Lưu tr? cơ b?n so v?i lưu tr? năng đ?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314343 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows XP cung c?p hai lo?i dung lư?ng đ?a: cơ b?n và năng đ?ng.

Dung lư?ng đ?a cơ b?n

Lưu tr? cơ b?n s? d?ng b?ng phân vùng b?nh thư?ng đư?c h? tr? b?i MS-DOS, Microsoft Windows Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Thiên niên k? ?n b?n (Me), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 và Windows XP. Một đ?a kh?i t?o cho lưu tr? cơ b?n đư?c g?i là m?t cơ b?n đ?a. M?t đ?a cơ b?n có cơ b?n kh?i lư?ng, ch?ng h?n như sơ b? phân vùng, m? r?ng phân vùng và ? đ?a logic.

Ngoài ra, kh?i lư?ng cơ b?n bao g?m đa đ?a t?p đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Windows NT 4.0 ho?c s?m hơn, ch?ng h?n như kh?i lư?ng b?, s?c b?, t?p h?p nhân b?n và s?c b? v?i tính ch?n l?. Windows XP không h? tr? nh?ng kh?i tin đa đ?a cơ b?n. B?t k? kh?i lư?ng t?p, s?c b?, gương b? ho?c s?c b? v?i tính ch?n l? ph?i ?ng h? lên và b? xóa ho?c đư?c c?i bi?n đ?ng đ?a trư?c khi b?n cài đ?t Windows XP Professional.

Dung lư?ng đ?a năng đ?ng

Lưu tr? năng đ?ng đư?c h? tr? trong Windows 2000 và Windows XP Chuyên nghi?p. M?t đ?a kh?i t?o cho đ?ng lưu tr? đư?c g?i là m?t năng đ?ng đ?a. M?t đ?a đ?ng ch?a t?p năng đ?ng, ch?ng h?n như đơn gi?n kh?i lư?ng, kh?i lư?ng spanned, s?c t?p, đư?c nhân đôi t?p và RAID-5 .

LƯU ?: Năng đ?ng đ?a không đư?c h? tr? trên máy tính xách tay ho?c trên Windows XP Home Edition d?a trên máy tính.

B?n không th? t?o đư?c nhân đôi kh?i lư?ng ho?c kh?i lư?ng RAID-5 trên Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, ho?c Windows XP 64-Bit Edition d?a trên máy tính. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m?t Windows XP Chuyên nghi?p d?a trên máy tính đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi hay RAID-5 ngày t? xa máy tính ch?y Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, ho?c Windows 2000 Datacenter Server. B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính t? xa đ? làm đi?u này.

Lưu tr? lo?i là tách bi?t v?i các lo?i t?p h? th?ng. M?t cơ b?n ho?c năng đ?ng đ?a có th? ch?a b?t k? t? h?p nào c?a FAT16, FAT32, ho?c NTFS phân vùng hay kh?i tin.

M?t h? th?ng đ?a có th? ch?a b?t k? s? k?t h?p c?a các lo?i lưu tr?. Tuy nhiên, kh?i lư?ng t?t c? trên cùng m?t đ?a ph?i s? d?ng lưu tr? cùng lo?i.

Chuy?n đ?i cơ b?n đ?a vào m?t đ?a năng đ?ng

S? d?ng đ?a qu?n l? snap-in trong Windows XP đ? chuy?n đ?i cơ b?n đ?a vào m?t đ?a đ?ng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 4. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Qu?n l? đ?a.
 5. Trong ngăn bên ph?i th?p hơn, kích chu?t ph?i vào cơ b?n đ?a mà b?n mu?n chuy?n đ?i, và sau đó nh?p vào Chuy?n đ?i sang năng đ?ng đ?a.

  LƯU ?: B?n ph?i b?m chu?t ph?i vào khu v?c màu xám có ch?a tiêu đ? đ?a bên trái c?a ngăn chi ti?t. Ví d?, b?m chu?t ph?i vào Đ?a 0.
 6. Ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? đ?a mà b?n mu?n đ? chuy?n đ?i (n?u nó không đ? đư?c ch?n), và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Thông tin chi ti?t N?u b?n mu?n xem danh sách các t?p trong đ?a.
 8. Nh?p vào Chuyển đổi.
 9. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c đ? chuy?n đ?i đ?a và b?m Ok.
C?NH BÁO: Sau khi b?n chuy?n đ?i đ?a cơ b?n vào đ?a m?t năng đ?ng, truy c?p n?i năng đ?ng đ?a là gi?i h?n đ?i v?i Windows 2000 và Windows XP Professional. Ngoài ra, sau khi b?n chuy?n đ?i đ?a cơ b?n đ? m?t đ?a năng đ?ng, năng đ?ng kh?i lư?ng không th? thay đ?i quay l?i phân vùng. Trư?c tiên, b?n ph?i xóa t?t c? năng đ?ng kh?i lư?ng trên đ?a và sau đó chuy?n đ?i đ?a đ?ng tr? l?i vào m?t đ?a cơ b?n. N?u b?n mu?n gi? d? li?u c?a b?n, b?n ph?i l?n đ?u tiên tr? l?i lên d? li?u ho?c di chuy?n nó đ?n kh?i lư?ng khác.

