Jak wyeliminować możliwe przyczyny problemów związanych z połączeniem internetowym

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314095 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 163391.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposoby diagnozowania i rozwiązywania możliwych przyczyn problemów występujących podczas używania przeglądarki internetowej, protokołu transferu plików (FTP) lub usługi Telnet do komunikacji z serwerami w sieci Internet.

W artykule założono, że połączenie z usługodawcą internetowym zostało nawiązane pomyślnie i że nie występują problemy z logowaniem.

Więcej informacji

Przyczyny problemów związanych z komunikacją z serwerami w sieci Internet mogą być następujące:
 • Serwer nie działa poprawnie lub został tymczasowo usunięty z sieci Internet.
 • Przeglądarka internetowa nie została skonfigurowana poprawnie.
 • Konfiguracja protokołu TCP/IP połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym jest niepoprawna.
 • Serwer DNS usługodawcy internetowego nie działa poprawnie.
Aby określić przyczynę występującego problemu oraz sposób jego rozwiązania, należy wykonać w podanej kolejności procedury opisane w poniższych sekcjach. Po wykonaniu danej procedury należy sprawdzić, czy pomyślna komunikacja z serwerami w sieci Internet jest już możliwa.

Wypróbowanie znanego, solidnego serwera

Jeśli nie można połączyć się z określonym serwerem w sieci Internet, można spróbować połączyć się z witryną firmy Microsoft, używając w tym celu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny:
http://www.microsoft.com
W pełni kwalifikowana nazwa domeny składa się z nazwy hosta (w tym przypadku: „microsoft”) oraz nazwy domeny („.com”). Jeśli nawiązanie połączenia z witryną firmy Microsoft za pomocą w pełni kwalifikowanej nazwy domeny jest możliwe, konfiguracja protokołu TCP/IP na komputerze jest poprawna.

Jeśli nawiązanie połączenia z witryną firmy Microsoft jest możliwe, ale po wielu próbach nie można połączyć się z inną określoną witryną internetową, witryna ta może nie działać poprawnie lub mogła zostać tymczasowo usunięta z sieci Internet. W takim przypadku należy spróbować połączyć się z kilkoma innymi witrynami sieci Web. Jeśli z niektórymi witrynami można się połączyć, a z innymi — nie, należy skontaktować się z usługodawcą internetowym w celu uzyskania pomocy.

Jeśli nie można połączyć się z żadną witryną sieci Web, mógł wystąpić problem związany z konfiguracją przeglądarki internetowej lub z konfiguracją protokołu TCP/IP dla połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym.

Sprawdzenie, czy przeglądarka została skonfigurowana poprawnie

Należy sprawdzić, czy używana przeglądarka internetowa (np. Microsoft Internet Explorer) została poprawnie skonfigurowana do połączenia z siecią Internet przy użyciu połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym oraz czy przeglądarka nie została skonfigurowana do połączenia przez serwer proxy. Serwer proxy to komputer lub program, działający jako serwer pośredni między siecią LAN i siecią Internet. Serwer proxy stanowi składnik zapory, udostępniający witrynom zewnętrznym jeden adres sieciowy.

Aby sprawdzić te ustawienia, należy uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, a następnie w menu Narzędzia kliknąć polecenie Opcje internetowe. Następnie należy kliknąć kartę Połączenia i przejrzeć ustawienia dotyczące usługodawcy internetowego.

Aby sprawdzić, czy używany jest serwer proxy, należy kliknąć przycisk Ustawienia sieci LAN.

Potwierdzenie adresu IP

Jeśli od usługodawcy internetowego uzyskano stały adres IP, należy się upewnić, że konfiguracja protokołu TCP/IP połączenia z usługodawcą zawiera odpowiednie informacje. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Połącz się z usługodawcą internetowym.
 2. Otwórz wiersz polecenia, wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ipconfig /all
  Polecenie ipconfig /all powoduje wyświetlenie ustawień protokołu TCP/IP w systemie Windows dla wszystkich kart sieciowych i połączeń modemowych. Adres połączenia modemowego jest wyświetlany jako „Karta x NDISWAN”, gdzie x jest liczbą. Brama domyślna karty x NDISWAN jest taka sama, jak adres IP. Wyświetlonych może zostać więcej kart x NDISWAN. Adresy IP wszystkich nieużywanych aktualnie kart x NDISWAN składają się z zer.
 3. Jeśli adres IP połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym nie jest zgodny z adresem IP podanym przez usługodawcę, zmień adres IP na adres podany przez usługodawcę. Wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie internetowe, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Sieć.
  3. Kliknij kartę IP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  4. Zmień ustawienia protokołu TCP/IP tak, aby były zgodne z ustawieniami podanymi przez usługodawcę internetowego, kliknij przycisk OK i ponownie kliknij przycisk OK.

Włączenie opcji używania domyślnej bramy w sieci zdalnej

W przypadku jednoczesnego połączenia z siecią lokalną przez kartę sieciową i z usługodawcą internetowym przez modem należy skonfigurować połączenie telefoniczne w taki sposób, aby wszelkie konflikty były rozwiązywane na korzyść połączenia telefonicznego z usługodawcą. Wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie internetowe, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Sieć.
 3. Kliknij kartę IP, kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Zaznacz pole wyboru Użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK.

