Kori??enje sistemskih datoteka za kreiranje diska za pokretanje da bi se spre?ila nemogu?nost pokretanja operativnog sistema Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 314079 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na operativni sistem Microsoft Windows 2000 pogledajte 101668 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ako va? ra?unar koristi Intel x86 procesor, a zapis za pokretanje za aktivnu particiju ili datoteke koje morate imati da biste pokrenuli Windows budu o?te?eni, mo?da ne?ete mo?i da pokrenete ra?unar. Ovaj ?lanak opisuje kako se kreira disk za pokretanje. Pomo?u diska za pokretanje mo?ete da pokrenete ra?unar ako je zapis za pokretanje o?te?en.

DODATNE INFORMACIJE

Kreirajte disk za pokretanje operativnog sistema Windows kada prvi put instalirate Windows na ra?unaru. Ovaj disk se razlikuje od diska za pokretanje operativnog sistema MS-DOS. Za razliku od operativnog sistema MS-DOS, ceo operativni sistem Windows ne mo?e da stane na jednu disketu. Disk za pokretanje operativnog sistema Windows sadr?i samo datoteke koje morate imati da biste pokrenuli operativni sistem, a ostale datoteke sistema Windows instalirane su na ?vrstom disku. Da biste kreirali disk za pokretanje, pratite slede?e korake:
 1. Ubacite praznu disketu u disk jedinicu A, a zatim formatirajte disketu koriste?i Windows XP.
 2. Iz osnovne fascikle sistemske particije ?vrstog diska (na primer, C:\-) kopirajte slede?e datoteke na disketu:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Mo?da ?ete iz datoteka morati da uklonite skrivene, sistemske i atribute koji su samo za ?itanje.
 3. Vratite u prethodno stanje skrivene, sistemske i atribute koji su samo za ?itanje u datoteke na ?vrstom disku ako ste ih uklonili.
 4. Ako se datoteka Bootsect.dos ili datoteka Ntbootdd.sys nalaze na sistemskoj particiji, ponovite korake od drugog do ?etvrtog da biste kopirali te datoteke na disk za pokretanje.
Ako formatirate disketu u operativnom sistemu Windows XP, zapis za pokretanje ukaziva?e na NTLDR datoteku. Kada se pokrene NTLDR datoteka, ona u?itava dostupne izbore operativnog sistema iz datoteke Boot.ini. Ako izaberete Windows, NTLDR pokre?e Ntdetect.com, a zatim prenosi kontrolu na Osloader.exe. Ako izaberete MS-DOS ili OS/2, NTLDR u?itava Bootsect.dos.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314079 - Poslednji pregled: 18. septembar 2006. - Revizija: 2.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com