MS02-006: M?t b? đ?m đánh d?u trong d?ch v? SNMP có th? cho phép m? đ? ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314147 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n cài đ?t d?ch v? Simple Network Management Protocol (SNMP) và các d?ch v? đang ch?y trên máy tính c?a b?n, m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? gây ra m?t cu?c t?n công t? ch?i d?ch v? trên máy tính c?a b?n và ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? ch?y m? trên máy tính c?a b?n.

GHI CHÚ:
 • Các d?ch v? SNMP là không đư?c cài đ?t, c?ng không ch?y theo m?c đ?nh trong b?t k? phiên b?n nào c?a Windows.
 • S?n ph?m ph?n c?ng và ph?n m?m tư?ng l?a tiêu chu?n và th?c hành đ? ngh? r?ng b?n ch?n c?ng mà SNMP ch?y (UDP [UDP] c?ng 161 và 162). N?u b?n s? d?ng các th?c hành ho?c ki?n ngh?, l? h?ng này có th? ch? x?y ra n?u ngư?i s? d?ng đ?c h?i và máy tính trên m?t m?ng n?i b?.
 • Th?c hành tiêu chu?n b?o m?t khuy?n cáo r?ng b?n không s? d?ng SNMP ngo?i tr? trên tin c?y m?ng v? giao th?c SNMP, b?i thi?t k?, cung c?p b?o m?t t?i thi?u.

NGUYÊN NHÂN

L? h?ng này x?y ra v? các thành ph?n c?a d?ch v? đ?i l? SNMP mà parses các l?nh có m?t vùng đ?m đánh d?u. N?u m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i s? g?i m?t yêu c?u c? th?, ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? gây ra m?t cu?c t?n công overrun đ?m vào lo?i máy tính đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", bài vi?t này.

GI?I PHÁP

LƯU ?: N?u b?n cài đ?t ho?c cài đ?t l?i các d?ch v? SNMP, b?n ph?i n?p đơn xin l?i b?n c?p nh?t này.

Đ? gi?i quy?t này d? b? t?n thương, xem m?t trong nh?ng ph?n sau, tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

Windows XP Professional và Windows XP Home Edition

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q314147 gói bây gi?
Ngày phát hành: Ngày 15 tháng 2 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:

  Date     Time  Version   Size  File name
  ----------------------------------------------------
  12-Feb-2002 22:02 5.1.2600.28 29,696 Snmp.exe
  12-Feb-2002 22:03 5.1.2600.28 16,896 Snmpapi.dll
  02-Nov-2001 16:50 5.1.2600.17  3,584 Spmsg.dll
  12-Feb-2002 22:02 5.1.2600.28 39,424 Wsnmp32.dll

				

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Trung (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (truy?n th?ng)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hy L?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Nh?t B?n NEC

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hàn Qu?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng B? Đào Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Th? Nh? K?

Ngày phát hành: Ngày 15 tháng 2 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  25-Jan-2002 13:02 5.0.2195.4874 90,384 Evntwin.exe
  09-Feb-2002 11:56 5.0.2195.4919 30,480 Snmp.exe
				

Windows NT 4.0

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng mà b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính đ?y đ? có nguy cơ, chúng tôi khuyên b?n áp d?ng hotfix này bây gi?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? các hotfix b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (H?ng Kông)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Trung (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (truy?n th?ng)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Nh?t B?n NEC

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hàn Qu?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Ti?ng Thái

Ngày phát hành: 5 tháng 3 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  GMT-UTC Date Time  Version    Size  File name
  -------------------------------------------------------
  25-Feb-2002 20:08 4.0.1381.7136 50,960 Inetmib1.dll   
  20-Feb-2002 16:18 4.0.1381.7134 17,680 Mgmtapi.dll   
  20-Feb-2002 16:19 4.0.1381.7134 18,192 Snmp.exe     
  20-Feb-2002 16:19 4.0.1381.7134 24,848 Snmpapi.dll   

  13-Feb-1999 00:02 4.0.1381.164  14,608 Snmpsfx.dll   
				
LƯU ?: Trong khi vá này có th? cài đ?t trên Windows NT 4.0 Service Pack 3 ho?c Service Pack 5, nh? ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này đ?i h?i và ch? đư?c h? tr? trên Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6a.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy tính b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính c?a b?n. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính c?a b?n đ?y đ? có nguy cơ, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đăng k? s?a ch?a ngay.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cách nh?p vào liên k?t t?i xu?ng sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? h? tr? chi phí, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q314147 gói bây gi?
Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 3 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Ngày 14 tháng 3 năm 2002, Microsoft đ? phát hi?n ra r?ng các tháng 11, 2002, các phiên b?n c?a các b?n vá l?i ti?ng Anh và ti?ng Đ?c cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, ch?a t?p tin không chính xác. Microsoft đ? s?a ch?a l?i này và đ? đăng các phiên b?n C?p Nh?t c?a mi?ng vá này cho các ngôn ng? ti?ng Anh và ti?ng Đ?c. Microsoft khuy?n cáo khách hàng t?i v? Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, b?n vá b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Đ?c trư?c khi ngày 14 tháng 3 năm 2002, cài đ?t b?n C?p Nh?t c?a các mi?ng vá. Khách hàng cài đ?t Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, b?n vá l?i trong b?t k? ngôn ng? khác ngoài ti?ng Anh ho?c ti?ng Đ?c không ph?i m?t b?t k? hành đ?ng; các b?n vá l?i không có l?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  GMT-UTC Date Time  Version     Size  File name
  --------------------------------------------------------
  07-Mar-2002 14:59 4.0.1381.33533 50,960 Inetmib1.dll   
  22-Feb-2002 22:19 4.0.1381.33531 17,680 Mgmtapi.dll   
  22-Feb-2002 22:19 4.0.1381.33531 18,192 Snmp.exe     
  22-Feb-2002 22:19 4.0.1381.33531 24,848 Snmpapi.dll   
				
LƯU ?: Trong khi vá này có th? cài đ?t trên Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 3 ho?c Service Pack 5, nh? ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này đ?i h?i và ch? đư?c h? tr? trên Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.

Windows 98 Second Edition; Windows 98

http://Download.Microsoft.com/Download/WIN98/Update/23433/W98/en-US/314147USA8.EXE

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? công c? Windows 2000 và Windows XP nhóm đ?i tư?ng chính sách bây gi?
Ngày phát hành: 2002/tháng hai / 15

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

LƯU ?: Công c? Windows 2000 và Windows XP nhóm đ?i tư?ng chính sách s? t? đ?ng đư?c cài đ?t ? v? trí m?c đ?nh mi?n Group Policy object (GPO), \\Kh?i lư?ng\Domain\Policies\GPO_GUID\Machines\Scripts\Startup. Đ? cài đ?t đ? làm vi?c m?t cách chính xác, b?n ph?i cài đ?t công c? này trên b? đi?u khi?n vùng. Công c? này áp d?ng m?t chính sách đ? các máy tính cá nhân trong các tên mi?n không t? đ?ng b?t đ?u d?ch v? SNMP.

T?NH TR?NG

Windows XP Professional và Windows XP Home Edition

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? l? h?ng b?o m?t trong Windows XP Professional và Windows XP Home Edition. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? l? h?ng b?o m?t trong Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

Windows NT 4.0

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows NT 4.0.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

Windows 98 Second Edition

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows 98 Second Edition.

Windows 98

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows 98.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-006.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 314147 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbbug kbfix kbnetwork kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbwinxpsp1fix kbmt KB314147 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314147

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com