כיצד להסיר Linux ולהתקין Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314458 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 247804.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מסביר כיצד להסיר את מערכת ההפעלה Linux מהמחשב ולהתקין Windows XP. מאמר זה מניח כי מערכת ההפעלה Linux כבר מותקנת בדיסק הקשיח של המחשב, כי נעשה שימוש במחיצות Linux native ו-Linux swap (אשר אינן תואמות Windows XP) וכי לא נותר שטח פנוי בדיסק הקשיח.

הערה: מערכות ההפעלה Windows XP ו-Linux יכולות להתקיים בו-זמנית באותו המחשב. למידע נוסף, עיין בתיעוד Linux.

מידע נוסף

להתקנת Windows XP במחשב אשר בו מותקן כעת Linux (ובהנחה כי ברצונך להסיר את Linux), עליך למחוק ידנית את המחיצות המשמשות את מערכת ההפעלה Linux. המחיצה התואמת Windows ניתנת ליצירה אוטומטית במהלך התקנת Windows XP.

חשוב: לפני ביצוע השלבים במאמר זה, ודא כי ברשותך תקליטון או תקליטור אתחול עבור מערכת ההפעלה Linux, מכיוון ששלבים אלו מסירים לחלוטין את Linux מהמחשב. אם בכוונתך לשחזר את מערכת ההפעלה Linux בעתיד, ודא כי ברשותך גם גיבוי תקין של כל המידע המאוחסן במחשב. כמו כן תזדקק במהלך ההתקנה לגירסה מסחרית מלאה של Windows XP. אם בכוונתך להשתמש בתקליטור שדרוג של Windows XP, בדוק שברשותך תקליטור של מוצר Windows המאפשר שדרוג. ההתקנה מתקליטור השדרוג של Windows XP תבקש ממך תקליטור זה.

מערכות הקבצים של Linux משתמשות ב-סופר-בלוק בתחילת מחיצה בדיסק לזיהוי הגודל, הצורה והמצב הבסיסיים של מערכת הקבצים.

מערכת ההפעלה Linux מותקנת בדרך כלל במחיצה מסוג 83 (Linux native) או מסוג 82 (Linux swap). ניתן להגדיר את מנהל האתחול של Linux (LILO) להפעלה מאחד המיקומים הבאים:
 • רשומת האתחול הראשית (MBR) של הדיסק הקשיח

  ? או ?
 • תיקיית הבסיס של מחיצת Linux
הכלי Fdisk אשר נכלל ב-Linux יכול לשמש למחיקת המחיצות. (קיימות תוכניות שירות נוספות אשר עובדות היטב באותה המידה, כגון Fdisk מגירסת MS-DOS 5.0 ואילך, או שניתן למחוק את המחיצות במהלך ההתקנה).

כדי להסיר את Linux מהמחשב ולהתקין Windows XP, בצע את השלבים הבאים:
 1. הסר את המחיצות native, swap ו-boot המשמשות את Linux:
  1. הפעל את המחשב באמצעות תקליטון ההתקנה של Linux, הקלד fdisk בשורת הפקודה והקש ENTER.

   הערה: לעזרה עבור הכלי Fdisk, הקש m בשורת הפקודה והקש ENTER.
  2. להצגת פרטי המחיצות, הקלד p בשורת הפקודה והקש ENTER. הפריט הראשון המופיע ברשימה הוא hard disk 1, partition 1 information (פרטי דיסק קשיח 1, מחיצה 1), והפריט השני הוא hard disk 1, partition 2 information (פרטי דיסק קשיח 1, מחיצה 2).
  3. הקלד d בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER. כעת תתבקש להקיש את מספר המחיצה שברצונך למחוק. למחיקת מחיצה מספר 1 הקלד 1 ולאחר מכן הקש ENTER. חזור על שלב זה עד למחיקת כל המחיצות.
  4. לכתיבת מידע זה לטבלת המחיצות, הקלד w ולאחר מכן הקש ENTER. כמה הודעות שגיאה עלולות להופיע (מכיוון שנכתב מידע לטבלת המחיצות) אולם הן אינן מהותיות בשלב זה, היות שהשלב הבא הוא להפעיל מחדש את המחשב ולהתקין את מערכת ההפעלה החדשה.
  5. ליציאה מהכלי Fdisk, הקלד q בשורת הפקודה והקש ENTER.
  6. הכנס תקליטון או תקליטור אתחול של Windows XP והקש CTRL+ALT+DELETE להפעלה מחדש של המחשב.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתקין את Windows XP.

