Làm th? nào đ? vi?t m?t t?p LMHOSTS cho xác nh?n tên mi?n và các v?n đ? phân gi?i tên khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314108 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 180094.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Có th? có trư?ng h?p khi b?n g?p phân gi?i tên các v?n đ? v? TCP/IP d?a trên m?ng c?a b?n và b?n c?n ph?i s? d?ng t?p LMHOSTS đ? x? l? tên NetBIOS. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t t?p LMHOSTS đ? h? tr? trong tên đ? phân gi?i và tên mi?n xác nh?n.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng các bư?c sau đ? t?o m?t cách chính xác đ?nh d?ng LMHOSTS t?p:
 1. B?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ví d?, Notepad.exe ho?c Edit.com, t?o m?t t?p tin tên LMHOSTS, và sau đó lưu nó vào thư m?c sau đây:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  Lưu ? r?ng tên t?p LMHOSTS, không có ph?n m? r?ng. N?u b?n là s? d?ng Notepad.exe, Notepad.exe có th? t? đ?ng n?i thêm .txt. N?u Notepad.exe th?c hi?n đi?u này, đ?i tên t?p tin, s? d?ng không có ph?n m? r?ng, m?t l?nh d?u nh?c.

 2. Thêm các m?c sau đây vào t?p LMHOSTS:
    10.0.0.1  PDCNAME #PRE #DOM:DOMAIN_NAME
    10.0.0.1  "DOMAIN_NAME  \0x1b"  #PRE
  C?ng lưu ? r?ng DOMAIN_NAME trong m?c này là ch?. Làm cho ch?c ch?n s? d?ng t?t c? các ch? cái v?n. Thay th? 10.0.0.1 v?i đ?a ch? IP c?a b?n c?p ti?u domain controller (PDC), thay th? PDCName v?i tên NetBIOS c?a b?n PDC, và thay th? DOMAIN_NAME v?i tên g?i Windows NT d?a trên tên mi?n c?a b?n.

  Kho?ng cách chính xác nh?ng m?c là b?t bu?c. Trong d?ng mà có d?u ngo?c kép ("), ph?i có t?ng s? là chính xác 20 k? t? gi?a các d?u ngo?c kép. Đ? có đư?c đi?u này t?ng s? 20 k? t?, g? tên mi?n, thêm đ? không gian đ? pad tên mi?n 15 k? t?, và sau đó thêm các d?u chéo ngư?c và NetBIOS hex s? đ?i di?n cho lo?i d?ch v?.

  D?u chéo ngư?c nên là nhân v?t th? 16. Đ? giúp b?n bi?t chính xác nơi mà nhân v?t th? 16 là, sao chép d?ng sau vào c?a b?n LMHOSTS t?p:
    # IP Address  "123456789012345*7890"
  Đư?ng dây lên các d?u ngo?c kép trong d?ng b?nh lu?n c?a b?n v?i các d?u ngo?c kép trong d?ng sao chép, b?ng cách thêm ho?c lo?i b? không gian t? c?a b?n B?nh lu?n d?ng đ? đ?t các đư?c vi?t b?i admin ngày 16 c?t (c?t đó đánh d?u v?i d?u hoa th?). Lưu ? r?ng b?n ph?i s? d?ng d?u cách, không ph?i là m?t nhân v?t tab, sau khi tên mi?n và trư?c khi các \.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  163409 NetBIOS Suffixes (16 k? t? tên NetBIOS)
 3. Sau khi b?n thêm các đư?ng, lưu t?p tin, và sau đó b? các so?n th?o văn b?n.
 4. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, vaø sau ñoù baám NH?P:
  nbtstat -R
  Lưu ? r?ng -R là ch? và ph?i đư?c vi?t hoa. Sau khi b?n h?y nh?p l?nh, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
  Thanh tr?ng thành công và preload c?a b? đ?m ?n t? xa NBT Tên b?ng.
 5. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, vaø sau ñoù baám NH?P:
  nbtstat - c
  Lưu ? r?ng các - c c?ng là ch? và ph?i đư?c ch? thư?ng. Sau khi b?n nh?p vào các l?nh, b?n s? nh?n đư?c m?t màn h?nh tương t? như các b?ng dư?i đây.
    Node IpAddress: [10.0.0.5] Scope Id: []
  
          NetBIOS Remote Cache Name Table
  
    Name         Type    Host Address    Life [sec]
    --------------------------------------------------------------
    PDCName    <03> UNIQUE   10.0.0.1      -1
    PDCName    <00> UNIQUE   10.0.0.1      -1
    PDCName    <20> UNIQUE   10.0.0.1      -1
    Domain     <1B> UNIQUE   10.0.0.1      -1
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  180099 Gi?i đáp th?c m?c LMHOSTS tên gi?i quy?t các v?n đ?

Thu?c tính

ID c?a bài: 314108 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB314108 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314108

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com