Kaip spr?sti galimas prie?astis, d?l interneto ry?io trik?i? ?alinimas Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314095 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows 2000 ir Microsoft Windows NT 4.0 versijos ?is straipsnis, ?r. 163391.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip diagnozuoti ir i?spr?sti problemas tai gali sukelti problem?, kai bandote naudoti vien? i? ?i? bendrauti su interneto serveriai:
 • Interneto nar?ykl?
 • Fail? perdavimo protokolas (FTP)
 • Telnet
?iame straipsnyje rei?kia, kad j?s s?kmingai prisijungti su ir prisijungti prie savo interneto paslaug? teik?jo (ISP).

Daugiau informacijos

Bet kurios i? ?i? problem? gali sukelti problem?, kai jums pabandykite susisiekti su serveriu internete:
 • Serveris neveikia tinkamai arba buvo laikinai i?ve?tos i? interneto.
 • J?s? nar?ykl? nesukonfig?ruota teisingai.
 • TCP/IP konfig?racij?, dial-up ry?? su j?s? ISP yra neteisingas.
 • J?s? ISP domeno vard? paslaugos (DNS) server? neveikia teisingai.
 • ?eimininkai failai, System_drive: \Windows,System_drive: \Windows\System32\Drivers, irSystem_drive: \Program Files\Network Ice\Black ledo kataloguose gali b?ti pa?eistas arba sugadintas.

  PastabaSystem_drive yra diskas, kuriame ?diegta Windows, vietos rezervavimo ?enklas
Siekiant nustatyti prie?astis ir rai?kos problemos, kur? yra patiria, laikykit?s proced?r?, nurodyt? kiekvienos i? ?i? sri?i?, kad jie yra pateikti. Baigus proced?r?, bandykite dar kart? Nor?dami pamatyti, ar j?s galite s?kmingai bendrauti su serveri? internete.

Pabandykite ?inoma geras serveris

Jei j?s negalite bendrauti su konkre?iu serverio internete, pabandykite prisijungti prie "Microsoft" ?iniatinklio svetain?s naudodami savo domeno vard? (FQDN):
http://www.Microsoft.com
Yra FQDN yra sudarytas i? pagrindinio kompiuterio pavadinimas (ir ?iuo atveju, "microsoft") ir domeno vard? (".com"). Jei galite prisijungti prie "Microsoft" ?iniatinklio svetain?s naudodami jos FQDN, TCP/IP konfig?racij? kompiuteryje yra teisinga.

Jei J?s galite prisijungti prie "Microsoft" ?iniatinklio svetain?s, bet negalite prisijungti prie kito specialus interneto svetain?s po keli? bandym?, kitos svetain?s gali b?ti tinkamai veikia arba gali b?ti laikinai i?ve?tos i? interneto. Pabandykite prisijungti prie kai kuri? ?vairi? interneto svetaini?. Jei galite prisijungti prie kai kuri? interneto svetaini?, bet ne ? kitas interneto svetaines, jei jums reikia pagalbos, kreipkit?s ? ISP.

Jei j?s negali prisijungti prie bet kokio interneto svetain?se, gali b?ti problema su savo interneto nar?ykl?s konfig?racija arba su TCP/IP konfig?racij?, j?s? telefono prisijungti prie savo ISP.

?sitikinkite, kad j?s? nar?ykl?s konfig?racija yra teisinga

?sitikinkite, kad j?s? interneto nar?ykl?s (pvz., Microsoft Internet Explorer) yra tinkamai sukonfig?ruotas prijungti prie interneto per dial-up ry?? su savo ISP, ir ?sitikinkite, kad j?s? interneto nar?ykl? yra n?ra sukonfig?ruota prisijungti per tarpin? server?. (Tarpinis serveris yra kompiuteri? ar programa, kuri veikia kaip "tarpininkaujanti" barjeras tarp vietinio tinklo (LAN) ir internete. Tarpinis serveris yra ugniasien? komponentas, kuris pristato vienas vien? tinklo adres? ? i?orinius tinklapius.)

Patikrinti ?i? parametrus, paleiskite "Internet Explorer", ir meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys . Spustel?kite skirtuk? ry?iai , o tada Rodyti parametrus, kurie yra susij? su j?s? ISP.

