Thông báo l?i "L?i 691" khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i ISP c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314455 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 161986.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP), b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
L?i 691: Máy tính b?n đang quay s? trong đ? không th? thi?t l?p k?t n?i m?ng quay s?. Ki?m tra m?t kh?u c?a b?n, và sau đó th? l?i.
- hay -
L?i 691: Truy c?p b? t? ch?i v? tên ngư?i dùng và/ho?c m?t kh?u không h?p l? trên tên mi?n.
- hay -
L?i 734: Giao th?c ki?m soát liên k?t PPP đ? b? ng?t.
- hay -
L?i 629: C?ng b? ng?t b?i máy t? xa.
- hay -
L?i 640: M?t NetBIOS l?i đ? x?y ra.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các thi?t đ?t cho k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n đư?c l?p c?u h?nh không chính xác.
 • Tùy ch?n b?o m?t c?a k?t n?i quay s? đư?c c?u h?nh không chính xác đ? s? d?ng các Yêu c?u m?t kh?u an toàn thi?t l?p.
 • H? ph?c v? giao th?c đi?m-đi?m (PPP) c?a ISP c?a b?n không ho?t đ?ng đúng.
 • B?n g? m?t tên ngư?i dùng không đúng ho?c m?t kh?u.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này (ho?c các v?n đ?), s? d?ng các phương pháp sau đây, như là c?n thi?t, theo th? t? tr?nh bày. Sau khi b?n hoàn thành m?i phương pháp, ki?m tra xem li?u b?n có th? k?t n?i v?i ISP c?a b?n thành công.

LƯU ?: B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t các th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng c?ng có th? ngăn ch?n b?n t? hoàn thành các th? t?c này.

Ki?m ch?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n

 1. Đ?m b?o r?ng phím CAPS LOCK không đư?c vô t?nh nh?n và tham gia.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n K?t n?i t?i, sau đó b?m k?t n?i quay s? c?a b?n.
 3. Trong các K?t n?i h?p tho?i h?p, ki?m ch?ng r?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n m?t cách chính xác đ? g? trong các Tên ngư?i dùngM?t kh?u h?p như đư?c cung c?p b?i ISP c?a b?n, và sau đó nh?p vào Quay s?.LƯU ?: N?u b?n không ch?c ch?n nh?ng g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.

Xác minh s? đi?n tho?i

Ki?m ch?ng r?ng b?n đang s? d?ng s? đi?n tho?i chính xác đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n.

Cho phép m?t kh?u không có b?o đ?m

C?u h?nh k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n đ? cho phép m?t kh?u không an toàn. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. B?m vào các An ninh tab, và sau đó xác minh r?ng Tiêu bi?u (thi?t đ?t khuy?n cáo) đư?c ch?n.
 4. Trong các Soát h?p th?c danh tính c?a tôi như sau h?p, xác minh r?ng Cho phép m?t kh?u không có b?o đ?m đư?c ch?n.
 5. B?m vào các Tùy ch?n tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Bao g?m các vùng đăng nh?p Windows ki?m tra h?p (n?u nó đư?c ch?n), và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.

Gi?m t?c đ? k?t n?i

N?u ti?ng ?n đư?ng dây đi?n tho?i ho?c can thi?p khác là m?t v?n đ?, b?n có th? k?t n?i v?i ISP c?a b?n b?ng vi?c gi?m t?c đ? k?t n?i c?a b?n. Đ? gi?m t?c đ? k?t n?i c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào modem c?a b?n trong các K?t n?i s? d?ng h?p, và sau đó nh?p vào C?u h?nh.
 4. Trong các V?n t?c c?c đ?i (bps) h?p, b?m vào 9600, sau đó b?m Ok hai l?n.
N?u b?n có th? k?t n?i t?c đ? th?p hơn, ho?c n?u đư?ng dây đi?n tho?i ti?ng ?n là như v?y mà b?n không th? k?t n?i, yêu c?u công ty đi?n tho?i ki?m tra đư?ng dây đi?n tho?i.