Sprawdzenie wskaźników transferu i odbioru

W przypadku jednoczesnego połączenia z siecią lokalną przez kartę sieciową i z usługodawcą internetowym przez modem konflikt między kartą sieciową i modemem może uniemożliwiać wysyłanie danych do serwerów w sieci Internet. Aby sprawdzić, czy pakiety TCP/IP są przesyłane przez modem do usługodawcy internetowego, wykonaj następujące kroki:
 1. Połącz się i zaloguj do usługodawcy internetowego.
 2. Użyj polecenia ping w celu wysłania danych testowych przez modem. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ping adres IP
  gdzie adres IP oznacza adres IP znanego i solidnego serwera w sieci Internet. Można w tym celu użyć adresu IP ftp.microsoft.com (207.46.133.140).
Stan modemu będzie wskazywany za pomocą wskaźników monitora programu Dial-Up Networking.
 • Jeśli wskaźnik transferu (Tx) w monitorze programu Dial-Up Networking miga podczas połączenia testowego z serwerem w sieci Internet, dane TCP/IP są wysyłane przez modem do usługodawcy internetowego.
 • Jeśli wskaźnik transferu (Tx) w monitorze programu Dial-Up Networking nie miga podczas połączenia testowego z serwerem w sieci Internet, pakiety nie są wysyłane przez modem. Sprawdź, czy adres IP przypisany przez usługodawcę do połączenia telefonicznego nie jest taki sam, jak adres IP karty sieciowej lub sterownika sprzężenia zwrotnego (jeśli taki sterownik został zainstalowany). Adres IP karty sieciowej i sterownika sprzężenia zwrotnego nie powinien być również taki sam, jak adres IP przypisany do połączenia telefonicznego przez usługodawcę internetowego.
 • Jeśli wskaźnik odbioru (Rx) w monitorze programu Dial-Up Networking nie miga podczas połączenia testowego z serwerem w sieci Internet, pakiety nie są odbierane od usługodawcy internetowego. Skontaktuj się z usługodawcą w celu uzyskania pomocy.
 • Jeśli wskaźnik odbioru (Rx) w monitorze programu Dial-Up Networking miga podczas połączenia testowego z serwerem w sieci Internet, ale nadal nie można połączyć się z serwerem przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny, mógł wystąpić problem związany z rozpoznawaniem nazw.

Testowanie rozpoznawania nazw

Serwer DNS zapewnia rozpoznawanie nazw hostów. Jeśli nie można połączyć się z serwerem w sieci Internet przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny, mógł wystąpić problem związany z konfiguracją DNS dla połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym lub z serwerem DNS usługodawcy.

Aby sprawdzić, czy wystąpił problem związany z konfiguracją DNS dla połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym, wykonaj następujące kroki:
 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić adres IP serwera DNS. Jeśli adres IP serwera DNS użytkownika nie jest wyświetlany, skontaktuj się z usługodawcą internetowym w celu uzyskania adresu IP serwera DNS.
 2. Aby sprawdzić, czy komputer może komunikować się z serwerem DNS, użyj polecenia ping na adres IP serwera DNS. Odpowiedź jest podobna do następującej:
    Badanie ###.###.###.### z użyciem 32 bajtów danych:
  
    Odpowiedź z ###.###.###.###: bajtów=32 czas=77ms TTL=28
    Odpowiedź z ###.###.###.###: bajtów=32 czas=80ms TTL=28
    Odpowiedź z ###.###.###.###: bajtów=32 czas=78ms TTL=28
    Odpowiedź z ###.###.###.###: bajtów=32 czas=79ms TTL=28
  						
  Znaki numeru (###.###.###.###) oznaczają adres IP serwera DNS.
Jeśli połączenie testowe (ping) z adresem IP serwera DNS nie jest możliwe, skontaktuj się z usługodawcą internetowym w celu sprawdzenia, czy używany jest poprawny adres IP oraz czy serwer DNS działa poprawnie.

Jeśli połączenie testowe z adresem IP serwera DNS jest możliwe, ale nie można połączyć się z serwerem w sieci Internet przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny, serwer DNS może nie rozpoznawać poprawnie nazw hostów. Jeśli dla danego usługodawcy internetowego istnieje więcej serwerów DNS, skonfiguruj komputer do używania innego serwera DNS. Jeśli w ten sposób problem zostanie rozwiązany, skontaktuj się z usługodawcą w celu rozwiązania problemu występującego podczas używania oryginalnego serwera DNS.

Po sprawdzeniu poprawności adresu IP serwera DNS należy zaktualizować ustawienia TCP/IP połączenia telefonicznego z usługodawcą internetowym. Aby zmienić lub dodać prawidłowy adres IP serwera DNS dla pozycji książki telefonicznej programu Dial-Up Networking, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie internetowe, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Sieć.
 3. Kliknij kartę IP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie w polu Preferowany serwer DNS wprowadź poprawny adres IP.
 5. Kliknij przycisk OK i ponownie kliknij przycisk OK.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314095 - Ostatnia weryfikacja: 25 sierpnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbdialup kbnetwork kbfaq KB314095

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com