Nor?dami pamatyti, ar j?s? nar?ykl? naudoja proxy server?, spustel?kite LAN parametrai.

Patvirtinti j?s? interneto protokolo (IP) adresas

Jei j?s? ISP dav? jums statin? (nuolatinis) IP adres?, ?sitikinkite tikrai kad TCP/IP konfig?racij? j?s? ISP jungties yra teisingas informacija. Atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prisijungti prie savo ISP.
 2. Prad?ti komand? eilut?, ?ra?ykite ?i? komand?, ir paspauskite klavi?? ENTER:
  ipconfig/all
  ? ipconfig/all komanda rodo Windows TCP/IP parametrus visiems j?s? tinklo adapteri? ir modemo jungtys. ? Adresas yra modemo jungtys yra rodomas kaip "NDISWANx adapteris", kur x yra skai?ius. ? numatyt?j? ?liuz?, NDISWAN x adapteris, sutampa su IP adresu. Taip yra suprojektuota. Daugiau nei vienas NDISWANx adapteris gali b?ti rodomi. Bet NDISWANx n?ra ?iuo metu naudojami adapteriai Rodyti nulius TL Adresas.
 3. Jei IP adres?, kuris bus rodomas j?s? dial-up prisijungti prie savo ISP neatitinka IP adres?, j?s? ISP dav? jums, pakeisti IP adres?, kuris parodomas taip, kad ji atitikt? adresas, j?s? ISP dav? jums. Atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite prad?ti, perkelkite ?ymekl? ? Parametrai, spustel?kite Valdymo skydasir du kartus spustel?kite Tinklo ry?iai.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto ry??, spustel?kite Ypatyb?sir spustel?kite skirtuk? tinklas .
  3. Spustel?kite interneto protokolo adapteris, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
  4. Jei parametrai yra neteisingi, pakeisti TCP/IP parametrai atitikt? j?s? ISP, pateiktus parametrus spustel?kite geraiir dar kart? spustel?kite gerai .

?jungti parinkt? naudoti numatyt?j? ?liuz? nuotoliniame tinkle

Jei jungiat?s prie vietinio tinklo naudodami tinklo plok?t?s ir, tuo pa?iu metu, prisijungti prie savo ISP naudojant modem?, konfig?ruoti j?s? telefono ry??, kad technologin?s kortel?s konflikt?, b?t? i?spr?stas naudai savo telefono prisijungti prie savo ISP. Atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde dukart spustel?kite Tinklo ry?iai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto ry??, spustel?kite Ypatyb?sir spustel?kite skirtuk? tinklas .
 3. Spustel?kite interneto protokolo adapteris, spustel?kite Ypatyb?sir tada spustel?kite I?samiau.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Naudoti numatyt?j? ?liuz? nuotolinio tinklo ?ym?s langel? ir tada spustel?kite gerai.
 5. Spustel?kite gerai.

Patikrinus perdavimo ir ?ibintai

Jei jungiat?s prie vietinio tinklo naudodami tinklo plok?t?s ir, tuo pa?iu metu, prisijungti prie savo ISP naudojant modem?, konfliktas tarp j?s? tinklo adapteris ir modemo galima i?vengti modemo si?sti informacij? prie serveri? internete. ?sitikinti, kad yra nukreipiami TCP/IP paketus per modem? prie savo ISP, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prisijungti prie ir prisijungti prie savo ISP.
 2. Naudokite komand? ping sukelti modemo si?sti informacija apie testus. Ne per komand? eilut?je ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  Ping IP adresas
  tais atvejais, kai IP adresas yra IP adresas ?inoma, ger? serverio internete. Jei j?s ne?inote IP adresas yra serverio internete, naudoti IP adresas ftp.microsoft.com, 207.46.133.140.
Dial-Up Networking monitorius naudoja ?viesos Rodyti modemas b?sena.
 • Jei perdavimo (Tx) ?viesos Dial-Up Networking monitoriuje mirksi kai ping serverio internete, TCP/IP informacijos yra i?traukiamas per modem? prie savo ISP.
 • Jei perdavimo (Tx) ?viesos Dial-Up Networking monitoriuje n?ra flash kai ping serverio internete, pakeli? yra i?traukiamas per modem?. ?sitikinkite, kad IP adres?, j?s? ISP suteiktas kad jums j?s? telefono ry?io skiriasi nuo IP adres? j?s? tinklo plok?t? arba kilpin?s jungties vairuotojas (jei vienas yra ?diegta). Taip pat, IP adresas j?s? tinklo adapter? arba kilpin?s jungties vairuotojas turi b?ti tame pa?iame tinkle kaip IP adres?, j?s? ISP priskirtas j?s? telefono ry?io.
 • Jei gavimo (Rx) ?viesos Dial-Up Networking monitoriuje n?ra flash kai ping serverio internete, pakeli? yra gavo i? savo ISP. Jei reikia pagalbos su j?s? ISP.
 • Jei gavimo (Rx) ?viesos Dial-Up Networking monitoriuje mirksi kai ping serverio internete, bet j?s vis dar negalite prisijungti prie serverio naudojant savo FQDN, gali b?ti pavadinimas rezoliucija klausimas.

