot starta disku. Izmantojot starta disku, var start?t datoru, kuram ir boj?ts start??anas ieraksts.

PAPILDINDORM?CIJA

Izveidojiet sist?mas Windows starta disku, kad dator? pirmoreiz instal?jat sist?mu Windows. ?is disks at??iras no MS-DOS starta diska. At??ir?b? no sist?mas MS-DOS visu oper?t?jsist?mu Windows nevar ietilpin?t vien? disket?. Sist?mas Windows starta disks satur tikai tos failus, kuri ir nepiecie?ami oper?t?jsist?mas start??anai kop? ar p?r?jiem Windows sist?mas failiem, kas ir instal?ti cietaj? disk?. Lai izveidotu starta disku, r?kojieties ??di:
 1. Ievietojiet tuk?u disketi A diskdzin? un p?c tam format?jiet disketi, izmantojot sist?mu Windows XP.
 2. No ciet? diska (piem?ram, C:\-) sist?mas nodal?juma saknes mapes iekop?jiet disket? ??dus failus:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Iesp?jams, failiem b?s j?no?em atrib?ti ?hidden? (sl?pts), ?system? (sist?mas) un ?read-only? (tikai las?ms).
 3. Atjaunojiet ciet? diska failiem atrib?tus ?hidden? (sl?pts), ?system? (sist?mas) un ?read-only? (tikai las?ms), ja j?s tos no??m?t.
 4. Ja fails Bootsect.dos vai the Ntbootdd.sys atrodas sist?mas nodal?jum?, atk?rtojiet 2.?4. darb?bu, lai ?os failus iekop?tu s?kn??anas disk?.
Ja format?jat disketi sist?m? Windows XP, start??anas ieraksts nor?da uz failu NTLDR. Kad fails NTLDR ir palaists, tas iel?d? oper?t?jsist?mas pieejam?s atlas?t?s opcijas no faila Boot.ini. Atlasot Windows, fails NTLDR palai? failu Ntdetect.com un p?c tam nodod vad?bu failam Osloader.exe. Atlasot MS-DOS vai OS/2, fails NTLDR iel?d? failu Bootsect.dos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314079 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com