THÔNG TIN THÊM

Năng đ?ng lưu tr? đi?u kho?n:
 • Một kh?i lư?ng m?t đơn v? lưu tr? đư?c th?c hi?n t? tr?ng trên m?t ho?c nhi?u đ?a. Nó có th? đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p tin và gán m?t k? t? ? đ?a. Kh?i lư?ng trên năng đ?ng đ?a có th? có b?t k? b? trí sau: đơn gi?n, spanned, đư?c nhân đôi, s?c, ho?c RAID-5.
 • Một đơn gi?n t?p s? d?ng mi?n phí không gian t? m?t đ?a duy nh?t. Nó có th? là m?t khu v?c duy nh?t trên m?t đ?a ho?c bao g?m nhi?u, n?i vùng. M?t kh?i lư?ng đơn gi?n có th? m? r?ng bên trong cùng m?t đ?a ho?c lên đ?a b? sung. N?u m?t t?p đơn gi?n là m? r?ng nhi?u đ?a, nó s? tr? thành m?t kh?i lư?ng spanned.
 • Một kh?i lư?ng spanned đư?c t?o ra t? vùng đ?a tr?ng đư?c liên k?t v?i nhau t? nhi?u đ?a. B?n có th? m? r?ng m?t kh?i lư?ng spanned lên t?i đa là 32 đ?a. Một spanned kh?i lư?ng không th? đư?c nhân đôi và không ph?i do l?i khoan dung.
 • Một kh?i lư?ng s?c là m?t kh?i lư?ng d? li?u mà là interleaved qua hai ho?c thêm v?t l? đ?a. D? li?u v? lo?i kh?i lư?ng đư?c c?p phát thay phiên và đ?ng đ?u đ? m?i c?a đ?a v?t l?. M?t kh?i lư?ng s?c không th? đư?c nhân đôi ho?c m? r?ng và không ph?i là l?i khoan dung. Striping c?ng đư?c g?i là RAID-0.
 • Một kh?i lư?ng đư?c nhân đôi là m?t kh?i lư?ng ch?u l?i mà d? li?u đư?c nhân đôi trên hai đ?a v?t l?. M?i d? li?u trên m?t ? đ?a đư?c sao chép sang m?t đ?a khác đ? cung c?p s? th?a d? li?u. N?u m?t đ?a th?t b?i, d? li?u v?n có th? truy c?p t? đ?a c?n l?i. M?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi không th? đư?c m? r?ng. Ph?n ánh c?ng đư?c g?i là RAID-1.
 • Một Kh?i lư?ng RAID-5 là m?t kh?i lư?ng ch?u l?i d? li?u mà s?c ngang qua m?t m?ng ba ho?c nhi?u đ?a. Ch?n l? (m?t giá tính tr? mà có th? đư?c s? d?ng đ? reconstruct d? li?u sau khi m?t s? th?t b?i) c?ng đư?c s?c trên m?ng đ?a. N?u m?t đ?a v?t l? không thành công, ph?n c?a kh?i lư?ng RAID-5 đư?c r?ng th?t b?i đ?a có th? đư?c ti?ng t? d? li?u c?n l?i và tính ch?n l?. M?t kh?i lư?ng RAID-5 không th? đư?c nhân đôi ho?c m? r?ng.
 • Các kh?i lư?ng h? th?ng ch?a các t?p c? th? ph?n c?ng c?n thi?t đ? t?i Windows (ví d?, Ntldr, Boot.ini, và Ntdetect.com). Âm lư?ng h? th?ng có th? , nhưng không ph?i là, cùng v?i kh?i lư?ng kh?i đ?ng.
 • Các kh?i đ?ng kh?i lư?ng ch?a các t?p h? đi?u hành Windows, đư?c đ?t t?i các % Systemroot % và %Systemroot%\System32 thư m?c. Kh?i đ?ng kh?i lư?ng có th?, nhưng không có th?, gi?ng như kh?i lư?ng h? th?ng.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i đ?a cơ b?n và năng đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309044 Làm th? nào đ?: Chuy?n đ?i cơ b?n đ?n và năng đ?ng đ?a trong Windows XP Professional
Đ? có thêm thông tin v? cách c?u h?nh cơ b?n đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309000Làm th? nào đ?: S? d?ng đ?a qu?n l? c?u h?nh cơ b?n đ?a
Đ? có thêm thông tin v? cách c?u h?nh năng đ?ng đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308424Làm th? nào đ?: S? d?ng đ?a qu?n l? c?u h?nh năng đ?ng đ?a
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307880Làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 t? xa trong Windows XP trên máy tính
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309043Làm th? nào đ?: T?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5

Thu?c tính

ID c?a bài: 314343 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB314343 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314343

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com