Bandymo vardo Vertimas

DNS serveris si?lo daug vardo vertinim?. Jei negalite prisijungti internete naudodami savo FQDN serveryje, gali b?ti problema su ? Dial-up ry?? prie savo ISP ar su savo IPT DNS, DNS konfig?racija serverio.

Siekiant nustatyti, ar yra problema su DNS konfig?racija yra dial-up ry?? su savo ISP, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? komand? eilut?, ?veskite ipconfig / visi, ir tada paspauskite ENTER rodomi IP adres?, DNS serverio. Jei j?s? DNS serverio IP adresas neparodomas, susisiekite su savo ISP Nor?dami gauti savo DNS serverio IP adresas.
 2. ?sitikinti, kad j?s? kompiuteris gali bendrauti su savo DNS serverio, ping DNS serverio IP adresas. Atsakymas atrodo ma?daug taip:
    Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:
  
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=77ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=80ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=78ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28 
  Serijos numeri? ?enkl? (###. ###. ###. ###) atstovauja TL DNS serverio adres?.
Jei negali s?kmingai ping IP adres?, DNS serveris, kreipkit?s ? ISP ?sitikinti, kad j?s naudojate teising? IP adres? ir kad DNS serveris veikia tinkamai.

Jei galite ping ? IP Adresas j?s? DNS serverio, bet j?s negalite prisijungti prie interneto serverio naudojant savo FQDN, j?s? DNS serveris gali ne b?ti i?spr?sti vard? teisingai. Jei daugiau nei vienas DNS serverio, j?s? ISP, sukonfig?ruokite kompiuter? naudoti kit? DNS server?. Jei naudojate kit? DNS server? i?sprend?ia problem?, kreipkit?s ? ISP i?taisyti problem? su pirmin? DNS server?.

I?nagrin?ti priiman?iosios failus

Atidaryti Internet Explorer. Prisijungti prie interneto. ?vesti www.microsoft.com ir kiti FQDN adresai adres? juostoje, ir spustel?kite Eiti. MSN ie?ka prane?im?, kad n?ra puslapis nerastas. Ta?iau, jei ?vedate TL Adresas d?l bet kurios i? interneto svetaini?, interneto svetain?je pasirodys.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Vie?bu?i? paie?ka: ?eimininkai fail? vietos stand?iojo.
 2. Jei fail? vard? pl?tiniai yra matomi, rasti koki? nors ?eimininkai fail? Be .sam pl?tinio, atidaryti j? su Notepad ?sitikinti, kad jame yra nuorodos ? svetaines, kurios yra nepasiekiamas.
 3. Naikinti visus ?eimininkai failus, kurie neturi su .sam prat?simo.

Kada j?s patvirtinote teising? IP adres? j?s? DNS serverio, atnaujinti TCP/IP parametrus dial-up ry?? su savo ISP. Keisti ar prid?ti galiojan?io IP adreso savo DNS serverio Dial-up Tinklai telefon? knygos ?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde dukart spustel?kite Tinklo ry?iai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto ry??, spustel?kite Ypatyb?sir spustel?kite skirtuk? tinklas .
 3. Spustel?kite interneto protokolo adapteris, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite Naudoti ?iuos DNS serverio adresai, tada ?veskite teising? IP adresas lauke Pageidaujamas DNS serveris .
 5. Spustel?kite geraiir dar kart? spustel?kite gerai .

Savyb?s

Straipsnio ID: 314095 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork kbmt KB314095 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 314095

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com