Vô hi?u hóa đi?u khi?n lu?ng ph?n c?ng

Vô hi?u hoá tính năng đi?u khi?n lu?ng ph?n c?ng trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào modem c?a b?n trong các K?t n?i s? d?ng h?p, và sau đó nh?p vào C?u h?nh.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các B?t đi?u khi?n lu?ng ph?n c?ng ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.

Vô hi?u hóa đi?u khi?n l?i Modem

Vô hi?u hoá tính năng đi?u khi?n l?i Modem trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào modem c?a b?n trong các K?t n?i s? d?ng h?p, và sau đó nh?p vào C?u h?nh.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các B?t đi?u khi?n l?i Modem ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.

Vô hi?u hoá nén Modem

Vô hi?u hoá tính năng nén Modem trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào modem c?a b?n trong các K?t n?i s? d?ng h?p, và sau đó nh?p vào C?u h?nh.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép nén Modem ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.

Vô hi?u hóa ph?n m?m nén

Vô hi?u hoá tính năng ph?n m?m nén trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m Máy in và ph?n c?ng khác, sau đó b?m Đi?n tho?i và Modem tùy ch?n.
 2. Trên các Modem tab, b?m vào modem mà b?n mu?n c?u h?nh.
 3. Nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Nâng cao tab.
 5. Nh?p vào Thay đ?i s? thích m?c đ?nh.
 6. Trong S? thích k?t n?i d? li?u, b?m B? vô hi?u hoá trong các Nén danh sách.

Vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP

B?n có th? g?p khó khăn khi k?t n?i v?i ISP c?a b?n n?u máy ch? giao th?c đi?m-đi?m (PPP) c?a ISP c?a b?n không h? tr? giao th?c ki?m soát liên k?t (LCP) ph?n m? r?ng. Ph?n m? r?ng LCP bao g?m m?t l?a ch?n g?i l?i, m?t tính năng th?i gian c?n l?i và các gói d? li?u nh?n d?ng như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 1570. Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác đ?nh xem b?n nên vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP.

Đ? vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. Trên các M?ng tab, b?m vào Thi?t đ?t, sau đó b?m Xóa các Cho phép m? r?ng LCP h?p ki?m.

Vô hi?u hoá nén tiêu đ? IP

B?n có th? g?p v?n đ? đăng nh?p cho ISP c?a b?n n?u b?n đang s? d?ng tiêu đ? IP nén (c?n g?i là Van Jacobson, ho?c VJ, tiêu đ? nén). Đ? vô hi?u hoá nén tiêu đ? IP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. Trên các M?ng tab, b?m vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m Xóa các S? d?ng nén tiêu đ? IP h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.

Không có thông báo tên ngư?i dùng và m?t kh?u

N?u b?n không nh?n đư?c m?t tin nh?n cho tên ngư?i dùng ho?c m?t kh?u c?a b?n khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. B?m k?t n?i quay s? c?a b?n và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này dư?i Tác v? m?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào modem c?a b?n trong các K?t n?i s? d?ng h?p, và sau đó nh?p vào C?u h?nh.
 4. B?m vào các Tùy ch?n tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Nh?c tên và m?t kh?u, gi?y ch?ng nh?n, vv. ki?m tra h?p và b?m Ok.

Xác th?c l?n nhau

B?n có th? g?p v?n đ? đăng nh?p cho ISP c?a b?n n?u h? ph?c v? PPP c?a ISP c?a b?n s? d?ng xác th?c l?n nhau. M?ng quay s? không h? tr? xác th?c l?n nhau. Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác đ?nh li?u h? ph?c v? PPP c?a ISP c?a b?n s? d?ng xác th?c l?n nhau.Đ? thêm thông tin v? modem ho?c quay s? v?n đ?, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308022 Ngu?n l?c đ? g? r?i v?n đ? Modem trong Windows XP

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t k?t n?i quay trong Windows XP, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305549 Làm th? nào đ?: C?u h?nh k?t n?i Internet trong Windows XP Professional
308522 Mô t? c?a thu?t s? thi?t l?p m?ng trong Windows
284269 Làm th? nào đ?: Lưu và khôi ph?c k?t n?i quay s?

Thu?c tính

ID c?a bài: 314455 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB314455 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314455

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com