Làm th? nào Windows XP s? xác đ?nh kh? năng tương thích ACPI

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314088 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 216573.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? quá tr?nh đư?c s? d?ng b?i Windows kích ho?t và cài đ?t c?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI) ch?c năng.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin Txtsetup.sif

Các Txtsetup.SIF t?p tin ch?a thông tin đư?c s? d?ng cho thi?t b? phát hi?n và cài đ?t trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. N?u t?p này không có m?t m?c nh?p cho thi?t b?, thi?t b? đó không đư?c cài đ?t trong ch? đ? văn b?n ph?n cài đ?t c?a m?t Windows cài đ?t.

Nh?ng ph?n này c?a t?p tin Txtsetup.sif cung c?p cho ACPI phát hi?n và cài đ?t:
  • [ACPIOptions]
  • [GoodACPIBios]

C?u h?nh ACPI trong BIOS

M?t h? th?ng ACPI bao g?m m?t lo?t các 10 bàn. Nh?ng 10 bàn xác đ?nh thi?t b? nào là h? th?ng và nh?ng g? đang có kh? năng c?a h? là đ? c?u h?nh và quy?n l?c qu?n l?.

Các b?ng đư?c xây d?ng b?i BIOS h? th?ng khi kh?i đ?ng. Khi máy tính kh?i đ?ng, h? th?ng BIOS s? cho m?c c? th? trong hai trong s? các b?ng, b?ng c? đ?nh ACPI mô t? [FACP] và b?ng mô t? h? th?ng g?c [RSDT], đ? xác đ?nh li?u h? th?ng là ACPI tuân th?. Thông tin đư?c trích xu?t t? các b?ng dư?i h?nh th?c OEM ID, OEM b?ng ID, phiên b?n OEM và CREATOR REVISION. N?u các b?ng không ph?i là hi?n nay, ho?c n?u các thông tin trong nh?ng b?n descriptor là không h?p l?, h? th?ng đư?c cho không ph?i là ACPI tuân th? và l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng di s?n (HAL) đư?c cài đ?t.

M?t m?u b?ng c? đ?nh ACPI mô t? có th? là:
OEM ID = "COMPAQ"
OEM Table ID = "FACPTBL"
OEM Revision = "432"
Creator Revision = "1"
				
M?t ví d? v? b?ng mô t? h? th?ng g?c cho m?c này s? là:
OEM Table ID = "CPQB01B"
				

Ngày BIOS c?ng đ?c.

Cài đ?t c?u h?nh ACPI

Thông tin trong nh?ng b?ng bi?u đư?c so sánh v?i các m?c trong t?p tin Txtsetup.sif. Các gi? đ?nh sau đây đư?c th?c hi?n và hành đ?ng đư?c th?c hi?n d?a trên so sánh này:
  • N?u BIOS h? th?ng nào trong danh sách "x?u BIOS", ACPI HAL không đư?c cài đ?t.
  • N?u BIOS không trong danh sách "x?u BIOS", và ngày c?a BIOS là mu?n hơn ngày 1 tháng 1 năm 1999, BIOS đư?c gi? đ?nh là m?t BIOS t?t và ACPI HAL đư?c cài đ?t.
  • N?u là s?m hơn ngày 1 tháng 1 năm 1999 thông tin b?ng ki?m tra l?i danh sách "t?t BIOS". N?u BIOS là hi?n nay, ACPI HAL đư?c cài đ?t.
M?t BIOS trong danh sách "x?u BIOS" n?u mà xu?t hi?n BIOS đư?c bi?t là gây ra s? m?t ?n đ?nh h? th?ng khi ACPI HAL đư?c s? d?ng. S? b?t ?n đ?nh này có th? đi trong m?c đ? nghiêm tr?ng t? nghèo ph?n c?ng hi?u năng h? th?ng thi?u c?a ph?n ?ng và m?t d? li?u. V? l? do này, nó không bao gi? là m?t ? tư?ng t?t đ? ghi đè lên các gi? đ?nh đư?c th?c hi?n b?i danh sách này.

