Article ID: 314106 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר165214.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

המאמר מתאר כיצד לפתור בעיות בתוכניות מבוססות MS-DOS ב-Windows.

מידע נוסף

בדוק את מערכת המשנה NTVDM

הבדיקה הראשונה שיש לבצע עם הופעת בעיות בתוכניות מבוססות MS-DOS היא בדיקת מערכת המשנה Windows Virtual DOS Machine (NTVDM) באפשרותך להשתמש בתוכנית השירות Command.com כדי לבדוק אם מערכת המשנה NTVDM פועלת כהלכה. כדי להפעיל את התוכנית Command.com, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד Command.com ולאחר מכן לחץ על אישור.
פעולה זו אמורה לפתוח חלון ובו שורת הפקודה. אם הפעולה לא מתבצעת כהלכה, קיימת בעיה במערכת המשנה NTVDM, ויש לבצע את הבאים:
 • בדיקת הימצאותן של הגדרות לא סטנדרטיות בקובץ Config.nt ובקובץ Autoexec.nt בתיקייה SystemRoot%\System32.

  השתמש בפקודה REM כדי לנטרל את כל הערכים, למעט ערכי ברירת המחדל הבאים:
    Config.nt
    ---------
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
    files=20
  
    Autoexec.nt
    -----------
  
    lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\System32\Redir
    lh %SystemRoot%\System32\Dosx
    lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (רק אם CSNW מותקן)
    lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (רק אם CSNW מותקן)
  						
  דרך נוספת לבצע זאת היא באמצעות חילוץ הקבצים Autoexec.nt_ וכן Config.nt_ מתקליטור Windows לתיקייה %SystemRoot%\System32.
 • לחץ על CTRL+SHIFT+ESC כדי להפעיל את 'מנהל המשימות', סגור את כל התוכניות הפועלות וודא כי אין תהליכים פועלים של מערכת המשנה NTVDM.
 • ודא ששום תוכנית לא פועלת בעת הפעלת המחשב. בעת הפעלת המחשב, תוכניות עשויות להתחיל בפעולתן משני מקומות: מקבוצות ההפעלה ומהשורות Run ו-RunOnce ברישום. באפשרותך לבדוק מקומות אלה כך:
  1. קבוצות ההפעלה הן תיקיות בדיסק הקשיח המקומי. הן נמצאות במיקומים הבאים:
   • %SystemRoot%\Profiles\user_name\תפריט התחלה\תוכניות
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\תפריט התחלה\תוכניות
  2. השורות Run ו-RunOnce נמצאות ברישום, תחת מפתח הרישום הבא:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • בחן את קבצי מערכת המשנה NTVDM בתיקייה %SystemRoot%\System32. בדוק את הקבצים הבאים וודא כי גירסתם נכונה באמצעות בדיקת הגודל והתאריך:
    Ntio.sys
    Ntdos.sys
    Ntvdm.exe
    Ntvdm.dll (רק במערכת Windows NT 3.1)
    Redir.exe
  					
 • ערכי הרישום המשויכים למערכת המשנה NTVDM הם:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   מפתח זה מאחסן את משתני הסביבה מן הקובץ Config.sys ומן הקובץ Autoexec.bat לשימוש ב-Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   מפתח זה מאחסן את מנהלי ההתקנים בהם נעשה שימוש בהפעלה של NTVDM. תוכנית ההתקנה של Windows יוצרת ערכים אלה כאשר מותקן מנהל התקן.