  תהליך ההתקנה מסייע לך ביצירת המחיצות המתאימות במחשב.

טבלאות מחיצות Linux לדוגמה

כונן SCSI יחיד

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
				

כונני SCSI מרובים

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
  /dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)
				

כונן IDE יחיד

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
				

כונני IDE מרובים

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
  /dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
				
כמו כן Linux מזהה למעלה מ-40 סוגי מחיצות, כולל:
 • FAT 12 (סוג 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (סוג 06)
 • FAT 16 Extended (סוג 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (סוג 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (סוג 0c)
 • FAT 16 w/LBA (סוג 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (סוג 0f)
שים לב שיש דרכים נוספות להסרת מערכת ההפעלה Linux ולהתקנת Windows XP. השיטה שלעיל נכללה במאמר זה בשל ההנחות כי מערכת ההפעלה Linux כבר פעילה וכי לא נותר שטח פנוי בדיסק הקשיח. ישנן שיטות לשינוי גודל המחיצות באמצעות תוכנה המיועדת לניהול מחיצות. תוכנה לניהול מחיצות בדיסק עלולה לגרום לאי-יציבות בהתקנת Windows XP. Microsoft אינה תומכת בהתקנת Windows XP במחיצות המנוהלות באופן זה.

באפשרותך גם להשתמש בדיסק אתחול מגרסת MS-DOS 5.0 ואילך, בדיסק אתחול של Microsoft Windows 95 או בדיסק אתחול של Microsoft Windows 98 אשר מכילים את תוכנית השירות Fdisk לשם הסרת מערכת הפעלה מהדיסק הקשיח ולהתקנת מערכת הפעלה אחרת. בעת הפעלת Fdisk במחשב בעל מספר כוננים, מוצגות לך 5 אפשרויות. השתמש באפשרות 5 לבחירת הדיסק הקשיח הכולל את המחיצה למחיקה. לאחר מכן (או אם ברשותך רק דיסק קשיח אחד) בחר באפשרות 3: Delete partition or logical DOS drive (מחיקת מחיצה או כונן DOS לוגי) ולאחר מכן בחר באפשרות 4: Delete non-DOS partition (מחק מחיצה שאינה DOS). כעת אמורות להופיע המחיצות שאינן-MS-DOS שברצונך למחוק. בדרך כלל יש למערכת ההפעלה Linux שתי מחיצות שאינן-MS-DOS, אולם ייתכן שיהיו יותר. לאחר מחיקת מחיצה אחת, השתמש באותם השלבים למחיקת מחיצות אחרות שאינן-MS-DOS, בהתאם לצורך.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנית השירות Fdisk, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
255867 כיצד להשתמש בכלי Fdisk ובכלי Format כדי לחלק או לחלק מחדש דיסק קשיח למחיצות
לאחר מחיקת המחיצות, באפשרותך ליצור מחיצות ולהתקין את מערכת ההפעלה הרצויה. באפשרותך ליצור מחיצה ראשית אחת בלבד וכן מחיצה מורחבת עם כוננים לוגיים מרובים באמצעות Fdisk מגירסת MS-DOS 5.0 ואילך, Windows 95 או Windows 98. הגודל המרבי עבור מחיצת FAT16 ראשית הוא 2 ג'יגה-בתים (GB). הגודל המרבי עבור כונן לוגי FAT16 הוא 2 GB.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
105074 שאלות ותשובות בנושא חלוקה למחיצות ב-MS-DOS 6.2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
בעת התקנת Windows XP, ניתן להסיר את מחיצות Linux וכן ליצור ולאתחל מחיצות חדשות עם סוג מערכת הקבצים המתאים, וכל זאת במהלך ההתקנה. Windows XP מאפשר ליצור יותר ממחיצה ראשית אחת. Windows XP אינו מזהה את מערכת הקבצים FAT32. במהלך התקנת Windows XP באפשרותך ליצור כונן FAT32 גדול ביותר. אם יש צורך בכך, ניתן להמיר את כונן FAT32 ל-NTFS בתום ההתקנה.

לקבלת מידע נוסף אודות אתחול מרובה ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306559 כיצד ליצור ב-Windows XP מערכת בעלת אפשרות לאתחול מרובה
 
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 314458 - Last Review: יום שלישי 30 אפריל 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbsetup KB314458

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com