Nguyên t?c này c?ng áp d?ng h? th?ng mà không đư?c phát hi?n như ACPI tuân th?. N?u thông tin tiêu đ? b?ng là không chính xác, b?n có th? gi? đ?nh r?ng thông tin c?u h?nh thi?t b? đư?c ch?a trong các b?ng là có v?n đ? như nhau. N?u b?n g?p b?t k? instabilities có liên quan đ?n ghi đè thi?t đ?t ACPI m?c đ?nh, Microsoft không th? h? tr? b?n trong b?t k? cách nào ng?n c?a m?t cài đ?t l?i hoàn toàn c?a h? đi?u hành. Ti?n tr?nh cài đ?t nâng c?p không th? s?a ch?a nh?ng thi?t h?i đư?c th?c hi?n b?i m?t BIOS ACPI x?u ho?c không đ?y đ?. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i ghi đè các thi?t đ?t này, s? d?ng các thông tin sau.

Hai m?c, ACPIBiosDateACPIEnable, xu?t hi?n trong ph?n [ACPIOptions].

Các ACPIBiosDate m?c nh?p ngu?n cung c?p ngày sau đó m?t BIOS đư?c coi là t?t. Thi?t l?p m?c đ?nh cho c?m t? này là ngày 1 tháng 1 năm 1999. Các ACPIBiosDate m?c là s? d?ng ít ? bu?c ti?n tr?nh cài đ?t ACPI.

Ba giá tr? có th? cho các ACPIEnable m?c nh?p xác đ?nh các hành vi nào v? vi?c phát hi?n và cài đ?t ACPI:
  • 0: ACPI b? vô hi?u hóa t?i cài đ?t, b?t k? c?a BIOS h? th?ng.
  • 1: ACPI đư?c kích ho?t t?i cài đ?t n?u m?t BIOS ACPI là hi?n nay
  • 2: ACPI đư?c kích ho?t trên cơ s? c?a các GoodACPIBios danh sách và các ACPIBiosDate.
Thi?t l?p m?c đ?nh là 2.

Ghi đè m?c đ?nh và ép bu?c ti?n tr?nh cài đ?t ACPI, ch?nh s?a các t?p tin Txtsetup.sif, n?m trên cài đ?t Windows XP c?a đ?a CD-ROM, đ? thay đ?i các ACPIEnable giá tr? cho 1. Lưu t?p tin, và sau đó kh?i đ?ng l?i ti?n tr?nh cài đ?t.

Ghi chú r?ng ch?c năng ACPI là tương đ?i m?i, và ch?c năng đang liên t?c đư?c thêm vào BIOS và h? th?ng thành ph?n các nhà s?n xu?t. N?u ch?c năng b?n mong đ?i đ? t?m là m?t tích, ho?c n?u b?n đang g?p các hành vi b?t thư?ng v?i m?t BIOS đó là ngày sau đó hơn ngày 1 tháng 1 năm 1999, ho?c đó là trong danh sách "t?t BIOS", ki?m tra v?i nhà s?n xu?t c?a h? th?ng c?a b?n r?ng các phiên b?n BIOS m?i nh?t đư?c cài đ?t.

ACPI đ?i h?i s? hi?n di?n c?a m?t s? ph?n c?ng m?i (m?t xe bu?t SMBus ho?c I2c-tương thích và các m?t hàng khác) đ? làm cho h? th?ng có kh? năng ACPI. N?u b?n có b?t k? câu h?i v? l? do t?i sao h? th?ng c?a b?n không đư?c có b?n c?p nh?t đ? cung c?p các ch?c năng này, liên h? v?i h?ng ch? t?o h? th?ng c? th? hay bo m?ch ch?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314088 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbinfo kbmt KB314088 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314088

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com