בדיקת סוגיות ספציפיות לתוכניות מסוימות

הפונקציות הבאות אינן פועלות במערכת Windows XP:
 • כל הפונקציות של MS-DOS נתמכות, למעט פונקציות API? (Application Programming Interface) של מיתוג-משימות
 • מנהלי התקנים של מצב חסום אינם נתמכים. התקני חסימה אינם נתמכים, ולכן אין תמיכה בפונקציות API של בקרת קלט/פלט של MS-DOS? (IOCTL) המטפלות בהתקני חסימה ובפונקציות SETDPB.
 • הפונקציה 1A של פסיקה 10 מחזירה 0; יתר הפונקציות מועברות לזיכרון קריאה-בלבד (ROM).
 • קריאות של פסיקה 13 המטפלות בגישה אסורה לדיסק אינן נתמכות.
 • פסיקה 18? (ROM BASIC) גורמת להודעה שאין תמיכה ב-ROM BASIC.
 • פסיקה 19 אינה מפעילה את המחשב מחדש אלא סוגרת באופן מבוקר את מחשב ה-DOS הווירטואלי (VDM) הנוכחי.
 • פסיקה 2F, המטפלת בהסברי התוכנית DOSKEY? (AX=4800), אינה נתמכת.
 • פונקציות ההרחבה 2, 3, 4, 5, 8, E ו-F של כונן התקליטורים של Microsoft? (MSCDEX) אינן נתמכות.
 • מערכת המשנה של 16 סיביות ב-Windows, במחשב מבוסס x86, תומכת בתוכניות מצב משופר; עם זאת, היא אינה תומכת במנהלי התקנים וירטואליים (VxDs). מערכת המשנה במחשב שאינו מבוסס x86 מדמה את ערכת ההוראות של Intel 40486, המאפשרת למחשב להפעיל תוכניות מצב משופר כגון Microsoft Visual Basic, במחשבים בעלי ערכת הוראות מצומצמת (RISC).
פירוש הדבר כי מערכת Windows אינה תומכת בתוכניות 16 סיביות להן דרושה גישה בלתי מוגבלת לחומרה. אם התוכנית דורשת גישה כזו, היא לא תפעל במערכות ההפעלה Windows NT,? Windows 2000 או Windows XP.

בשלב הבא יש לבדוק את נכונות ההגדרות של הקבצים Autoexec.nt ו-Config.nt. נסה תמיד להשתמש בהגדרות ברירות המחדל המופיעות במאמר זה. לתוכניות מסוימות דרושות הגדרות מיוחדות, או מנהלי התקן מיוחדים, בקובץ Config.sys או בקובץ Autoexec.bat. אם כך הוא, קיימות שתי אפשרויות לאתחול קבצים אלה בעת הפעלת התוכנית:
 • הזן את השורות הבאות בקובץ Config.nt ובקובץ Autoexec.nt בתיקייה %SystemRoot%\System32.
 • צור קובץ Config וקובץ Autoexec חדשים שיופעלו עם הפעלת תוכנית זו. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. צור את הקבצים ושמור אותם עם הסיומת .nt בתיקייה שונה מהתיקייה %SystemRoot%\System32 (קבצים אלה נשמרים בדרך כלל בתיקייה בה נמצאת התוכנית).
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על קיצור דרך.
  3. בתיבה הקלד את מיקום הפריט, הקלד את הנתיב המלא אל הקובץ שברצונך להפעיל ולאחר מכן לחץ על הבא.
  4. בתיבה הקלד שם עבור קיצור הדרך, הקלד את השם עבור קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על סיום. פעולות אלה יוצרות קיצור דרך חדש בשולחן העבודה.
  5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך החדש ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  6. בכרטיסייה תוכנית, לחץ על Windows כדי לפתוח תיבת דו-שיח עבור הנתיב אל הקובץ Autoexec ואל הקובץ Config.
  7. הקלד את הנתיב המלא אל הקבצים שיצרת ולאחר מכן לחץ על אישור בשתי תיבות הדו-שיח.
  לחיצה על סמל זה מפעילה את הקובץ Autoexec ואת הקובץ Config שצוינו עבור התוכנית. הגדרות אלה כפופות למגבלות זהות לאלה המופיעות לעיל עבור תוכניות מבוססות MS-DOS.
יש הגדרות נוספות במאפיינים של תוכנית. אם התוכנית אינה פועלת כהלכה, בדוק את כל הכרטיסיות וודא כי הגדרות התוכנית נקבעו כך שיתאימו למפרט היצרן. אם התוכנית אינה פועלת עדיין, יש לפנות לספק התוכנית כדי לוודא שהיא נתמכת על-ידי Windows.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
171940 פעולות קלט/פלט של יישום MS-DOS מפעילות גישה לכונן התקליטונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
156687 ערכים בקובץ CONFIG.NT או בקובץ AUTOEXEC.NT עלולים לגרום שגיאות במערכת המשנה NTVDM (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
102418 שגיאת NTVDM: There is no disk in the drive (אין תקליטון בכונן). (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
142026 שגיאה: 'Hidden console of WOW VDM' running 16-bit or DOS app (מסוף מוסתר של WOW VDM מפעיל יישום של 16 סיביות או יישום DOS). (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 314106 - Last Review: יום שלישי 06 דצמבר 2005 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot KB314106

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com